426/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 22. októbra 2001,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001 sa mení takto:
V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 50 písmená d) a e) znejú:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.
Peter Mach v. r.