381/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
zo 4. septembra 2001
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „kancelária“).
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti osobitné predpisy.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz,
b)
tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo3) na území Slovenskej republiky,
c)
cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
d)
poisťovateľom poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu,4)
e)
poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“),
f)
poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,
g)
poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto zákona,
h)
škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa alebo kancelárie,
i)
poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu,
j)
prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom,
k)
orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,5)
l)
centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
m)
zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,
n)
členským štátom členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore,
o)
územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
1.
územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,
2.
územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
3.
územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideľuje evidenčné číslo, značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka.
§ 3
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
(1)
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,6a) v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.
(2)
V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 2, je povinná takúto poistnú zmluvu uzavrieť podľa § 16 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.
Rozsah poistenia zodpovednosti
§ 4
(1)
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
(2)
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a)
škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,
b)
škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c)
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d),
d)
ušlého zisku.
(3)
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, s ktorým kancelária uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.
§ 5
(1)
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu,
a)
ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b)
1.
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,7)
2.
vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3.
vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
c)
na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa písmen a) a b) prvého bodu, v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
d)
ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi8) alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
e)
vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
f)
vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
1.
ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2.
vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
g)
spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
h)
ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i)
vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
(2)
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený
a)
bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa tohto zákona,
b)
sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c)
neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
§ 6
Poistná zmluva
(1)
Poistná zmluva okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu9) obsahuje aj údaje o motorovom vozidle zapísané v osvedčení o evidencii vozidla podľa osobitného predpisu10) alebo údaje zapísané v technickom osvedčení vozidla pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, alebo v obdobnom preukaze.
(2)
Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Všeobecné poistné podmienky musia obsahovať najmenej podmienky podľa § 4, 5, 7 až 12 a § 15.
(3)
Poisťovateľ je na návrh poistníka povinný uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak poisťovateľ odmietne uzavrieť s poistníkom poistnú zmluvu, určí Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad") na žiadosť poistníka poisťovateľa, ktorý je povinný s ním poistnú zmluvu uzavrieť.
§ 7
Limit poistného plnenia
(1)
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.
(2)
Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej
a)
19 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) na každého zraneného alebo usmrteného,
b)
5 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b), c) a d).
§ 8
Poistné
(1)
Poistné pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného, dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.
§ 9
Zánik poistenia zodpovednosti
(1)
Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom12) zaniká aj
a)
zánikom motorového vozidla,
b)
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,6a)
c)
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,13)
d)
prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,14)
e)
vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f)
vyradením motorového vozidla z cestnej premávky.14a)
g)
zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
(2)
Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 1. O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.
(3)
Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(4)
Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(5)
Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
§ 10
Povinnosti poisteného
(1)
Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a)
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b)
do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
(3)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a)
bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b)
v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c)
právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.
(4)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa § 13 na poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.
(5)
Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
b)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c)
číslo poistnej zmluvy.
§ 11
Práva a povinnosti poisťovateľa
(1)
Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je poisťovateľ povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahovalo ochranný prvok. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanoví náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti. Poisťovateľ je povinný zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti.
(2)
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b). Poistník je povinný poskytovať poisťovateľovi údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) a ich zmeny. Poisťovateľ je povinný overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kanceláriou.
(3)
Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 5, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vydať mu doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti a vrátiť poistné podľa odseku 9.
(4)
Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu15) v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.
(5)
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a)
skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
b)
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.
(6)
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.
(7)
Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 5, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.15a)
(9)
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na poistné do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť.
(10)
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
§ 12
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
(1)
Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,16)
c)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v cestnej premávke podľa osobitného predpisu17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
d)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,18)
e)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
f)
v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4.
(2)
Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b)
spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil neoprávnene,
c)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,16)
d)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v cestnej premávke podľa osobitného predpisu17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
e)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,18)
f)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4.
(3)
Náhrada za škodu, na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa odseku 1 alebo 2, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
§ 13
Prechod práva na poisťovateľa
Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
§ 14
Predbežné poistenie zodpovednosti
(1)
Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1, že za neho nahradí škodu podľa tohto zákona.
(2)
Poistenie podľa odseku 1 nemožno dojednať pre cudzozemské motorové vozidlá.
(3)
Poistenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poistnej zmluvy.
§ 15
Priamy nárok poškodeného
(1)
Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi20) a je povinný tento nárok preukázať.21)
(2)
Na premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako na premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.22)
§ 16
Hraničné poistenie
(1)
Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky (ďalej len „hraničné poistenie“). Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky.
(2)
Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.
(3)
Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak
a)
na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,
b)
ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.
(4)
O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení.
(5)
Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba.
(6)
Ak pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil povinnosť podľa odseku 1, neumožní vstup takéhoto motorového vozidla na územie Slovenskej republiky, ak si vodič cudzozemského motorového vozidla túto povinnosť nesplní.
(7)
Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však 10 000 Sk.
(8)
Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby, kým si nesplní povinnosť podľa odseku 7.
§ 17
Preukazovanie poistenia zodpovednosti
Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti potvrdením o poistení zodpovednosti alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14.
§ 18
Kontrola poistenia zodpovednosti
(1)
Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.
(2)
Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.
(3)
Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú kontroly dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2.
§ 19
Pokuty
(1)
Okresný úrad je oprávnený tomu, kto
a)
podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uložiť pokutu do výšky 15 000 Sk,
b)
neuposlúchol výzvu podľa odseku 2, uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk.
(2)
Okresný úrad na základe podnetu kancelárie podľa § 25 ods. 3 bez zbytočného odkladu vyzve toho, kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1, aby do siedmich dní od doručenia tejto výzvy predložil potvrdenie o poistení zodpovednosti.
(3)
Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(4)
Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Na konanie o pokutách je miestne príslušný okresný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3)držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.
(6)
Pokutu vymáha orgán, ktorý ju uložil.
(7)
Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
DRUHÁ ČASŤ
§ 20
Kancelária
(1)
Zriaďuje sa kancelária, ktorá je právnickou osobou.24) Jej sídlom je Bratislava. Zapisuje sa do obchodného registra a pôsobí v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Kancelária
a)
spravuje poistný garančný fond,
b)
vykonáva hraničné poistenie,
c)
zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
d)
uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
e)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
f)
podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave,
g)
vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti (ďalej len „register"),
h)
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.
(3)
Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí úradu, podľa ktorého je poisťovateľ oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti,4) alebo ak tento deň nie je v rozhodnutí úradu určený, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Vznik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie vozidiel.
(4)
Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, podľa ktorého bolo poisťovateľovi odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo oprávnenie vykonávať poistenie zodpovednosti.4)
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Zánik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi orgánu evidencie vozidiel.
(5)
Kancelária sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na plnenie úloh kancelárie podľa tohto zákona a na zabezpečenie svojej činnosti (ďalej len „príspevky“). Člen kancelárie je povinný platiť kancelárii ročný príspevok určený percentuálnym podielom z predpísaného poistného za poistenie zodpovednosti za predchádzajúci kalendárny rok. Ak člen kancelárie v predchádzajúcom kalendárnom roku nevykonával poistenie zodpovednosti alebo nebol oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti, jeho príspevok sú 2 % zo sumy podľa osobitného predpisu.25)
(6)
Členovia kancelárie sú povinní poskytnúť kancelárii do poistného garančného fondu mimoriadny príspevok, ak suma prostriedkov v poistnom garančnom fonde nepostačuje na plnenie záväzkov kancelárie podľa § 24 ods. 2, a to pomerne podľa výšky svojich príspevkov podľa odseku 5 tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov hradených z poistného garančného fondu.
(7)
Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Orgány kancelárie sú:
a)
zhromaždenie členov,
b)
správna rada,
c)
kontrolná komisia,
d)
výkonný riaditeľ.
(9)
Kancelária bez zbytočného odkladu oznámi úradu člena kancelárie, ktorý v určenej lehote neuhradil príspevky kancelárii; úrad je oprávnený takémuto členovi odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistenie zodpovednosti.
§ 21
Zhromaždenie členov
(1)
Najvyšším orgánom kancelárie je zhromaždenie členov. Právo účasti na zhromaždení členov má každý člen kancelárie. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada najmenej raz za 12 mesiacov. Správna rada zvolá zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď o to požiadala kontrolná komisia alebo najmenej jedna tretina členov kancelárie. Každého rokovania zhromaždenia členov sa zúčastňuje zástupca úradu; zástupcovi úradu musí byť na jeho žiadosť udelené slovo.
(2)
Zhromaždenie členov je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kancelárie. Ak nie je zhromaždenie členov schopné uznášania, zvolá správna rada nové zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa predchádzajúceho zhromaždenia členov; také zhromaždenie je schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. Zhromaždenie členov rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Zhromaždenie členov
a)
volí a odvoláva členov správnej rady,
b)
volí a odvoláva troch členov kontrolnej komisie,
c)
určuje výšku príspevkov členov podľa § 20 ods. 5 a 6,
d)
schvaľuje rozpočet kancelárie,
e)
schvaľuje účtovnú závierku kancelárie a výročnú správu o jej hospodárení vrátane hospodárenia s poistným garančným fondom,
f)
schvaľuje návrh štatútu kancelárie a predkladá ho na schválenie úradu,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(4)
Štatút kancelárie obsahuje najmä
a)
podrobnosti o pôsobnosti kancelárie,
b)
podrobnosti o právach a povinnostiach členov kancelárie,
c)
podrobnosti o pôsobnosti orgánov kancelárie,
d)
spôsob platenia príspevkov a splatnosť príspevkov.
§ 22
Správna rada
(1)
Správna rada je štatutárny orgán kancelárie a má päť členov. Za správnu radu koná navonok a rozhodnutia podpisuje predseda správnej rady.
(2)
Správna rada
a)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady,
b)
vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa,
c)
spravuje majetok kancelárie a poistný garančný fond,
d)
schvaľuje vnútorné organizačné predpisy kancelárie a ich zmeny,
e)
schvaľuje organizačný poriadok kancelárie,
f)
zabezpečuje publikačné, dokumentačné a iné činnosti súvisiace s pôsobnosťou kancelárie,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(3)
Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, schádza sa spravidla raz za mesiac, zasadanie zvoláva jej predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda.
§ 23
Kontrolná komisia
(1)
Kontrolná komisia je kontrolný orgán kancelárie.
(2)
Kontrolná komisia dohliada na
a)
výkon pôsobnosti správnej rady,
b)
výkon činnosti kancelárie a jej hospodárenie,
c)
hospodárenie s prostriedkami poistného garančného fondu,
d)
platenie príspevkov členov kancelárie v stanovenej lehote a výške.
(3)
Kontrolná komisia má piatich členov. Dvoch členov kontrolnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Členovia kontrolnej komisie volia a odvolávajú svojho predsedu. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom správnej rady kancelárie, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu ku kancelárii a ani štatutárnym orgánom člena kancelárie alebo členom tohto orgánu, ani členom dozorného orgánu člena kancelárie, ani prokuristom člena kancelárie.
(4)
Na účel výkonu kontroly je kancelária povinná poskytnúť členom kontrolnej komisie potrebné doklady a pravdivé a úplné informácie o zisťovaných skutočnostiach. Rovnaké povinnosti majú členovia kancelárie, ak predmetom kontroly je výška príspevku plateného týmto členom kancelárie.
(5)
Svoje zistenia oznamuje kontrolná komisia zhromaždeniu členov, správnej rade a úradu. Správna rada je ich povinná bez zbytočného odkladu prerokovať a o prerokovaní a o prijatých opatreniach informovať zhromaždenie členov, kontrolnú komisiu a úrad.
§ 23a
Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti kancelárie v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
§ 24
Poistný garančný fond
(1)
Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5, z mimoriadnych príspevkov podľa § 20 ods. 6 a z poistného podľa § 16.
(2)
Kancelária poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu
a)
na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
b)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
c)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
d)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená podľa § 16 ods. 1,
e)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.
(3)
Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody podľa odseku 2 proti kancelárii za rovnakých podmienok, za akých by mohol uplatniť nárok na náhradu škody proti poisťovateľovi podľa tohto zákona.
(4)
Podmienkou vzniku práva poškodeného na náhradu škody z poistného garančného fondu podľa odseku 2 písm. a) je, že útvar Policajného zboru nehodu po jej vzniku zistil. Potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, je poškodený povinný predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody.
(5)
Kancelária poskytuje poškodenému poistné plnenie podľa odseku 2 za rovnakých podmienok, za akých poskytuje poistné plnenie poisťovateľ podľa tohto zákona. Podmienky, za ktorých sa poskytuje poistné plnenie podľa odseku 2 písm. c), sa považujú za splnené, ak sa splnili voči poisťovateľovi, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže škodu nahradiť. Poistné plnenie podľa odseku 2 písm. b) za škodu na motorovom vozidle a za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c) týkajúce sa jedného poškodeného sa neposkytuje, ak táto škoda neprevyšuje sumu 5 000 Sk.
(6)
Na poistné plnenie podľa odseku 2 písm. a) až c) sa vzťahuje § 7.
(7)
Kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. a) a b), na náhradu toho, čo za neho plnila. Kancelária má právo proti poisťovateľovi na náhradu toho, čo plnila za poisteného podľa odseku 2 písm. c). Kancelária je povinná požadovať od príslušnej kancelárie poisťovateľov náhradu toho, čo plnila poškodenému podľa odseku 2 písm. e).
(8)
Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému plniť, poistné plnenie poskytne poškodenému kancelária. Ak z ďalšieho prešetrovania vyplynie, že poistné plnenie alebo jeho časť mal poskytnúť poisťovateľ, poisťovateľ je povinný nahradiť kancelárii to, čo za neho plnila.
(9)
Kancelária môže na základe dohody poveriť člena kancelárie výkonom pôsobnosti podľa odsekov 2, 7 a 8 v mene a na účet kancelárie.
§ 25
Register
(1)
Kancelária na zabezpečenie koordinácie informácií medzi poisťovateľmi a centrálnou evidenciou vozidiel vedie register z údajov poskytnutých centrálnou evidenciu vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľom (§ 11) v elektronickej forme.
(2)
Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového vozidla a o poistení zodpovednosti:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla,
b)
evidenčné číslo motorového vozidla,
c)
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d)
údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e)
údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a likvidačných zástupcoch.
(3)
Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle je kancelária oprávnená požadovať od poisťovateľov údaje podľa odseku 2. Poisťovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi, že na motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b) príslušnému okresnému úradu.
(4)
Kancelária poskytuje centrálnej evidencii vozidiel údaj o trvaní poistenia zodpovednosti.
(5)
Kancelária je povinná uchovávať najmenej sedem rokov odo dňa vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo odo dňa zániku poistenia zodpovednosti tieto údaje:
a)
evidenčné čísla tuzemských motorových vozidiel,
b)
čísla poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia zodpovednosti tuzemských motorových vozidiel vrátane údajov o trvaní poistenia zodpovednosti,
c)
čísla zelených kariet, čísla poistných zmlúv týkajúcich sa hraničného poistenia,
d)
obchodné mená a sídla poisťovateľov, obchodné mená a adresy pobočiek poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch,
(6)
Poškodený je oprávnený počas siedmich rokov od vzniku škodovej udalosti požadovať od kancelárie tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na motorové vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená,
b)
číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa písmena a),
d)
meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jeho obchodné meno a sídlo.
(7)
Údaje podľa odseku 6 je kancelária povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému.
(11)
Údaje podľa odseku 10 je kancelária povinná poskytnúť nielen poškodenému, ale aj príslušnému informačnému stredisku členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza a ktorým bola na území Slovenskej republiky spôsobená škoda.
(12)
Na poskytovanie údajov z registra sa vzťahuje osobitný predpis.27)
§ 26
Výkon kontroly nad činnosťou kancelárie
(1)
Činnosť kancelárie podlieha dohľadu, ktorý vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený ukladať kancelárii sankcie podľa osobitného predpisu.28)
TRETIA ČASŤ
§ 27
Osobitné ustanovenie
(1)
Za motorové vozidlá v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Železničného vojska uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uzavierajú s poisťovateľom po jednej poistnej zmluve na všetky motorové vozidlá s výnimkou motorových vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva obsahuje počet motorových vozidiel príslušnej skupiny motorových vozidiel, sadzby poistného príslušnej skupiny motorových vozidiel a sumu poistného.
(3)
Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Železničného vojska a v zásobách Programu 222 sa nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a platiť poistné v období, kým sú uložené v týchto zásobách.
(4)
Potvrdením o poistení zodpovednosti pre motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2 je tabuľka s evidenčným číslom alebo štátna poznávacia značka.
(5)
Ustanovenie § 25 ods. 3 sa nevzťahuje na motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 vzniká 1. januárom 2002. Z poistných zmlúv uzavretých podľa tohto zákona do 31. decembra 2001 vznikajú práva a povinnosti od 1. januára 2002.
(2)
Právne vzťahy vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 31. decembra 2001 sa spravujú podľa doterajších právnych predpisov.
(3)
Práva a povinnosti Slovenskej poisťovne, a. s., vzniknuté zo zákonného poistenia prechádzajú 1. januára 2002 na kanceláriu. Tieto práva a povinnosti uplatňuje a vykonáva v mene a na účet kancelárie Slovenská poisťovňa, a. s. Túto činnosť účtuje Slovenská poisťovňa, a. s., oddelene od ostatnej činnosti.
(4)
Slovenská poisťovňa, a. s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet kancelárie sumu zodpovedajúcu výške prostriedkov rezerv a ostatné finančné prostriedky vytvorené zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prijatých do 31. decembra 2001 po odpočítaní výšky poistného plnenia vyplateného zo zákonného poistenia a režijných nákladov s tým súvisiacich od 1. januára 2001 do dátumu prevodu. Do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po overení účtovnej závierky za rok 2001 audítorom zúčtuje Slovenská poisťovňa, a. s., osobitným účtom kancelárie sumu prostriedkov vytvorených zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa stavu zisteného pri overení účtovnej závierky za rok 2001. Prostriedky uložené na tomto účte možno použiť len na úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a na náklady spojené s ich vybavovaním. Ak prostriedky na tomto účte nepostačujú, úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a náklady spojené s ich vybavovaním hradí kancelária z príspevkov jej členov.
(5)
Na rok 2002 sa stanovuje minimálne poistné v rovnakej výške ako poistné zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2001. Na roky 2003 a 2004 sa výška minimálneho poistného z predchádzajúceho roka každoročne zvyšuje o priemernú ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky (miera inflácie). Ak však v predchádzajúcom kalendárnom roku v určitej skupine motorových vozidiel nárast percenta škodovosti prevýši mieru inflácie, v nasledujúcom roku sa minimálne poistné tejto skupiny vozidiel zvyšuje o nárast percenta škodovosti schválený úradom na návrh kancelárie; percentom škodovosti sa na tieto účely rozumie podiel súčtu poistných plnení vyplatených všetkými poisťovateľmi a kanceláriou a nimi vytvorených rezerv na poistné plnenia29) vo vzťahu k nimi prijatému poistnému. Maximálne poistné nesmie byť vyššie ako minimálne poistné navýšené o 30 %.
(6)
Prvé zhromaždenie členov kancelárie sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2001. Na tomto zhromaždení členov sa určí výška príspevku na rok 2001 a jeho splatnosť. Zároveň sa určí výška príspevku, ktorú môže kancelária použiť na zabezpečenie svojej činnosti v tomto roku.
(7)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne kancelárii na účely evidencie podľa § 25 z centrálnej evidencie vozidiel najneskôr do 15. októbra 2001 v elektronickej forme údaje o motorových vozidlách v rozsahu v nej vedených podľa stavu k 1. októbru 2001.
§ 28a
(1)
Ustanovenie § 28 ods. 5 sa v roku 2004 neuplatní.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. novembrom 2003 sa spravujú podľa doterajších predpisov.
§ 29
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1997 Z. z., vyhlášky č. 376/1999 Z. z. a vyhlášky č. 478/2000 Z. z.
Čl. III
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z. a zákona č. 154/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 ods. 5 sa za slová „Fond ochrany vkladov,“ vkladajú slová „Slovenská kancelária poisťovateľov,“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z. a zákona č. 405/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 65 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a dokladu preukazujúceho splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 86 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
3.
§ 86 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Informácie z dopravných evidencií sa v potrebnom rozsahu poskytujú najmenej raz za mesiac Slovenskej kancelárii poisťovateľov v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného zákona,18a) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Také informácie možno Slovenskej kancelárii poisťovateľov poskytnúť v elektronickej forme.“.
4.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:
㤠88a
Okresný dopravný inšpektorát prihlási motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa osobitného predpisu,18a) do evidencie vozidiel alebo vykoná zmenu v evidencii vozidiel len po predložení dokladu podľa osobitného predpisu.18a)“.
5.
V § 89 ods. 1 sa za slová „v § 88“ vkladajú slová „a 88a“.
6.
V § 90 ods. 3 sa za slová „podľa odsekov 1 a 2“ vkladajú slová „a podľa § 88a“.
7.
V § 90 ods. 5 sa za slová „podľa § 88 ods. 4“ vkladajú slová „a podľa § 88a“.
8.
V § 111 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „z dopravných evidencií vedených podľa § 115 ods. 1 písm. g),“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001 okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až 8, § 25 a 29, čl. II bodov 7, 8 a 9 a čl. IV bodov 1, 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Občiansky zákonník.
4)
5)
§ 88 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
8)
Napríklad Občiansky zákonník, vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.
10)
§ 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
§ 42 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.
11)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 101 až 108 a § 126 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
18)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
19)
§ 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
29)
§ 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení neskorších predpisov.