343/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 1999 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Opčným protokolom súhlas uznesením č. 1046 z 22. septembra 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. októbra 2000.
Opčný protokol nadobudol platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 17. februára 2001 na základe článku 16 ods. 2.
OPČNÝ PROTOKOL k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Protokolu,
poznamenávajúc, že Charta Spojených národov potvrdzuje vieru v základné ľudské práva, dôstojnosť a hodnotu človeka a rovnaké práva žien a mužov,
tiež poznamenávajúc, že Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlasuje, že všetky ľudské bytosti prichádzajú na svet slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach a že každý má nárok na všetky práva a slobody tu stanovené, bez rozlišovania akéhokoľvek druhu, vrátane rozlišovania na základe pohlavia,
pripomínajúc, že medzinárodné dohovory o ľudských právach a ďalšie medzinárodné inštrumenty týkajúce sa ľudských práv zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia,
taktiež pripomínajúc Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (ďalej len „Dohovor“), v ktorom štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách a zaväzujú sa realizovať všetkými primeranými prostriedkami a bezodkladne politiku odstraňovania diskriminácie žien,
potvrdzujúc svoje rozhodnutie zabezpečiť ženám úplné a rovnocenné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd a prijatie efektívnych krokov na zamedzenie porušovaniu týchto práv a slobôd,
dohodli sa takto:
Článok 1
Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Protokolu (ďalej len „zmluvný štát“),
uznáva kompetencie Výboru na odstránenie diskriminácie žien (ďale len „Výbor“) prijímať a posudzovať oznámenia podané v súlade s článkom 2.
Článok 2
Oznámenia možno predkladať jednotlivcami alebo v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, na ktoré sa vzťahuje jurisdikcia zmluvného štátu, ktorí tvrdia, že sa stali obeťami porušenia ktoréhokoľvek z práv ustanovených v Dohovore príslušným zmluvným štátom. Ak je oznámenie podané v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, bude to s ich súhlasom, ak autor neodôvodní konanie v ich mene bez ich súhlasu.
Článok 3
Oznámenia sú písomné a nie sú anonymné. Výbor neprijme oznámenie, ak sa týka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, ktorý však nie je zmluvnou stranou tohto Protokolu.
Článok 4
1.
Výbor nebude brať do úvahy oznámenie, ak nie je overené, že sa vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne prostriedky, okrem prípadov, keď uplatnenie takýchto opravných prostriedkov sa neprimerane predlžuje, alebo nie je pravdepodobné, že prinesie efektívnu nápravu.
2.
Výbor vyhlási oznámenie za neprijateľné, ak
a)
rovnakú vec posudzoval Výbor už predtým, alebo ktorá bola a je už predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania,
b)
je nezlučiteľné s ustanoveniami Dohovoru,
c)
je zjavne nepodložené alebo nedostatočne podložené,
d)
ide o zneužitie práva na podanie oznámenia,
e)
skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, sa vyskytli pred dňom nadobudnutia platnosti tohto Protokolu pre zmluvný štát s výnimkou prípadov, keď dané skutočnosti pretrvávali aj po tomto dátume.
Článok 5
1.
Kedykoľvek po prijatí oznámenia a pred stanovením podstaty prípadu môže Výbor postúpiť príslušnému zmluvnému štátu na urgentné zváženie žiadosť, aby tento zmluvný štát prijal také predbežné opatrenia, ktoré sú potrebné na zamedzenie nenapraviteľnému poškodeniu obete alebo obetí uvádzaného porušenia.
2.
Ak Výbor vykoná svoje právomoci podľa odseku 1 tohto článku, neznamená to, že prijal alebo stanovil podstatu oznámenia.
Článok 6
1.
Ak Výbor uzná oznámenie za prijateľné bez jeho postúpenia príslušnému zmluvnému štátu a za predpokladu, že jednotlivec alebo jednotlivci súhlasia so zverejnením ich totožnosti tomuto zmluvnému štátu, Výbor dôverne upovedomí príslušný zmluvný štát o oznámeniach, ktoré boli Výboru predložené v zmysle tohto Protokolu.
2.
Do šiestich mesiacov príslušný zmluvný štát predloží Výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko objasňujúce záležitosť a informácie o nápravných opatreniach, ak nejaké tento štát prijal.
Článok 7
1.
Výbor posúdi oznámenia prijaté v zmysle tohto Protokolu so zreteľom na všetky jemu dostupné informácie predložené jednotlivcami alebo skupinami alebo v ich mene a príslušným štátom za predpokladu, že tieto informácie sú postúpené dotknutým stranám.
2.
Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto Protokolu Výbor zasadá neverejne.
3.
Po posúdení oznámenia Výbor postúpi svoje stanovisko k nemu spolu s odporúčaniami, ak boli nejaké prijaté, dotknutým stranám.
4.
Zmluvný štát náležite zváži stanovisko Výboru spolu s prijatými odporúčaniami a do šiestich mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní Výboru predloží Výboru písomné stanovisko vrátane informácií o opatreniach, ktoré sa prijali so zreteľom na názory a odporúčania Výboru.
5.
Výbor môže požiadať príslušný zmluvný štát o predloženie ďalších informácií o akýchkoľvek opatreniach, ktoré tento štát prijal ako reakciu na názory alebo odporúčania Výboru, ak nejaké boli prijaté, vrátane tých, ktoré Výbor považuje za primerané, v následných správach zmluvného štátu v zmysle článku 18 Dohovoru.
Článok 8
1.
Ak Výbor dostane spoľahlivé informácie, ktoré podľa jeho názoru obsahujú odôvodnené údaje o vážnom alebo systematickom porušovaní práv ustanovených v Dohovore zmluvným štátom, vyzve tento štát k spolupráci pri posúdení týchto informácií a na tento účel k predloženiu stanoviska k daným informáciám.
2.
S prihliadnutím na všetky pripomienky, ktoré môže príslušný zmluvný štát predložiť, ako aj akékoľvek ďalšie dôležité informácie, ktoré mal Výbor k dispozícii, Výbor môže poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, aby uskutočnili vyšetrovanie a urýchlene predložili Výboru správu. Tam, kde je to odôvodnené, a so súhlasom zmluvného štátu môže vyšetrovanie zahŕňať aj návštevu jeho územia.
3.
Po preverení zistení takéhoto vyšetrovania Výbor predloží svoje zistenia príslušnému zmluvnému štátu spolu s pripomienkami a odporúčaniami.
4.
Príslušný zmluvný štát do šiestich mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní Výboru predloží Výboru svoje stanovisko.
5.
Takéto vyšetrovanie sa vykoná dôverne a so snahou o spoluprácu so zmluvným štátom vo všetkých fázach konania.
Článok 9
1.
Výbor môže vyzvať príslušný zmluvný štát, aby do svojej správy v zmysle článku 18 Dohovoru zahrnul podrobnosti o všetkých opatreniach prijatých ako následok vyšetrovania vykonaného v zmysle článku 8 tohto Protokolu.
2.
Výbor môže, ak je to potrebné, po uplynutí šesťmesačnej lehoty v zmysle článku 8.4 vyzvať príslušný zmluvný štát, aby informoval o opatreniach, ktoré sa prijali v dôsledku takéhoto vyšetrovania.
Článok 10
1.
Každý zmluvný štát môže v čase podpísania alebo ratifikácie tohto Protokolu alebo pristúpenia k nemu vyhlásiť, že neuznáva právomoc Výboru tak, ako ju stanovujú články 8 a 9.
2.
Každý zmluvný štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek odvolať toto vyhlásenie prostredníctvom nóty odovzdanej generálnemu tajomníkovi.
Článok 11
Zmluvný štát prijme všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že jednotlivci v jeho jurisdikcii nebudú predmetom zlého zaobchádzania alebo zastrašovania v dôsledku komunikácie s Výborom v zmysle tohto Protokolu.
Článok 12
Výbor zahrnie do svojej výročnej správy podľa článku 21 Dohovoru súhrnnú informáciu o svojich aktivitách v zmysle tohto Protokolu.
Článok 13
Každý zmluvný štát sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa Dohovor a tento Protokol stali všeobecne známe a umožniť prístup k informáciám o stanoviskách a odporúčaniach Výboru, najmä o záležitostiach týkajúcich sa tohto zmluvného štátu.
Článok 14
Výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok, ktorý bude dodržiavať pri vykonávaní svojich funkcií ustanovených mu podľa tohto Protokolu.
Článok 15
1.
Tento Protokol je otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré podpísali alebo ratifikovali Dohovor alebo k nemu pristúpili.
2.
Tento Protokol podlieha ratifikácii všetkými štátmi, ktoré ratifikovali Dohovor alebo k nemu pristúpili. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
3.
Tento Protokol je otvorený na prístup všetkým štátom, ktoré ratifikovali Dohovor alebo k nemu pristúpili.
4.
Prístup sa uskutočňuje uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka OSN.
Článok 16
1.
Tento Protokol nadobudne platnosť tri mesiace po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
2.
Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento Protokol alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jeho platnosti, nadobudne tento Protokol platnosť tri mesiace po dátume uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 17
K tomuto Protokolu nie sú povolené žiadne výhrady.
Článok 18
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže navrhnúť zmenu tohto Protokolu a odovzdať takýto návrh generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník následne postúpi akékoľvek pozmeňovacie návrhy zmluvným štátom so žiadosťou, aby mu oznámili, či podporujú zvolanie konferencie štátov s cieľom zvážiť a hlasovať o zmene. V prípade, že aspoň jedna tretina zmluvných štátov podporí zvolanie konferencie, generálny tajomník zvolá konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov. Akákoľvek zmena prijatá väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných štátov sa predloží Valnému zhromaždeniu na schválenie.
2.
Zmeny nadobúdajú platnosť po ich schválení vo Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov a prijatí dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov tohto Protokolu v súlade s ich danými ústavnými procesmi.
3.
V prípade, že táto zmena nadobudne platnosť, je záväzná pre tie zmluvné štáty, ktoré ju prijali, ostatné zmluvné štáty sú naďalej viazané ustanoveniami tohto Protokolu a skoršími zmenami, ktoré prijali.
Článok 19
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže kedykoľvek vypovedať tento Protokol prostredníctvom písomnej nóty adresovanej generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa prijatia nóty generálnym tajomníkom.
2.
Výpoveď nemá vplyv na pretrvávajúce uplatňovanie ustanovení tohto Protokolu na akékoľvek oznámenia predložené v zmysle článku 2 alebo na šetrenie začaté v zmysle článku 8 pred dňom nadobudnutia účinnosti výpovede.
Článok 20
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky štáty o
a)
podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa tohto Protokolu,
b)
dátume nadobudnutia platnosti tohto Protokolu a akejkoľvek zmene v zmysle článku 18,
c)
oznámeniach o výpovedi podľa článku 19.
Článok 21
1.
Tento Protokol, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.
2.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené kópie tohto Protokolu všetkým štátom uvedeným v článku 25 Dohovoru.