381/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
zo 4. septembra 2001
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „kancelária“).
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti osobitné predpisy.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz,
b)
tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt,2) alebo sídlo3) na území Slovenskej republiky,
c)
cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
d)
poisťovateľom poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu,4) ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti,
e)
poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“),
f)
poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,
g)
poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto zákona,
h)
škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa alebo kancelárie,
i)
poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu,
j)
prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom,
k)
orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,5)
l)
centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
DRUHÁ ČASŤ
§ 20
Kancelária
(1)
Zriaďuje sa kancelária, ktorá je právnickou osobou.24) Jej sídlom je Bratislava. Zapisuje sa do obchodného registra a pôsobí v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Kancelária
a)
spravuje poistný garančný fond,
b)
vykonáva hraničné poistenie,
c)
zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
d)
uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
e)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
f)
podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave,
g)
vedie register poistenia zodpovednosti (ďalej len „register“).
(3)
Členstvo v kancelárii vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, podľa ktorého je poisťovateľ oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti.4) Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Vznik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie vozidiel.
(4)
Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, podľa ktorého bolo poisťovateľovi odňaté povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve alebo oprávnenie vykonávať poistenie zodpovednosti.4) Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Zánik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi orgánu evidencie vozidiel.
(5)
Kancelária sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na plnenie úloh kancelárie podľa tohto zákona a na zabezpečenie svojej činnosti (ďalej len „príspevky“). Člen kancelárie je povinný platiť kancelárii ročný príspevok určený percentuálnym podielom z predpísaného poistného za poistenie zodpovednosti za predchádzajúci kalendárny rok. Na zabezpečenie činnosti kancelárie možno použiť najviac 4 % z príspevkov za rok. Ak člen kancelárie v predchádzajúcom kalendárnom roku nevykonával poistenie zodpovednosti alebo nebol oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti, jeho príspevok sú 2 % zo sumy podľa osobitného predpisu.25)
(6)
Členovia kancelárie sú povinní poskytnúť kancelárii do poistného garančného fondu mimoriadny príspevok, ak suma prostriedkov v poistnom garančnom fonde nepostačuje na plnenie záväzkov kancelárie podľa § 24 ods. 2, a to pomerne podľa výšky svojich príspevkov podľa odseku 5 tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov hradených z poistného garančného fondu.
(7)
Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Orgány kancelárie sú:
a)
zhromaždenie členov,
b)
správna rada,
c)
kontrolná komisia.
§ 21
Zhromaždenie členov
(1)
Najvyšším orgánom kancelárie je zhromaždenie členov. Právo účasti na zhromaždení členov má každý člen kancelárie. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada najmenej raz za 12 mesiacov. Správna rada zvolá zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď o to požiadala kontrolná komisia alebo najmenej jedna tretina členov kancelárie. Každého rokovania zhromaždenia členov sa zúčastňuje zástupca úradu; zástupcovi úradu musí byť na jeho žiadosť udelené slovo.
(2)
Zhromaždenie členov je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kancelárie. Ak nie je zhromaždenie členov schopné uznášania, zvolá správna rada nové zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa predchádzajúceho zhromaždenia členov; také zhromaždenie je schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. Zhromaždenie členov rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Zhromaždenie členov
a)
volí a odvoláva členov správnej rady,
b)
volí a odvoláva troch členov kontrolnej komisie,
c)
určuje výšku príspevkov členov podľa § 20 ods. 5 a 6,
d)
schvaľuje rozpočet kancelárie,
e)
schvaľuje účtovnú závierku kancelárie a výročnú správu o jej hospodárení vrátane hospodárenia s poistným garančným fondom,
f)
schvaľuje návrh štatútu kancelárie a predkladá ho na schválenie úradu,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(4)
Štatút kancelárie obsahuje najmä
a)
podrobnosti o pôsobnosti kancelárie,
b)
podrobnosti o právach a povinnostiach členov kancelárie,
c)
podrobnosti o pôsobnosti orgánov kancelárie,
d)
spôsob platenia príspevkov a splatnosť príspevkov.
§ 22
Správna rada
(1)
Správna rada je štatutárny orgán kancelárie a má päť členov. Za správnu radu koná navonok a rozhodnutia podpisuje predseda správnej rady.
(2)
Správna rada
a)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady,
b)
vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa,
c)
spravuje majetok kancelárie a poistný garančný fond,
d)
schvaľuje vnútorné organizačné predpisy kancelárie a ich zmeny,
e)
schvaľuje organizačný poriadok kancelárie,
f)
zabezpečuje publikačné, dokumentačné a iné činnosti súvisiace s pôsobnosťou kancelárie,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(3)
Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, schádza sa spravidla raz za mesiac, zasadanie zvoláva jej predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda.
§ 23
Kontrolná komisia
(1)
Kontrolná komisia je kontrolný orgán kancelárie.
(2)
Kontrolná komisia dohliada na
a)
výkon pôsobnosti správnej rady,
b)
výkon činnosti kancelárie a jej hospodárenie,
c)
hospodárenie s prostriedkami poistného garančného fondu,
d)
platenie príspevkov členov kancelárie v stanovenej lehote a výške.
(3)
Kontrolná komisia má piatich členov. Dvoch členov kontrolnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Členovia kontrolnej komisie volia a odvolávajú svojho predsedu. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom správnej rady kancelárie, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu ku kancelárii a ani štatutárnym orgánom člena kancelárie alebo členom tohto orgánu, ani členom dozorného orgánu člena kancelárie, ani prokuristom člena kancelárie.
(4)
Na účel výkonu kontroly je kancelária povinná poskytnúť členom kontrolnej komisie potrebné doklady a pravdivé a úplné informácie o zisťovaných skutočnostiach. Rovnaké povinnosti majú členovia kancelárie, ak predmetom kontroly je výška príspevku plateného týmto členom kancelárie.
(5)
Svoje zistenia oznamuje kontrolná komisia zhromaždeniu členov, správnej rade a úradu. Správna rada je ich povinná bez zbytočného odkladu prerokovať a o prerokovaní a o prijatých opatreniach informovať zhromaždenie členov, kontrolnú komisiu a úrad.
§ 24
Poistný garančný fond
(1)
Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5, z mimoriadnych príspevkov podľa § 20 ods. 6 a z poistného podľa § 16.
§ 26
Výkon kontroly nad činnosťou kancelárie
(1)
Činnosť kancelárie podlieha štátnemu dozoru, ktorý vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Pri výkone štátneho dozoru je úrad oprávnený ukladať kancelárii sankcie podľa osobitného predpisu.28)
TRETIA ČASŤ
§ 27
Osobitné ustanovenie
(1)
Za motorové vozidlá v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Železničného vojska uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky; za motorové vozidlá v správe Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uzavierajú s poisťovateľom po jednej poistnej zmluve na všetky motorové vozidlá s výnimkou motorových vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva obsahuje počet motorových vozidiel príslušnej skupiny motorových vozidiel, sadzby poistného príslušnej skupiny motorových vozidiel a sumu poistného.
(3)
Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Armády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Železničného vojska a v zásobách Programu 222 sa nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a platiť poistné v období, kým sú uložené v týchto zásobách.
(4)
Potvrdením o poistení zodpovednosti pre motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2 je tabuľka s evidenčným číslom alebo štátna poznávacia značka.
(5)
Ustanovenie § 25 ods. 3 sa nevzťahuje na motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 vzniká 1. januárom 2002. Z poistných zmlúv uzavretých podľa tohto zákona do 31. decembra 2001 vznikajú práva a povinnosti od 1. januára 2002.
(2)
Právne vzťahy vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 31. decembra 2001 sa spravujú podľa doterajších právnych predpisov.
(3)
Práva a povinnosti Slovenskej poisťovne, a. s., vzniknuté zo zákonného poistenia prechádzajú 1. januára 2002 na kanceláriu. Tieto práva a povinnosti uplatňuje a vykonáva v mene a na účet kancelárie Slovenská poisťovňa, a. s. Túto činnosť účtuje Slovenská poisťovňa, a. s., oddelene od ostatnej činnosti.
(4)
Slovenská poisťovňa, a. s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet kancelárie sumu zodpovedajúcu výške prostriedkov rezerv a ostatné finančné prostriedky vytvorené zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prijatých do 31. decembra 2001 po odpočítaní výšky poistného plnenia vyplateného zo zákonného poistenia a režijných nákladov s tým súvisiacich od 1. januára 2001 do dátumu prevodu. Do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po overení účtovnej závierky za rok 2001 audítorom zúčtuje Slovenská poisťovňa, a. s., osobitným účtom kancelárie sumu prostriedkov vytvorených zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa stavu zisteného pri overení účtovnej závierky za rok 2001. Prostriedky uložené na tomto účte možno použiť len na úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a na náklady spojené s ich vybavovaním. Ak prostriedky na tomto účte nepostačujú, úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a náklady spojené s ich vybavovaním hradí kancelária.
(5)
Na rok 2002 sa stanovuje minimálne poistné v rovnakej výške ako poistné zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2001. Na roky 2003 a 2004 sa výška minimálneho poistného z predchádzajúceho roka každoročne zvyšuje o priemernú ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky (miera inflácie). Ak však v predchádzajúcom kalendárnom roku v určitej skupine motorových vozidiel nárast percenta škodovosti prevýši mieru inflácie, v nasledujúcom roku sa minimálne poistné tejto skupiny vozidiel zvyšuje o nárast percenta škodovosti schválený úradom na návrh kancelárie; percentom škodovosti sa na tieto účely rozumie podiel súčtu poistných plnení vyplatených všetkými poisťovateľmi a kanceláriou a nimi vytvorených rezerv na poistné plnenia29) vo vzťahu k nimi prijatému poistnému. Maximálne poistné nesmie byť vyššie ako minimálne poistné navýšené o 30 %.
(6)
Prvé zhromaždenie členov kancelárie sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2001. Na tomto zhromaždení členov sa určí výška príspevku na rok 2001 a jeho splatnosť. Zároveň sa určí výška príspevku, ktorú môže kancelária použiť na zabezpečenie svojej činnosti v tomto roku.
(7)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne kancelárii na účely evidencie podľa § 25 z centrálnej evidencie vozidiel najneskôr do 15. októbra 2001 v elektronickej forme údaje o motorových vozidlách v rozsahu v nej vedených podľa stavu k 1. októbru 2001.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z., zákona č. 356/1997 Z. z., zákona č. 101/2000 Z. z. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovom „v poisťovníctve“ vypúšťa čiarka a slová „ustanoviť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
Iná právnická osoba3a) ako uvedená v § 2 môže vykonávať poisťovaciu činnosť len v rozsahu a za podmienok podľa osobitného zákona.3b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Zákon č. 381/2001 Z. z.“.
3.
V § 9 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
pre druhy neživotného poistenia uvedené v prílohe
1.
pod číslom 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8, 9, 16, 17, 18 najmenej 50 000 000 Sk,
2.
pod číslom 7, 10b, 13, 15 najmenej 60 000 000 Sk,
3.
pod číslom 5, 6c, 11, 12, 14 najmenej 150 000 000 Sk,
4.
pod číslom 10a najmenej 200 000 000 Sk.“.
4.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poisťovňa oprávnená vykonávať, len ak je to uvedené v povolení vydanom podľa § 9.
(2)
Vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla môže poisťovňa len vtedy, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Na tento účel je poisťovňa povinná dozornému orgánu predložiť
a)
výpis z registra nie starší ako jeden mesiac,
b)
potvrdenie o splatení výšky základného imania poisťovne [§ 9 ods. 5 písm. b) štvrtý bod],
c)
návrh všeobecných poistných podmienok na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
d)
návrh obchodno-finančného plánu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na nasledujúce tri roky, ktorý musí obsahovať
1.
metódy výpočtu poistného a údaje o sadzbách,
2.
spôsob vytvorenia dostatočných finančných prostriedkov na krytie záväzkov z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
3.
predpokladané organizačné a personálne náklady na vybudovanie obchodnej siete, objem poistných zmlúv a vývoj platobnej schopnosti po zavedení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
4.
spôsob výpočtu rezerv a stanovenie ich výšky,
5.
rozsah a formy zaistenia.“.
5.
V § 17 ods. 1 sa za slová „s poisťovacou činnosťou“ vkladá čiarka a slová „Slovenská kancelária poisťovateľov“.
6.
V § 20 ods. 1 sa za slová „ustanovených týmto zákonom“ vkladajú slová „alebo osobitným predpisom3b)“.
10.
V § 29 sa vypúšťajú slová „a rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vrátane sadzieb poistného a určí poisťovňu, ktorá ho bude vykonávať“.
11.
V prílohe v časti B v desiatom bode písmeno a) znie:
„a)
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,“.
Čl. III
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z. a zákona č. 154/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 ods. 5 sa za slová „Fond ochrany vkladov,“ vkladajú slová „Slovenská kancelária poisťovateľov,“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z. a zákona č. 405/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 86 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
3.
§ 86 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Informácie z dopravných evidencií sa v potrebnom rozsahu poskytujú najmenej raz za mesiac Slovenskej kancelárii poisťovateľov v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného zákona,18a) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Také informácie možno Slovenskej kancelárii poisťovateľov poskytnúť v elektronickej forme.“.
8.
V § 111 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „z dopravných evidencií vedených podľa § 115 ods. 1 písm. g),“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001 okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až 8, § 25 a 29, čl. II bodov 7, 8 a 9 a čl. IV bodov 1, 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
Občiansky zákonník.
2)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 88 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
8)
Napríklad Občiansky zákonník, vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.
10)
§ 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
§ 42 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.
11)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 101 až 108 a § 126 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
18)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
19)
§ 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 12 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 329/2000 Z. z.
29)
§ 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení neskorších predpisov.