448/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Stály rozhodcovský súd
(1)
Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.3a)
(2)
Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.