Predpis bol zrušený predpisom 46/2009 Z. z.

330/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2001 do 28.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 3. augusta 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na aerosólové rozprašovače
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 13 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška sa vzťahuje na aerosólové rozprašovače, ktorých objem nádob je v rozsahu od 50 ml do 1 000 ml pri kovových aerosólových rozprašovačoch, do 220 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových aerosólových rozprašovačov, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z nechráneného skla, a do 150 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s nechránenými sklenenými obalmi vrátane plastových aerosólových rozprašovačov, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z chráneného skla.
§ 2
Aerosólový rozprašovač je každý kovový, sklenený alebo plastový obal, v ktorom je stlačený, skvapalnený alebo pod tlakom rozpustený plyn spolu s kvapalinou, pastou, práškom alebo bez nich a je vybavený odberovým zariadením opakovane umožňujúcim vyprázdniť jeho obsah vo forme pevných alebo kvapalných častíc v suspenzii plynu alebo vo forme peny, prášku alebo kvapaliny.
§ 3
Ak aerosólový rozprašovač spĺňa požiadavky uvedené v prílohe, osoba, ktorá ho uvádza na trh,1) ho označí symbolom „3“ (obrátený epsilon).
§ 4
Na obale každého aerosólového rozprašovača sa musí uvádzať
a)
čistý obsah v hmotnostných alebo objemových jednotkách,
b)
identifikačné údaje osoby uvádzajúce aerosólový rozprašovač na trh,
c)
symbol „3“,
d)
identifikácia plniacej prísady kódovými údajmi,
e)
údaje uvedené v bode 2.4. prílohy,
f)
údaje o zneškodňovaní.2)
§ 5
Ak aerosólový rozprašovač obsahuje horľavé zložky, ktoré v bežných alebo predpokladaných podmienkach používania nepredstavujú žiadne riziko vznietenia, označenie podľa bodu 2.4. písm. b) a d) prílohy sa nahrádzajú označením: „Horľavá zložka náplne aerosólového rozprašovača predstavuje X % z celkového objemu náplne.“
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.
Ľubomír Harach v. r.
Príloha k vyhláške č. 330/2001 Z. z.
1.
Technické údaje o aerosólových rozprašovačoch
1.1.
Tlakmi sa rozumejú vnútorné tlaky (pretlaky) vyjadrené v MPa.
1.2.
Skúšobný pretlak je tlak, ktorému sa prázdny obal aerosólového rozprašovača vystaví počas 25 sekúnd, pôsobiaci bez toho, aby sa vyskytli netesnosti alebo aby kovové alebo plastové obaly vykazovali viditeľné alebo trvalé deformácie s výnimkou prípustných deformácií, ktoré sú uvedené v bodoch 6.1.1. a 6.1.2.
1.3.
Tlakom prasknutia sa rozumie minimálny pretlak, pri ktorom aerosólový obal praskne alebo sa roztrhne.
1.4.
Celkový objem je objem, pri ktorom je otvorený aerosólový obal naplnený až po okraj, vyjadrený v mililitroch.
1.5.
Čistý objem je objem uzavretého a naplneného aerosólového obalu vyjadrený v mililitroch.
1.6.
Objem kvapalnej fázy je objem aerosólového obalu, ktorý zaberá v uzavretom a naplnenom aerosólovom rozprašovači neplynná fáza.
1.7.
Skúšobné podmienky sú hodnoty merané pri 20 oC (+/–5 oC), pri hydraulicky vytvorených skúšobných tlakoch a tlakoch prasknutia.
1.8.
Horľavé zložky sú látky a prípravky, ktoré vyhovujú kritériám stanoveným v osobitnom predpise.*
2.
Konštrukčné prvky aerosólových rozprašovačov
2.1.
Uzavretý a naplnený aerosólový rozprašovač musí byť skonštruovaný tak, že za bežných podmienok použitia a skladovania je bezpečný.
2.2.
Ventil musí byť skonštruovaný tak, že za bežných prepravných a skladovacích podmienok zaručuje tesný uzáver aerosólového rozprašovača a je chránený pred akýmkoľvek neúmyselným otvorením a poškodením, napríklad ochranným krytom.
2.3.
Mechanická odolnosť aerosólového rozprašovača nesmie byť ohrozená pôsobením náplne pri skladovaní.
2.4.
Aerosólový rozprašovač musí byť viditeľne a čitateľne označený týmito údajmi:
a)
nápisom „Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 oC. Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu.“,
b)
v prípade horľavých zložiek textom alebo výstražným symbolom nebezpečnosti („plameň“) a označením nebezpečenstva, ktoré poukazuje na ľahkú zápalnosť látok, ktoré sú obsiahnuté v aerosólovom rozprašovači vrátane hnacieho plynu, ako aj príslušnými označeniami špecifického rizika podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,*
c)
nezávisle od obsahu dodatočnými bezpečnostnými pokynmi na používanie podľa osobitného predpisu,*
d)
v prípade horľavých zložiek aj údajmi: „Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety.“, „Uchovávať mimo zdrojov zapálenia – nefajčiť.“, „Uchovávať mimo dosahu detí!“.
3.
Podmienky pre kovové aerosólové rozprašovače
3.1.
Celkový objem kovových aerosólových rozprašovačov nesmie presahovať 1 000 ml.
3.2.
Skúšobný pretlak obalu plneného pri tlaku
a)
nižšom ako 0,6 až 0,7 MPa pri teplote 50 oC musí dosahovať skúšobný pretlak najmenej 1,0 MPa,
b)
rovnajúcom sa alebo vyššom ako 0,6 až 0,7 MPa pri teplote 50 oC má byť skúšobný pretlak o 50 % vyšší ako vnútorný tlak pri teplote 50 oC.
3.3.
Pri teplote 50 oC nesmie tlak v aerosólovom rozprašovači prekročiť hodnotu 12 MPa bez ohľadu na plyny použité na plnenie.
3.4.
Pri teplote 50 oC nesmie objem kvapalnej fázy zaberať viac ako 87 % čistej objemovej kapacity.
3.5.
Pri obaloch s konkávnym dnom však objem kvapalnej fázy môže dosahovať pri 50 oC až 95 % čistej objemovej kapacity.
4.
Podmienky pre sklenené aerosólové rozprašovače
4.1.
Obaly s trvalým ochranným povlakom možno používať na plnenie stlačeným, skvapalneným alebo rozpusteným plynom.
4.1.1.
Celková objemová kapacita týchto obalov nesmie byť väčšia ako 220 ml.
4.1.2.
Ochranný povlak pozostáva z plastov alebo iných vhodných látok znemožňujúcich nebezpečenstvo vymrštenia úlomkov skla pri neúmyselnom rozbití obalu. Vyhotoví sa tak, aby sa zabránilo vymršteniu úlomkov skla, ak na 20 oC zohriaty a naplnený aerosólový rozprašovač padne z výšky 1,8 m na betónovú plochu.
4.1.3.
Obaly určené na plnenie stlačeným alebo rozpusteným plynom musia odolať skúšobnému pretlaku veľkosti minimálne 1,2 MPa, a ak sú určené na plnenie skvapalneným plynom, veľkosti minimálne 1,0 MPa.
4.1.4.
Plnenie
a)
Aerosólové rozprašovače plnené stlačeným plynom sa nesmú pri teplote 50 oC vystaviť tlaku, ktorý je vyšší ako 0,9 MPa,
b)
aerosólové rozprašovače plnené rozpusteným plynom sa nesmú pri teplote 50 oC vystaviť tlaku, ktorý je vyšší ako 0,8 MPa,
c)
aerosólové rozprašovače plnené skvapalneným plynom alebo zmesami skvapalnených plynov sa nesmú pri teplote 20 oC vystaviť tlakom, ktoré sú vyššie ako tlaky uvedené v tabuľke.
Celková objemová kapacita Pomer skvapalneného plynu k celkovej zmesi v hmotnostných percentách
20 % 50 % 80 %
50 ml až 80 ml 0,35 MPa 0,28 MPa 0,25 MPa
viac ako 80 ml až 160 ml 0,32 MPa 0,25 MPa 0,22 MPa
viac ako 160 ml až 220 ml 0,28 MPa 0,21 MPa 0,18 MPa

4.1.5.
Pri teplote 50 oC nesmie objem kvapalnej fázy naplneného aerosólového rozprašovača zaberať viac než 90 % čistej objemovej kapacity.
4.2.
Nechránené sklenené obaly
Aerosólové rozprašovače používajúce nechránené sklenené obaly možno plniť len skvapalneným alebo rozpusteným plynom.
4.2.1.
Celková objemová kapacita nechránených sklenených obalov nesmie presahovať 150 ml.
4.2.2.
Skúšobný pretlak obalu musí dosiahnuť minimálne 1,2 MPa.
4.2.3.
Plnenie
a)
Aerosólové rozprašovače, ktoré sú plnené rozpusteným plynom, sa nesmú pri teplote 50 oC vystaviť tlaku, ktorý je vyšší ako 0,8 MPa,
b)
aerosólové rozprašovače, ktoré sú plnené skvapalneným plynom, sa nesmú pri teplote 20 oC vystaviť tlakom, ktoré sú väčšie ako tlaky uvedené v tabuľke.
Celková objemová kapacita Pomer skvapalneného plynu k celkovej zmesi v hmotnostných percentách
20 % 50 % 80 %
50 ml až 70 ml 0,15 MPa 0,15 MPa 0,125 MPa
viac ako 70 ml až 150 ml 0,15 MPa 0,15 MPa 0,1 MPa

4.2.4.
Pri teplote 50 oC nesmie objem kvapalnej fázy naplneného aerosólového rozprašovača skvapalneným alebo rozpusteným plynom zaberať viac ako 90 % čistej objemovej kapacity.
5.
Podmienky pre plastové aerosólové rozprašovače
5.1.
Aerosólové rozprašovače s plastovými obalmi, pri ktorých rozbití môžu vzniknúť úlomky, považujú sa za aerosólové rozprašovače s obalmi z nechráneného skla.
5.2.
Aerosólové rozprašovače s plastovými obalmi, pri ktorých rozbití nemôžu vzniknúť žiadne úlomky, považujú sa za aerosólové rozprašovače s obalmi z chráneného skla.
6.
Pred uvedením aerosólových rozprašovačov na trh vykoná osoba, ktorá ich uvádza na trh, skúšku
6.1.
Hydraulickú na prázdnych obaloch
6.1.1.
Aerosólové rozprašovače s kovovými, sklenenými alebo plastovými obalmi musia odolať skúške tlaku kvapaliny podľa bodov 3.2., 4.1.3. a 4.2.2.
6.1.2.
Kovové obaly s asymetrickými deformáciami alebo deformáciami väčšieho rozsahu alebo podobnými chybami nemožno použiť. Ak sú splnené požiadavky prasknutia, drobné, symetrické deformácie dna alebo profilu hornej steny obalu sú dovolené.
6.2.
Prasknutia prázdnych kovových obalov, pri ktorých hodnota tlaku prasknutia je najmenej o 20 % vyššia ako stanovený skúšobný pretlak.
6.3.
Pádom pri chránených sklenených obaloch, ktoré musia spĺňať požiadavky podľa bodu 4.1.2.
6.4.
Naplnených a uzavretých aerosólových rozprašovačov pozostávajúcu z vodného kúpeľa, pri ktorej obsah aerosólového rozprašovača dosiahne teplotu 50 oC alebo tlak v aerosólovom rozprašovači dosiahne hodnotu tlaku, ktorý by obsah aerosólového rozprašovača dosiahol pri teplote 50 oC.
Aerosólový rozprašovač, ktorý po takejto skúške vykazuje viditeľnú alebo trvalú deformáciu alebo netesnosť, sa vyradí.
6.5.
Skúšku naplnených a uzavretých aerosólových rozprašovačov podľa bodu 6.4. možno nahradiť so súhlasom akreditovanej osoby1) inou vhodnou skúškou, ktorej výsledok je rovnocenný skúške vo vodnom kúpeli.
6.6.
Kontrolné skúšky aerosólových rozprašovačov, ktoré môže vykonať akreditovaná osoba, pozostávajú zo skúšky
a)
náhodne vybratých prázdnych aerosólových obalov z rovnorodej šarže 2 500 obalov, ktoré sú vyrobené z rovnakých materiálov, rovnakým kontinuálnym postupom pre šaržu, alebo zo šarže predstavujúcej výrobu obalov za jednu hodinu ich výroby. Náhodne vybraté obaly sa vystavia počas 25 sekúnd skúšobnému pretlaku. Ak jeden z obalov nespĺňa skúšobné podmienky, odoberie sa náhodne z tej istej šarže desať ďalších obalov a podrobia sa tej istej skúške; ak ktorýkoľvek z týchto obalov skúške nevyhovie, celá šarža je nevyhovujúca na použitie,
b)
tesnosť na vzduch a vodu naplnených a uzavretých aerosólových rozprašovačov tak, že sa do vodného kúpeľa ponorí najmenej jedno percento naplnených a uzavretých aerosólových rozprašovačov vyrobených za jednu hodinu. Ak ktorýkoľvek z týchto obalov skúške nevyhovie, celá šarža je nevyhovujúca na použitie.
1)
§ 4 zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
2)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
*)
Poznámka: Podrobnosti oznámenia, klasifikácie, označovania, balenia, testovania chemických látok a chemických prípravkov budú upravené vo výnose Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
1)
§ 22 a 29 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.