441/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2008 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
zo 4. októbra 2001
o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66 ods. 1 písm. d) a h) a ods. 3 až 5, § 68 ods. 5 až 7, § 71 ods. 3 a 4, § 72 ods. 4, § 73 ods. 1 až 5 a 7, § 74 ods. 3, § 75 ods. 1 a 2, § 76 ods. 1 až 4 a 6, § 78 ods. 1 až 4, § 79 ods. 2, § 80 ods. 1 písm. b) až h) a ods. 3, § 82 ods. 2, § 83 ods. 2 až 4, § 87 a § 120 ods. 1 a 2 sa slová „okresný dopravný inšpektorát“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
26.
Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý znie:
㤠129a
(2)
Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.
Čl. V
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. júla 2003“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.