444/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2001
o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie upravuje minimálne požiadavky na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „bezpečnostné a zdravotné označenie").
(2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
b)
označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.
§ 2
(1)
Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s týmto nariadením bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku. Zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika vykonaného podľa § 8a ods. 1 písm. c) zákona. Zamestnávateľ sa musí presvedčiť o prítomnosti takéhoto označenia.
(2)
Ustanoveniami prílohy č. 5 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, ktoré upravujú používanie označenia v cestnej premávke, doprave na dráhe, vnútrozemskej plavbe, námornej plavbe a leteckej doprave.
§ 3
Bezpečnostné a zdravotné označenie používané na pracovisku musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.
§ 4
(1)
Zamestnávateľ informuje podľa § 8b ods. 2 zákona zamestnancov, príslušný odborový orgán a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o všetkých opatreniach týkajúcich sa bezpečnostného a zdravotného označenia používaného na pracovisku.
(2)
Zamestnávateľ umožní podľa § 8e zákona zamestnancom, príslušnému odborovému orgánu a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zúčastňovať sa na riešení problematiky ustanovenej týmto nariadením.
(3)
Zamestnávateľ vydá pokyny na používanie bezpečnostného a zdravotného označenia na pracovisku, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré prikazuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania. Povinnosť zamestnávateľa vykonať oboznamovanie, školenie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov podľa § 8b zákona nie je týmto dotknutá.
§ 5
Zamestnávateľ zabezpečí, aby bezpečnostné a zdravotné označenie používané pred účinnosťou tohto nariadenia spĺňalo minimálne požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 až 9 najneskôr do 31. decembra 2003.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 444/2001 Z. z.
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIE
1.
Všeobecne
1.1
Bezpečnostné a zdravotné označenie sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.
1.2
Bezpečnostné a zdravotné označenie sa musí použiť len na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením.
1.3
Táto príloha ustanovuje požiadavky na použitie bezpečnostného a zdravotného označenia a ustanovuje všeobecné pravidlá vzájomnej zámeny a kombinácie označení.
1.4
Bezpečnostné a zdravotné označenie požadované podľa § 2 tohto nariadenia musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohách č. 2 až 9.
2.
Typy označenia
2.1
Trvalé označenie
2.1.1
Trvalé značky sa musia používať na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci.
Na trvalé vyznačenie umiestnenia požiarnotechnického zariadenia a jeho označenie sa musí použiť značka a bezpečnostná farba.
2.1.2
Označenie nádob a potrubí sa musí umiestniť v súlade s prílohou č. 3.
2.1.3
Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, musí byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou alebo značkami.
2.1.4
Komunikácie musia byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou.
2.2
Dočasné označenie
2.2.1
Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa musí zohľadniť vzájomná zámena a kombinácia označení podľa bodu 3.
2.2.2
Ručné signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.
3.
Vzájomná zámena a kombinácia označení
3.1
Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií:
a)
bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
b)
svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
c)
ručné signály alebo slovnú komunikáciu.
3.2
Súčasne možno použiť tieto kombinácie:
a)
svetelné označenie a akustické signály,
b)
svetelné označenie a slovnú komunikáciu,
c)
ručné signály a slovnú komunikáciu.
4.
Používanie bezpečnostnej farby
Bezpečnostná farba má osobitný význam podľa tejto tabuľky:
Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie
Červená zákazová značka nebezpečné správanie
signalizácia nebezpečenstva stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, evakuácia
požiarnotechnické zariadenie označenie a umiestnenie
Žltá alebo žlto-oranžová výstražná značka upozornenie, výstraha, kontrola
Modrá príkazová značka osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť nosiť osobné ochranné pracovné prostriedky
Zelená značky pre núdzový východ, únikové cesty, prvú pomoc dvere, východy, komunikácie, zariadenie, vybavenie
bez nebezpečenstva návrat do normálneho stavu

5.
Vnímanie označenia
Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené
a)
prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie
1.
umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti,
2.
používať súčasne dve svetelné označenia, ktoré by sa mohli zameniť,
3.
používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,
4.
používať dva akustické signály súčasne,
5.
používať akustický signál v hlučnom prostredí,
b)
nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia.
6.
Značka a signalizačné zariadenie sa musia čistiť, udržiavať, kontrolovať, opravovať a podľa potreby pravidelne vymieňať tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.
7.
Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť.
8.
Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie.
9.
Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína požadovaná činnosť; svetelné označenie alebo akustický signál musí byť aktívny tak dlho, ako to činnosť vyžaduje.
Svetelné označenie alebo akustický signál sa musia dať znovu aktivovať ihneď po použití.
10.
Svetelné označenie a akustický signál sa musia pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch kontrolovať, aby sa zabezpečila ich správna funkcia a vnímanie.
11.
Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, musí sa vykonať opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.
12.
Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2 alebo označené podľa prílohy č. 3 bodu 1, ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 444/2001 Z. z.
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZNAČKY
1.
Vlastnosti
1.1
Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia.
Informačná značka je označenie, ktoré poskytuje inú informáciu, ako sú informácie uvedené v bodoch 3.1 až 3.4.
Doplnková značka je označenie, ktoré poskytuje doplňujúcu informáciu; doplnková značka sa používa spolu s inou značkou.
1.2
Tvar a farba značiek označujúcich zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a požiarnotechnické zariadenie sú ustanovené v bode 3.
1.3
Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu, znázorňujúce situáciu alebo prikazujúce osobitné správanie.
Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.
Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak budú vyjadrovať rovnaký význam a ak odlišná úprava nebude meniť ich význam.
1.4
Značky musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa používa.
1.5
Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek musia zaručovať ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
2.
Podmienky používania
2.1
Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla so zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky musia byť umiestnené na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.
Ak prirodzené osvetlenie nie je dostatočné, použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.
2.2
Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.
3.
Používané značky
3.1
Zákazové značky
Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.
Hlavné znaky:
- kruhový tvar,
- čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:
3.2
Výstražné značky
Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.
Hlavné znaky:
- trojuholníkový tvar,
- čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky: