437/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2001 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 18. októbra 2001,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách sa dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety uvedené v odseku 1 doplnené o vyučovací jazyk strednej školy.
(3)
Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským, prijímacie skúšky z profilových predmetov koná takto:
a)
z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva učebných osnov základnej školy, ktorú navštevuje,
b)
z ďalšieho profilového predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.
(4)
Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín, koná prijímaciu skúšku podľa odseku 1. Z ďalšieho profilového predmetu koná žiak prijímaciu skúšku v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 10.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.
Milan Ftáčnik v. r.