336/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2001,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 2 časť I bod 1 sa dopĺňa bodmi 1.11 a 1.12, ktoré znejú:
„1.11 podporovať rozvoj priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
1.12 podporovať rozvoj priemyselného parku pre automobilový priemysel v priestore medzi obcami Lozorno a Zohor.“.
2.
Príloha č. 2 časť I bod 3 sa dopĺňa bodom 3.25, ktorý znie:
„3.25 vykonať náhradnú výsadbu 30 ha stromovej zelene v území obce Lozorno.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.