Predpis bol zrušený predpisom 163/2001 Z. z.

401/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001 do 31.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. septembra 2001
o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 13 a § 32 ods. 6 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
V žiadosti podnikateľa podľa § 31 ods. 1a 2 a § 32 ods. 1 zákona musí byť uvedený aj
a)
názov chemickej látky podľa názvoslovia IUPAC,
b)
EC čísla, CAS čísla, CS čísla, CN kód,
c)
označenie chemickej látky pozostávajúcej z klasifikácie, výstražných symbolov, označenia špecifického rizika (R-vety), označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
d)
názvy chemických látok obsiahnutých v chemickom prípravku podľa názvoslovia IUPAC, ich EC čísla, CAS čísla a CS čísla a CN kódy a ich obsah v percentách,
e)
označenie chemického prípravku pozostávajúceho z klasifikácie, výstražných symbolov, označenia špecifického rizika (R-vety), označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
f)
informácie o dovoze a vývoze:
1.
pôvod krajiny výroby chemickej látky alebo chemického prípravku,
2.
krajina určenia, do ktorej sa má chemická látka alebo chemický prípravok vyviezť,
3.
predpokladaný dátum prvého vývozu,
4.
predpokladané množstvo chemickej látky alebo chemického prípravku vyvážaného do krajiny určenia v nasledujúcom roku po roku prvého vývozu,
5.
zamýšľané použitie v cieľovej krajine alebo v Slovenskej republike, ak je známe,
6.
názov, adresa a ďalšie identifikačné údaje dovozcu (vývozcu),
g)
informácie o použití chemickej látky alebo chemického prípravku v Slovenskej republike alebo v krajine určenia pozostávajúce z
1.
kategórie použitia podľa miery kontroly (obmedzenie alebo zákaz),
2.
kategórie použitia, na ktoré chemická látka (prípravok) nie je obmedzená alebo zakázaná,
3.
karty bezpečnostných údajov,
h)
súpis kontrolných opatrení a kontrolovaného použitia s poukazom na právnu úpravu používania vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov v Slovenskej republike alebo v krajine určenia (odkaz na príslušné právne normy) a dôvody, príčiny obmedzujúceho použitia alebo zákazu spolu s ďalšími doplnkovými informáciami, ak sú známe na základe najnovších vedeckých výskumov a poznatkov,
i)
identifikácie orgánov v krajine určenia oprávneného na prijatie žiadosti a na vydanie súhlasu alebo predbežného súhlasu na dovoz alebo vývoz vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov vrátane identifikačných znakov orgánu oprávneného na vydanie súhlasu alebo predbežného súhlasu na dovoz alebo vývoz vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov v krajine určenia.
§ 2
Žiadosť na dovoz sa predkladá v štyroch rovnopisoch v štátnom jazyku a v štyroch rovnopisoch v anglickom jazyku. Žiadosť na vývoz sa predkladá v prvopise v štátnom jazyku a v jazyku krajiny určenia a v troch rovnopisoch v anglickom jazyku.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Ľubomír Harach v. r.