400/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. septembra 2001,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. sa mení takto:
Príloha nariadenia vlády sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 400/2001 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA