399/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. septembra 2001,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. sa mení takto:
Príloha k nariadeniu vlády sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 399/2001 Z. z.
ZOZNAM LIEČIV A LIEKOV UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA