434/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a ak to nie je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).“.
2.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytnutá podľa § 7b, ktorá nie je vyššia ako minimálna pomoc podľa § 3.“.
3.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu pomoc poskytnutú pre oblasť poľnohospodárstva a rybárstva.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
5.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže8) tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje podmienky obchodu medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami9) (ďalej len „spoločenstvo“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zákaz poskytovania štátnej pomoci podľa odseku 1 platí, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
7.
V § 3 sa slová „lodiarskeho priemyslu“ nahrádzajú slovami „vodného hospodárstva a na pomoc zameranú na uprednostňovanie domácich výrobkov pred obdobnými výrobkami dovážanými zo zahraničia“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 2 ods. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva“.
10.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
záchrany kultúrnych pamiatok11) a zachovanie kultúrneho dedičstva.“.
11.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
na vzdelávanie zamestnancov,
c)
na podporu zamestnanosti,“.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená d) až k).
12.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Maximálnu výšku štátnej pomoci podľa tohto zákona nemožno prekročiť; to platí aj v prípade, ak sa okrem štátnej pomoci poskytuje podnikateľovi aj pomoc zo zdrojov spoločenstva. Ak tento zákon neustanovuje inak, maximálnou výškou štátnej pomoci sa rozumie štátna pomoc poskytnutá pred jej zdanením.“.
13.
V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a s Protokolom č. 2 Európskej dohody o pridružení“.
14.
V § 4 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to nie je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.6a)“.
15.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „príspevok, grant,“.
16.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 5 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Program štátnej pomoci na rozvoj regiónov a program štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa možno predložiť vláde na schválenie len so súhlasným stanoviskom orgánu podľa § 21.“.
19.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
20.
§ 6 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Štátna pomoc na rozvoj regiónov
§ 6
(1)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť za podmienky, že podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva meraný v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.
(2)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť podnikateľovi na obstaranie investičného majetku potrebného na začatie výroby (poskytovania služieb) novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby (poskytovania služieb), alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb), alebo výrobného procesu podnikateľa, alebo na kúpu podniku,13b) ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by jeho prevádzkovanie musel skončiť; pri kúpe podniku od podnikateľa v ťažkostiach sa môže štátna pomoc poskytnúť za podmienok podľa § 12, pričom sa pri jej poskytovaní do oprávnených nákladov podľa odseku 4 nezapočítava cena obstarania investičného majetku, na ktorého obstaranie už bola poskytnutá štátna pomoc pred kúpou tohto podniku.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa môže poskytnúť do 50 % oprávnených nákladov na obstaranie investičného majetku podľa odseku 2, pričom nesmie presiahnuť 40 % oprávnených nákladov na obstaranie investičného majetku podľa odseku 2, ak v regióne podľa odseku 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa odseku 1. Ak sa v rámci investícií obstaráva nehmotný investičný majetok, štátna pomoc sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorý nie je uvedený v § 10, do 25 % oprávnených nákladov podľa odseku 5 za podmienky, že tento majetok
a)
využije podnikateľ výhradne v podniku, ktorému sa štátna pomoc poskytne, a to najmenej počas piatich rokov od jeho obstarania,
b)
sa bude odpisovať,
c)
sa obstaráva za trhovú cenu.
(4)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania hmotného investičného majetku podľa odseku 2 je cena obstarania17) pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení.
(5)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania nehmotného investičného majetku podľa odseku 2 je cena obstarania nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti a je predmetom priemyselných práv, a ktorý je spojený s obstaraním hmotného investičného majetku podľa odseku 2, ktorým sú stroje, prístroje a zariadenia.
(6)
Štátna pomoc na obstaranie majetku podľa odseku 2 sa môže poskytnúť podnikateľovi za podmienok, že sa písomne zaviaže využívať takto obstaraný majetok najmenej počas piatich rokov a podiel podnikateľa na obstaraní majetku je aspoň 25 %.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 2 je zakázaná pre podnikateľa v oceliarskom priemysle (§ 13).
(8)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť aj vtedy, ak podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne dosiahne 75 % alebo viac ako 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva meraný v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, a to do 20 % nákladov podľa odseku 2.
(9)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť aj na vytvorenie pracovných miest, ktoré sa týkajú činností, s ktorými je investícia podľa odsekov 2 a 3 spojená, za podmienky, že dosiahnuté zvýšenie počtu pracovných miest neklesne počas piatich rokov. Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest u podnikateľa v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím. Štátna pomoc sa môže poskytnúť do 50 % mzdových nákladov na zamestnanca v regiónoch podľa odseku 1 a do 20 % týchto nákladov v regiónoch podľa odseku 8, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Ak v regióne podľa odseku 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa odseku 1, štátna pomoc nesmie presiahnuť 40 % mzdových nákladov na zamestnanca, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Mzdovými nákladmi sa rozumejú mzdy pred zdanením a odvodmi príspevkov na poistenie podľa osobitných predpisov.13c)
(10)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže výnimočne poskytnúť aj na zníženie prevádzkových nákladov podnikateľa v regiónoch podľa odseku 1 za podmienok, že jej poskytovanie
a)
bude časovo obmedzené v závislosti od rozsahu problému, ktorý sa má jej poskytnutím riešiť,
b)
bude úmerné regionálnym problémom najmä v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré sa majú jej poskytnutím riešiť a
c)
bude sa postupne znižovať.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie regiónom štatistická územná jednotka Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:
„13b)
§ 5 Obchodného zákonníka.
13c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj na podávanie a posudzovanie žiadostí o individuálnu štátnu pomoc na rozvoj regiónov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
22.
V § 7 ods. 7 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
23.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:
㤠7a
Štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov
(1)
Štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
všeobecné vzdelávanie,
b)
špecifické (osobitné) vzdelávanie.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi podľa § 10 do 70 % oprávnených nákladov na vzdelávanie zamestnancov. Ak ide o iného podnikateľa ako o podnikateľa podľa § 10, štátna pomoc nesmie presiahnuť 50 % týchto nákladov.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť podnikateľovi podľa § 10 do 35 % oprávnených nákladov na vzdelávanie zamestnancov. Ak ide o iného podnikateľa ako o podnikateľa podľa § 10, štátna pomoc nesmie presiahnuť 25 % týchto nákladov.
(4)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 1, alebo najviac o 5 %, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 8.
(5)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvýšiť o 10 %, ak sa má poskytnúť na vzdelávanie zamestnancov
a)
mladších ako 25 rokov, ak ide o ich prvé zamestnanie,
b)
so zmenenou pracovnou schopnosťou a zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
c)
s trvalým pobytom v krajine spoločenstva, ak ide o odborné vzdelávanie alebo o jazykové vzdelávanie,
d)
ktorým pracovný pomer vznikol najskôr po uplynutí troch rokov od dobrovoľného skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru s výnimkou osôb uvedených v písmene f),
e)
starších ako 45 rokov, ktorí nedosiahli vyššie ako úplné stredné odborné vzdelanie,
f)
evidovaných podľa osobitného predpisu15b) najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe pred vznikom pracovného pomeru, a to najdlhšie počas šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru.
(6)
Ak sa má štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov poskytnúť podľa odseku 1 a nemožno osobitne určiť, či ide o štátnu pomoc podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa odseku 1 písm. b), výška štátnej pomoci sa vždy určuje podľa odseku 3.
(7)
Oprávnenými nákladmi na vzdelávanie zamestnancov sú:
a)
mzdové náklady organizátora vzdelávania vynaložené na vzdelávanie zamestnancov,
b)
cestovné náklady organizátora vzdelávania,
c)
odpisy hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku organizátora vzdelávania používaného výlučne na vzdelávanie zamestnancov podnikateľa,
d)
náklady na poradenské a konzultačné služby organizátora vzdelávania bezprostredne súvisiace so vzdelávaním zamestnancov podnikateľa,
e)
ostatné priame náklady organizátora vzdelávania bezprostredne súvisiace so vzdelávaním zamestnancov podnikateľa,
f)
náklady zamestnancov podnikateľa zúčastňujúcich sa na vzdelávaní v rozsahu oprávnených nákladov uvedených v písmenách a) až e).
(8)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecným vzdelávaním vzdelávanie zamestnanca, ktoré poskytuje všeobecne využiteľnú kvalifikáciu zlepšujúcu uplatnenie zamestnanca na trhu práce,
b)
špecifickým (osobitným) vzdelávaním vzdelávanie zamestnanca, ktoré poskytuje kvalifikáciu, ktorá je využiteľná len u podnikateľa a ktorá nie je uplatniteľná alebo je iba čiastočne uplatniteľná na trhu práce.
§ 7b
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti
(1)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
vytvorenie pracovných miest alebo na udržanie pracovných miest, ktoré nie sú spojené s investíciami, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 1, a to za podmienok podľa odseku 2,
b)
vytvorenie pracovných miest súvisiacich s investíciami v rozsahu a za podmienok podľa § 6 ods. 9,
c)
vytvorenie pracovných miest na podporu malých podnikateľov a stredných podnikateľov v rozsahu a za podmienok podľa § 10 ods. 13 a 14.
(2)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť za podmienok, že podnikateľ
a)
uzatvoril pracovný pomer s občanom, ktorý bol evidovaný podľa osobitného predpisu15b) alebo ktorému vznikol prvý pracovný pomer,
b)
vytvorí pracovné miesta, pričom za vytvorenie pracovného miesta sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím.
(3)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti sa môže poskytnúť aj podnikateľovi, ktorý uzatvoril pracovný pomer s občanom pri jeho začleňovaní sa na pracovné miesto na trhu práce,15c) aj keď nie sú splnené podmienky podľa odseku 2, ak sa takto obsadzované pracovné miesto uvoľnilo na žiadosť zamestnanca alebo s jeho súhlasom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:
„15b)
§ 20 ods. 2 písm. r) bod 1 a § 38 až 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15c)
§ 2 písm. f) body 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.“.
24.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ide o štátnu pomoc poskytovanú na rozvoj regiónov podľa § 6 ods. 1“.
25.
V § 8 ods. 6 sa za slovami „odseku 5“ vypúšťa čiarka a slová „§ 6 ods. 5 a § 10 ods. 2“.
26.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane školení“.
27.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vrátane školení“ a slová „§ 10 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3“.
28.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 11.
29.
V § 10 odseky 2 až 11 znejú:
„(2)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na jeho prvú účasť na výstave alebo veľtrhu do 50 % nákladov na prenájom, zariadenie a prevádzku priestoru na výstave alebo veľtrhu.
(3)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v oblasti poradenských a konzultačných služieb sa môže poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov za prijaté poradenské a konzultačné služby, a to do 50 % nákladov za tieto služby; z tejto štátnej pomoci nemožno financovať náklady na poradenské a konzultačné služby v oblasti inzercie, reklamy, právneho a daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva.
(4)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie hmotného investičného majetku potrebného na začatie výroby (poskytovania služieb) novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby (poskytovania služieb), alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa, alebo na kúpu podniku,13b) ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by jeho prevádzkovanie musel skončiť.
(5)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie nehmotného investičného majetku na účel využívania nových technológií.
(6)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže poskytnúť malému podnikateľovi do 15 % oprávnených nákladov.
(7)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže poskytnúť strednému podnikateľovi do 7,5 % oprávnených nákladov.
(8)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania hmotného investičného majetku podľa odseku 4 je cena obstarania17) pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení. Oprávnenými nákladmi nie sú náklady na obstaranie dopravných zariadení a dopravných prostriedkov s výnimkou železničných dopravných prostriedkov, ak ide o podnikateľa v železničnej doprave.
(9)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania nehmotného investičného majetku podľa odseku 5 je cena obstarania nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti a je predmetom priemyselných práv.
(10)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 v regiónoch podľa § 6 ods. 1 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa zvýšiť o 15 % nad výšku uvedenú v § 6 ods. 3.
(11)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 8 zvýšiť o 10 %.“.
30.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže zvýšiť podľa odsekov 10 a 11 za podmienok, že podnikateľ sa zaviaže využívať takto obstaraný majetok najmenej počas piatich rokov a podiel podnikateľa na obstaraní majetku je aspoň 25 %; takto zvýšená štátna pomoc v regiónoch podľa § 6 ods. 1 nesmie prekročiť 75 % štátnej pomoci podľa § 6 ods. 3 a v regiónoch podľa § 6 ods. 8 nesmie prekročiť 30 % štátnej pomoci podľa § 6 ods. 3.
(13)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť aj na vytvorenie pracovných miest, ktoré sa týkajú činností, s ktorými je investícia spojená za podmienok, že
a)
pracovné miesta sa vytvoria do troch rokov od obstarania investície,
b)
dôjde k zvýšeniu počtu pracovných miest u malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v porovnaní s priemerným počtom miest toho istého podnikateľa počas predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov,
c)
dosiahnuté zvýšenie počtu pracovných miest podľa písmena b) neklesne počas piatich rokov.
(14)
Štátna pomoc podľa odseku 13 sa môže poskytnúť na úhradu najviac 50 % mzdových nákladov na vytvorenie pracovných miest v regiónoch podľa § 6 ods. 1 a najviac 20 % týchto nákladov v regiónoch podľa § 6 ods. 8, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Ak v regióne podľa § 6 ods. 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa § 6 ods. 1, štátna pomoc podľa odseku 13 sa môže poskytnúť na úhradu najviac 40 % mzdových nákladov na vytvorenie pracovných miest v regiónoch podľa § 6 ods. 1, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov.“.
31.
§ 13 až 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel sa môže poskytnúť na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
úhradu nákladov spojených s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením oceliarskej výroby.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov na výskumné a vývojové projekty v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s ochranou životného prostredia v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na investície podľa § 9 ods. 2 písm. a), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
opotrebenie investičného majetku nesmie byť vyššie ako 75 %,
b)
rozhodnutie o zavedení novej technológie, ktorá spĺňa nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,16) nesmie byť nevyhnutné z hospodárskych dôvodov vzhľadom na opotrebenie investičného majetku,
c)
náklady na nové investície sú vyčíslené aj nezávislými odborníkmi.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na investície podľa § 9 ods. 2 písm. b), ak podnikateľ preukáže, že investície sa uskutočnia výlučne z dôvodu dosiahnutia podstatne vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako vyžadujú nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.16) Štátna pomoc sa zníži o úsporu výrobných nákladov v dôsledku zavedenia novej technológie.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s odstupným, a to do 50 % nákladov, ak úhrada týchto nákladov v skutočnosti vzniká v súvislosti s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením oceliarskej výroby podnikateľa.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) na úhradu fixných nákladov spojených s úplným a trvalým zastavením oceliarskej výroby sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou vzniknutou pred 1. januárom 1996 za podmienok, že
a)
nevykonal reorganizáciu výroby ani štruktúry prevádzky po 1. januári 1996,
b)
nie je osobou ovládanou19a) iným podnikateľom v oceliarskom priemysle ani osobou ovládajúcou19b) iného podnikateľa v oceliarskom priemysle s výnimkou podľa odseku 9,
c)
zastaví výrobu výrobkov zo železa a ocele do šiestich mesiacov od rozhodnutia o čiastočnom alebo úplnom a o trvalom zastavení oceliarskej výroby alebo od schválenia štátnej pomoci orgánom podľa § 21,
d)
sa zaviaže zabezpečiť vykonanie kontroly audítorom schváleným orgánom podľa § 21 na účel overenia plnenia skutočností, ktoré boli podkladom na rozhodnutie o poskytnutí štátnej pomoci.
(8)
Štátna pomoc podľa odsekov 7 a 9 nesmie presiahnuť
a)
hodnotu, ktorú podnikateľ môže získať z prevádzok počas trojročného obdobia, zníženú o všetky prínosy, ktoré očakáva od úplného a trvalého zastavenia oceliarskej výroby, alebo
b)
zostatkovú účtovnú hodnotu podniku bez ohľadu na prekročenie miery inflácie po 1. januári 1996.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) na úhradu fixných nákladov spojených s úplným a trvalým zastavením oceliarskej výroby sa môže poskytnúť za podmienok podľa odseku 7 písm. a), c) a d) aj podnikateľovi, ktorý nespĺňa podmienku podľa odseku 7 písm. b), ak
a)
výroba, ktorá má byť úplne a trvale zastavená, je úplne vyčlenená zo štruktúry výroby najmenej počas šiestich mesiacov pred poskytnutím štátnej pomoci,
b)
kontrola vykonaná audítorom potvrdí, že účtovníctvo podnikateľa je úplné, pravdivé a preukazné,
c)
zníženie výrobnej kapacity je skutočné a overiteľné vyčíslením prínosu pre oceliarsky priemysel, podľa ktorého sa významne celkovo zlepší pomer ponuky a dopytu na trhu, ku ktorému došlo za obdobie piatich rokov od úplného a trvalého zastavenia oceliarskej výroby, na ktorú sa poskytla štátna pomoc, alebo od úhrnného poskytnutia štátnej pomoci.
(10)
Oceliarskym priemyslom podľa tohto zákona sa rozumie priemysel, ktorý ťaží a upravuje železnú rudu s výnimkou pyritu a spracúva železnú rudu a rudy iných kovov, železnú hubu alebo oceľovú hubu a železný šrot na výrobu týchto výrobkov:
a)
surové železo a ferozliatiny, a to
1.
surové železo pre oceliarstvo,
2.
zlievarenské a ostatné surové železo,
3.
zrkadlovina a vysokouhlíkový feromangán,
b)
surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele vrátane výrobkov na opätovné použitie a prevalcovanie, a to
1.
tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanie,
2.
polotovary, a to sochory, bloky, ploštiny, predvalky a polotovary na pocínovanie, široké zvitky valcované za tepla okrem zvitkov klasifikovaných ako finálne výrobky,
c)
za tepla valcované finálne výrobky zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele, a to
1.
koľajnice, pražce, lodiarske platne, samostatné platne, stropné nosníky, hrubé profily 80 mm a viac, štetovnice,
2.
tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm,
3.
drôt,
4.
kruhové a štvorcové produkty pre rúry,
5.
za tepla valcované pruhy a pásy vrátane pásov pre rúry,
6.
za tepla valcované plechy do hrúbky 3 mm (povlakované alebo nepovlakované),
7.
tabule a plechy hrúbky 3 mm a viac, univerzálne tabule hrúbky 150 mm a viac,
d)
finálne výrobky zo železa, z obyčajnej a zo špeciálnej ocele, a to
1.
pocínované plechy, biele plechy cínovo-olovené, čierne plechy, pozinkované plechy a ostatné povlakované plechy,
2.
za studena valcované plechy do hrúbky 3 mm,
3.
elektroplechy,
4.
pásy na pocínovanie,
5.
za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch hrúbky 3 mm a viac,
6.
rúry bezšvíkové,
7.
rúry zvárané,
8.
za studena ťahané drôty a tyče,
9.
za studena valcované pásy a ohýbané profily,
10.
výkovky,
11.
odliatky,
12.
výstrižky z plechu a výlisky z hlbokoťažných ocelí.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumejú fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené rozsahom výroby, prípadne objemom tržieb, a sú počas sledovaného obdobia rovnaké, napríklad odpisy, poistné, nájomné alebo splátky pôžičiek.
§ 14
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorého predmetom podnikania je stavba lodí, konverzia lodí alebo oprava lodí; za takého podnikateľa sa považuje aj ovládajúca osoba.19b)
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa môže poskytnúť na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc,
e)
úhradu nákladov spojených s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí,
f)
rozvoj regiónov.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. c) sa môže poskytnúť len raz, v rozsahu a za podmienok podľa § 12, ak
a)
podnikateľovi ešte nebola poskytnutá štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu,
b)
kapacita stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí sa zníži a toto zníženie je trvalé, pričom výška štátnej pomoci je úmerná zníženiu kapacity; pri určovaní úrovne zníženia kapacity sa prihliada na úroveň skutočnej produkcie počas predchádzajúcich piatich rokov, pričom zníženie kapacity musí zostať nezmenené pre stavbu lodí, konverziu alebo opravu lodí najmenej počas desiatich rokov od schválenia poskytnutia štátnej pomoci.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. d) sa môže poskytnúť na zavádzanie novej a neoverenej technológie stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí najviac do 10 % nákladov nevyhnutne potrebných pre inovačnú časť projektu, a to v závislosti na veľkosti rizika neúspešného výsledku inovácie.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. e) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s
a)
odstupným pre nadbytočných zamestnancov alebo s inými platbami v súvislosti s nadbytočnosťou zamestnancov podľa osobitného zákona,
b)
poskytovaním poradenských služieb pre nadbytočných zamestnancov vrátane úhrad, ktoré poskytuje podnikateľ podľa odseku 1 týmto zamestnancom v súvislosti s prípravou na podnikanie, za podmienky, že predmetom ich podnikania nie je stavba lodí, konverzia lodí alebo oprava lodí,
c)
rekvalifikáciou nadbytočných zamestnancov,
d)
opätovným využitím objektov lodeníc za podmienky, že tieto objekty sa nebudú využívať na stavbu lodí, konverziu lodí alebo opravu lodí a s dokončením prác za podmienky, že ide o úhradu nevyhnutných nákladov a podstatná časť prác je ukončená.
(8)
Výška štátnej pomoci podľa odseku 7 písm. d) nesmie presiahnuť vyššiu z týchto hodnôt:
a)
zostatkovú účtovnú hodnotu technológie bez ohľadu na prekročenie miery inflácie po 1. januári 1991,
b)
hodnotu fixných nákladov spojených s využitím technológie počas obdobia troch rokov.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. f) sa môže poskytnúť v regiónoch podľa § 6 ods. 1 do 22,5 % nákladov podľa § 6 ods. 3 a v regiónoch podľa § 6 ods. 8 do 12,5 % nákladov podľa § 6 ods. 3.
(10)
Štátna pomoc podľa odseku 9 sa môže poskytnúť za podmienok podľa § 6.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
stavbou lodí stavba komerčných plavidiel,
b)
opravou lodí oprava alebo znovuuvedenie komerčných plavidiel do prevádzkového stavu,
c)
konverziou lodí konverzia komerčných plavidiel najmenej 1000 gt za podmienky, že konverziou sa dosiahnu podstatné zmeny plánu nákladnej lode, kostry, hnacieho systému alebo pohodlia cestujúcich,
d)
komerčným plavidlom plavidlo s vlastným pohonom spôsobilým na plavbu na šírom mori, a to
1.
nie ľahšie ako 100 gt používané na prepravu osôb alebo tovaru,
2.
nie ľahšie ako 100 gt určené na špeciálne účely, napríklad ľadoborce alebo rýpadlá,
3.
remorkéry nie s menším výkonom ako 635 kW,
4.
rybárske lode nie ľahšie ako 100 gt na export mimo spoločenstva,
5.
nedokončené kostry plavidiel uvedených v bodoch 1 až 4, ktoré plávajú na hladine a sú ľahko pohyblivé,
e)
plavidlom s vlastným pohonom spôsobilým na plavbu na šírom mori plavidlo s vlastným pohonom a riadením s výnimkou vojenských plavidiel a ich modifikácií, ktoré slúžia výhradne na vojenské účely,
f)
trvalým zastavením stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí zastavenie stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí najmenej na desať rokov.
§ 15
Štátna pomoc pre automobilový priemysel
(1)
Štátna pomoc pre automobilový priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc,
e)
vzdelávanie zamestnancov,
f)
rozvoj regiónov.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť podľa § 12 za podmienky, že výrobná kapacita podnikateľa sa zníži a výška štátnej pomoci je úmerná zníženiu výrobnej kapacity.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť do 10 % nákladov nevyhnutne potrebných na inovačnú časť projektu, a to v závislosti na veľkosti rizika neúspešného výsledku inovácie. Takúto štátnu pomoc možno poskytnúť len na inovačnú časť projektu týkajúcu sa jedného závodu podnikateľa umiestneného v jednom mieste; za jedno miesto sa považuje aj iné miesto, ak v ňom prebieha jednotlivá vzájomne sa dopĺňajúca časť inovačnej časti projektu.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. e) sa môže poskytnúť len za podmienky, že sa nepoužije výhradne na zníženie nákladov podnikateľa, ktoré by inak musel na školenie a preškolenie vynaložiť.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť za týchto podmienok:
a)
podnikateľ preukáže nevyhnutnosť štátnej pomoci,
b)
štátna pomoc sa poskytuje len na krytie oprávnených nákladov,
c)
štátna pomoc je úmerná regionálnym problémom najmä v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré sa majú poskytnutím štátnej pomoci riešiť; úmernosť štátnej pomoci posúdi orgán podľa § 21 na základe rozboru nákladov a prínosov.
(8)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť, ak podnikateľ preukáže mobilitu projektu, na ktorý sa štátna pomoc požaduje, alebo mobilitu jeho časti. Mobilitou projektu alebo jeho časti sa rozumie preukázanie schopnosti ekonomicky rovnocenného alternatívneho premiestnenia investície podľa projektu, na ktorý sa požaduje štátna pomoc, alebo podľa jeho časti, alebo preukázaním úplnej transformácie výroby motorových vozidiel alebo motorov pre motorové vozidlá. Transformáciou sa rozumie úplná demontáž výrobných liniek a výstavba nových liniek, pričom vzniknutá výrobná štruktúra sa musí odlišovať od predchádzajúcej výrobnej štruktúry.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť na oprávnené náklady, pričom za oprávnené náklady sa považujú len náklady spojené s realizáciou projektu alebo jeho časti, ktorá spĺňa podmienku mobility projektu alebo jeho časti.
(10)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa nemôže poskytnúť na modernizáciu, racionalizáciu výroby alebo len na znižovanie prevádzkových nákladov.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
automobilovým priemyslom vývoj, výroba a montáž motorových vozidiel, motorov pre motorové vozidlá a modulov alebo podsystémov pre takéto vozidlá alebo motory, a to priamo výrobcom alebo priamym dodávateľom, ak je takáto dodávka súčasťou projektu alebo výroby rovnakého typu vozidla,
b)
motorovými vozidlami osobné automobily, dodávky, nákladné automobily, cestné traktory, autobusy a iné priemyselné vozidlá, pričom za priemyselné vozidlá sa nepovažujú závodné automobily, terénne automobily, motocykle, prívesy, poľnohospodárske a lesné traktory, obytné automobily a prívesy, vozidlá osobitného určenia, výklopné vozy a vozíky, vozidlá pre vnútrozávodnú dopravu a vojenské vozidlá používané na vojenské účely,
c)
motormi pre motorové vozidlá vznetové motory a zážihové motory, elektromotory, turbínové motory, plynové motory, hybridné motory a iné motory pre motorové vozidlá,
d)
modulmi a podsystémami zostava základných súčastí určených pre motorové vozidlo alebo motor, ktorý je vyrobený, zostavený alebo montovaný priamym dodávateľom,
e)
inováciou zavedenie podstatne nových výrobkov alebo procesov do výroby, ak sa ešte nepoužívajú a ak existuje riziko neúspešného výsledku inovácie pre podnikateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
§ 66a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
19b)
§ 66a ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.“.
32.
§ 16 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
rozvoj regiónov.“.
33.
V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 6.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
34.
V § 20 druhá veta znie:
„Ustanovenia tohto zákona o podmienkach poskytnutia štátnej pomoci, výške štátnej pomoci, schvaľovaní štátnej pomoci a o oznamovaní poskytnutia pomoci podľa § 3 a o ďalších povinnostiach ustanovených týmto zákonom pre poskytovateľa a príjemcu nie sú týmto dotknuté.“.
35.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Výkon funkcie predsedu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia sa skončí výkon funkcie predsedu vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Výkon funkcie predsedu v prípade vzdania sa funkcie sa skončí uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie predsedu o jeho vzdaní sa funkcie doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ak nedôjde k inej dohode o dni skončenia výkonu funkcie predsedu medzi ním a predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Predsedu možno z funkcie odvolať, ak
a)
porušil tento zákon,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie predsedu.“.
36.
V § 22 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) a za podmienok podľa odsekov 3 a 4 aj štátnej pomoci podľa § 7a a 10“.
37.
V § 22 ods. 2 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „a štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinní“ a na konci sa pripája táto veta: „Oznámenie o poskytnutí minimálnej pomoci, oznámenie o poskytnutí štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) a oznámenia o ich prijatí obsahujú najmä:
a)
základné identifikačné údaje o príjemcovi, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno príjemcu, jeho bydlisko alebo sídlo a predmet jeho podnikania,
b)
označenie poskytovateľa pomoci,
c)
názov programu štátnej pomoci, ak sa pomoc poskytuje (prijíma) v rámci programu štátnej pomoci,
d)
účel a formu poskytnutia (prijatia) pomoci,
e)
výšku poskytnutej (prijatej) pomoci,
f)
dátum poskytnutia (prijatia) pomoci,
g)
prehľad o doteraz poskytnutej (prijatej) pomoci.“.
38.
V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Štátna pomoc podľa § 7a sa môže poskytnúť aj bez oznámenia úradu za podmienky, že jej poskytnutie je v súlade s týmto zákonom, poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 7a zverejní informáciu o jej poskytovaní v Obchodnom vestníku a výška štátnej pomoci poskytnutej jednému podnikateľovi na jeden projekt vzdelávania zamestnancov nie je v prepočte vyššia ako 1 000 000 EUR; zverejnenie tejto informácie v Obchodnom vestníku musí obsahovať vyhlásenie poskytovateľa, že štátna pomoc sa poskytuje v súlade s týmto zákonom.
(4)
Štátna pomoc podľa § 10 sa môže poskytnúť aj bez oznámenia úradu za podmienky, že jej poskytnutie je v súlade s týmto zákonom, poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 zverejní informáciu o jej poskytovaní v Obchodnom vestníku, výška štátnej pomoci nie je vyššia v prepočte ako 15 000 000 EUR a oprávnené náklady jedného projektu nedosahujú v prepočte 25 000 000 EUR; zverejnenie tejto informácie v Obchodnom vestníku musí obsahovať vyhlásenie poskytovateľa, že štátna pomoc sa poskytuje v súlade s týmto zákonom.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.“.
39.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na žiadosť úradu sú tieto osoby povinné predkladať informácie na osobitných formulároch. Poskytovateľ je povinný na žiadosť úradu poskytovať priebežné správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci v termínoch a v rozsahu požadovanom úradom.“.
40.
V § 23 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 7a za podmienok podľa § 22 ods. 3, alebo ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 10 za podmienok podľa § 22 ods. 4.“.
41.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na kontrolu poskytovania pomoci podľa § 3.“.
42.
V § 25 ods. 2 na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 7a za podmienok podľa § 22 ods. 3, alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 10 za podmienok podľa § 22 ods. 4.“.
43.
V § 27 ods. 1 sa slová „§ 22 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 5“.
44.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
(1)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 je povinný uchovávať všetky doklady týkajúce sa programov pomoci vrátane individuálnej pomoci poskytovanej podľa tohto programu, ako aj doklady týkajúce sa poskytovania individuálnej štátnej pomoci poskytovanej mimo programu štátnej pomoci. Tieto doklady je poskytovateľ povinný uchovávať desať rokov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci podľa § 10; pri poskytovaní štátnej pomoci podľa programu štátnej pomoci začne táto lehota plynúť od poskytnutia poslednej individuálnej pomoci.
(2)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 je povinný zaslať úradu informáciu o štátnej pomoci alebo informácie o štátnej pomoci podľa programu štátnej pomoci v úradom požadovanom rozsahu do 20 pracovných dní od uverejnenia informácie v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4.
(3)
Ročnú správu o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 7a za predchádzajúci kalendárny rok a o plnení podmienok podľa § 22 ods. 3 a ročnú správu o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 10 a o splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 predkladá poskytovateľ úradu do 31. marca nasledujúceho roku.
(4)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 14 je povinný predkladať úradu informácie o
a)
uzatvorení zmluvy na stavbu lode a konverziu lode do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa taká zmluva podpísala,
b)
plnení zmluvy na stavbu lode a konverziu lode do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k splneniu takej zmluvy.
(5)
Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 7a a 10 v rozsahu potrebnom na zistenie, či boli splnené podmienky podľa § 22 ods. 3 a 4, najmenej počas desiatich rokov od poskytnutia takejto štátnej pomoci.“.
45.
V § 28 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad je povinný každoročne do konca septembra predložiť vláde na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.“.
46.
V § 29 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
47.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
Vláda je oprávnená vydať nariadenie25) na vykonanie článku 64 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.“.
48.
Slovo „okres“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „región“ v príslušnom tvare a slovo „riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „predseda“ v príslušnom tvare.
Čl. II.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.