441/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
zo 4. októbra 2001
o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. júla 2003“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.