430/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona č. 251/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie vína spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).“.
2.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
vínom tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
b)
tichým vínom s výnimkou šumivého vína podľa písmena c)
1.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu (ďalej len „obohatenie“), ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
3.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v bodoch 1 a 2 a tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
4.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
c)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachytenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým je 3 bary alebo viac a ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
1.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v bode 1, ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
3.
2206 00 31 a 2206 00 39 s obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
d)
medziproduktom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 s výnimkou tichého vína a šumivého vína
1.
s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, do ktorého bol pridaný alkohol,
2.
s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, do ktorého bol buď pridaný alkohol, alebo alkohol v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,
3.
s obsahom alkoholu viac ako 18 % objemu a najviac 22 % objemu bez ohľadu na to, či alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením alebo bol doň pridaný, alebo vznikol výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,
e)
výrobou vína spracovanie suroviny na víno, ošetrovanie vína, jeho stabilizácia, ako aj jeho použitie na výrobu vína uvedeného v písmenách c) a d) a stáčanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu; výrobou vína je aj riedenie alebo miešanie vína s inými nápojmi, ak sa takéto víno vyskladňuje v uzatvorených obaloch. Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzatvorených obaloch,
f)
výrobným podnikom výrobné priestory určené na výrobu vína v rámci podnikateľskej činnosti1) a k nim patriace priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu vína, skladové priestory na vstupné suroviny, polotovary a hotové výrobky, ako aj priestory, plochy a pevne zabudované transportné zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraničené plochy,
g)
vyskladnením predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy; vyskladnením je aj výčap vína, a to predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v otvorených nádobách na priamu spotrebu zákazníkmi,
h)
kódom kombinovanej nomenklatúry číselný znak tovaru podľa colného sadzobníka.
§ 3
Predmet dane
Predmetom dane podľa tohto zákona je víno v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené.“.
3.
V § 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rámci podnikateľskej činnosti1)“.
4.
V § 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
5.
V § 4 písm. d) sa slová „písm. d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a e)“.
6.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Základ dane
Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch.
§ 6
Sadzby dane
Sadzby dane sa určujú takto:
a)
tiché víno 0 Sk/hl,
b)
šumivé víno s výnimkou šumivého
vína podľa písmena c) 2 400 Sk/hl,
c)
šumivé víno s obsahom alkoholu
nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d)
medziprodukty 1 700 Sk/hl.“.
7.
V § 8 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
8.
V § 8 písm. d) sa za slová „pri predaji“ vkladajú slová „alebo nájme“.
9.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Vyhotovenie daňových dokladov
(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia vína v prospech každého odberateľa.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,
b)
obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý pobyt a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý pobyt a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo vína v merných jednotkách, jeho obchodné označenie a kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na celé koruny smerom nahor.
(3)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia vína do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zaradení vína colnými orgánmi.
(4)
Ak vystaví daňový doklad osoba, ktorá nie je zaregistrovaná ako platiteľ dane, je povinná oznámiť a zaplatiť daň uvedenú na daňovom doklade najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(5)
Daňovým dokladom pri dovoze vína a daňovým dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu vína je písomné colné vyhlásenie. Na účely tohto zákona je vývoz vína uskutočnený, ak je víno prepustené v režime vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.
(6)
Platiteľ je povinný okrem dokladov uvedených v odsekoch 1, 3 a 5 mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1.
(7)
Platiteľ je povinný uchovávať všetky doklady rozhodné na určenie dane počas piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.“.
10.
V § 10 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9 a 10.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
11.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká odo dňa
a)
vývozu vína v rámci podnikateľskej činnosti,1)
b)
prevzatia vína na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a na stáčanie vína do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu,
c)
preukázateľného prevzatia vína vráteného odberateľom,
d)
nesprávneho výpočtu dane v neprospech odberateľa.
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 len vtedy, ak
a)
daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo správcovi dane, a to do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane uplatnil,
b)
má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane,
c)
v prípadoch podľa odseku 1 písm. c) a d) má aj dobropis.
(3)
Platiteľ môže uplatniť nárok na vrátenie dane na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní najskôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, najneskôr však do dňa, keď zanikne právo vyrubiť daň.“.
12.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, ak mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.“.
13.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 2 až 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 6.
14.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, s výnimkou podľa odseku 4.“.
15.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Daňový úrad zruší registráciu, ak zistí, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.“.
16.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 15 ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
18.
V § 15 ods. 6 sa slová „daňového úradu“ nahrádzajú slovami „správcu dane“.
19.
Nadpis nad § 17 znie:
„Prechodné a záverečné ustanovenia“.
20.
§ 17 sa vypúšťa.
21.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Daňový úrad ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zruší registráciu platiteľov uvedených v § 4 písm. c) platnom do 31. októbra 2001. V tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia § 14 ods. 6. Daňový úrad oznámi platiteľom uvedeným v prvej vete zrušenie registrácie písomne.“.
22.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom č. 251/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.