454/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 19. októbra 2001
o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú do obehu pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“ (ďalej len „päťtisíckorunák“).
(2)
Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,45 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,02 g a v obsahu zlata 1 %.
§ 2
(1)
Na líci päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená drevená rumpálová studňa s dreveným plotom po jej stranách. Vľavo nad vyobrazením dreveného plotu je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“ je pod vyobrazením studne. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince.
(2)
Na rube päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazené drevené okno, po ktorého stranách je zľava doprava ornamentálny nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO VLKOLÍNEC“. V spodnej časti mincového poľa je vyobrazený detail priedomia s dreveným plotom, hlinenými džbánmi a kolesom. Pri ľavom okraji mince pri plote sú umiestnené štylizované iniciálky autorky návrhu päťtisíckorunáka Márie Poldaufovej, značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a pod ním letopočet razby „2002“.
(3)
Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Jusko v. r.
Obrázok