413/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. októbra 2001,
ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) obsahuje tieto náležitosti:
a)
číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, ktoré pozostáva z osobitnej číselnej kombinácie poisťovateľa,
b)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu držiteľa motorového vozidla alebo názov a sídlo držiteľa motorového vozidla podľa dokladov motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii motorových vozidiel,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu vlastníka motorového vozidla alebo názov a sídlo vlastníka motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii motorových vozidiel,
d)
rodné číslo alebo identifikačné číslo osoby podľa písmena b) alebo c); v prípade, že fyzickej osobe nebolo pridelené rodné číslo, uvedie sa dátum jej narodenia,
e)
obchodné meno poisťovateľa a jeho sídlo,
f)
dobu platnosti poistenia zodpovednosti,
g)
druh motorového vozidla, továrenskú značku motorového vozidla a jeho typ,
h)
medzinárodný identifikátor na označovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak nebol pridelený, číslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,
i)
evidenčné číslo motorového vozidla,
j)
sériu a číslo technického preukazu vozidla, technického osvedčenia vozidla alebo obdobného preukazu,
k)
dátum vystavenia potvrdenia o poistení zodpovednosti, podpis osoby oprávnenej konať v mene poisťovateľa a odtlačok pečiatky poisťovateľa.
(2)
Vzor potvrdenia o poistení zodpovednosti je uvedený v prílohe č. 1. Farba potvrdenia o poistení zodpovednosti je biela a jeho rozmery sú 95 x 70 mm.
(3)
Pri motorovom vozidle, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo,1) sa v potvrdení o poistení zodpovednosti neuvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j).
§ 2
(1)
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu Európskej únie obsahuje tieto náležitosti:
a)
číslo poistnej zmluvy,
b)
sídlo Slovenskej kancelárie poisťovateľov,
c)
meno a priezvisko poistníka, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu, dátum narodenia, číslo pasu a štát, v ktorom bol vystavený,
d)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla, alebo názov, miesto a štát sídla právnickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla,
e)
druh motorového vozidla, továrenskú značku a jeho typ,
f)
evidenčné číslo motorového vozidla a rozlišovaciu značku štátu evidencie motorového vozidla,
g)
medzinárodný identifikátor na označovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak nebol pridelený, číslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,
h)
výkon a objem valcov motora a celkovú hmotnosť motorového vozidla,
i)
dobu platnosti poistenia zodpovednosti,
j)
výšku poistného a dátum zaplatenia,
k)
odtlačok pečiatky, dátum a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Slovenskej kancelárie poisťovateľov,
l)
podpis poistníka.
(2)
Vzor potvrdenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 413/2001 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 413/2001 Z. z.
1)
§ 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.