284/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Katalóg odpadov tvoria:
a)
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1,
b)
zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru,1) ktorý je uvedený v prílohe č. 2,
c)
zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3,
d)
zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.
§ 2
(1)
Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.
(2)
Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.
(3)
Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.
(4)
Odpady sa členia na tieto kategórie:
a)
nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b)
ostatné odpady, označené písmenom O.
(5)
Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.
(6)
Na potreby evidencie odpadov2) sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).
(7)
Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(8)
Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV
A.
Prehľad skupín odpadov
Číslo skupiny Názov skupiny
01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín
03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04 Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05 Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06 Odpady z anorganických chemických procesov
07 Odpady z organických chemických procesov
08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09 Odpady z fotografického priemyslu
10 Odpady z tepelných procesov
11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13 Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05, 12 a 19)
14 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a propelentov (okrem 07 a 08)
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)
19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

B.
Prehľad skupín, podskupín a druhov odpadov
Číslo skupiny,
podskupiny,
a druhu odpadu
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória odpadu
01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA  
01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV  
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov O
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O
01 03 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV  
01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N
01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov N
01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O
01 03 09 červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 N
01 03 99 odpady inak nešpecifikované  
01 04 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV  
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov N
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 09 odpadový piesok a íly O
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 O
01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 99 odpady inak nešpecifikované  
01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY  
01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 99 odpady inak nešpecifikované  
02 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN  
02 01 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA  
02 01 01 kaly z prania a čistenia O
02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá O
02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O
02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O
02 01 10 odpadové kovy O
02 01 99 odpady inak nešpecifikované  
02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU  
02 02 01 kaly z prania a čistenia O
02 02 02 odpadové živočíšne tkanivá O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 02 99 odpady inak nešpecifikované  
02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE  
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 03 99 odpady inak nešpecifikované  
02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU  
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 99 odpady inak nešpecifikované  
02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV  
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 05 99 odpady inak nešpecifikované  
02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU  
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 06 99 odpady inak nešpecifikované  
02 07 ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)  
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 02 odpad z destilácie liehu O
02 07 03 odpad z chemického spracovania O
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku O
02 07 99 odpady inak nešpecifikované  
03 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU  
03 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU  
03 01 01 odpadová kôra a korok O
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
03 01 99 odpady inak nešpecifikované  
03 02 PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
03 02 01 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva N
03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva N
03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky N
03 02 99 odpady inak nešpecifikované  
03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY  
03 03 01 odpadová kôra a drevo O
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking) N
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O
03 03 99 odpady inak nešpecifikované  
04 ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU  
04 01 ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU  
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O
04 01 02 odpad z lúhovania N
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy N
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm N
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm N
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm N
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm N
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O
04 01 99 odpady inak nešpecifikované  
04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU  
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
04 02 99 odpady inak nešpecifikované  
05 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA  
05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY  
05 01 02 kaly z odsoľovania N
05 01 03 kaly z dna nádrží N
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie N
05 01 05 rozliate ropné látky N
05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby N
05 01 07 kyslé dechty N
05 01 08 iné dechty N
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 O
05 01 11 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady N
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly O
05 01 14 odpady z chladiacich kolón O
05 01 15 použité filtračné hlinky N
05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O
05 01 17 bitúmen O
05 01 99 odpady inak nešpecifikované  
05 06 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA  
05 06 01 kyslé dechty N
05 06 03 ostatné dechty N
05 06 04 odpad z chladiacich kolón O
05 06 99 odpady inak nešpecifikované  
05 07 ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU  
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť N
05 07 02 odpady obsahujúce síru O
05 07 99 odpady inak nešpecifikované  
06 OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV  
06 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) KYSELÍN  
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N
06 01 02 kyselina chlorovodíková N
06 01 03 kyselina fluorovodíková N
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusltá N
06 01 06 iné kyseliny N
06 01 99 odpady inak nešpecifikované  
06 02 ODPADY Z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ)  
06 02 01 hydroxid vápenatý N
06 02 03 hydroxid amónny N
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05 iné zásady N
06 02 99 odpady inak nešpecifikované  
06 03 ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV  
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 N
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O
06 03 99 odpady inak nešpecifikované  
06 04 ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03  
06 04 03 odpady obsahujúce arzén N
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N
06 04 99 odpady inak nešpecifikované  
06 05 KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU  
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 O
06 06 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV  
06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O
06 06 99 odpady inak nešpecifikované  
06 07 ODPADY Z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV  
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru N
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť N
06 07 04 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová N
06 07 99 odpady inak nešpecifikované  
06 08 ODPADY Z VSDP KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV  
06 08 02 odpady obsahujúce chlórsilány O
06 08 99 odpady inak nešpecifikované  
06 09 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU  
06 09 02 troska obsahujúca fosfor O
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O
06 09 99 odpady inak nešpecifikované  
06 10 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV  
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky N
06 10 99 odpady inak nešpecifikované  
06 11 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV  
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O
06 11 99 odpady inak nešpecifikované  
06 13 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy N
06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N
06 13 03 priemyselné sadze O
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu N
06 13 05 sadze z pecí a komínov N
06 13 99 odpady inak nešpecifikované  
07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV  
07 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ  
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 O
07 01 99 odpady inak nešpecifikované  
07 02 ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN  
07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 O
07 02 13 odpadový plast O
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O
07 02 16 odpady obsahujúce silikóny O
07 02 99 odpady inak nešpecifikované  
07 03 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 1 1)  
07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 O
07 03 99 odpady inak nešpecifikované  
07 04 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV  
07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 O
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 04 99 odpady inak nešpecifikované  
07 05 ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV  
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 08 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 10 Iné filtračné koláče a použité absorbenty N
0705 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 O
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
07 05 99 odpady inak nešpecifikované  
07 06 ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV  
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O
07 06 99 odpady inak nešpecifikované  
07 07 ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH  
07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 07 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 O
07 07 99 odpady inak nešpecifikované  
08 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB  
08 01 ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV  
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 N
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 O
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku N
08 01 99 odpady inak nešpecifikované  
08 02 ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)  
08 02 01 odpadové náterové prášky O
08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O
08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály O
08 02 99 odpady inak nešpecifikované  
08 03 ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB  
08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu O
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu O
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O
08 03 16 odpadové leptavé roztoky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 03 19 disperzný olej N
08 03 99 odpady inak nešpecifikované  
08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)  
08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 10 odpadové lepidla a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 O
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13 O
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 08 04 15 O
08 04 17 živičný olej N
08 04 99 odpady inak nešpecifikované  
08 05 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08  
08 05 01 odpadové izokyanáty N
09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU  
09 01 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU  
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok. rozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 04 roztoky ustaľovačov N
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 10 jednorazové kamery bez batérií O
09 01 11 jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 N
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 N
09 01 99 odpady inak nešpecifikované  
10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV  
10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)  
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) O
10 01 02 popolček z uhlia O
10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva O
10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O
10 01 09 kyselina sírová N
10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N
10 01 14 popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 15 popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 O
10 01 16 popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N
10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O
10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 O
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 O
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy O
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne O
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O
10 01 99 odpady inak nešpecifikované  
10 02 ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU  
10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O
10 02 10 okuje z valcovania O
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O
10 02 15 iné kaly a filtračné koláče O
10 02 99 odpady inak nešpecifikované  
10 03 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA  
10 03 02 anódový šrot O
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
10 03 15 peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 O
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O
10 03 21 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 O
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 O
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O
10 03 99 odpady inak nešpecifikované  
10 04 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA  
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N
10 04 03 arzeničnan vápenatý N
10 04 04 prach z dymových plynov N
10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látky a prach N
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov N
10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 O
10 04 99 odpady inak nešpecifikované  
10 05 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU  
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 05 03 prach z dymových plynov N
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov N
10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O
10 05 10 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O
10 05 99 odpady inak nešpecifikované  
10 06 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI  
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 06 03 prach z dymových plynov N
10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 06 06 tuhé odpady z čistenia plynov N
10 06 07 kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu N
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O
10 06 99 odpady inak nešpecifikované  
10 07 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY  
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov O
10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O
10 07 99 odpady inak nešpecifikované  
10 08 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV  
10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 08 08 soľná troska z prvého a druhého tavenia N
10 08 09 iné trosky O
10 08 10 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 O
10 08 14 anódový šrot O
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O
10 08 99 odpady inak nešpecifikované  
10 09 ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV  
10 09 03 pecná troska O
10 09 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O
10 09 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 09 99 odpady inak nešpecifikované  
10 10 ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV  
10 10 03 pecná troska O
10 10 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O
10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O
10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O
10 10 99 odpady inak nešpecifikované  
10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV  
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky N
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 O
10 11 11 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuby) N
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N
10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O
10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15 O
10 11 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 O
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 O
10 11 99 odpady inak nešpecifikované  
10 12 ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV  
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 12 06 vyradené formy O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) O
10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy N
10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
10 12 99 odpady inak nešpecifikované  
10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH  
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O
10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13 O
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 O
10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O
10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
10 13 99 odpady inak nešpecifikované  
10 14 ODPADY Z KREMATÓRIÍ  
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N
11 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV  
11 01 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA)  
11 01 05 kyslé moriace roztoky N
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované N
11 01 07 alkalické moriace roztoky N
11 01 08 kaly z fosfátovania N
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 O
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 O
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 99 odpady inak nešpecifikované  
11 02 ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV  
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 02 99 odpady inak nešpecifikované  
11 03 KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV  
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
11 03 02 iné odpady N
11 05 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV  
11 05 01 tvrdý zinok O
11 05 02 zinkový popol O
11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu N
11 05 04 použité tavivo N
11 0599 odpady inak nešpecifikované  
12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV  
12 01 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ  
  A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV  
1201 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 01 12 použité vosky a tuky N
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
12 01 99 odpady inak nešpecifikované  
12 03 ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU (OKREM 11)  
12 03 01 vodné pracie kvapaliny N
12 03 02 odpady z odmasťovania parou N
13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)  
13 01 ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE  
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB1) N
13 01 04 chlórované emulzie N
13 01 05 nechlórované emulzie N
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE  
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY  
13 03 01 Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N
13 04 ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ  
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov N
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí N
13 05 ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY  
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 07 ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV  
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
13 07 03 iné palivá (vrátane zmesí) N
13 08 OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení N
13 08 02 iné emulzie N
13 08 99 odpady inak nešpecifikované  
14 ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PROPELENTOV (OKREM 07 A 08)  
14 06 ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PIEN A AEROSÓLOV Z PROPELENTOV  
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N
15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)  
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N
15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY  
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU  
16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA ČESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)  
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
16 01 04 vyradené vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
16 01 07 olejové filtre N
16 01 08 dielce obsahujúce ortuť N
16 01 09 dielce obsahujúce PCB N
16 01 10 výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) N
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 O
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 01 99 odpady inak nešpecifikované  
16 02 ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ  
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PČB N
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 09 N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122) N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 03 VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY  
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 04 ODPADY Z VÝBUŠNÍN  
16 04 01 odpadové strelivo N
16 04 02 pyrotechnické odpady N
16 04 03 iné odpadové výbušniny N
16 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE  
16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 05 plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04 O
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 O
16 06 BATÉRIE A AKUMULÁTORY  
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 07 ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV (OKREM 05 A 13)  
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 07 99 odpady inak nešpecifikované  
16 08 POUŽITÉ KATALYZÁTORY  
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 O
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy3) alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov N
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované O
16 08 04 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 O
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor N
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
16 09 OXIDUJÚCE LÁTKY  
16 09 01 manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán) N
16 09 02 chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný N
16 09 03 peroxidy, napr. peroxid vodíka N
16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované N
16 10 VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU  
16 1001 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 O
16 11 ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY  
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 N
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)  
17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA  
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O
17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY  
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY  
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky N
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)  
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo N
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK  
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST  
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest O
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY  
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  
17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N
17 09 02 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) N
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
18 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)  
18 01 ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE  
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 O
18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 N
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) O
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 N
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 O
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI  
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 O
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy O
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 O
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 O
19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY  
19 01 ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROĽÝZY ODPADU  
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N
19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov N
19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N
19 01 11 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky N
19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 O
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N
19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13 O
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky N
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky N
19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O
19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy O
19 01 99 odpady inak nešpecifikované  
19 02 ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)  
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O
19 02 07 ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) N
19 02 08 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 09 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 O
19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 99 odpady inak nešpecifikované  
19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY4)  
19 03 04 čiastočne5) stabilizované odpady označené ako nebezpečné N
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné N
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O
19 04 VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE  
19 04 01 vitrifikovaný odpad O
19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov N
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu O
19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV  
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O
19 05 99 odpady inak nešpecifikované  
19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU  
19 06 03 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 05 kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 06 99 odpady inak nešpecifikované  
19 07 PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV  
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky N
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 O
19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 02 odpad z lapačov plesku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov N
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov N
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky N
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 1 1 O
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 08 99 odpady inak nešpecifikované  
19 09 ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE  
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 09 02 kaly z čírenia vody O
19 09 03 kaly z dekarbonizácie O
19 09 04 použité aktívne uhlie O
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O
19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov O
19 09 99 odpady inak nešpecifikované  
19 10 ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV  
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky N
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O
19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky N
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O
19 11 ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV  
19 11 01 použité filtračné hlinky N
19 11 02 kyslé dechty N
19 11 03 vodné kvapalné odpady N
19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami N
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 O
19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov N
19 11 99 odpady inak nešpecifikované  
19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O
19 13 ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY  
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 O
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU  
20 01 SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 1501)  
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6) O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 41 odpady z vymetania komínov N
20 01 99 odpady inak nešpecifikované  
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady O
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY  
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované  
Príloha č. 2 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU
Trieda OSN1) Kód Vlastnosti
1 H1 Výbušnosť 
Výbušná látka alebo odpad je tuhá alebo kavpalná látka alebo odpad (alebo zmes látok alebo odpadov), ktoré samy osebe sú schopné chemicky reagovať a pritom produkovať plyn takej teploty a takého tlaku a tak rýchlo, že môžu spôsobiť poškodenie okolia.
3 H3 Horľavosť kvapalín
Slovo horľavý má rovnaký význam ako zápalný. Horľavé kvapaliny sú kvapaliny alebo zmesi kvapalín, alebo kvapaliny obsahujúce pevné látky v roztoku alebo v suspenzii (napr. farby, laky, nátery a iné, ktoré však nezahŕňajú látky ani odpady, ktoré sa inak klasifikujú na základe ich nebezpečnej charakteristiky), ktoré uvoľňujú horľavé pary pri teplotách nepresahujúcich 60,5 oC pri skúške v uzavretej nádobke a nepresahujúcich 65,6 oC pri skúške v otvorenej nádobke. (Pretože výsledky skúšok v uzavretej nádobke a v otvorenej nádobke nie je možné presne porovnávať a dokonca jednotlivé výsledky z rovnakej skúšky sú často rozdielne, predpisy týkajúce sa uvedenej problematiky pripúšťajú určité rozdiely v zmysle definície.)
4.1 H4.1 Horľavosť tuhých látok
Tuhé látky alebo tuhé odpady neklasifikované ako výbušniny, ktoré sú za podmienok, ktorým sú vystavované pri preprave, ľahko zápalné alebo trením môžu spôsobiť požiar alebo k nemu prispieť.
4.2 H4.2 Schopnosť látok alebo odpadov samovoľne sa vznietiť
Látky alebo odpady, ktoré sú schopné samovoľne sa zahrievať za normálnych podmienok, ktorým sú vystavované pri preprave, alebo látky, ktoré sa zahrievajú pri styku so vzduchom a z toho dôvodu sa môžu vznietiť.
4.3 H4.3 Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku s vodou horľavé plyny
Látky alebo odpady, ktoré sú pri reakcii s vodou schopné samovoľne sa zapáliť alebo uvoľňovať horľavé plyny v nebezpečnom množstve.
5.1 H5.1 Oxidačná schopnosť
Látky alebo odpady, ktoré samy nemusia byť zápalné, ale prispievajú k horeniu iných materiálov najmä ako zdroj kyslíka.
5.2 H5.2 Tepelná nestálosť organických peroxidov
Organické látky alebo odpady, ktoré obsahujú dvojmocnú štruktúru -O-O-, sú tepelne nestále látky, ktoré môžu podliehať exotermickému samozrýchľujúcemu rozkladu.
6.1 H6.1 Akútna toxicita (jedovatosť)
Látky alebo odpady, schopné spôsobiť smrť alebo vážne poškodiť ľudské zdravie pri požití alebo vdýchnutí či pri styku s pokožkou.
6.2 H6.2 Infekčnosť
Látky alebo odpady obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že vyvolávajú choroby zvierat alebo ľudí.
8. H8 Žieravosť, korozívnosť
Látky alebo odpady, ktoré chemickými účinkami spôsobia ťažké poškodenie v styku so živým tkanivom alebo v prípade úniku poškodia alebo dokonca zničia iný tovar alebo dopravné prostriedky; môžu spôsobiť aj iné riziká.
9 H10 Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny
Látky alebo odpady, ktoré pri reakcii so vzduchom alebo s vodou uvoľňujú jedovaté plyny v nebezpečnom množstve.
9 H11 Chronická toxicita (jedovatosť) s oneskoreným účinkom
Látky alebo odpady, ktoré pri vdychovaní alebo požití či pri preniknutí pokožkou múžu vyvolať oneskorené alebo chronické účinky vrátane karcinogenity.
9 H12 Ekotoxicita
Látky alebo odpady, ktoré pri uvoľnení predstavujú alebo môžu okamžite alebo v oneskorenom čase predstavovať nebezpečenstvo nepriaznivým zaťažením životného prostredia v dôsledku biologickej akumulácie a/alebo jedovatých účinkov na biotické systémy.
9 H13 Schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení uvoľňovať iné látky, napr. výluhy, ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených charakteristík.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN ODPADOV PODLIEHAJÚCICH REŽIMU KONTROLY A ZOZNAM ŠKODLIVÍN PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU
Skupiny odpadov:
Kód
Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení
Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní
Y12 odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť:
Y46 odpady z domácností
Y47 zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Škodliviny:
Y19 karbonyly kovov
Y20 berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 zlúčeniny medi
Y23 zlúčeniny zinku
Y24 arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 selén, zlúčeniny selénu
Y26 kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 telúr, zlúčeniny telúru
Y29 ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 tálium, zlúčeniny tália
Y31 olovo, zlúčeniny olova
Y32 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 anorganické kyanidy
Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 azbest (prach a vlákna)
Y37 organické zlúčeniny fosforu
Y38 organické kyanidy
Y39 fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 étery
Y41 halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV
Kritériá pre nakladanie s odpadom ako s nebezpečným odpadom1) sú:
a)
bod vzplanutia ≤ 55 oC
b)
obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako veľmi toxické v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,
c)
obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako toxické v celkovej koncentrácii ≥ 3 %,
d)
obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako škodlivé v celkovej koncentrácii ≥ 25 %,
e)
obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R35 v celkovej koncentrácii ≥ 1 % alebo vyššej,
f)
obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R34 v celkovej koncentrácii ≥ 5 %,
g)
obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R41 v celkovej koncentrácii ≥ 10 %,
h)
obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R36, R37, R38 v celkovej koncentrácii ≥ 20 %,
i)
obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,
j)
obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 3 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %,
k)
obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2, klasifikovanej ako R60, R61 v koncentrácii ≥ 0,5 %,
l)
obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 3, klasifikovanej ako R62, R63 v koncentrácii ≥ 0,5 %,
m)
obsah jednej mutagénnej látky kategórie 1 alebo 2 klasifikovanej ako R46 v koncentrácii ≥ 0,1 %, n) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 3 klasifikovanej ako R40 v koncentrácii ≥ 1 %.
Poznámka:
Klasifikácia, ako aj čísla R zodpovedajú klasifikácii podľa osobitného predpisu.2)
Príloha č. 5 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
POSTUP PRI ZARAĎOVANÍ ODPADOV DO SKUPÍN A PODSKUPÍN
1.
Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.
2.
Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.
3.
Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny 16.
4.
Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace sa dvojčíslom 99.
5.
Kategória odpadov inak nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností.1)
6.
Nebezpečnou látkou sa rozumie nebezpečná chemická látka a nebezpečný chemický prípravok podľa osobitného predpisu.2)
7.
Ťažkým kovom sa rozumie antimón, arzén, kadmium, chróm (VI), meď, olovo, ortuť, nikel, selén, telúr, tálium a cín a za nebezpečné sa považujú aj ich zlúčeniny, pokiaľ sú zaradené medzi nebezpečné látky.
8.
V prípade nebezpečného odpadu s konkrétnym alebo so všeobecným odkazom na nebezpečné látky ide o
a)
nebezpečný odpad, ak koncentrácie (napr. hmotnostné percento) takýchto látok sú také, že odpad má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k tejto vyhláške,
b)
ostatný odpad, ak sa podľa osobitného predpisu3) preukáže, že odpad nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe č. 4 k tejto vyhláške.
1)
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 132/2000 Z. z.).
2)
§ 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
3)
§ 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Na účely tohto zoznamu odpadov budú PCB definované ako v smernici 96/59/ES.
2)
Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov (obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.
3)
Na účely tohto druhu odpadu prechodnými kovmi sú skandium, vanád, horčík, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkón, molybdén a tantal. Tieto kovy alebo ich zlúčeniny sú nebezpečné, ak sú zaradené ako nebezpečné látky. Klasifikácia nebezpečných látok určuje, ktoré z týchto prechodných kovov a ktoré zlúčeniny prechodných kovov sú nebezpečné.
4)
Stabilizačné procesy menia nebezpečnosť zložiek odpadu, a tak transformujú nebezpečný odpad na odpad ostatný. Solidifikačné procesy iba menia fyzikálne skupenstvo (napr. kvapalné na pevné) s použitím prísad bez zmeny chemických vlastností odpadu.
5)
Odpad sa považuje za čiastočne stabilizovaný, ak sa po procese stabilizácie nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nepremenili na nie nebezpečné, môžu v krátkom, strednom alebo dlhom období uvoľniť do prostredia.
6)
Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 10 06 a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov (napr. obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.
1)
Zodpovedá systému hodnotenia rizika zahrnutého v odporúčaniach Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru (ST/SG/AC.10/1 Rev. 5, OSN, New York 1988).
1)
§ 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
1)
Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3)
§ 19 ods. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.