464/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 3
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk a podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, triedia slovenské bankovky a slovenské mince (ďalej len „bankovky a mince“) podľa nominálnych hodnôt a podľa ich pravosti na
a)
pravé bankovky a mince, ktoré sa ďalej triedia podľa kvality na
1.
upotrebiteľné bankovky a mince schopné ďalšieho obehu,
2.
neupotrebiteľné bankovky a mince, ktoré nie sú schopné ďalšieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre poškodenie,
b)
falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené.
(2)
Osoby podľa odseku 1 balia bankovky a mince podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:
a)
bankovky tej istej nominálnej hodnoty vkladajú po 100 kusoch do balíčkov, ktoré opáskujú páskou; do balíčkov sa bankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa podľa strán a smeru tlače; desať plných balíčkov bankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok bankoviek,
b)
mince tej istej nominálnej hodnoty vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká s mincami alebo šúľky sa ďalej balia do mincových vreciek alebo do polyetylénovej fólie v množstvách balenia podľa prílohy.
(3)
Pásky, ktorými sa opáskujú balíčky bankoviek, a vrecká, šúľky alebo mincové vrecká a polyetylénová fólia s mincami sa vždy označujú počtom vložených kusov, ich nominálnou hodnotou a celkovou sumou, obchodným menom (názvom) a miestom príslušnej organizačnej jednotky osoby podľa odseku 1, ktorá ich spracovala; pri odovzdávaní a preberaní bankoviek a mincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením počtu kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt bankoviek a mincí a celkovej sumy zabalených bankoviek a mincí.
(4)
Neupotrebiteľné bankovky a mince odovzdávajú osoby podľa odseku 1 v balíčkoch (zväzkoch) takých bankoviek a vo vreckách alebo v šúľkoch takých mincí, ktoré sa označujú textom „Neupotrebiteľné peniaze“ alebo veľkým výrazným písmenom „N“. Poškodené bankovky a mince, ak sú celé, vkladajú sa do balíčkov bankoviek, vreciek alebo šúľkov mincí opotrebovaných obehom.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Marián Jusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 464/2001 Z. z.
BALENIE MINCÍ
Nominálna hodnota Počet mincí vo vrecku, prípadne v šúľku Počet vreciek, prípadne šúľkov v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii Počet mincí v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii
10 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
20 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1993 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1996 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
1 Sk 50 20 1 000
alebo 100 10 1 000
2 Sk 50 10 500
5 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500
10 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500