276/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008 do 14.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
ZÁKON
zo 14. júna 2001
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach,
b)
zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rady pre reguláciu,
c)
podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov,
d)
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom,
e)
konanie vo veciach podľa tohto zákona,
f)
správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sieťovými odvetviami
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s tým súvisiace služby,
2.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s týmito činnosťami súvisiace služby,
3.
výroba a rozvod tepla,
4.
vodné hospodárstvo a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
b)
činnosťami v sieťových odvetviach
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytnutie podporných a systémových služieb,1)
2.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,1)
3.
výroba, distribúcia a dodávka tepla,1a)
4.
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,1b)
5.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku,4)
6.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov,4)
c)
reguláciou zabezpečenie nediskriminačného a transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach, uplatnenie regulačných opatrení zameraných na znižovanie rizík porušovania pravidiel hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia na trhu s tovarom a službami tak, aby sa chránili práva a povinnosti oprávnených odberateľov a domácností, ako aj ukladanie a kontrola informačných povinností o podmienkach výroby a dodávky tovaru a služieb vrátane informačných povinností o ich vplyve na životné prostredie; regulácia zahrnuje aj uplatňovanie opatrení na zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb, opatrení na ochranu spotrebiteľov a opatrení na ochranu oprávnených záujmov držiteľov povolení a osvedčení na vykonávanie činností v sieťových odvetviach, ako aj opatrení na dosiahnutie primeranej návratnosti ich investícií,
d)
regulovanou činnosťou vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie alebo osvedčenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1c) alebo ktorej podmienky vykonávania sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch,1c)
e)
regulovaným subjektom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť alebo ktorého práva a povinnosti upravuje tento zákon alebo osobitné predpisy,1c)
f)
tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda a odvedená odpadová voda,1b)
g)
službou v sieťových odvetviach činnosti, ktoré súvisia s dodaním tovaru, odberom povrchových vôd, odberom energetickej vody z vodných tokov a využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku,
h)
regulačným obdobím obdobie, počas ktorého sa uplatňuje stanovený spôsob regulácie.
§ 3
Predmet regulácie
(1)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov1c) je určovanie alebo schvaľovanie spôsobu, postupov a podmienok na
a)
pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete podľa osobitného predpisu,1)
b)
prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,1)
c)
prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom území,1)
d)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,1e)
e)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovanie sústavy,1f)
f)
prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod tepla,
g)
prístup do podzemných zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu.1)
(2)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona je ďalej regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb v sieťových odvetviach a určenie podmienok ich uplatňovania (ďalej len „cenová regulácia").
(3)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj určenie spôsobu, postupu a podmienok na
a)
prevádzkovanie sústavy a siete,
b)
dodávku elektriny a dodávku plynu,
c)
výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia.
§ 3a
Orgány štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach
Orgány štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach sú:
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
b)
Rada pre reguláciu.
§ 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy.
(2)
Úrad je rozpočtovou organizáciou3) so sídlom v Bratislave.
(3)
Úrad môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla.
§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
zabezpečuje transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach podľa tohto zákona so zreteľom na ochranu spotrebiteľa,
b)
zabezpečuje účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach,
c)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete alebo distribučnej siete,
d)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za
1.
výrobu elektriny, prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny,
2.
prepravu plynu, distribúciu plynu a dodávku plynu,
3.
poskytovanie podporných služieb a systémových služieb na vyrovnanie sústavy alebo vyváženie siete,1d)
4.
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
5.
výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
6.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov,
e)
rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností (ďalej len „povolenie") podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1fa)
f)
vykonáva cenovú reguláciu podľa tohto zákona,
g)
rozhoduje o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka1h) a určuje pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských zariadení podľa osobitného zákona,1)
h)
rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
i)
rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1faa)
j)
rozhoduje o vyňatí regulovaného subjektu alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulovanej činnosti, alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu sledovaného reguláciou,
k)
rozhoduje v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu a rozhoduje v sporoch pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb,1g)
l)
vypracúva pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom podľa § 12a,
m)
ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania služieb,
n)
navrhuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie podľa tohto zákona,
o)
vydáva potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j)
p)
spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie činností v sieťových odvetviach,
q)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti,
r)
sleduje úroveň dosiahnutej transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže na trhu s tovarom a so službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom regulácie podľa tohto zákona, a prijíma opatrenia na zlepšenie a podporu konkurenčného prostredia,
s)
sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a prijíma opatrenia na ich dodržiavanie,
t)
sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a siete a na riešenie preťaženia národnej sústavy a siete a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,
u)
sleduje čas, ktorý prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete potrebuje na pripojenie a na opravu zariadení sústavy alebo siete,
v)
sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy a siete týkajúcich sa
1.
zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia plynu,
2.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny, spoľahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej prenosovej kapacity sústavy,
3.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu, prepravy plynu a distribúcie plynu,
4.
zabezpečenia dodržiavania nediskriminačného prístupu do sústavy a siete s osobitným zreteľom na integrované podniky,1e)
5.
riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
6.
dodržiavania pravidiel na vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1faa)
x)
sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy alebo siete poskytnúť dotknutým stranám informácie týkajúce sa
1.
pripojenia k sústave alebo k sieti,
2.
prideľovania kapacít sústavy alebo siete,
3.
využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1faa)
y)
sleduje dodržiavanie povinnosti viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva podľa osobitného zákona,1i)
z)
sleduje dodržiavanie určených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu,
aa) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy alebo siete určených v osobitnom zákone1) a prijíma opatrenia na ochranu odberateľov,
bb) rieši podnety účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou týkajúce sa stanovenia alebo schvaľovania spôsobu, postupov a podmienok používaných na výpočet cien a podmienok regulácie podľa tohto zákona,
cc) udeľuje výnimku z povinností prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
dd) schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka plynu,
ee) ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa tohto zákona, spôsob ich sledovania, vyhodnocovania a zverejňovania regulovaným subjektom, ako aj spôsob výpočtu alebo výšku kompenzačnej platby za nedodržanie jednotlivých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb,
ff) ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla pre konečného spotrebiteľa,
gg) ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob výpočtu týchto nákladov,
hh) ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto nákladov,
ii) prijíma opatrenia na zabezpečenie vykonávania osobitných predpisov,1l)
jj) schvaľuje výšku poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo siete1m) a poplatky za poskytovanie informácií,1n)
kk) rozhoduje o regulácii iného tovaru alebo služby podľa § 12 ods. 12,
ll) schvaľuje pravidlá rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a môže určiť primeranú cenu za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu,1na)
mm) rozhoduje o výnimke z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie podľa tohto zákona pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov vyplývajúcich z pridelenia nových prepojovacích vedení podľa osobitného predpisu,1nb)
nn) ukladá opatrenia pri nedodržaní povinností podľa písmen v), x) a y),
oo) schvaľuje podľa osobitného predpisu1nc) pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií; tieto pravidlá musia zabezpečiť transparentný a nediskriminačný priebeh aukcií,
pp) vykonáva dohľad nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou,
qq) určí kritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie a rozhoduje o jeho výbere; kritériá a rozhodnutie zverejní vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu,
rr) vydáva potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,1nd)
ss) schvaľuje podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu;1f) schválené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,
tt) schvaľuje dispečerský poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
uu) schvaľuje pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie,1ne)
(2)
Úrad ďalej
a)
uverejňuje vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu a vyjadrenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6,
b)
každý rok do 31. mája uverejňuje vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom za uplynulý rok a o opatreniach na ich dodržiavanie,
c)
uverejňuje správu o činnosti úradu s osobitným zreteľom na činnosti uvedené v odseku 1 písm. r) až t) a x) vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu,
d)
poskytuje ministerstvu informácie o pridelených kapacitách spojovacích vedení pre cezhraničnú výmenu elektriny, o ich alokácii a o výške úhrad za cezhraničnú výmenu elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
e)
poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie údaje o regulovaných činnostiach,
f)
vedie a na svojej internetovej stránke uverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak,1c)
g)
informuje Európsku komisiu o
1.
dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti v energetike,
2.
opatreniach na zabezpečenie prístupu do ťažobných plynovodných sietí,
3.
rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti umožniť prístup do prepravnej siete plynu, do distribučnej siete plynu, do zásobníka plynu alebo do nového významného plynárenského zariadenia,
4.
podiele jednotlivých účastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach podľa ustanovení tohto zákona a o prijatých opatreniach na zabezpečenie konkurencie na trhu a zlepšenie hospodárskej súťaže; túto správu zasiela každoročne do 31. júla do roku 2010 a od roku 2011 každé dva roky,
5.
dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu zasiela Európskej komisii pravidelne štvrťročne,
h)
predkladá Európskej komisii žiadosť o
1.
udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
2.
udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka podľa osobitného predpisu,1)
i)
žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách ustanovených Úradom pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev.
(3)
Úrad na účely dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov1faa)
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných predpisov1faa) a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov.1l)
(4)
Úrad okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 až 3 vykonáva aj ďalšiu pôsobnosť v oblasti regulácie prístupu do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny a rozhodovania o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny podľa osobitného predpisu.1k)
(6)
Úrad
a)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu a ročnú účtovnú závierku úradu,
b)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh na zriadenie pracovísk úradu mimo svojho sídla,
c)
prerokúva návrh pravidiel trhu s elektrinou, návrh pravidiel trhu s plynom a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov s Radou pre reguláciu.
(7)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, pre dodávateľa elektriny a pre obchodníka s elektrinou, ktorý ustanoví
a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.
§ 7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda").
(2)
Predseda úradu
a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach,
c)
podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
d)
schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v Rade pre reguláciu,
e)
rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
(3)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda úradu, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda.
(4)
Na predsedu úradu a na podpredsedu úradu sa vzťahujú predpoklady ako na členov Rady pre reguláciu podľa § 9 ods. 2 a 3.
§ 8
Rada pre reguláciu
(1)
Zriaďuje sa Rada pre reguláciu ako nezávislý kolektívny štátny orgán stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach so sídlom v Bratislave. Prostriedky podľa § 9 ods. 9 až 11 sú súčasťou rozpočtu úradu. Funkciu sekretariátu Rady pre reguláciu plní úrad.
(2)
Rada pre reguláciu
a)
vypracúva návrh regulačnej politiky,
b)
schvaľuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa § 12,
c)
navrhuje vláde kandidátov na vymenovanie do funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu a navrhuje ich odvolanie,
d)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku úradu,
e)
volí a odvoláva predsedu Rady pre reguláciu a podpredsedu Rady pre reguláciu z členov Rady pre reguláciu,
f)
schvaľuje rokovací poriadok Rady pre reguláciu,
g)
schvaľuje návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu,
h)
schvaľuje na návrh úradu zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
i)
prerokúva návrh organizačného poriadku úradu,
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona súvisiace s reguláciou v sieťových odvetviach.
(3)
Rada pre reguláciu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní v prvom stupni podľa § 5 ods. 1 písm. e), g), j), k), cc), dd) a kk) a o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v prvom stupni podľa § 12 ods. 6.
(4)
Rada pre reguláciu má šesť členov. Rada pre reguláciu zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne, a je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, z ktorých jeden je predseda Rady pre reguláciu alebo podpredseda Rady pre reguláciu. Rada pre reguláciu rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
(5)
Na čele Rady pre reguláciu je predseda Rady pre reguláciu, ktorý riadi činnosť Rady pre reguláciu a zvoláva a vedie rokovania Rady pre reguláciu. Predseda Rady pre reguláciu podpisuje spolu s iným členom Rady pre reguláciu uznesenia a rozhodnutia Rady pre reguláciu. Predsedu Rady pre reguláciu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda Rady pre reguláciu.
§ 9
Členovia Rady pre reguláciu
(1)
Členov Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v Rade pre reguláciu je verejnou funkciou.
(2)
Členom Rady pre reguláciu môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického smeru,
b)
desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe, z toho päť rokov v riadiacej funkcii,
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť.
(3)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov Rady pre reguláciu na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a troch členov Rady pre reguláciu na návrh vlády Slovenskej republiky. Na každé miesto člena Rady pre reguláciu sa navrhujú aspoň dvaja kandidáti.
(5)
Prezident Slovenskej republiky nevymenuje za člena Rady pre reguláciu kandidáta, ktorého blízka osoba1o) je zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských subjektov.
(6)
Funkčné obdobie členov Rady pre reguláciu je šesť rokov. Rada pre reguláciu sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby boli dodržané podmienky podľa odseku 4.
(7)
Členstvo v Rade pre reguláciu je nezlučiteľné s funkciou predsedu úradu a podpredsedu úradu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v ústrednom orgáne štátnej správy alebo miestnom orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy alebo so zamestnaním v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v Rade pre reguláciu je ďalej nezlučiteľné s podnikaním, s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov a s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom v regulovaných subjektoch.
(8)
Člen Rady pre reguláciu nemôže byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte rok po zániku funkcie člena Rady pre reguláciu.
(9)
Za výkon funkcie patrí členovi Rady pre reguláciu mesačne základná odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celých 100 Sk nahor. Predsedovi Rady pre reguláciu patrí príplatok k základnej odmene vo výške 50 % základnej odmeny a podpredsedovi Rady pre reguláciu patrí príplatok k základnej odmene vo výške 30 % základnej odmeny.
(10)
Ak je člen Rady pre reguláciu vyslaný Radou pre reguláciu na pracovnú cestu s výnimkou zasadnutia Rady pre reguláciu, patrí mu náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu.6a)
(11)
Člen Rady pre reguláciu sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(12)
Členstvo v Rade pre reguláciu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Vzdaním sa funkcie členstvo v Rade pre reguláciu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.
(14)
Prezident Slovenskej republiky odvolá člena Rady pre reguláciu, ak
a)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 7 a 8,
b)
jeho blízka osoba1o) sa stane zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nadobudne majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, začne podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo sa stane členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských subjektov,
c)
po čas dlhší ako dva mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí Rady pre reguláciu.
(15)
Prezident Slovenskej republiky môže odvolať členov Rady pre reguláciu, ak
a)
sa preukáže nezákonnosť konania alebo úradného postupu úradu; uvedené platí, ak ide o člena Rady pre reguláciu, ktorý bol jej členom v čase nezákonného konania alebo úradného postupu a jeho odvolanie navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena Rady pre reguláciu,
b)
člen Rady pre reguláciu koná v rozpore s regulačnou politikou a jeho odvolanie navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena Rady pre reguláciu.
(16)
Účinky odvolania z funkcie nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre reguláciu.
(17)
Na uvoľnené miesto člena Rady pre reguláciu navrhuje nových kandidátov navrhovateľ, ktorý navrhol vymenovanie člena Rady pre reguláciu, ktorého členstvo zaniklo; navrhovateľ predloží návrh na vymenovanie nového člena Rady pre reguláciu prezidentovi Slovenskej republiky do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena Rady pre reguláciu podľa odseku 12. Ak bol nový člen Rady pre reguláciu vymenovaný pred uplynutím funkčného obdobia člena Rady pre reguláciu, ktorého členstvo zaniklo, funkčné obdobie nového člena sa skončí dňom, keď by uplynulo funkčné obdobie člena, ktorého členstvo zaniklo.
§ 10
Správa o činnosti a hospodárení úradu
(1)
Úrad každoročne predkladá Rade pre reguláciu do 31. marca nasledujúceho roka na schválenie správu o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh podľa § 5.
(2)
Rada pre reguláciu správu podľa odseku 1 schváli do 15. mája.
(3)
Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka správu schválenú Radou pre reguláciu.
(4)
Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada o doplnenie tejto správy, úrad je povinný predložiť doplnenú správu schválenú Radou pre reguláciu do 15 dní od doručenia tejto žiadosti.
§ 11
Podmienky vykonávania regulovaných činností
(1)
Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia vydaného úradom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1c)
(2)
Úrad v udelenom povolení určí regulovanému subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej činnosti (§ 3).
§ 12
Cenová regulácia
(1)
Cenovej regulácii podlieha
a)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla,
b)
výroba elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
d)
pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
e)
prístup do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
f)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
g)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
h)
dodávka elektriny pre domácnosti,
i)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
j)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
k)
preprava a distribúcia plynu,
l)
dodávka plynu pre domácnosti,
m)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
n)
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
o)
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
p)
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov,
q)
dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.
(2)
Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého súčasťou je aj zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia z pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh, zhodnotenie potreby ďalšej regulácie, ako aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží Rada pre reguláciu do 15. marca kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a súčasne ho uverejní na internetovej stránke úradu. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so zámermi vodohospodárskej politiky a svoje stanovisko zašle ministerstvu do 15. apríla bežného kalendárneho roka. Ak je návrh v súlade so zámermi energetickej politiky a zámermi vodohospodárskej politiky, ministerstvo návrh odsúhlasí a oznámi to úradu do 30. apríla kalendárneho roka.
(3)
Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom schváli rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie do 31. mája kalendárneho roka. Rada pre reguláciu informuje o rozsahu cenovej regulácie a o spôsobe vykonávania cenovej regulácie Národnú radu Slovenskej republiky najneskôr do 15. júna kalendárneho roka.
(4)
Radou pre reguláciu schválený rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania úrad vyhlási všeobecne záväzným právnym predpisom do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie.
(5)
Regulovaný subjekt podľa vyhláseného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonania cenovej regulácie predloží úradu návrh ceny tovaru alebo ceny služieb (ďalej len „návrh ceny")
a)
do 31. augusta kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k) a p),
b)
do 30. septembra kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. g), n) a o),
c)
do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné činnosti uvedené v odseku 1,
d)
do 30. novembra kalendárneho roka pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu.
(6)
Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Posúdený návrh ceny podľa odseku 1 písm. a) až m) a q) úrad predloží ministerstvu a podľa odseku 1 písm. n) až p) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na vyjadrenie spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny. Ministerstvo alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa k predloženému návrhu ceny vyjadrí do desiatich dní; inak sa má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky. Ak je návrh úplný a je v súlade s odsekom 10 a § 14 ods. 3 písm. c) a ak je vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky kladné, návrh ceny úrad schváli do 30 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. a) až l), p) a q) a do 60 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. m), n) a o). Ak je vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky záporné a úrad návrh ceny schváli, o čom vydá rozhodnutie do 30 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. a) až l), p) a q) a do 60 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. m), n) a o), uverejní spolu s rozhodnutím aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky spolu s odôvodnením. Toto rozhodnutie doručí účastníkovi konania, uverejní do 15 dní na internetovej stránke úradu a vo Vestníku úradu.
(7)
Spôsob vykonania cenovej regulácie tovaru alebo služby, ktorého dodanie alebo poskytnutie je regulovanou činnosťou podľa tohto zákona, môže byť určený ako
a)
priame určenie maximálnej ceny alebo minimálnej ceny, alebo minimálnej ceny a maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo tarify alebo
b)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo tarify, pričom spôsob výpočtu ceny musí zohľadňovať oprávnené náklady a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej časti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu,6b) alebo
c)
určenie rozsahu oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej časti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu6b) a rozsah potrebných investícií do sústavy a siete zohľadní potrebu pravidelnej údržby a obnovy sústavy a siete, alebo
d)
určenie výšky primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno započítať, pričom výška primeraného zisku musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete. Pri určení výšky primeraného zisku sa zohľadní aj alikvótna časť povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu,6b)
e)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie.6c)
(8)
Jednotlivé spôsoby cenovej regulácie podľa odseku 7 možno spájať alebo kombinovať. Spôsob cenovej regulácie prepravy plynu sa určí ako priame určenie porovnateľnej ceny, ktorá sa určí porovnaním ceny za prepravu plynu v Slovenskej republike s cenami za prepravu plynu v ostatných členských štátoch; pri tomto spôsobe určenia ceny za prepravu plynu úrad zohľadní zmluvy o tranzite plynu cez územie Slovenskej republiky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(9)
Pri určení spôsobu cenovej regulácie za poskytovanie systémových služieb môže úrad určiť individuálne sadzby pre jednotlivých odberateľov s vyrovnaným odberom elektriny. Podrobnosti o individuálnych sadzbách a o kritériách na ich prideľovanie jednotlivým odberateľom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(10)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví
a)
priame určenie maximálnej ceny, alebo minimálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, alebo určí spôsob výpočtu maximálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny; jednotlivé určenia ceny a spôsoby výpočtu ceny možno vzájomne spájať alebo kombinovať,
b)
postup a podmienky uplatňovania cien,
c)
rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
d)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných oprávnených nákladov započítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov a služieb,
e)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
f)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; v tomto predpise môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku,
g)
podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny,
h)
spôsob, postupy a podmienky pre predmet regulácie podľa § 3.
(11)
Na účely tohto zákona
a)
maximálnou cenou je cena, ktorú nie je možné prekročiť,
b)
minimálnou cenou je cena, ktorú nie je možné znížiť,
c)
pevnou cenou je cena, ktorú nie je možné meniť,
d)
porovnateľnou cenou je cena určená porovnaním
1.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek regulovaných činností s oprávnenými nákladmi alebo s nákladovými položkami rovnakej činnosti alebo porovnateľnej činnosti, ako je regulovaná činnosť v Slovenskej republike alebo v členských štátoch Európskej únie (ďalej len „členský štát"), alebo
2.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek jednotlivých procesov, ktoré tvoria činnosť, s nákladmi alebo s nákladovými položkami, z ktorých sa skladajú jednotlivé procesy tvoriace regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo v ostatných členských štátoch, alebo
3.
štandardných položiek tvoriacich štruktúru ceny regulovanej činnosti so štandardnými položkami tvoriacimi štruktúru ceny regulovanej činnosti v ostatných členských štátoch,
4.
ceny za regulovanú činnosť s cenami regulovaných činností v ostatných členských štátoch,
e)
tarifou je pevná cena tovaru alebo pevná cena služby viažuca sa na technickú jednotku,
f)
primeranosťou vynaložených nákladov je výška nákladov porovnateľná so všeobecnou hodnotou6d) alebo s hodnotou dosiahnutou konaním v súlade s dobrými mravmi.6e)
(12)
Úrad môže regulovať aj iný tovar alebo službu, ktorých dodanie alebo poskytnutie je regulovanou činnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak vznikne mimoriadna trhová situácia, ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa a ak je to v súlade s regulačnou politikou.
(13)
Pri výkupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad určí spôsob tvorby výkupných cien po dobu najviac 12 rokov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa odseku 10.
§ 12a
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom
(1)
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom upravujú práva a povinnosti účastníkov trhu a podmienky potrebné na nediskriminačné a transparentné organizovanie trhu s elektrinou a plynom (ďalej len „pravidlá trhu").
(2)
Pravidlá trhu ustanovujú najmä podmienky a spôsob uplatnenia
a)
prístupu do sústavy a do siete,1)
b)
cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
c)
prístupu do zásobníka plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)
d)
prístupu a pripojenia nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete,
e)
pripojenia do sústavy alebo do siete,
f)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
g)
distribúcie elektriny a plynu,
h)
dodávky elektriny a plynu v rozsahu potrebnom na efektívne fungovanie trhu,
i)
poskytovania podporných služieb,
j)
dodávky regulačnej elektriny,
k)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike a ich úhrady,
l)
dodávky elektriny a plynu domácnostiam,
m)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
n)
poskytovania univerzálnej služby,1e)
o)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky jednotlivých účastníkov trhu a za odchýlky sústavy a siete, spôsob vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok jednotlivých účastníkov trhu a odchýlky sústavy a siete.
(3)
Podmienkami potrebnými na organizovanie trhu s elektrinou a plynom sú aj určenie
a)
lehoty na pripojenie k sústave alebo k sieti a lehoty na vykonanie údržby a opravy sústavy alebo siete, lehoty na dodávku elektriny alebo plynu a lehoty na poskytnutie služby,
b)
spôsobu predchádzania vzniku preťaženia a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,
c)
postupov na vyhodnocovanie odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy a siete,
d)
rozsahu a spôsobu zabezpečenia podporných služieb,
e)
rozsahu a spôsobu dodávky regulačnej energie,
f)
podmienok použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,1)
g)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom národnej prenosovej sústavy a prepravnej siete,
h)
spôsobu uverejňovania informácií o využití kapacity cezhraničnej výmeny elektriny, využitia kapacity národnej sústavy a siete.1k)
(4)
Pravidlá trhu zahrnujú aj obchodné podmienky pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré obsahujú najmä
a)
podmienky dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
b)
podmienky za poskytnutie podporných služieb a systémových služieb,
c)
podmienky dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
d)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny a plynu vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny a plynu domácnostiam,
e)
podmienky vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
f)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j) kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
g)
podmienky vysporiadania odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy,1)
h)
podmienky ochrany domácnosti.
(5)
Pravidlá trhu podľa odsekov 1 až 4 na návrh úradu ustanoví vláda nariadením do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy a siete a prevádzkovateľ zásobníka plynu je povinný zapracovať pravidlá trhu vydané podľa odseku 5 do prevádzkového poriadku a predložiť na schválenie úradu najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti nariadenia vlády vydaného podľa odseku 5. Úradom schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu.
(7)
Úrad vydá a na svojej internetovej stránke zverejní vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a distribučnej sústavy, ktorej distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 000 MWh. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu pripojených na túto distribučnú sústavu. V prípade osobitných podmienok prevádzky takejto sústavy úrad vydá rozhodnutie o podmienkach a spôsobe prevádzkovania takejto sústavy.
§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1)
Regulovaný subjekt má právo
a)
podať návrh na zmenu rozhodnutia o regulácii,
b)
žiadať o vyňatie z regulácie,
c)
podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam úradu a regulačnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Regulovaný subjekt je povinný
a)
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,1c)
b)
dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami,
c)
predložiť návrh na určenie ceny tovaru alebo služby, ktorých cena je regulovaná, spôsobom a v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 12 ods. 10,
d)
viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa osobitného predpisu,6f)
e)
poskytnúť na požiadanie úradu podklady potrebné na vyčíslenie rozsahu získaného prospechu z nedodržania určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania cenového rozhodnutia úradu, ako aj podklady z uzavierania koncových stavov analytických účtov v elektronickej forme,
f)
predkladať úradu ročnú účtovnú závierku schválenú audítorom vrátane prehľadu o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,1)
g)
dodržiavať štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby ustanovené úradom a predkladať úradu vyhodnotené štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v termíne, ktorý určí úrad,
h)
vykonať opatrenia uložené úradom,
i)
dodržiavať pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
j)
viesť a uchovávať evidenciu o cene tovaru a služby vrátane kalkulácie nákladov a zisku počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru alebo poskytnutia služby a na vyžiadanie predložiť úradu,
k)
predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene elektriny a plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu konečnému odberateľovi elektriny1f) a konečnému odberateľovi plynu,1d)
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
l)
na požiadanie poskytnúť bezodplatne úradu údaje potrebné na výkon pôsobnosti úradu,
m)
umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev kontrolu údajov poskytovaných podľa písmena k),
n)
umožniť povereným zamestnancom úradu a fyzickým osobám alebo právnickým osobám povereným úradom na vykonanie kontroly (ďalej len „zamestnanec kontroly") a prizvaným osobám vstup do objektov, zariadení a na pozemky regulovaného subjektu,
o)
zverejniť platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených úradom,
p)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone pôsobnosti úradu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1c) v lehotách určených úradom, najmä poskytovať mu požadované dokumenty, pravdivé podklady a informácie,
q)
umožniť prístup do sústavy, siete alebo zásobníka ďalším osobám podľa osobitného predpisu1) a rozhodnutia úradu.
Cenové konanie
§ 14
(1)
Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie") sa začína podaním návrhu ceny regulovaným subjektom úradu alebo z podnetu úradu.
(2)
Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo.
(3)
Návrh ceny obsahuje
a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
návrh ceny podľa schváleného spôsobu určenia ceny,
c)
ostatné podklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(4)
Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c), úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky. Úrad návrh ceny zamietne, ak účastník cenového konania v lehote určenej úradom neodstránil nedostatky návrhu; v takom prípade môže úrad určiť cenu na základe konania z vlastného podnetu aj bez návrhu ceny účastníka cenového konania. Rozhodnutie úrad doručí účastníkovi cenového konania a uverejní spôsobom podľa odseku 5.
(5)
Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie"), ktoré doručí účastníkovi cenového konania a zároveň uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu.
(6)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka cenového konania začať konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených účastníkom cenového konania,
b)
ide o stav núdze,7)
c)
nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,
d)
došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny,
e)
bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie.
(7)
Ak účastník cenového konania požiada úrad o poskytnutie informácie o spôsobe určenia ceny, na základe ktorej vydal rozhodnutie, úrad je povinný túto informáciu poskytnúť.
(8)
Zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri cenovom konaní, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí účastník cenového konania; povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na zamestnancov ministerstva a zamestnancov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri posudzovaní návrhu ceny podľa § 12 ods. 6.
(9)
Na cenové konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní8) s výnimkou oddielov 2 až 4 štvrtej časti a piatej časti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní je prípustné odvolanie. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok.
(11)
Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
§ 15
(1)
Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k), qq), oo), ss), tt) a uu) sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania.
(2)
Účastníkom konania podľa § 5 ods. 1 písm. e), j), bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu) je navrhovateľ, vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. g), h), i) a k) navrhovateľ a prevádzkovateľ sústavy, siete alebo zásobníka.
(3)
V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný odbor úradu. O odvolaní rozhoduje predseda úradu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ústne konanie na prvom stupni je verejné s výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak skutočnosti, ktoré sa majú prerokovať alebo predložiť v konaní, majú povahu utajovanej skutočnosti alebo tajomstva chráneného osobitnými predpismi.9)
(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 15a
Kontrola
(1)
Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je
a)
dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví,
b)
overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a na konanie o porušení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví,
c)
overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
d)
overovanie primeranosti nákladov11aa) súvisiacich s činnosťami v sieťových odvetviach.
(2)
Kontrola sa začína dňom, keď zamestnanec kontroly predloží kontrolovanému subjektu písomné poverenie na vykonanie kontroly.
(3)
Poverenie úradu na výkon kontroly obsahuje
a)
označenie subjektu,
b)
meno, priezvisko, bydlisko alebo názov a sídlo zamestnanca kontroly a prizvanej osoby,
c)
predmet kontroly,
d)
deň začatia kontroly,
e)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia,
f)
odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia.
(4)
Úrad, zamestnanci kontroly a prizvané osoby a kontrolované subjekty pri výkone kontroly podľa odseku 1 postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v osobitnom predpise.11a)
§ 16
Správne delikty
(1)
Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe uložiť pokutu za porušenie tohto zákona
a)
od 10 000 Sk do 100 miliónov Sk za porušenie § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2 písm. a), g) a i) a od 10 000 do 5 miliónov pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
b)
od 10 000 Sk do 100 miliónov Sk za porušenie záväzných pravidiel schválených podľa osobitného predpisu,1nc) za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l), o), p) a q) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov1l) a za prekročenie primeranosti vynaložených nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f), od 10 000 Sk do 500 000 Sk pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
c)
od 10 000 Sk do 1 milióna Sk za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),
d)
do výšky rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,
e)
do výšky vyčísleného rozsahu prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu.
(2)
Pokuty podľa odseku 1 písm. a), b) a c) možno kombinovať s pokutami podľa písmena d) alebo e); pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty uložené podľa odseku 1 zvýšiť až na dvojnásobok výšky posledne uloženej pokuty.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné následky porušenia povinnosti.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu. Správu pokút uložených úradom vykonáva úrad.
§ 17
Spolupráca iných orgánov
Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho požiadanie predkladať úradu informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho činnosti, ktorými disponujú.
Prechodné ustanovenia
§ 18
(1)
Konania začaté pred 1. augustom 2001 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. augusta 2001, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(2)
Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a služieb, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach, sa do 31. decembra 2002 postupuje podľa doterajších predpisov. Konania začaté pred 1. januárom 2003 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. januára 2003, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(3)
Úrad do 31. decembra 2001 určí spôsob výpočtu maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného plynu pre jednotlivé skupiny odberateľov, ktorý bude platný od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.
(4)
Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného zákona2) podľa doterajších predpisov.
(5)
Cenové rozhodnutia úradu a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe doterajšieho zákona zostávajú v platnosti do nadobudnutia právoplatnosti cenových rozhodnutí alebo do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona.
§ 19
(1)
Na prvé funkčné obdobie po zriadení úradu prezident Slovenskej republiky vymenuje členov regulačnej rady takto:
a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na šesť rokov,
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na štyri roky,
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na dva roky,
pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 3.
(2)
Návrhy na vymenovanie členov regulačnej rady na prvé funkčné obdobie predložia navrhovatelia podľa odseku 1 prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Prvé zasadnutie regulačnej rady zvolá člen regulačnej rady určený prezidentom Slovenskej republiky do 30 dní od vymenovania členov regulačnej rady.
§ 19a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2007
(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa končí funkčné obdobie doterajších členov regulačnej rady. Účinky skončenia funkčného obdobia doterajších členov regulačnej rady nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre reguláciu.
(2)
Navrhovatelia podľa § 9 ods. 4 predložia návrhy na vymenovanie členov Rady pre reguláciu prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje prvých členov Rady pre reguláciu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona takto:
a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na šesť rokov,
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na štyri roky,
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na dva roky,
pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 4.
(4)
Prvé zasadnutie Rady pre reguláciu vymenovanej podľa odseku 3 zvolá člen Rady pre reguláciu určený prezidentom Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa vymenovania členov Rady pre reguláciu.
(5)
Rada pre reguláciu predloží návrh na vymenovanie predsedu úradu a podpredsedu úradu do 30 dní odo dňa vymenovania jej členov; do vymenovania predsedu úradu a podpredsedu úradu vykonáva pôsobnosť podľa § 7 ods. 2 člen Rady pre reguláciu určený prezidentom Slovenskej republiky podľa odseku 4.
(6)
Regulačná rada predloží ministerstvu prvý návrh regulačnej politiky po nadobudnutí účinnosti tohto zákona do 31. marca 2007.
(7)
Konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(8)
Úrad v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a ministerstvom predloží do 30. apríla 2009 vláde správu o fungovaní trhu s elektrinou a o fungovaní trhu s plynom v Slovenskej republike.
§ 20
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa § 6 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z.
§ 20a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21 a 22 sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa posledná veta.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom najvyšší rozsah primeraného zisku.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prípadoch podľa odseku 3 písm. d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 276/2001 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim s výnimkou uvedenou v písmene e),“.
6.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu.1a)“.
7.
V § 5 ods. 3 úvodná veta znie:
„(3)
Reguláciou cien tovaru v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d), najmä v telekomunikačných službách, vo vodnom hospodárstve a v regulovaných činnostiach podľa osobitných predpisov,8) je“.
8.
V § 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 3“.
9.
V § 16 ods. 2 sa slová „pri prirodzených monopoloch“ nahrádzajú slovami „v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e)“.
10.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e).“.
11.
V § 20 ods. 5 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,“.
2.
V § 4 ods. 1 a 2 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iných orgánov štátnej správy“.
3.
V § 5 ods. 1 a 3 sa za slová „ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iné orgány štátnej správy“.
4.
V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „iného ústredného orgánu štátnej správy“ sa vkladajú slová „alebo iného orgánu štátnej správy“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I § 3 písm. b), § 5 ods. 1 písm. c), § 12, § 14 ods. 5, § 20 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17. 7. 1990, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 1) v znení smernice Rady 93/87/EHS z 22. 10. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 1, Ú. v. ES L 277, 10. 11. 1993), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4, Ú. v. EÚ L 284, 31.10. 2003), smernice Rady 2006/108/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a rozhodnutia Komisie 2007/394/ES zo 7. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 148, 9. 6. 2007).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
1)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 657/ 2004 Z. z. o tepelnej energetike.
1b)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005).
1faa)
Zákon č. 656/2004 Z. z.
Zákon č. 657/2004 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.
1k)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 zo dňa 26. júna 2003 o podmienkach pre prístup do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1223/2004 zo dňa 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 233, 02. 07. 2004).
1l)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1m)
Článok 7 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1n)
Článok 7 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1na)
Bod 2.2 odsek 2 prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
1nb)
Článok 6 ods. 6 a článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.
1nc)
§ 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
1ne)
§ 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 ods. 1 a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4)
6)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6b)
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.
6c)
Článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
6e)
§ 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6f)
§ 19 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 17 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
11aa)