417/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 15. októbra 2001 č. 1740/M-2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky.
Výnos upravuje v prílohe optickú a zvukovú signalizáciu plavidiel počas plavby a státia, pravidlá plavby plavidiel, pravidlá na státie plavidiel a nakladanie s odpadmi z plavidiel.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Výnos bol uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 7/2001.
Do výnosu a prílohy možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Štátnej plavebnej správe v Bratislave.