442/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
ZÁKON
z 25. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z. a zákona č. 396/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.