441/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2001 do 06.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
zo 4. októbra 2001
o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
21.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:
㤠17b
(2)
Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
26.
Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý znie:
㤠129a
(2)
Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.
Čl. III
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch sa mení a dopĺňa takto:
3.
Nad § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Diplomatické pasy a služobné pasy“.
4.
Nadpisy pod § 7 a 8 sa vypúšťajú.
5.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Diplomatický pas môže ministerstvo zahraničných vecí vydať vo výnimočnom prípade na základe žiadosti vedúceho ústredného štátneho orgánu aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy na diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky.“.
6.
V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
zamestnancovi pracujúcemu na zastupiteľskom úrade, ak nie je držiteľom diplomatického pasu, a jeho manželke alebo manželovi a ich deťom mladším ako 18 rokov,“.
7.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Služobný pas môže ministerstvo zahraničných vecí vydať vo výnimočnom prípade na základe žiadosti vedúceho príslušného ústredného orgánu alebo guvernéra Národnej banky Slovenska aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky.“.
8.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Na konanie o žiadosti o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania povinností uvedených v § 7 ods. 4 a v § 8 ods. 4.“.
12.
V § 13 ods. 1 druhá veta znie:
„Vydanie cestovného dokladu podľa § 14a je bezplatné.“.
13.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„V ostatných prípadoch sa vydanie cestovného dokladu spoplatňuje podľa osobitného predpisu.5)“.
15.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady podľa predchádzajúcich odsekov, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadateľ nedoručí doplnenie žiadosti v určenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, konanie zastaví.“.
16.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu vydá nový cestovný doklad, ak došlo k zmene rodného čísla občana z úradnej moci alebo bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.
18.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak bol občan mladší ako 18 rokov až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu zverený do výchovy inej osoby než rodiča.“.
19.
V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„O zrušenie zápisu občana mladšieho ako 15 rokov v cestovnom doklade rodiča môže požiadať aj iná osoba než rodič, ak je občan mladší ako 15 rokov na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverený do jej výchovy.“.
20.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi na žiadosť
a)
súdu alebo daňového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov a výkonu rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,
b)
orgánu činného v trestnom konaní, ak je proti nemu vedené trestné stíhanie a vyšetrovaniu sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,
c)
orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody, ak nevykonal trest odňatia slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu nebol premlčaný, alebo nebol podmienečne prepustený z výkonu trestu.
(2)
Vydanie cestovného dokladu možno odoprieť alebo vydaný cestovný doklad možno odňať, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných alebo pre bezpečnosť štátu.
(3)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutnú dobu, v prípade uvedenom v odseku 2 však najdlhšie na jeden rok.
(4)
Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, orgán, ktorý ho odňal, ho občanovi na jeho žiadosť bezodkladne vráti.“.
22.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu možno podať opravný prostriedok na súde.13a) Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 250l Občianskeho súdneho poriadku.“.
23.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
26.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Túto povinnosť má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný doklad za doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.
27.
V § 26 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „s výnimkou § 24 ods. 1 písm. a)“.
28.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
marí výkon rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu.“.
31.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
(2)
Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.
Čl. V
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. júla 2003“.
Čl. VI
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Ústrednú evidenciu pobytu občanov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
2.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa spojka „a“ a za slovo „bezpečnosti“ sa vkladajú slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26, bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.