310/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. júna 2001
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
§ 1
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady sa zvyšuje o 6,5 % za rok 2000.
§ 2
Pri úprave náhrady podľa § 1 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.1)
§ 3
(1)
Náhrada upravená podľa tohto nariadenia patrí od 1. októbra 2001.
(2)
Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.2)
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.