381/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019 do 31.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
ZÁKON
zo 4. septembra 2001
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „kancelária“).
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti osobitné predpisy.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz,
b)
tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo3) na území Slovenskej republiky alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike,
c)
cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
d)
poisťovateľom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu,4)
e)
poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“),
f)
poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,
g)
poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto zákona,
h)
škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa alebo kancelárie,
i)
poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu,
j)
prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom,
k)
orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,5)
l)
centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
m)
zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,
n)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore,
o)
územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
1.
územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,6ac)
2.
územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
3.
územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideľuje evidenčné číslo, značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka,
4.
územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo,6ab) zvláštne evidenčné číslo6ac) alebo toto číslo už nezodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa nezhoduje s prideleným evidenčným číslom,6aa) osobitným evidenčným číslom6ab) alebo zvláštnym evidenčným číslom,6ac)
5.
územie členského štátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného členského štátu, a to v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci motorovému vozidlu nebolo v členskom štáte, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,6ac)
p)
systémom zelenej karty súhrn vzťahov národných kancelárií poisťovateľov upravený Internými Pravidlami6ad) schválenými Valným zhromaždením Rady kancelárií.
§ 3
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
(1)
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,6a) v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.
(2)
V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 2, je povinná takúto poistnú zmluvu uzavrieť podľa § 16 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.
Rozsah poistenia zodpovednosti
§ 4
(1)
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
(2)
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a)
škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b)
škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c)
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d)
ušlého zisku.
(3)
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
(4)
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.
(6)
Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.
§ 5
(1)
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu,
a)
ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b)
1.
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,7)
2.
vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3.
vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
c)
na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa písmen a) a b) prvého bodu, v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
d)
ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi8) alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
e)
vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
f)
vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
1.
ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2.
vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
g)
spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
h)
ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i)
vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j)
vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.
(2)
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený
a)
bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa tohto zákona,
b)
sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c)
neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
§ 6
Poistná zmluva
(1)
Poistná zmluva okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu9) obsahuje aj údaje o motorovom vozidle zapísané v osvedčení o evidencii vozidla podľa osobitného predpisu10) alebo údaje zapísané v technickom osvedčení vozidla pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, alebo v obdobnom preukaze.
(2)
Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Všeobecné poistné podmienky musia obsahovať najmenej podmienky podľa § 4, 5, 7 až 12 a § 15.
(3)
Poisťovateľ je na návrh poistníka povinný uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak poisťovateľ odmietne uzavrieť s poistníkom poistnú zmluvu, určí11) Národná banka Slovenska na žiadosť poistníka poisťovateľa, ktorý je povinný s ním poistnú zmluvu uzavrieť.
(4)
Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.
§ 7
Limit poistného plnenia
(1)
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej
a)
5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
b)
1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.
(3)
Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.
§ 8
Poistné
(1)
Poistné pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného, dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.
(3)
Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.
§ 9
Zánik poistenia zodpovednosti
(1)
Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom12) zaniká aj
a)
zánikom motorového vozidla,
b)
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,6a)
c)
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,13)
d)
prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,14)
e)
vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f)
vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,14a)
g)
zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
(2)
Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 1. O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.
(3)
Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(4)
Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(5)
Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi zelenú kartu.
§ 10
Práva a povinnosti poisteného
(1)
Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a)
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b)
do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
(3)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a)
bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b)
v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c)
právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.
(4)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa § 13 na poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.
(5)
Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
b)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c)
číslo poistnej zmluvy.
(6)
Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ je povinný tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.
§ 11
Práva a povinnosti poisťovateľa
(1)
Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu zelenú kartu.
(2)
Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.
(3)
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b). Poistník je povinný poskytovať poisťovateľovi údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) a ich zmeny. Poisťovateľ je povinný overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kanceláriou.
(4)
Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 5, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podľa odseku 11.
(5)
Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu15) v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.
(6)
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a)
skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
b)
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.
(7)
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.
(8)
Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.15a)
(9)
Odseky 6 až 8 sa použijú rovnako aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti likvidačnému zástupcovi (§ 15a).
(10)
Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu15b) alebo prejednávanie priestupku, oznamuje orgán činný v trestnom konaní alebo orgán prejednávajúci priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie údaje o dopravnej nehode v rozsahu podľa osobitného predpisu,15c) alebo mu umožní nahliadať do spisu a vyhotovovať z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti.
(11)
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 50 Sk.
(12)
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
(13)
Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a)
výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b)
dátum skončenia poistného obdobia,
c)
termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)
§ 12
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
(1)
Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,15d)
b)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,16)
c)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
d)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,18)
e)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
f)
v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4,
h)
sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(2)
Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,15d)
b)
spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil neoprávnene,
c)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,16)
d)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
e)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,18)
f)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4,
h)
sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(3)
Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa odseku 1 alebo 2, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
(4)
Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa odseku 1 alebo 2 sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.
§ 13
Prechod práva na poisťovateľa
Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
§ 14
Predbežné poistenie zodpovednosti
(1)
Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1, že za neho nahradí škodu podľa tohto zákona.
(2)
Poistenie podľa odseku 1 nemožno dojednať pre cudzozemské motorové vozidlá.
(3)
Poistenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poistnej zmluvy.
§ 15
Priamy nárok poškodeného
(1)
Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi20) a je povinný tento nárok preukázať.21)
(2)
Na premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako na premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.22)
§ 15a
Likvidačný zástupca
(1)
Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, okrem členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť.
(2)
Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jedného poisťovateľa alebo viacerých poisťovateľov; vykonávanie činnosti likvidačného zástupcu nie je zriadením pobočky poisťovateľa.
(3)
Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody a vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla,
a)
na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
b)
ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
c)
na území iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
d)
ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, pričom bola škoda spôsobená na území iného ako členského štátu, v ktorom pôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, ktorá je zapojená do systému zelenej karty.
(4)
Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu a musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo; tým nie je dotknuté právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi alebo proti osobe, ktorá túto škodu spôsobila.
(5)
Poisťovateľ je povinný do siedmich dní odo dňa určenia likvidačného zástupcu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a kancelárii meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo. Kancelária tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytuje príslušným národným informačným strediskám iných členských štátov.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 platia primerane pre likvidačného zástupcu poisťovne z iného členského štátu, ktorá vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb.4)
(7)
Ak poisťovateľ so sídlom na území iného členského štátu vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,4) činnosť likvidačného zástupcu podľa odsekov 2 až 4 vykonáva vedúci pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky, ak poisťovateľ neurčil iného likvidačného zástupcu.
§ 16
Hraničné poistenie
(1)
Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky (ďalej len „hraničné poistenie“). Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu.
(2)
Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.
(3)
Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak
a)
na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,
b)
ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov,
c)
ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
d)
ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Európskej komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.
(4)
O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení.
(5)
Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba.
(6)
Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti podľa odseku 1 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu. Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil povinnosť podľa odseku 1, neumožní vstup takého motorového vozidla na územie Slovenskej republiky do splnenia tejto povinnosti.
(7)
Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však 10 000 Sk.
(8)
Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby, kým si nesplní povinnosť podľa odseku 7.
§ 17
Preukazovanie poistenia zodpovednosti
Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14.
§ 18
Kontrola poistenia zodpovednosti
(1)
Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.
(2)
Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.
(3)
Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú kontroly dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2.
§ 19
Pokuty
(1)
Okresný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk.
(2)
Okresný úrad na základe oznámenia kancelárie podľa § 25 ods. 3 vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto má podľa § 3 ods. 1 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti.
(3)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(4)
Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 je miestne príslušný okresný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3) držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
§ 20
Kancelária
(1)
Zriaďuje sa kancelária, ktorá je právnickou osobou.24) Jej sídlom je Bratislava. Zapisuje sa do obchodného registra a pôsobí v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Kancelária
a)
spravuje poistný garančný fond,
b)
vykonáva hraničné poistenie,
c)
zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
d)
uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
e)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
f)
podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,
g)
vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti,
h)
vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti (ďalej len „register"),
i)
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.
(3)
Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska, podľa ktorého je poisťovateľ, ktorým je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa, oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti,4) alebo ak tento deň nie je v rozhodnutí Národnej banky Slovenska určený, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii vzniká prvým dňom vykonávania poistenia zodpovednosti na území Slovenskej republiky.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Vznik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie vozidiel.
(4)
Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, podľa ktorého bolo poisťovateľovi, ktorým je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa, odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo oprávnenie vykonávať poistenie zodpovednosti.4)
Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii zaniká dňom, keď príslušný orgán dohľadu členského štátu odobral poisťovateľovi oprávnenie na vykonávanie poistenia zodpovednosti.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Zánik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi orgánu evidencie vozidiel.
(5)
Kancelária sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na plnenie úloh kancelárie podľa tohto zákona a na zabezpečenie svojej činnosti (ďalej len „príspevky“). Člen kancelárie je povinný platiť kancelárii ročný príspevok pozostávajúci zo štvrťročných príspevkov určených percentuálnym podielom podľa počtu poistených motorových vozidiel za predchádzajúci kalendárny štvrťrok; zhromaždenie členov môže rozhodnúť o inom spôsobe určenia výšky príspevku. Ak člen kancelárie v predchádzajúcom kalendárnom roku nevykonával poistenie zodpovednosti alebo nebol oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti, jeho príspevok je 100 000 eur.
(6)
Členovia kancelárie sú povinní poskytnúť kancelárii do poistného garančného fondu mimoriadny príspevok, ak suma prostriedkov v poistnom garančnom fonde nepostačuje na plnenie záväzkov kancelárie podľa § 24 ods. 2, a to pomerne podľa výšky svojich príspevkov podľa odseku 5 tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov hradených z poistného garančného fondu.
(7)
Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Kancelária je povinná vytvárať na zabezpečenie činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 tieto technické rezervy:
a)
technickú rezervu na poistné budúcich období,24a)
b)
technickú rezervu na poistné plnenie,24b)
c)
ďalšie technické rezervy.
(9)
Ďalšie technické rezervy podľa odseku 8 písm. c) môže kancelária vytvárať, ak záväzky z činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 nie je možné uhradiť z niektorej z technických rezerv uvedených v odseku 8 písm. a) a b). Na tvorbu ďalších technických rezerv podľa odseku 8 písm. c) je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na základe žiadosti kancelárie.
(10)
Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať tieto zásady:
a)
zásadu bezpečnosti, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú uložené tak, aby poskytovali záruku návratnosti prostriedkov technických rezerv,
b)
zásadu rentability, podľa ktorej prostriedky technických rezerv zabezpečujú výnos z ich umiestnenia alebo zisk z ich predaja,
c)
zásadu likvidity, podľa ktorej časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa dala ihneď použiť na plynulú úhradu výplat poistných plnení,
d)
zásadu diverzifikácie, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú umiestnené u väčšieho počtu právnických osôb, medzi ktorými nie je vzťah materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti, alebo že tieto právnické osoby nekonajú v zhode.24c)
(11)
Kancelária je povinná prostriedky technických rezerv znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria rezervu, umiestňovať spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.24d)
(12)
Kancelária je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv v limitoch pre jednotlivé spôsoby ich umiestnenia ustanovených podľa osobitného predpisu.24e)
(13)
Kancelária je povinná udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnené spôsobom ustanoveným osobitným predpisom24d) najmenej vo výške technických rezerv uvedených v odseku 8 znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria rezervu.
(14)
Kancelária zostavuje prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o výške prostriedkov technických rezerv zodpovedajúcej príslušnému spôsobu umiestnenia ustanovenému osobitným predpisom.24d) Tento prehľad je kancelária povinná predkladať Národnej banke Slovenska vždy podľa stavu k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru bežného roka do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.
(15)
Orgány kancelárie sú:
a)
zhromaždenie členov,
b)
správna rada,
c)
kontrolná komisia,
d)
výkonný riaditeľ.
(16)
Kancelária bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska člena kancelárie, ktorý v určenej lehote neuhradil príspevky kancelárii; Národná banka Slovenska je oprávnená takémuto členovi odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistenie zodpovednosti.
§ 21
Zhromaždenie členov
(1)
Najvyšším orgánom kancelárie je zhromaždenie členov. Právo účasti na zhromaždení členov má každý člen kancelárie. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada najmenej raz za 12 mesiacov. Správna rada zvolá zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď o to požiadala kontrolná komisia alebo najmenej jedna tretina členov kancelárie. Každého rokovania zhromaždenia členov sa zúčastňuje zástupca Národnej banky Slovenska; zástupcovi Národnej banky Slovenska musí byť na jeho žiadosť udelené slovo.
(2)
Zhromaždenie členov je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kancelárie, s výnimkou členov, ktorí vykonávajú toto poistenie na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb.4) Ak nie je zhromaždenie členov schopné uznášania, zvolá správna rada nové zhromaždenie členov tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa predchádzajúceho zhromaždenia členov; také zhromaždenie je schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. Zhromaždenie členov rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Zhromaždenie členov
a)
volí a odvoláva členov správnej rady,
b)
volí a odvoláva troch členov kontrolnej komisie,
c)
určuje výšku príspevkov členov podľa § 20 ods. 5 a 6,
d)
schvaľuje rozpočet kancelárie,
e)
schvaľuje účtovnú závierku kancelárie a výročnú správu o jej hospodárení vrátane hospodárenia s poistným garančným fondom,
f)
schvaľuje návrh štatútu kancelárie a predkladá ho na schválenie Národnej banke Slovenska,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(4)
Štatút kancelárie obsahuje najmä
a)
podrobnosti o pôsobnosti kancelárie,
b)
podrobnosti o právach a povinnostiach členov kancelárie,
c)
podrobnosti o pôsobnosti orgánov kancelárie,
d)
spôsob platenia príspevkov a splatnosť príspevkov.
§ 22
Správna rada
(1)
Správna rada je štatutárny orgán kancelárie a má päť členov. Za správnu radu koná navonok a rozhodnutia podpisuje predseda správnej rady.
(2)
Správna rada
a)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady,
b)
vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa,
c)
spravuje majetok kancelárie a poistný garančný fond,
d)
schvaľuje vnútorné organizačné predpisy kancelárie a ich zmeny,
e)
schvaľuje organizačný poriadok kancelárie,
f)
zabezpečuje publikačné, dokumentačné a iné činnosti súvisiace s pôsobnosťou kancelárie,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(3)
Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, schádza sa spravidla raz za mesiac, zasadanie zvoláva jej predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda.
§ 23
Kontrolná komisia
(1)
Kontrolná komisia je kontrolný orgán kancelárie.
(2)
Kontrolná komisia dohliada na
a)
výkon pôsobnosti správnej rady,
b)
výkon činnosti kancelárie a jej hospodárenie,
c)
hospodárenie s prostriedkami poistného garančného fondu,
d)
platenie príspevkov členov kancelárie v stanovenej lehote a výške.
(3)
Kontrolná komisia má piatich členov. Dvoch členov kontrolnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Členovia kontrolnej komisie volia a odvolávajú svojho predsedu. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom správnej rady kancelárie, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu ku kancelárii a ani štatutárnym orgánom člena kancelárie alebo členom tohto orgánu, ani členom dozorného orgánu člena kancelárie, ani prokuristom člena kancelárie.
(4)
Na účel výkonu kontroly je kancelária povinná poskytnúť členom kontrolnej komisie potrebné doklady a pravdivé a úplné informácie o zisťovaných skutočnostiach. Rovnaké povinnosti majú členovia kancelárie, ak predmetom kontroly je výška príspevku plateného týmto členom kancelárie.
(5)
Svoje zistenia oznamuje kontrolná komisia zhromaždeniu členov, správnej rade a Národnej banke Slovenska. Správna rada je ich povinná bez zbytočného odkladu prerokovať a o prerokovaní a o prijatých opatreniach informovať zhromaždenie členov, kontrolnú komisiu a Národnú banku Slovenska.
§ 23a
Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti kancelárie v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
Poistný garančný fond
§ 24
(1)
Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5, z mimoriadnych príspevkov podľa § 20 ods. 6 a z poistného podľa § 16.
(2)
Kancelária poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu
a)
na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
b)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
c)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
d)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená podľa § 16 ods. 1,
e)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie, s výnimkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 24a a 24b,
f)
vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto motorovým vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví26a) alebo usmrtenie,
g)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo do Slovenskej republiky odoslané z iného členského štátu, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
na toto motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
2.
nebolo tomuto motorovému vozidlu v Slovenskej republike pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,6ac)
3.
ku škodovej udalosti došlo v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim.
(3)
Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody podľa odseku 2 proti kancelárii za rovnakých podmienok, za akých by mohol uplatniť nárok na náhradu škody proti poisťovateľovi podľa tohto zákona.
(4)
Podmienkou vzniku práva poškodeného na náhradu škody z poistného garančného fondu podľa odseku 2 písm. a) a f) je, že útvar Policajného zboru nehodu po jej vzniku zistil. Potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, je poškodený povinný predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody.
(5)
Kancelária poskytuje poškodenému poistné plnenie podľa odseku 2 za rovnakých podmienok, za akých poskytuje poistné plnenie poisťovateľ podľa tohto zákona. Podmienky, za ktorých sa poskytuje poistné plnenie podľa odseku 2 písm. c), sa považujú za splnené, ak sa splnili voči poisťovateľovi, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže škodu nahradiť.
(6)
Na poistné plnenie podľa odseku 2 písm. a) až c), f) a g) sa vzťahuje § 7.
(7)
Kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. a), b), f) a g), na náhradu toho, čo za neho plnila. Kancelária má právo proti poisťovateľovi na náhradu toho, čo plnila za poisteného podľa odseku 2 písm. c) a podľa § 24a ods. 1 písm. a). Kancelária je povinná požadovať od príslušnej kancelárie poisťovateľov náhradu toho, čo plnila poškodenému podľa odseku 2 písm. e).
(8)
Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému plniť, poistné plnenie poskytne poškodenému kancelária. Ak z ďalšieho prešetrovania vyplynie, že poistné plnenie alebo jeho časť mal poskytnúť poisťovateľ, poisťovateľ je povinný nahradiť kancelárii to, čo za neho plnila.
(9)
Kancelária môže na základe dohody poveriť člena kancelárie výkonom pôsobnosti podľa odsekov 2, 7 a 8 v mene a na účet kancelárie.
§ 24a
(1)
Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné plnenie"), ak
a)
do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
b)
poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.
(2)
Poškodený nemá nárok na náhradné poistné plnenie, ak
a)
podľa odseku 1 písm. b) už uplatnil nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a ak do troch mesiacov dostal písomné vysvetlenie od tohto poisťovateľa, alebo
b)
uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde.
(3)
Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
(4)
Kancelária je povinná poskytnúť náhradné poistné plnenie alebo poskytnúť písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla poskytnúť alebo pre ktoré znížila náhradné poistné plnenie, a to do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia nároku na náhradné poistné plnenie. Kancelária neposkytne náhradné poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie, ak poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca poskytne poškodenému poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmieta poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie.
(5)
Výplatou náhradného poistného plnenia prechádzajú práva poškodeného proti osobe, ktorá zodpovedá za škodu, alebo proti jej poisťovateľovi na kanceláriu.
(6)
Kancelária bez zbytočného odkladu po uplatnení nároku na náhradné poistné plnenie písomne o tom informuje
a)
poisťovateľa, u ktorého poistený uzavrel poistnú zmluvu, alebo jeho likvidačného zástupcu,
b)
subjekt zodpovedný za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, ktorý uzavrel poistnú zmluvu týkajúcu sa motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda,
c)
osobu, ktorá spôsobila škodu, ak je známa.
(7)
Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému, od subjektu zodpovedného za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, ktorý uzavrel poistnú zmluvu týkajúcu sa motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda.
(8)
Kancelária je povinná bez zbytočného odkladu nahradiť subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom štáte náhradné poistné plnenie poskytnuté poškodenému s trvalým pobytom alebo sídlom v tomto členskom štáte, ktoré si tento subjekt uplatnil proti kancelárii.
§ 24b
(1)
Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona, aj vtedy, ak
a)
nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
b)
do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.
(2)
Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému podľa odseku 1, proti subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom štáte, na ktorého území
a)
sa motorové vozidlo spravidla nachádza, ak nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody spôsobenej týmto motorovým vozidlom,
b)
bola spôsobená škoda, ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda,
c)
bola spôsobená škoda, ak bola škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu.
(3)
Ustanovenia § 24a ods. 3, 5 a 8 sa použijú rovnako, ak ide o náhradné poistné plnenie podľa odseku 1.
§ 24c
Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia poskytnutého z poistného garančného fondu podľa § 24, 24a a 24b sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia z poistného garančného fondu.
§ 25
Register
(1)
Kancelária na účely zabezpečenia činnosti informačného strediska vedie register, ktorý obsahuje údaje o poistení zodpovednosti podľa § 11, údaje o poistných udalostiach, na ktorých malo účasť motorové vozidlo, a údaje z centrálnej evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v elektronickej forme. Tieto údaje kancelárii poskytujú poisťovatelia a príslušný štátny orgán. Údaje z registra v rozsahu podľa odseku 2 kancelária poskytuje poisťovateľom vrátane kancelárií poisťovateľov a subjektov zodpovedných za náhradu škody v cudzích štátoch na účely prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie a poskytnutia poistného plnenia. V týchto prípadoch kancelária poskytuje údaje bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa informácia týka.
(2)
Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového vozidla, poistení zodpovednosti a o poistných udalostiach:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka motorového vozidla,
b)
evidenčné číslo motorového vozidla,
c)
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d)
údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e)
údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a o likvidačných zástupcoch,
f)
údaje z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v rozsahu, v akom sa tieto informácie poskytujú kancelárii podľa osobitného zákona,15c)
g)
údaje o rozsahu, právnom základe a výške uplatnených a vysporiadaných nárokoch v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel.
(3)
Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle a na účely predchádzania poistným podvodom v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel je kancelária oprávnená požadovať od poisťovateľov údaje podľa odseku 2. Poisťovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa taká informácia týka. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi, že na motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b) príslušnému okresnému úradu. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin poistného podvodu v poistení súvisiacom s prevádzkou motorového vozidla, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní a poisťovateľovi, u ktorého boli vznesené nároky z poistenia súvisiaceho s prevádzkou motorových vozidiel.
(4)
Kancelária poskytuje centrálnej evidencii vozidiel údaj o trvaní poistenia zodpovednosti.
(5)
Kancelária je povinná uchovávať najmenej sedem rokov odo dňa vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo odo dňa zániku poistenia zodpovednosti tieto údaje:
a)
evidenčné čísla tuzemských motorových vozidiel,
b)
čísla poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia zodpovednosti tuzemských motorových vozidiel vrátane údajov o trvaní poistenia zodpovednosti,
c)
čísla zelených kariet, čísla poistných zmlúv týkajúcich sa hraničného poistenia,
d)
obchodné mená a sídla poisťovateľov, obchodné mená a adresy pobočiek poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch,
e)
mená, priezviská a adresy likvidačných zástupcov alebo ich obchodné mená a sídla.
(6)
Poškodený a účastník dopravnej nehody26b) je oprávnený počas siedmich rokov od vzniku škodovej udalosti požadovať od kancelárie tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na motorové vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená,
b)
číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa písmena a),
c)
meno, priezvisko a adresu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo, ak má poškodený trvalý pobyt v inom členskom štáte,
d)
meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jeho obchodné meno a sídlo.
(7)
Údaje podľa odseku 6 je kancelária povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému a účastníkovi dopravnej nehody.26b)
(8)
Kancelária je povinná okrem údajov podľa odseku 5 uchovávať zoznamy motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdané členskými štátmi Európskej komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.
(9)
Údaje týkajúce sa motorových vozidiel, ktoré sa spravidla nachádzajú na území iného členského štátu, získava kancelária prostredníctvom informačných stredísk týchto členských štátov.
(10)
Na základe písomnej žiadosti poškodeného, ktorému bola spôsobená škoda na území Slovenskej republiky motorovým vozidlom, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu, je kancelária povinná poskytnúť údaje o
a)
území, na ktorom sa toto motorové vozidlo spravidla nachádza, a jeho evidenčnom čísle, ak mu bolo pridelené,
b)
poistení zodpovednosti motorového vozidla v rozsahu údajov uvedených v zelenej karte vydanej v členskom štáte, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
c)
subjekte zodpovednom za náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti podľa odseku 8.
(11)
Údaje podľa odseku 10 je kancelária povinná poskytnúť nielen poškodenému, ale aj príslušnému informačnému stredisku členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza a ktorým bola na území Slovenskej republiky spôsobená škoda.
(12)
Na poskytovanie údajov z registra sa vzťahuje osobitný predpis.27)
§ 26
Dohľad nad činnosťou kancelárie
(1)
Činnosť kancelárie podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená ukladať kancelárii sankcie podľa osobitného predpisu.28)
(3)
Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska na jej požiadanie zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú kancelárie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa odseku 4. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, kancelária je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Kancelária je povinná predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku.
(4)
Štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky kancelárie do Národnej banky Slovenska ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
§ 27
Osobitné ustanovenie
(1)
Za motorové vozidlá v správe
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c)
Slovenskej informačnej služby uzaviera poistnú zmluvu Slovenská informačná služba,
d)
Zboru väzenskej a justičnej stráže uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uzavierajú s poisťovateľom po jednej poistnej zmluve na všetky motorové vozidlá okrem motorových vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva obsahuje počet motorových vozidiel v členení podľa skupín motorových vozidiel, sadzby poistného v členení podľa skupín motorových vozidiel a sumu poistného.
(3)
Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v zásobách Programu 222 sa nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a platiť poistné v období, počas ktorého sú uložené v týchto zásobách.
(4)
Potvrdením o poistení zodpovednosti pre motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2 je tabuľka s evidenčným číslom alebo štátna poznávacia značka.
(5)
Ustanovenie § 25 ods. 3 sa nevzťahuje na motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2.
§ 27a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 vzniká 1. januárom 2002. Z poistných zmlúv uzavretých podľa tohto zákona do 31. decembra 2001 vznikajú práva a povinnosti od 1. januára 2002.
(2)
Právne vzťahy vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 31. decembra 2001 sa spravujú podľa doterajších právnych predpisov.
(3)
Práva a povinnosti Slovenskej poisťovne, a. s., vzniknuté zo zákonného poistenia prechádzajú 1. januára 2002 na kanceláriu. Tieto práva a povinnosti uplatňuje a vykonáva v mene a na účet kancelárie Slovenská poisťovňa, a. s. Túto činnosť účtuje Slovenská poisťovňa, a. s., oddelene od ostatnej činnosti.
(4)
Slovenská poisťovňa, a. s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet kancelárie sumu zodpovedajúcu výške prostriedkov rezerv a ostatné finančné prostriedky vytvorené zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prijatých do 31. decembra 2001 po odpočítaní výšky poistného plnenia vyplateného zo zákonného poistenia a režijných nákladov s tým súvisiacich od 1. januára 2001 do dátumu prevodu. Do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po overení účtovnej závierky za rok 2001 audítorom zúčtuje Slovenská poisťovňa, a. s., osobitným účtom kancelárie sumu prostriedkov vytvorených zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa stavu zisteného pri overení účtovnej závierky za rok 2001. Prostriedky uložené na tomto účte možno použiť len na úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a na náklady spojené s ich vybavovaním. Ak prostriedky na tomto účte nepostačujú, úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a náklady spojené s ich vybavovaním hradí kancelária z príspevkov jej členov.
(5)
Na rok 2002 sa stanovuje minimálne poistné v rovnakej výške ako poistné zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2001. Na roky 2003 a 2004 sa výška minimálneho poistného z predchádzajúceho roka každoročne zvyšuje o priemernú ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky (miera inflácie). Ak však v predchádzajúcom kalendárnom roku v určitej skupine motorových vozidiel nárast percenta škodovosti prevýši mieru inflácie, v nasledujúcom roku sa minimálne poistné tejto skupiny vozidiel zvyšuje o nárast percenta škodovosti schválený Národnou bankou Slovenska na návrh kancelárie; percentom škodovosti sa na tieto účely rozumie podiel súčtu poistných plnení vyplatených všetkými poisťovateľmi a kanceláriou a nimi vytvorených rezerv na poistné plnenia29) vo vzťahu k nimi prijatému poistnému. Maximálne poistné nesmie byť vyššie ako minimálne poistné navýšené o 30 %.
(6)
Prvé zhromaždenie členov kancelárie sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2001. Na tomto zhromaždení členov sa určí výška príspevku na rok 2001 a jeho splatnosť. Zároveň sa určí výška príspevku, ktorú môže kancelária použiť na zabezpečenie svojej činnosti v tomto roku.
(7)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne kancelárii na účely evidencie podľa § 25 z centrálnej evidencie vozidiel najneskôr do 15. októbra 2001 v elektronickej forme údaje o motorových vozidlách v rozsahu v nej vedených podľa stavu k 1. októbru 2001.
§ 28a
(1)
Ustanovenie § 28 ods. 5 sa v roku 2004 neuplatní.
(2)
Poisťovateľ je povinný určiť svojho likvidačného zástupcu podľa § 15a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. novembrom 2003 sa spravujú podľa doterajších predpisov.
§ 28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Schválenia vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za schválenia vydané podľa tohto zákona.
(2)
Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
§ 28c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2007
(1)
Od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej
a)
19 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 na každého zraneného alebo usmrteného,
b)
5 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d).
(2)
Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej
a)
2 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
b)
500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.
(3)
Ustanovenie § 7 ods. 3 sa na zníženie poistného plnenia neuplatní do 31. decembra 2008, ak sa na poistné plnenie vzťahuje limit poistného plnenia podľa odseku 1 písm. a).
(4)
Pre nároky zo škodovej udalosti platia limity poistného plnenia účinné v deň vzniku škodovej udalosti.
(5)
Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa dokončia podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2007. Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa zastavia. Dvojročná lehota na uloženie pokuty podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2007 sa prvýkrát uplatní v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa obvodný úrad dozvedel po 31. marci 2007.
(6)
Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. aprílom 2007 zostávajú nedotknuté.
§ 28d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015
Ustanovenie § 8 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 sa použije na poistnú zmluvu uzavretú po 31. marci 2015.
§ 29
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1997 Z. z., vyhlášky č. 376/1999 Z. z. a vyhlášky č. 478/2000 Z. z.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001 okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až 8, § 25 a 29, čl. II bodov 7, 8 a 9 a čl. IV bodov 1, 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 381/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 2. 5. 1972.) v znení smernice Rady 72/430/EHS z 19. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 291, 28. 12. 1972.) a smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.).
2.
Druhá smernica Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.) v znení smernice Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).
3.
Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 172, 4. 7. 1988.) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990.), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992.).
4.
Tretia smernica Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).
5.
Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 181, 20. 7. 2000.).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005.).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).
1)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 39/2015 Z. z.
5)
§ 88 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
6ad)
Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2003 o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 6; Ú. v. EÚ L 192, 31. 7. 2003.).
6b)
§ 80 a 81 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
§ 120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 442 až 449 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
10)
§ 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15c)
§ 86 ods. 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
19)
§ 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
24a)
§ 173 zákona č. 39/2015 Z. z.
24b)
§ 174 zákona č. 39/2015 Z. z.
24c)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
24d)
§ 178 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z.
24e)
§ 178 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z.
26)
Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
27)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
28)
Zákon č. 39/2015 Z. z.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení neskorších predpisov.