416/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
ZÁKON
z 20. septembra 2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje,1) v rozsahu a spôsobom ustanovenými v čl. II až XXI.
(2)
Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce2) a samosprávne kraje3) a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.
§ 2
Prechod pôsobností na obce
Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku
a)
pozemných komunikácií:
1.
zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
2.
poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
3.
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
c)
všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;
d)
sociálnej pomoci:
1.
poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),
2.
rozhodovanie
2.1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2.2.
o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
2.3.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.
zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),
4.
oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;
e)
územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu;
f)
ochrany prírody:
1.
vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
2.
ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
3.
prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
4.
zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
g)
školstva:
1.
vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,
2.
vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3.
zriaďovanie a zrušovanie
3.1.
základných škôl,
3.2.
základných umeleckých škôl,
3.3.
predškolských zariadení,
3.4.
školských klubov detí,
3.5.
školských stredísk záujmovej činnosti,
3.6.
centier voľného času,
3.7.
školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti predškolských zariadení,
3.8.
jazykových škôl pri základných školách,
4.
vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
5.
vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,
6.
zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
7.
určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,
8.
spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
9.
prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
10.
schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
h)
telesnej kultúry:
1.
štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
2.
rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
3.
súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
4.
podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
5.
utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
6.
podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
7.
podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
8.
kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
9.
spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;
i)
divadelnej činnosti:
1.
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2.
podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,
3.
kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
j)
zdravotníctva:
1.
zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,
2.
zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,
3.
agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
4.
súčinnosť na preventívnych programoch,
5.
schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;
k)
regionálneho rozvoja:
1.
vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2.
vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
3.
koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
l)
cestovného ruchu:
1.
vypracúvanie programov cestovného ruchu,
2.
koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.
§ 3
Prechod pôsobností na samosprávne kraje
Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku
a)
pozemných komunikácií:
1.
plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
2.
poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
3.
vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
4.
poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
5.
zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;
b)
dráh:
1.
prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
2.
pôsobnosť dráhového správneho úradu,
3.
výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;
c)
cestnej dopravy:
1.
udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
2.
schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
3.
uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
4.
vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
5.
ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
6.
vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,
7.
zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave;
d)
civilnej ochrany:
1.
súčinnosť
1.1.
pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
1.2.
pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej pomoci vykonávanej obcami,
1.3.
pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
2.
vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému;
e)
sociálnej pomoci:
1.
poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne),
2.
vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,
3.
rozhodovanie
3.1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
3.2.
o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3.3.
o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
3.4.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.5.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.6.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.7.
o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
3.8.
o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
3.9.
o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb,
3.10.
o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,
3.11.
o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
4.
rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
5.
uzatváranie dohôd
5.1.
o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
5.2.
o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
6.
vedie register zariadení,
7.
uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obci a zmlúv o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,
8.
kontrola
8.1.
úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
8.2.
hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
9.
ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom,
10.
vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,
11.
vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
12.
koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
13.
organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,
14.
organizovanie spoločného stravovania;
f)
územného plánovania:
1.
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2.
pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3.
schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4.
schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;
g)
školstva:
1.
zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode),
2.
vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3.
spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,
4.
vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,
5.
prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
6.
zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,
7.
vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
8.
určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,
9.
spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
10.
schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;
h)
telesnej kultúry:
1.
riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,
2.
rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;
i)
divadelnej činnosti:
1.
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2.
podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,
3.
kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;
j)
múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;
k)
osvetovej činnosti:
1.
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
2.
zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
3.
ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja;
l)
knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;
m)
zdravotníctva:
1.
zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,
2.
vedenie registra zdravotníckych zariadení,
3.
vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
3.1.
ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
3.2.
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
3.3.
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
3.4.
dialyzačné stredisko,
3.5.
poliklinika,
3.6.
samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
3.7.
nemocnica I. typu,
3.8.
nemocnica s poliklinikou I. typu,
3.9.
nemocnica s poliklinikou II. typu,
3.10.
liečebňa pre dlhodobo chorých,
3.11.
hospic,
3.12.
geriatrické centrum,
3.13.
psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
3.14.
zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
4.
rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
5.
rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,
6.
zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,
7.
zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,
8.
súčinnosť na preventívnych programoch;
n)
humánnej farmácie:
1.
koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,
2.
vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
3.
vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,
4.
schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
5.
organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
6.
vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
7.
rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,
8.
zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
9.
riešenie podnetov a sťažností;
o)
regionálneho rozvoja:
1.
vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2.
koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,
3.
koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
4.
poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti;
p)
cestovného ruchu:
1.
koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
2.
poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.
§ 4
Spoločné ustanovenia
(1)
Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona.4)
(2)
Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).
(3)
Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia orgány, ktoré ich začali.
(4)
Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktoré jej mestské časti.
(5)
Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať mesto Košice a ktoré jeho mestské časti.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z. a zákona č. 388/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva.“.
2.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
k)
koordinuje jednotný informačný systém o zjazdnosti diaľnic a ciest.“.
3.
V § 3a ods. 3 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovom „obce ako prenesený výkon štátnej správy“.
4.
V § 3d odsek 1 znie:
„(1)
Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak.“.
5.
V § 3d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
6.
V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené.“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
7.
§ 3d sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9)
Samosprávny kraj
a)
poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
b)
vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
c)
poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne.
(10)
Samosprávny kraj a obec
a)
poskytujú údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu,
b)
zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.
(11)
Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.
(12)
Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo,2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov.2cb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:
„2ca)
§ 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
2cb)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
㤠24b
(1)
Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej organizačných jednotiek určených touto dohodou.
(2)
Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.
(3)
Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jeho organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z. a zákona č. 252/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za slová „podieľajú aj“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.
2.
V § 7 sa za slová „okresné úrady,6)“ vkladajú slová „samosprávne kraje,6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).“.
3.
V § 11 sa za slová „štátnymi orgánmi,“ vkladajú slová „samosprávnymi krajmi,“.
4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
(1)
Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti
a)
poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
b)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
c)
poskytuje krajskému úradu údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,
e)
podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.
(2)
Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.“.
3.
Slová „prednosta obvodného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „starosta obce“ v príslušnom tvare.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.“.
5.
V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
6.
V § 9 sa slová „matričnému úradu v sídle okresného úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
7.
V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „matričný úrad Bratislava-Staré Mesto“.
8.
V § 18 ods. 3 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „krajský“.
9.
V § 20 sa slovo „okresného“ nahrádza slovom „krajského“.
10.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo.
(2)
Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3)
Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na okresných úradoch vo svojom územnom obvode.
(4)
Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a okresné úrady.“.
11.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
,,Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV
Kraj Okres Obec (mestská časť)
Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto
  Bratislava II Podunajské Biskupice
Ružinov
Vrakuňa
Bratislava III Nové Mesto
Rača
Vajnory
Bratislava IV Devínska Nová Ves
Karlova Ves
Záhorská Bystrica
Bratislava V Čunovo
  Jarovce
    Petržalka
Rusovce
Malacky Gajary
Jabloňové
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Marianka
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Plavecký Štvrtok
Rohožník
Sološnica
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorie (vojenský obvod)
Záhorská Ves
Závod
Zohor
Pezinok Báhoň
Budmerice
Častá
Doľany
Modra
Pezinok
Slovenský Grob
Svätý Jur
Šenkvice
Viničné
Vinosady
Vištuk
Senec Bernolákovo
Blatné
Čataj
Dunajská Lužná
Hrubý Šúr
Chorvátsky Grob
Ivanka pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Malinovo
Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Reca
Senec
Tomášov
Veľký Biel
Trnavský kraj Dunajská Streda Baka
Baloň
Blatná na Ostrove
Čiližská Radvaň
Dolný Bar
Dolný Stál
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Holice
Horný Bar
Jahodná
Kráľovičove Kračany
Lehnice
Michal na Ostrove
Nový Život
Ohrady
Okoč
Padáň
Rohovce
Sap
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľký Meder
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Zlaté Klasy
Galanta Abrahám
Čierny Brod
Dolné Saliby
Galanta
Horné Saliby
Jelka
Kajal
Košúty
Kráľov Brod
Mostová
Pata
Pusté Úľany
Sereď
Sládkovičovo
Šintava
Šoporňa
Tomášikovo
Topoľnica
Trstice
Váhovce
Veľká Mača
Veľké Úľany
Veľký Grob
Vozokany
Zemianske Sady
  Hlohovec Červeník
Dvorníky
Hlohovec
Horné Otrokovce
Horné Zelenice
Leopoldov
Madunice
Pastuchov
Trakovice
Piešťany Dolný Lopašov
Drahovce
Chtelnica
Krakovany
Moravany nad Váhom
Ostrov
Piešťany
Veľké Kostoľany
Veselé
Vrbové
Senica Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur
Cerová
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kúty
Lakšárska Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Plavecký Peter
Prietrž
Prievaly
Senica
Sobotište
Šajdíkove Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Skalica Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Kopčany
Petrova Ves
Popudinské Močidlany
Radošovce
Skalica
Unín
Trnava Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Borová
Brestovany
Cífer
Dechtice
Dobrá Voda
Dolná Krupá
    Dolné Dubové
Dolné Lovčice
Dolné Orešany
Horné Orešany
Jaslovské Bohunice
Križovany nad Dudváhom
Majcichov
Ružindol
Smolenice
Suchá nad Parnou
Špačlnce
Šúrovce
Trnava
Trstín
Vlčkovce
Voderady
Zavar
Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Podlužany
Rybany
Slatina nad Bebravou
Šišov
Uhrovec
Veľké Držkovce
Zlatníky
Ilava Bolešov
Červený Kameň
Dubnica nad Váhom
Horná Poruba
Ilava
Košeca
Ladce
Nová Dubnica
Pruské
Zliechov
Myjava Brezová pod Bradlom
Kostolné
Krajné
Myjava
Vrbovce
Nové Mesto nad Váhom Beckov
Bošáca
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Dolné Srnie
Horná Streda
Hrádok
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nové Mesto nad Váhom
Pobedim
    Podolie
Považany
Stará Turá
Partizánske Bošany
Chynorany
Klátova Nová Ves
Partizánske
Skačany
Veľké Uherce
Veľký Klíž
Žabokreky nad Nitrou
Považská Bystrica Brvnište
Dolná Mariková
Dolný Lieskov
Domaniža
Horná Mariková
Jasenica
Papradno
Plevník-Drienové
Považská Bystrica
Prečín
Pružina
Udiča
Prievidza Bojnice
Bystričany Čavoj
Čereňany
Diviaky nad Nitricou
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves
Chrenovec-Brusno
Kanianka
Lehota pod Vtáčnikom
Nedožery-Brezany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitrianske Sučany
Nitrica
Nováky
Osľany
Prievidza
Valaská Belá
Zemianske Kostoľany
Púchov Beluša
Dohnaný
Lazy pod Makytou
Lednica
Lednické Rovne
Lúky
Lysá pod Makytou
Mojtín
Puchov
Záriečie
  Trenčín Dolná Súča
Drietoma
Dubodiel
Horná Súča
Horné Srnie
Melčice- Lieskové
Motešice
Nemšová
Soblahov
Svinná
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turňá
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín
Nitriansky kraj Komárno Bátorove Kosihy
Bodza
Búč
Čalovec
Číčov
Dulovce
Hurbanovo
Chotín
Imeľ
Iža
Kameničná
Klížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
Levice Bátovce
Beša
Čaka
Čata
Demandice
Dolná Seč
Dolný Pial
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Horné Semerovce
Hronovce
    Ipeľský Sokolec
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Levice
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tekovské Lužany
Tlmače
Veľké Ludince
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
Žemberovce
Nitra Alekšince
Báb
Branč
Cabaj-Čápor
Golianovo
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Klasov
Lefantovce
Lehota
Lužianky
Mojmírovce
Nitra
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Pohranice
Rišňovce
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Vinodol
Vráble
Výčapy-Opatovce
Zbehy
Nové Zámky Andovce
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
    Branovo
Bruty
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Ľubá
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nová Vieska
Nové Zámky
Palárikovo
Podhájska
Pozba
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Zemné
Šaľa Diakovce
Hájske
Kráľova nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
Topoľčany Bojná
Horné Obdokovce
Kovarce
Ludanice
    Prašice
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Topoľčany
Veľké Ripňany
Zlaté Moravce Čierne Kľačany
Hosťovce
Neverice
Obyce
Skýcov
Sľažany
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Zlaté Moravce
Žilinský kraj Bytča Bytča
Kolárovice
Kotešová
Petrovice
Predmier
Súľov-Hradná
Štiavnik
Veľké Rovné
Čadca Čadca
Čierne
Klokočov
Korňa
Krásno nad Kysucou
Makov
Nová Bystrica
Olešná
Oščadnica
Raková
Skalité
Stará Bystrica
Staškov
Svrčinovec
Turzovka
Vysoká nad Kysucou
Zákopčie
Zborov nad Bystricou
Dolný Kubín Dlhá nad Oravou
Dolný Kubín
Chlebnice
Oravský Podzámok
Párnica
Veličná
Zázrivá
Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
Kysucký Lieskovec
Nesluša
Ochodnica
Rudina
  Liptovský Mikuláš Bobrovec
Huty
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Kokava
Liptovská Sielnica
Liptovský Hrádok
Liptovský Ján
Liptovský Mikuláš
Ľubeľa
Partizánska Ľupča
Pribylina
Svätý Kríž
Važec
Východná
Závažná Poruba
Martin Belá-Dulice
Blatnica
Bystrička
Ďaňová
Kláštor pod Znievom
Košťany nad Turcom
Krpeľany
Lipovec
Martin
Necpaly
Podhradie
Príbovce
Sklabiňa
Sučany
Turany
Turčianska Štiavnicka
Turčianske Jaseno
Valča
Vrútky
Žabokreky
Námestovo Bobrov
Breza
Hruštín
Krušetnica
Lokca
Mútne
Námestovo
Novoť
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Rabča
Rabčice
Zákamenné
Zubrohlava
Ružomberok Hubová
Komjatná
Likavka
Liptovská Lúžna
Liptovská Osada
    Liptovská Teplá
Liptovské Revúce
Lisková
Ľubochňa
Lúčky
Ružomberok
Sliače
Stankovany
Švošov
Turčianske Teplice Dubové
Horná Štubňa
Jazernica
Malý Čepčín
Mošovce
Sklené
Slovenské Pravno
Turček
Turčianske Teplice
Tvrdošín Habovka
Liesek
Nižná
Suchá Hora
Trstená
Tvrdošín
Žilina Belá
Čičmany
Divina
Dlhé Pole
Dolná Tižina
Dolný Hričov
Fačkov
Hôrky
Lietava
Lutiše
Rajec
Rajecká Lesná
Rajecké Teplice
Strečno
Terchová
Varín
Žilina
Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica
Brusno
Čerín
Ľubietová
Poniky
Selce
Slovenská Ľupča
Staré Hory
Banská Štiavnica Banská Belá
Banská Štiavnica
Prenčov
Svätý Anton
Štiavnické Bane
  Brezno Bacúch
Beňuš
Brezno
Čierny Balog
Heľpa
Hronec
Lom nad Rimavicou
Mýto pod Ďumbierom
Nemecká
Podbrezová
Pohorelá
Pohronská Polhora
Polomka
Predajná
Šumiac
Telgárt
Valaská
Závadka nad Hronom
Detva Detva
Detvianska Huta
Dúbravy
Horný Tisovník
Hriňová
Klokoč
Kriváň
Látky
Podkriváň
Stará Huta
Vígľaš
Vígľašská Huta-Kalinka
Krupina Bzovík
Cerovo
Čabradský Vrbovok
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Krupina
Litava
Rykynčice
Sebechleby
Senohrad
Lučenec Ábelová
Buzitka
Divín
Dobroč
Fiľakovo
Halič
Holiša
Lovinobaňa
Lučenec
Mýtna
Radzovce
Rapovce
Šíd
Tomášovce
    Veľká nad Ipľom
Poltár Cinobaňa
Hrnčiarska Ves
Kalinovo
Kokava nad Rimavicou
Málinec
Poltár
Uhorské
Revúca Gemerská Ves
Hucín
Jelšava
Lubeník
Muráň
Ratková
Revúca
Sirk
Tornaľa
Rimavská Sobota Bátka
  Číž
  Figa
  Gemerský Jablonec
  Hajnáčka
  Hnúšťa
  Hodejov
  Hostice
  Hrachovo
  Jesenské
  Klenovec
  Kráľ
  Ožďany
  Rimavská Baňa
  Rimavská Seč
  Rimavská Sobota
  Teplý Vrch
  Tisovec
  Včelince
  Veľký Blh
Veľktý Krtíš Bušince
Čebovce
Čelovce
Dačov Lom
Dolná Strehová
Dolné Plachtince
Dolné Strháre
Hrušov
Kamenné Kosihy
Modrý Kameň
Nenince
Pôtor
Senné
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľká Čalomija
Veľká Ves nad Ipľom
Veľký Krtíš
Vinica
    Vrbovka
Želovce
Zvolen Budča
Dobrá Niva
Lešť (vojenský obvod)
Očová
Pliešovce
Sása
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
Žarnovica Hodruša-Hámre
Hrabičov
Hronský Beňadik
Nová Baňa
Veľká Lehota
Žarnovica
Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa
Janova Lehota
Kremnica
Trnavá Hora
Vyhne
Žiar nad Hronom
Prešovský kraj Bardejov Bardejov
Gaboltov
Hertník
Kružlov
Kurima
Malcov
Marhaň
Nižná Polianka
Raslavice
Zborov
Humenné Humenné
Kamenica nad Cirochov
Košarovce
Koškovce
Ohradzany
Papín
Ruská Poruba
Topoľovka
Udavské
Kežmarok Javorina (vojenský obvod)
Kežmarok
Lendak
Slovenská Ves
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Spišské Hanušovce
Veľká Lomnica
Vrbov
Levoča Levoča
Nižné Repaše
    Spišské Podhradie
Spišský Štvrtok
Medzilaborce Habura
Krásny Brod
Medzilaborce
Oľka
Radvaň nad Laborcom
Výrava
Poprad Hôrka
Hranovnica
Liptovská Teplička
Poprad
Spišské Bystré
Svit
Štrba
Šuňava
Veľký Slavkov
Vysoké Tatry
Ždiar
Prešov Bzenov
Drienov
Fričovce
Hermanovce
Chmeľov
Chminianska Nová Ves
Kapušany
Lemešany
Petrovany
Prešov
Sedlice
Svinia
Šarišské Bohdanovce
Široké
Terňa
Tuhrina
Veľký Šariš
Sabinov Brezovica
Jarovnice
Lipany
Pečovská Nová Ves
Sabinov
Šarišské Dravce
Šarišské Michaľany
Snina Belá nad Cirochou
Klenová
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Stará Ľubovňa Hniezdne
Jarabina
Ľubotín
Malý Lipník
Mníšek nad Popradom
    Nová Ľubovňa
Orlov
Plavnica
Podolínec
Stará Ľubovňa
Veľký Lipník
Stropkov Brusnica
Bukovce
Havaj
Nižná Olšava
Stropkov
Turany nad Ondavou
Svidník Cernina
Giraltovce
Krajná Poľana
Kružlová
Ladomirová
Nižný Mirošov
Okrúhle
Svidník
Vranov nad Topľou Bystré
Hanušovce nad Topľou
Holčíkovce
Nižný Hrabovec
Sečovská Polianka
Slovenská Kajňa
Soľ
Továrné
Vranov nad Topľou
Vyšný Žipov
Košický kraj Gelnica Gelnica
Jaklovce
Kluknava
Margecany
Mníšek nad Hnilcom
Nálepkovo
Prakovce
Smolník
Švedlár
Košice I Staré Mesto
Košice II Šaca
Západ
Košice III Dargovských hrdinov
Košice IV Juh
Košice-okolie Bidovce
Bohdanovce
Buzica
Čaňa
Čečejovce
Družstevná pri Hornáde
Haniska
Jasov
Kecerovce
    Košická Belá
Košická Polianka
Kráľovce
Kysak
Malá Ida
Medzev
Moldava nad Bodvou
Nižný Klátov
Perín- Chym
Poproč
Rozhanovce
Ruskov
Seňa
Slanec
Turňa nad Bodvou
Valaliky
Veľká Ida
Ždaňa
Michalovce Bracovce
Budkovce
Jovsa
Malčice
Michalovce
Nacina Ves
Palín
Pavlovce nad Uhom
Strážske
Trhovište
Veľké Kapušany
Vinné
Vojany
Zalužice
Zemplínska Široká
Žbince
Rožňava Dobšiná
Jablonov nad Turňou
Krásnohorské Podhradie
Plešivec
Rožňava
Slavošovce
Štítnik
Sobrance Bežovce
Krčava
Podhoroď
Porúbka
Remetské Hámre
Sobrance
Úbrež
Veľké Revištia
Spišská Nová Ves Hrabušice
Krompachy
Letanovce
Markušovce
Rudňany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
    Spišský Hrušov
Trebišov Boľ
Borša
Cejkov
Čerhov
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Leles
Michaľany
Novosad
Parchovany
Sečovce
Somotor
Streda nad Bodrogom
Trebišov
Veľké Trakany
Veľký Horeš.
Čl. IX
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod § 2a znie:
„Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi“.
2.
V § 2a odsek 1 znie:
„(1)
Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.“.
3.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „štátne,“ vkladá slovo „regionálne,“.
4.
V § 6 ods. 2 tretej vete sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „s dotknutými samosprávnymi krajmi“.
5.
V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „zohľadňuje záväznú časť“ nahrádzajú slovami „musí byť v súlade so záväznou časťou“.
6.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „obce,“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.
7.
V § 18 ods. 2 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne kraje,“.
8.
V § 18 ods. 3 sa slová „krajov, krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávnych krajov, samosprávne kraje“.
9.
V § 19 druhej vete sa za slovo „správy,“ vkladajú slová „orgánov samosprávnych krajov,“.
10.
V § 19b ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „orgánmi samosprávnych krajov“.
11.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
(2)
Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami, a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce s krajským úradom a zadanie pre územný plán zóny s okresným úradom. Krajský úrad a okresný úrad spracúvajú súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v ich pôsobnosti. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.
(3)
Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia.
(4)
Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.
(5)
Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, požiada o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán územného plánovania:
a)
o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,
b)
o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský úrad, ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti s okresným úradom,
c)
o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec okresný úrad.
(6)
Ministerstvo, krajský úrad a okresný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je
a)
obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,
b)
obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
(7)
Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje
a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
b)
samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,
c)
obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.
(8)
Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.“.
12.
V § 21 ods. 3 prvej vete sa slovo „dotýka“ nahrádza slovom „týka“ a za slovo „týka“ sa vkladajú slová „s dotknutými samosprávnymi krajmi,“ .
13.
V § 22 ods. 2, 3 a 5 sa za slová „dotknuté obce“, „s dotknutými obcami“ a „Obce“ vkladajú slová „dotknuté samosprávne kraje“, „s dotknutými samosprávnymi krajmi“ a „samosprávne kraje“.
14.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo;“
15.
V § 25 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
16.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a územné plány regiónov“.
17.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
18.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
a)
vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,
b)
doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
19.
V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch, na krajských úradoch a stavebných úradoch (§ 117); územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.“.
20.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.“.
21.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.“.
22.
V § 31 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.“.
23.
V § 34 ods. 1 sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie“.
24.
V § 61 ods. 1 prvá veta znie: „Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.“.
25.
V § 66 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája čiarka a slová „ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,“.
26.
V § 80 ods. 1 sa za slovo „obci“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie,“.
27.
V § 85 ods. 1 druhej vete sa slová „§ 34, 76, 77, 79 až 84“ nahrádzajú slovami „§ 76 až 84“.
28.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.“.
29.
V § 99 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
krajského úradu.“.
30.
V § 108 ods. 1 sa slovo „stavebného“ nahrádza slovom „okresného“.
31.
V § 112 ods. 1 a 2, v § 113 ods. 1 a 2, v § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 a 2 sa slovo „stavebný“ nahrádza slovom „okresný“.
32.
§ 117 znie:
㤠117
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.“.
33.
§ 119 znie:
㤠119
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, tie sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak sa nedohodnú, určí príslušný stavebný úrad krajský úrad.“.
34.
V § 123 sa slová „Správny orgán nadriadený stavebnému úradu“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.
35.
V § 139 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „jednotnej“.
36.
V § 143 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. XIV
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,
d)
obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,“.
Doterajšia písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).
3.
V § 6 vrátane nadpisu sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
4.
V § 6 písm. a) sa slová „okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „obcami“.
5.
Nadpis nad § 7 znie: „Obec“.
6.
V § 7 úvodnej vete sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „obce“.
7.
V § 8 sa vypúšťa nadpis.
8.
V § 13 písmeno h) znie:
„h)
prostriedky samosprávnych krajov a obcí.“.
Čl. XVII
Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
2.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku osvetovej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti vykonáva ministerstvo, ktoré
a)
utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osvetovej činnosti,
b)
podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,
c)
zriaďuje štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Samosprávny kraj
a)
zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
b)
zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
c)
ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja.“.
4.
V § 8 sa vypúšťa slovo „štátne“.
5.
Slovo „zriaďovateľ“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 7 ods. 1 písm. c) nahrádza slovami „zriaďovateľ alebo zakladateľ“ v príslušnom tvare.
6.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia k Tatranskému kultúrnemu centru Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na mesto Vysoké Tatry.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
2.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajský úrad“.
3.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Verejná knižnica je obecná knižnica a regionálna knižnica.“.
4.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Regionálna knižnica pôsobí na území viacerých obcí. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorú zriaďuje4) samosprávny kraj. Regionálna knižnica vo svojom sídle môže plniť aj funkciu obecnej knižnice.“.
5.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Samosprávny kraj môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5
a)
koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji,
b)
zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,
c)
zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji.“.
6.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
7.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice podľa § 5 ods. 1 je povinný vyžiadať si pred zrušením knižnice alebo zlúčením knižnice, alebo pri prevode zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, ak ide o knižnicu uvedenú v § 25 ods. 6, záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.“.
8.
§ 22 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice (§ 12 ods. 3).“.
9.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávne kraje. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k vedeckým knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.“.
Čl. XX
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
3.
V § 8 ods. 5 v prvej vete sa slová „krajskému úradu, okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“. V druhej vete sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak orgán štátnej správy zistí nedostatky uvedené v odseku 1, dá návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia orgánu, ktorý povolenie vydal; tento návrh je pre orgán, ktorý povolenie vydal, záväzný.“.
5.
V § 35 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ a „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávneho kraja“ a „samosprávny kraj“.
6.
V § 60 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samosprávy na úseku farmácie“.
7.
V § 60 písm. f) sa slová „štátnym krajským farmaceutom a štátnym ústavom“ nahrádzajú slovami „štátnym ústavom a samosprávnym krajom“.
8.
V § 62 nadpis a odsek 1 znejú:
㤠62
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad na úseku humánnej farmácie
a)
koordinuje a odborne usmerňuje činnosť okresných úradov v oblasti farmácie,
b)
vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,
c)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie.“.
9.
V § 63 nadpis a odsek 1 znejú:
㤠63
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad na úseku humánnej farmácie
a)
vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,
b)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a krajským úradom, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie,
c)
podieľa sa na kontrole nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok [§ 68a ods. 1 písm. f)] v spolupráci so samosprávnym krajom.“.
10.
Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVANÁSTA ČASŤ
VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU HUMÁNNEJ FARMÁCIE
§ 68a
(1)
Samosprávny kraj na úseku humánnej farmácie
a)
koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie,
b)
vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
c)
vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti,
d)
schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
e)
organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
f)
vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
g)
vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty,
h)
rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11 ods. 4 v spolupráci s orgánom štátnej správy,
i)
kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok podľa písmena f) v spolupráci s orgánom štátnej správy,
j)
zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
k)
rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
l)
zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.
(2)
Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku humánnej farmácie ustanovuje farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.“.
Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.
11.
Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:
㤠70b
Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré vydal krajský úrad pred 1. júlom 2002, zostávajú v platnosti.“.
Čl. XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).
2.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,“.
3.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na samosprávne kraje. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na ten samosprávny kraj, na ktorého území má okresný úrad sídlo. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku vedenia matrík prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2002 na obec, ktorá je matričným úradom.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2003 na obec, v ktorej má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, trvalý pobyt, alebo na ten samosprávny kraj, na ktorého území je obec, ktorá neposkytuje opatrovateľskú službu.
(5)
Práva a povinnosti štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na samosprávne kraje a na obce, upravuje osobitný zákon.
(6)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov na samosprávne kraje, upravuje osobitný zákon.
(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú funkciu krajský úrad alebo okresný úrad, prechádzajú na ten samosprávny kraj alebo obec, v ktorom územnom obvode sa nachádza a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.“.
5.
V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až šesťdesiatom treťom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.