411/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2001 do 29.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2001,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na:
a)
26,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
4 920 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Výšku minimálnej mzdy podľa § 1 tohto nariadenia uplatní zamestnávateľ na účely § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. už za mesiac október 2001.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.