445/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
z 3. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z. a zákona č. 441/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
64.
Za § 55c sa vkladá § 55d, ktorý znie:
㤠55d
(2)
Potrebné prostriedky na financovanie vyšších územných celkov v roku 2001 sa poskytnú z prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2001 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2001.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 447/2001 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy vyšších územných celkov s výnimkou ustanovení čl. I bod 1 až 63 a bodu 64 § 55d ods. 1, 3 až 6 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.