464/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a predmet podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,
d)
dátum vyhotovenia žiadosti,
e)
odtlačok pečiatky a podpis člena alebo členov štatutárneho orgánu oprávnených konať v mene žiadateľa.
(2)
Okrem údajov uvedených v odseku 1 žiadosť obsahuje
a)
vymedzenie osôb, pre ktoré sa budú bankovky a mince spracúvať,
b)
vymedzenie doby, na ktorú sa udelenie predchádzajúceho súhlasu žiada.
(3)
Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 17f ods. 3 zákona, a to
a)
výpis z obchodného registra alebo doklad z obdobného registra, ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby, nie starší ako jeden mesiac,
b)
doklad preukazujúci výšku splateného peňažného vkladu do základného imania žiadateľa,
c)
doklad preukazujúci výšku poistného plnenia z poistenia zodpovednosti žiadateľa za škodu,
d)
doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť vedúcich zamestnancov žiadateľa,
e)
výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, a zamestnancov žiadateľa nie starší ako jeden mesiac; ak ide o cudzincov, obdobné potvrdenie o bezúhonnosti nie staršie ako jeden mesiac, vydané príslušným orgánom štátu trvalého pobytu cudzinca,
f)
organizačný poriadok žiadateľa,
g)
vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri spracúvaní bankoviek a mincí, pri ich úschove a preprave vrátane bezpečnostných pravidiel,
h)
úradne overený preklad dokladov uvedených v písmenách a) až g), ak sú originály vystavené v cudzom jazyku.
§ 2
Za splnenie podmienok technickej pripravenosti, vybavenosti a schopnosti podnikateľa podľa § 17f ods. 3 písm. e) zákona sa považuje zabezpečenie
a)
vhodného priestoru na spracúvanie bankoviek a mincí, ktorý je
1.
vybavený mechanicko-fyzickou ochranou a elektronickým zabezpečovacím zariadením,
2.
denne 24 hodín monitorovaný technickou televíziou; záznamy z technickej televízie sa uschovávajú pol roka,
b)
komorového trezoru, ktorý
1.
je vhodný na uschovávanie bankoviek a mincí,
2.
spĺňa požiadavky certifikácie1) podľa celkovej sumy bankoviek a mincí v ňom uschovávaných,
c)
strojov na spracúvanie bankoviek a mincí, ktoré spĺňajú požiadavky certifikácie1) a sú technicky schopné spracúvať bankovky a mince tak, že zabezpečia automatizované triedenie bankoviek a mincí podľa ich pravosti, počtu a nominálnych hodnôt a pri bankovkách aj podľa kvality.
§ 3
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk a podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, triedia bankovky a mince podľa nominálnych hodnôt a podľa ich pravosti na
a)
pravé bankovky a mince, ktoré sa ďalej triedia podľa kvality na
1.
upotrebiteľné bankovky a mince schopné ďalšieho obehu,
2.
neupotrebiteľné bankovky a mince, ktoré nie sú schopné ďalšieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre poškodenie,
b)
falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené.
(2)
Osoby podľa odseku 1 balia bankovky a mince podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:
a)
bankovky tej istej nominálnej hodnoty vkladajú po 100 kusoch do balíčkov, ktoré opáskujú páskou; do balíčkov sa bankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa podľa strán a smeru tlače; desať plných balíčkov bankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok bankoviek,
b)
mince tej istej nominálnej hodnoty vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká s mincami alebo šúľky sa ďalej balia do mincových vreciek alebo do polyetylénovej fólie v množstvách balenia podľa prílohy.
(3)
Pásky, ktorými sa opáskujú balíčky bankoviek, a vrecká, šúľky alebo mincové vrecká a polyetylénová fólia s mincami sa vždy označujú počtom vložených kusov, ich nominálnou hodnotou a celkovou sumou, obchodným menom (názvom) a miestom príslušnej organizačnej jednotky osoby podľa odseku 1, ktorá ich spracovala; pri odovzdávaní a preberaní bankoviek a mincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením počtu kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt bankoviek a mincí a celkovej sumy zabalených bankoviek a mincí.
(4)
Neupotrebiteľné bankovky a mince odovzdávajú osoby podľa odseku 1 v balíčkoch (zväzkoch) takých bankoviek a vo vreckách alebo v šúľkoch takých mincí, ktoré sa označujú textom „Neupotrebiteľné peniaze“ alebo veľkým výrazným písmenom „N“. Poškodené bankovky a mince, ak sú celé, vkladajú sa do balíčkov bankoviek, vreciek alebo šúľkov mincí opotrebovaných obehom.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Marián Jusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 464/2001 Z. z.
BALENIE MINCÍ
Nominálna hodnota Počet mincí vo vrecku, prípadne v šúľku Počet vreciek, prípadne šúľkov v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii Počet mincí v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii
10 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
20 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1993 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1996 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
1 Sk 50 20 1 000
alebo 100 10 1 000
2 Sk 50 10 500
5 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500
10 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500

1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.