387/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2001 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
ZÁKON
zo 4. septembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zbierkovým predmetom môže byť aj nehnuteľná vec.“.
2.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Múzejná zbierka a galerijná zbierka sú na základe odborných muzeologických kritérií systematicky usporiadané súbory zbierkových predmetov z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody a spoločnosti vrátane ich dokumentácie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Múzeum zriadené alebo založené zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) nemôže nadobúdať kúpou zbierkové predmety, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi1a) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov a z trestnej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“.
4.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Z múzejnej zbierky a z galerijnej zbierky môžu múzeum a galéria zbierkový predmet vyradiť len z dôvodu
a)
zničenia,
b)
odcudzenia,
c)
trvalého vývozu (§ 16),
d)
zámeny alebo
e)
ak zbierkový predmet nezodpovedá charakteru múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky a nezhodnocuje ju.“.
5.
V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených zriaďovateľom podľa § 8 písm. a) alebo pri zbierkovom predmete vo vlastníctve Slovenskej republiky možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa súčasne podľa osobitného predpisu2) uskutoční jeho prevod do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).
(6)
Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. b) a c) možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa na základe zmluvy podľa osobitného predpisu2a) uskutoční prevod jeho vlastníctva alebo správy do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad § 588 až 630 Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky posudzuje Komisia na tvorbu zbierok. Zbierkový predmet možno z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky vyradiť len so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea a galérie.“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a určovať hodnotu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou.
8.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
vykonávať revíziu zbierkových predmetov podľa odseku 3,
g)
poskytovať údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov.“.
9.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Kategorizácia zbierkových predmetov je ich zaraďovanie do týchto kategórií na základe kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty:
a)
I. kategória – zbierkové predmety jedinečnej kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty, ktoré musia byť osobitne označené,
b)
II. kategória – ostatné zbierkové predmety.“.
10.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Múzeum a galéria vykonávajú revíziu múzejnej zbierky a galerijnej zbierky fyzickým porovnaním skutočného stavu zbierkového predmetu so stavom vedeným v účtovníctve a v odbornej evidencii
a)
formou každoročnej čiastkovej revízie v závislosti od potreby ochrany, pričom
1.
do 15 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé dva roky,
2.
do 30 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé tri roky,
3.
do 50 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé štyri roky,
4.
nad 50 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých sedem rokov,
b)
mimoriadne, ak
1.
revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ,
2.
treba zistiť skutočný stav, najmä po mimoriadnej udalosti, premiestnení múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky alebo po zmene zodpovedného zamestnanca.
(4)
Múzeum a galéria sú povinné viesť záznamy o vykonaní revízie múzejnej zbierky a galerijnej zbierky a uchovávať ich sedem rokov po jej uskutočnení.
(5)
Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo zbierkový predmet vo vlastníctve Slovenskej republiky možno previesť len do vlastníctva alebo správy múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c); ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(6)
Na zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) nemožno zriadiť záložné právo3a) ani ho inak zaťažiť. Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) nepodlieha výkonu rozhodnutia3b) ani exekúcii.3c)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:
„3a)
§ 151a až 151g Občianskeho zákonníka.
3b)
§ 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Zriaďovanie a zakladanie múzea a galérie
Múzeum a galériu môže
a)
zriadiť podľa osobitného predpisu4) orgán štátnej správy,
b)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4a) vyšší územný celok,
c)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4a) obec,
d)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4b) iná právnická osoba,
e)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4b) fyzická osoba.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:
„4)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
4b)
Napríklad § 19 Občianskeho zákonníka, zákon č. 213/1997 Z. z.“.
12.
V § 9 vrátane nadpisu sa za slovo „zriaďovateľ“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo zakladateľ“ v príslušnom tvare.
13.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „národné metodické centrum“ nahrádzajú slovami „Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu“.
14.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
v zriaďovacej listine, štatúte alebo v zakladateľskej listine vymedziť poslanie a rozsah pôsobnosti podľa odborného zamerania a špecializácie múzea a galérie,“.
15.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiadosť o registráciu podáva zriaďovateľ alebo zakladateľ v dvoch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,“.
16.
V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
požiadať ministerstvo o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu podľa § 16,“.
17.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h)
požiadať najmenej 90 dní pred zrušením múzea a galérie ministerstvo o stanovisko k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi,
i)
ponúknuť zbierkový predmet vyradený podľa § 5 ods. 4 písm. e) alebo zbierkový predmet múzea a galérie, ktoré sa zrušili, inému múzeu a galérii registrovaným podľa písmena b); ustanovenia osobitných predpisov3a) zostávajú nedotknuté,
j)
označiť objekty, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov, medzinárodným poznávacím znakom,4c)
k)
oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra múzeí a galérií.“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pred zriadením alebo zrušením múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) si zriaďovateľ alebo zakladateľ vyžiada súhlas ministerstva. Súhlas ministerstva nenahrádza súhlas potrebný podľa osobitného predpisu.4d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu.
4d)
§ 21 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.
19.
V § 10 písmeno a) znie:
„a)
riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti múzeí a galérií, ochrany predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, určuje hlavné smery múzejnej a galerijnej činnosti a utvára právne podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií,“.
20.
V § 10 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvo zapíše do Registra múzeí a galérií len také múzeum a galériu, ktoré plnia všetky úlohy podľa § 2 ods. 4,“.
21.
§ 10 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vyjadruje sa o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi múzea a galérie, ktoré sa zrušia, do 30 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.“.
22.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Múzeum a galéria z územného hľadiska sú:
a)
celoštátne,
b)
regionálne,
c)
miestne.“.
23.
V § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „regionálne“ a „regionálna“.
24.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria
a)
sú vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b)
sú ústredné informačné, metodické, koordinačné, štatistické a vzdelávacie centrá pre oblasť múzejnej činnosti a galerijnej činnosti,
c)
vedú centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí a galérií,
d)
vyjadrujú sa o žiadostiach zriaďovateľov a zakladateľov o zápis do Registra múzeí a galérií,
e)
vyjadrujú sa o žiadostiach vlastníkov o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(4)
Celoštátne špecializované múzeum a celoštátnu špecializovanú galériu zriaďuje ústredný orgán štátnej správy spravidla ako právnickú osobu alebo ich zriaďuje alebo zakladá iná právnická osoba. Celoštátne špecializované múzeum a celoštátna špecializovaná galéria plnia koordinačné a metodické funkcie v oblasti svojej špecializácie.
(5)
Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálna galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je krajský úrad. Zriaďovateľ určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odbornoporadenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(6)
Miestne múzeum a miestnu galériu môže zriadiť obec.“.
25.
§ 12 až 14 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.
26.
V § 15 ods. 1 sa slová „môže jeho vlastník zapísať“ nahrádzajú slovami „možno zapísať“.
27.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Žiadosť o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, sa podáva v dvoch vyhotoveniach na ministerstve. Ak žiadosť nepodáva vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ministerstvo si vyžiada jeho súhlas. Ministerstvo vykoná zápis do 30 dní od doručenia žiadosti.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
28.
V § 15 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
požiadať vybrané regionálne múzeum a vybranú regionálnu galériu o odborné a vedecké zhodnotenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,“.
29.
V § 15 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.“.
30.
§ 16 vrátane nadpisu nad § 16 znie:
„Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
§ 16
(1)
Vývoz zbierkového predmetu7) vrátane jeho zámeny8) zaručujúcej vzájomnosť nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2)
Colný orgán prepustí do režimu vývozu zbierkový predmet len po predložení povolenia na vývoz.
(3)
Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu z dôvodu zámeny vydáva ministerstvo.
(4)
Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu z iných dôvodov než podľa odseku 3 vydáva vo výnimočných prípadoch vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(5)
Múzeum a galéria predkladajú ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti (odsek 5) do 30 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo súhlasí so zámenou zbierkového predmetu, vydá povolenie na vývoz. V prípade trvalého vývozu zbierkového predmetu podľa odseku 4 predloží návrh na vydanie povolenia na trvalý vývoz vláde Slovenskej republiky.
(7)
Povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu7) vydáva zriaďovateľ alebo zakladateľ. Dočasný vývoz zbierkového predmetu je vývoz zbierkového predmetu v trvaní do troch rokov na prezentačný, výstavný, vedeckovýskumný a reštaurátorský účel.
(8)
Múzeum a galéria predkladajú žiadosť o povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Zriaďovateľ alebo zakladateľ rozhodne o žiadosti najneskôr do 15 dní od jej doručenia. Ak súhlasí s dočasným vývozom, vydá povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu a jeho kópiu zašle ministerstvu pred vývozom zbierkového predmetu.
(9)
Múzeum alebo galéria sú povinné zbierkové predmety na obdobie dočasného vývozu poistiť8a) alebo zabezpečiť iné záruky potrebné na to, aby sa zbierkový predmet nezničil, nepoškodil alebo neodcudzil a aby bol zaručený spätný dovoz totožného zbierkového predmetu.
(10)
Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne porovnať totožnosť vyvezených a dovezených zbierkových predmetov a do 15 dní po ich spätnom dovoze písomne informovať zriaďovateľa alebo zakladateľa a ministerstvo o tom, v akom stave boli zbierkové predmety dovezené. Ak sa počas dočasného vývozu zbierkový predmet poškodil, zničil, stratil alebo odcudzil, múzeum a galéria neodkladne oznámia túto skutočnosť zriaďovateľovi alebo zakladateľovi a ministerstvu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 788 až 828 Občianskeho zákonníka.“.
31.
Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré znejú:
㤠16a
(1)
Trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,7) ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii a patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 5 okrem predmetov podľa osobitného predpisu,8b) nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2)
Colný orgán prepustí predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, do režimu vývozu podľa odseku 1 len po predložení povolenia na trvalý vývoz.
(3)
Povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, vydáva ministerstvo.
(4)
Vlastník alebo ním poverený žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Vlastník alebo ním poverený žiadateľ je povinný na požiadanie ministerstva umožniť obhliadku predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty alebo predložiť znalecký posudok. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia.
(5)
Ak predmet nemá múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu, ministerstvo v žiadosti potvrdí, že sa na predmet nevzťahuje osobitný režim právnej ochrany vo vzťahu k zahraničiu, a colný orgán prepustí takýto predmet do režimu trvalého vývozu bez vývozného povolenia.
(6)
Ak predmet má múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu a ministerstvo s jeho trvalým vývozom súhlasí, vydá povolenie na trvalý vývoz.
(7)
Náklady spojené s vydaním povolenia na trvalý vývoz vrátane odborného potvrdenia znáša žiadateľ.
(8)
Ak ministerstvo nesúhlasí s trvalým vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povolenie na trvalý vývoz nevydá. V tom prípade
a)
ministerstvo môže so súhlasom vlastníka zapísať predmet do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ak doteraz nebol zapísaný,
b)
ministerstvo môže navrhnúť predmet na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu8c) alebo
c)
múzeum alebo galéria zapísané v Registri múzeí a galérií môže navrhnúť vlastníkovi odkúpenie predmetu.
(9)
Ak sa predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty do 12 mesiacov od neudelenia povolenia na trvalý vývoz nestane zbierkovým predmetom alebo nebude v procese vyhlasovania za kultúrnu pamiatku, po opätovnom požiadaní ministerstvo vydá povolenie na jeho trvalý vývoz.
(10)
Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, je pri jeho dočasnom vývoze povinný vyplniť v dvoch vyhotoveniach oznámenie o dočasnom vývoze na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Jedno vyhotovenie oznámenia zašle ministerstvu najmenej päť dní pred dočasným vývozom, druhé vyhotovenie oznámenia je povinný predložiť pri dočasnom vývoze a spätnom dovoze na potvrdenie colnému orgánu. Dočasným vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty je na účely tohto zákona vývoz v trvaní do troch rokov. Po spätnom dovoze je vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povinný písomne oznámiť ministerstvu jeho vrátenie. Ministerstvo je oprávnené po spätnom dovoze kontrolovať totožnosť dočasne vyvezeného predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v nadväznosti na údaje uvedené v oznámení.
§ 16b
(1)
Nevrátenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty na územie Slovenskej republiky po skončení lehoty zákonného dočasného vývozu podľa § 16 ods. 7 a § 16a ods. 10 sa považuje za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1 a § 16a ods. 1.
(2)
Povolenie na vývoz podľa § 16 ods. 3 a 4 a § 16a ods. 3 je platné 12 mesiacov odo dňa vystavenia.
(3)
Orgán, ktorý povolenie na vývoz vydáva, je povinný podniknúť opatrenia proti falšovaniu a zneužitiu povolenia a na zabránenie zámeny údajov identifikujúcich vyvážaný predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty.
(4)
Predloženie povolenia na vývoz podľa § 16 ods. 3, 4 a 7 a § 16a ods. 3 nenahrádza povinnosti podľa osobitného predpisu.9)
§ 16c
Zbierkový predmet a predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý je ochraňovaný podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky
a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený, ak je zaručená vzájomnosť,9a)
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený zo štátu pôvodu, z tretieho štátu, alebo
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b, 8c, 9 a 9a znejú:
„8b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. v znení zákona č. 183/2000 Z. z.
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
8c)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.
9)
Napríklad § 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
9a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.“.
32.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zbierkový predmet alebo predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty ochraňovaný podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol nezákonne dovezený zo zahraničia, možno vrátiť, ak o jeho vrátenie požiada štát, z ktorého územia bol nezákonne vyvezený.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
33.
§ 18 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
34.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Pokuty
(1)
Ministerstvo alebo krajský úrad môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona uložiť pokutu
a)
do 20 000 Sk za porušenie povinností podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), f), j) a k) a § 15 ods. 4,
b)
do 50 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 2 písm. c) a § 9 ods. 3,
c)
do 300 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 4, 5 a 6, § 6 ods. 1, 4, 5 a 6 a § 9 ods. 2 písm. h) a i),
d)
do 3 000 000 Sk za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1, § 16a ods. 1 a § 16c.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania a mieru zavinenia.“.
35.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „keď“ vkladajú slová „ministerstvo alebo“.
36.
V § 23 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
37.
Prílohy č. 1 až 7 znejú:
,,Príloha č. 1 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
KATEGÓRIE PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÉ NIE SÚ ZACHOVÁVANÉ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII A NA KTORÉ SA VZŤAHUJE OSOBITNÝ REŽIM PRÁVNEJ OCHRANY VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU
1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na zemi alebo pod vodou,
9705 00 00
b) archeologických lokalít,
9706 00 00
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
9705 00 00
9706 00 00
3. Obrazy a maľby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu.1)
9701
4. Mozaiky okrem tých, ktoré sú uvedené v kategóriách 1 a 2, a kresby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu.1)
6914
9701
5. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými štočkami a originály plagátov.1)
kapitola 49
9702 00 00
8442 50 99
6. Originály sôch alebo súsoší (plastík) a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál1) okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1.
9703 00 00
7. Fotografie a filmy a ich negatívy.1)
3704
3705
3706
4911 91 80
8. Inkunábuly a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok.1)
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Knihy staršie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.1)
9705 00 00
9706 00 00
10. Tlačené mapy staršie ako 50 rokov.
9706 00 00
11. Archívy a ich akékoľvek časti akéhokoľvek druhu a na akomkoľvek médiu staršie ako 50 rokov.
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12. a) Zbierky2) a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo z anatomických zbierok,
9705 00 00
b) zbierky2) historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu.
9705 00 00
13. Dopravné prostriedky staršie ako 50 rokov.
9705 00 00
kapitoly 86 – 99
14. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 13
a) staršie ako 50 až 100 rokov:
hračky, hry,
kapitola 55
výrobky zo skla,
striebrotepecké a zlatotepecké predmety,
nábytok,
kapitola 94
optické, fotografické alebo kinematografické prístroje,
kapitola 94
hudobné nástroje,
kapitola 92
nástenné a náramkové hodiny a ich časti,
kapitola 91
predmety z dreva,
kapitola 44
hrnčiarske výrobky,
kapitola 69
gobelíny,
5805 00 00
koberce,
kapitola 57
tapety,
4814
zbrane,
kapitola 93
b) staršie ako 50 rokov.
9706 00 00
Príloha č. 6 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 29 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Inventarizácia múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov7a) a knižničného fondu7b) sa vykonáva v lehotách na revíziu ustanovených osobitným predpisom.7c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b a 7c znejú:
7a) § 2 ods. 2 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
7b)
§ 14 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
7c)
§ 6 ods. 3 zákona č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
§ 13 ods. 3 zákona č. 183/2000 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Star.ie ako 50 rokov a nepatriace ich tvorcom.
1)
Ako to definoval Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku v prípade 252/84: ,,Exempláre zberateľov v zmysle polo.ky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú potrebné charakteristiky pre zahrnutie do zbierky, tzn. predmety, ktoré sú relatívne vzácne, nepoužívajú sa normálne na svoj pôvodný účel, sú predmetom zvlá.tnych transakcií mimo normálneho obchodu s podobnými úžitkovými
predmetmi a majú veľkú cenu.„