276/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 14.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
ZÁKON
zo 14. júna 2001
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach,
b)
zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
c)
podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov,
d)
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom,
e)
konanie vo veciach podľa tohto zákona,
f)
správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sieťovými odvetviami
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s tým súvisiace služby,
2.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s týmito činnosťami súvisiace služby,
3.
výroba a rozvod tepla,
4.
hromadné zásobovanie vodou verejnými vodovodmi a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou,1b)
b)
činnosťami v sieťových odvetviach
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytnutie podporných a systémových služieb,1)
2.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,1)
3.
výroba, distribúcia a dodávka tepla,1a)
4.
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,1b)
5.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku,4)
6.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov,4)
c)
reguláciou zabezpečenie nediskriminačného a transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach, uplatnenie regulačných opatrení zameraných na znižovanie rizík porušovania pravidiel hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia na trhu s tovarom a službami tak, aby sa chránili práva a povinnosti oprávnených odberateľov a domácností, ako aj ukladanie a kontrola informačných povinností o podmienkach výroby a dodávky tovaru a služieb vrátane informačných povinností o ich vplyve na životné prostredie; regulácia zahrnuje aj uplatňovanie opatrení na zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb, opatrení na ochranu spotrebiteľov a opatrení na ochranu oprávnených záujmov držiteľov povolení a osvedčení na vykonávanie činností v sieťových odvetviach, ako aj opatrení na dosiahnutie primeranej návratnosti ich investícií,
d)
regulovanou činnosťou vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie alebo osvedčenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1c) a ktorej podmienky vykonávania sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch,1c)
e)
regulovaným subjektom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť alebo ktorého práva a povinnosti upravuje tento zákon alebo osobitné predpisy,1c)
f)
tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda a odvedená odpadová voda,1b)
g)
službou v sieťových odvetviach činnosti, ktoré súvisia s dodaním tovaru a využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku,
h)
regulačným obdobím obdobie, počas ktorého sa uplatňuje stanovený spôsob regulácie.
§ 3
Predmet regulácie
(1)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov1c) je určovanie alebo schvaľovanie spôsobu, postupov a podmienok na
a)
pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete podľa osobitného predpisu,1)
b)
prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,1)
c)
prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom území,1)
d)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,1e)
e)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy a služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy,1f)
f)
prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod tepla.
(2)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona je ďalej regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb v sieťových odvetviach a určenie podmienok ich uplatňovania (ďalej len „cenová regulácia").
(3)
Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj určenie spôsobu, postupu a podmienok na
a)
prevádzkovanie sústavy a siete,
b)
dodávku elektriny a dodávku plynu domácnostiam,
c)
výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia.
§ 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy.
(2)
Úrad je rozpočtovou organizáciou3) so sídlom v Bratislave.
(3)
Úrad môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla.
§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
zabezpečuje transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach podľa tohto zákona,
b)
zabezpečuje účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach,
c)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej sústavy alebo siete,1)
d)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za prenos elektriny, distribúciu elektriny, prepravu plynu a distribúciu plynu, za poskytovanie podporných služieb a systémových služieb na vyrovnanie sústavy alebo vyváženie siete1d) a za výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
e)
rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností (ďalej len „povolenie") podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1c)
f)
vykonáva cenovú reguláciu podľa tohto zákona,
g)
rozhoduje o sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu a o sporoch pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb,1g)
h)
rozhoduje o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka1h) a určuje pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských zariadení podľa osobitného zákona,1)
i)
rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácie plynu pre prevádzkovateľa siete,
j)
rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1c)
k)
rozhoduje o žiadostiach regulovaných subjektov o vyňatí z regulácie,
l)
ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom podľa § 12a,
m)
ustanovuje rozsah, spôsob a pravidlá pre vedenie oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa osobitného predpisu1i) pre potreby cenovej regulácie,
n)
ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach ich dodávky alebo poskytovania,
o)
ustanovuje predmet, podmienky a rozsah cenovej regulácie podľa tohto zákona,
p)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov,1c)
q)
vydáva potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j)
r)
spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie činností v sieťových odvetviach,
s)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti,
t)
sleduje úroveň dosiahnutej transparentnosti trhu a hospodársku súťaž na trhu s tovarom a službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom regulácie podľa tohto zákona,
u)
sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
v)
sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a siete a na riešenie preťaženia národnej sústavy a siete a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,
w)
sleduje čas, ktorý prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete potrebuje na pripojenie a na opravu zariadení sústavy alebo siete,
x)
sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy a siete týkajúcich sa
1.
zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia plynu,
2.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny, spoľahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej prenosovej kapacity sústavy,
3.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu, prepravy a distribúcie plynu,
4.
zabezpečenia dodržiavania nediskriminačného prístupu do sústavy a siete s osobitným zreteľom na integrované podniky,1e)
5.
riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
6.
dodržiavania pravidiel pre vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1c)
y)
sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy alebo siete poskytnúť dotknutým stranám informácie týkajúce sa
1.
pripojenia k sústave alebo k sieti,
2.
prideľovania kapacít sústavy alebo siete,
3.
využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1c)
z)
sleduje dodržiavanie povinnosti vedenia oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa osobitného zákona,1i)
aa) sleduje dodržiavanie určených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu,
bb) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy alebo siete určených v osobitnom zákone,1)
cc) rieši podnety účastníkov trhu s elektrinou, plynom a teplom týkajúce sa stanovenia alebo schvaľovania spôsobu, postupov a podmienok používaných na výpočet cien a podmienok regulácie podľa tohto zákona,
dd) udeľuje výnimku z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
ee) schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka plynu,
ff) určuje štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa tohto zákona,
gg) ustanovuje čas a parametre kvality dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
hh) ustanovuje parametre dodávky teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa a pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla pre konečného spotrebiteľa,
ii) ustanovuje záväzné zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla pre odberateľa a dodávateľa tepla, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú na zmluvných podmienkach dodávky a odberu tepla,
jj) ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob výpočtu týchto nákladov,
kk) ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto nákladov.
(2)
Úrad ďalej
a)
uverejňuje vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu,
b)
uverejňuje správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
c)
uverejňuje správu o činnosti úradu s osobitným zreteľom na činnosti uvedené v odseku 1 písm. t), u), v) a y) vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu,
d)
poskytuje pre ministerstvo informácie o pridelených kapacitách spojovacích vedení pre cezhraničnú výmenu elektriny, o ich alokácii a o výške úhrad za cezhraničnú výmenu elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
e)
poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie údaje o regulovaných činnostiach,
f)
vedie a uverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak,1c)
g)
informuje Európsku komisiu o
1.
dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti v energetike,
2.
opatreniach na zabezpečenie prístupu do ťažobných plynovodných sietí,
3.
rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti umožniť prístup do prepravnej siete plynu, do distribučnej siete plynu alebo do zásobníka plynu,
4.
podiele jednotlivých účastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach podľa ustanovení tohto zákona a o prijatých opatreniach na zabezpečenie konkurencie na trhu a zlepšenie hospodárskej súťaže; túto správu zasiela každoročne do 31. júla do roku 2010 a od roku 2011 každé dva roky,
5.
dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu zasiela Európskej komisii pravidelne štvrťročne,
h)
predkladá Európskej komisii žiadosti o
1.
udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia podľa osobitného predpisu,1)
2.
udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka podľa osobitného predpisu,1)
i)
žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách ustanovených Úradom pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev.
(3)
Úrad na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov1c)
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných zákonov1c) a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
(4)
Úrad okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 2 a 3 vykonáva aj ďalšiu pôsobnosť v oblasti regulácie prístupu do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny a rozhodovania o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny podľa osobitného predpisu.1k)
(5)
Podrobnosti o spôsobe a lehotách uverejňovania informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach ich dodávky alebo poskytovania podľa odseku 1 písm. n) a štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb podľa odseku 1 písm. ff) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 6
Orgány úradu
Orgánmi úradu sú:
a)
predseda úradu,
b)
regulačná rada.
§ 7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)
Na čele úradu je predseda. Predsedom úradu je predseda regulačnej rady.
(2)
Predseda úradu
a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach, pričom je viazaný rozhodnutiami regulačnej rady,
c)
podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
d)
schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v regulačnej rade,
e)
určuje výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu členom regulačnej rady a výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie členom regulačnej rady.
(3)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu. Podpredsedom úradu je podpredseda regulačnej rady.
§ 8
Regulačná rada
(1)
Regulačná rada určuje regulačnú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie.
(2)
Regulačná rada
a)
schvaľuje návrh rozpočtu úradu,
b)
volí a odvoláva predsedu regulačnej rady a podpredsedu regulačnej rady z členov regulačnej rady,
c)
rozhoduje o vyňatí regulovanej činnosti z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu sledovaného reguláciou,
d)
schvaľuje rokovací poriadok regulačnej rady,
e)
schvaľuje správu o činnosti úradu,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní na prvom stupni,
g)
plní ďalšie úlohy súvisiace s regulačnou činnosťou úradu.
(3)
Regulačná rada má šesť členov. Regulačná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, pričom vždy musí byť prítomný predseda regulačnej rady alebo podpredseda regulačnej rady. Regulačná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
(4)
Činnosť regulačnej rady riadi, jej rokovania zvoláva a vedie predseda regulačnej rady. Predseda regulačnej rady podpisuje spolu s podpredsedom regulačnej rady alebo s iným členom regulačnej rady uznesenia a rozhodnutia regulačnej rady.
§ 9
Členovia regulačnej rady
(1)
Členov regulačnej rady vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v regulačnej rade je verejná funkcia.
(2)
Člen regulačnej rady musí byť občanom Slovenskej republiky a musí spĺňať odborné a morálne predpoklady, ktorými sú:
a)
vysokoškolské vzdelanie,
b)
10 rokov praxe, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii,
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov regulačnej rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a troch členov regulačnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Na každé miesto člena regulačnej rady sa navrhujú aspoň dvaja kandidáti.
(4)
Funkčné obdobie členov regulačnej rady je šesť rokov. Regulačná rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky vždy tak, aby boli dodržané podmienky podľa odseku 3.
(5)
S členstvom v regulačnej rade je nezlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkcia alebo zamestnanie v ústrednom alebo miestnom orgáne štátnej správy, funkcia alebo členstvo v orgáne územnej samosprávy alebo zamestnanie v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v regulačnej rade je ďalej nezlučiteľné s podnikaním a s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov.
(6)
Člen regulačnej rady nemôže byť zamestnancom regulovaných subjektov, členom riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte rok po zániku funkcie člena regulačnej rady.
(7)
Za výkon funkcie patrí členovi regulačnej rady mesačne základná odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená nahor na celých 100 Sk. Predsedovi regulačnej rady patrí príplatok k základnej odmene vo výške 30 % základnej odmeny a podpredsedovi regulačnej rady patrí príplatok k základnej odmene vo výške 15 % základnej odmeny.
(8)
Členovi regulačnej rady pri ceste na zasadnutie regulačnej rady a späť patrí náhrada výdavkov vo výške preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a stravné vo výške podľa osobitného predpisu.6a) Výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie určí predseda úradu.
(9)
Členovi regulačnej rady patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.6a)
(10)
Člen regulačnej rady má právo počas vykonávania funkcie používať jeden služobný mobilný telefón; výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu určí predseda úradu.
(11)
Člen regulačnej rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(12)
Členstvo v regulačnej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Členstvo v regulačnej rade zaniká vzdaním sa funkcie, a to odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.
(14)
Prezident Slovenskej republiky odvolá člena regulačnej rady, ak člen regulačnej rady prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 5 a 6.
(15)
Prezident Slovenskej republiky môže odvolať člena regulačnej rady, ak po čas dlhší ako šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu. Táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí regulačnej rady.
(16)
Na uvoľnené miesto člena regulačnej rady navrhuje nových kandidátov ten orgán, ktorý navrhol člena, ktorého členstvo zaniklo; tento orgán predloží návrh na vymenovanie nového člena regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena podľa odseku 12 písm. b) až d). Ak ide o zánik členstva z dôvodu podľa odseku 12 písm. a), návrh na vymenovanie nového člena sa predkladá v lehote do dvoch mesiacov pred uplynutím jeho funkčného obdobia. Ak bol nový člen regulačnej rady vymenovaný pred uplynutím funkčného obdobia člena, ktorého členstvo zaniklo, funkčné obdobie nového člena sa skončí odo dňa, keď by uplynulo funkčné obdobie člena, ktorého členstvo zaniklo.
§ 10
Správa o činnosti a hospodárení úradu
(1)
Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka správu o činnosti a hospodárení úradu, správu o uskutočňovaní regulačnej politiky a správu o výsledkoch plnenia úloh podľa § 5.
(2)
Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada o doplnenie týchto správ, úrad je povinný tak urobiť do 15 dní od doručenia tejto žiadosti.
§ 11
Podmienky vykonávania regulovaných činností
(1)
Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia vydaného úradom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1c)
(2)
Úrad v udelenom povolení určí regulovanému subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej činnosti (§ 3).
§ 12
Cenová regulácia
(1)
Cenovej regulácii podlieha
a)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
b)
pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
c)
pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
d)
prístup do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
e)
prenos a distribúcia elektriny,
f)
dodávka elektriny pre domácnosti,
g)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
h)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
i)
preprava a distribúcia plynu,
j)
dodávka plynu pre domácnosti,
k)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
l)
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
m)
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
n)
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov.
(2)
Regulačná rada vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého súčasťou je aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží predseda regulačnej rady do 15. marca kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a zároveň ho uverejní na svojej internetovej stránke. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoj posudok zašle predsedovi regulačnej rady do 15. apríla.
(3)
Predseda regulačnej rady posudok ministerstva podľa odseku 2 aj s návrhom na stanovisko regulačnej rady k tomuto posudku z hľadiska rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie predloží na rokovanie regulačnej rady. Regulačná rada po prerokovaní posudku ministerstva a stanoviska predsedu regulačnej rady rozhodne o rozsahu cenovej regulácie a spôsobe vykonávania cenovej regulácie na nasledujúce regulačné obdobie.
(4)
Regulačnou radou schválený rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania úrad vyhlási všeobecne záväzným právnym predpisom do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie.
(5)
Regulovaný subjekt podľa vyhláseného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonania cenovej regulácie predloží úradu návrh ceny tovaru alebo ceny služieb (ďalej len „návrh ceny")
a)
do 31. augusta kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), c), d), e), g), h), i) a n),
b)
do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné činnosti uvedené v odseku 1.
(6)
Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Ak je návrh ceny v súlade s vyhláseným rozsahom cenovej regulácie a spôsobom vykonania cenovej regulácie, návrh ceny schváli, o čom vydá rozhodnutie do 30 dní od doručenia návrhu ceny. Toto rozhodnutie doručí účastníkovi konania, uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu. Vydanie cenového rozhodnutia oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.5)
(7)
Spôsob vykonania cenovej regulácie tovaru alebo služby, ktorého dodanie alebo poskytnutie je regulovanou činnosťou podľa tohto zákona, môže byť určený ako
a)
priame určenie maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo
b)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, pričom spôsob výpočtu ceny musí zohľadňovať oprávnené náklady a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej časti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu,6b) alebo
c)
určenie rozsahu oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej časti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu,6b) alebo
d)
určenie výšky primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno započítať, pričom výška primeraného zisku musí zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete. Pri určení výšky primeraného zisku sa zohľadní aj alikvótna časť povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými podľa osobitného predpisu.6b)
(8)
Jednotlivé spôsoby cenovej regulácie podľa odseku 7 možno spájať alebo kombinovať. Spôsob cenovej regulácie prepravy plynu sa určí ako priame určenie porovnateľnej ceny, ktorá sa určí porovnaním ceny za prepravu plynu v Slovenskej republike s cenami za prepravu plynu v ostatných členských štátoch; pri tomto spôsobe určenia ceny za prepravu plynu úrad zohľadní zmluvy o tranzite plynu cez územie Slovenskej republiky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(9)
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah a štruktúru oprávnených nákladov a spôsob určenia výšky primeraného zisku; v tomto predpise môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku.
(10)
Na účely tohto zákona
a)
maximálnou cenou je cena, ktorú nie je možné prekročiť,
b)
pevnou cenou je cena, ktorú nie je možné meniť,
c)
porovnateľnou cenou je cena určená porovnaním
1.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek regulovaných činností s oprávnenými nákladmi alebo s nákladovými položkami rovnakej činnosti alebo porovnateľnej činnosti, ako je regulovaná činnosť v Slovenskej republike alebo v členských štátoch Európskej únie (ďalej len „členský štát"), alebo
2.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek jednotlivých procesov, ktoré tvoria činnosť, s nákladmi alebo s nákladovými položkami, z ktorých sa skladajú jednotlivé procesy tvoriace regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo v ostatných členských štátoch, alebo
3.
štandardných položiek tvoriacich štruktúru ceny regulovanej činnosti so štandardnými položkami tvoriacimi štruktúru ceny regulovanej činnosti v ostatných členských štátoch,
4.
ceny za regulovanú činnosť s cenami regulovaných činností v ostatných členských štátoch,
d)
tarifou je pevná cena tovaru alebo pevná cena služby viažuca sa na technickú jednotku.
§ 12a
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom
(1)
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom upravujú práva a povinnosti účastníkov trhu a podmienky potrebné na nediskriminačné a transparentné organizovanie trhu s elektrinou a plynom (ďalej len „pravidlá trhu").
(2)
Pravidlá trhu ustanovujú najmä podmienky
a)
prístupu do sústavy a do siete,1)
b)
cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
c)
prístupu do zásobníka plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)
d)
prístupu a pripojenia nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete,
e)
pripojenia do sústavy alebo do siete,
f)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
g)
distribúcie elektriny a plynu,
h)
dodávky elektriny a plynu v rozsahu potrebnom na efektívne fungovanie trhu,
i)
poskytovania podporných služieb,
j)
dodávky regulačnej elektriny,
k)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
l)
dodávky elektriny a plynu domácnostiam,
m)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
n)
poskytovania univerzálnej služby,1e)
o)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky jednotlivých účastníkov trhu a za odchýlky sústavy, spôsob vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok jednotlivých účastníkov trhu a odchýlky sústavy.
(3)
Podmienkami potrebnými na organizovanie trhu s elektrinou a plynom sú aj určenie
a)
lehoty na pripojenie k sústave alebo k sieti a lehoty na vykonanie údržby a opravy sústavy alebo siete, lehoty na dodávku elektriny alebo plynu a lehoty na poskytnutie služby,
b)
spôsobu predchádzania vzniku preťaženia a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,
c)
postupov na vyhodnocovanie odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy,
d)
rozsahu a spôsobu zabezpečenia podporných služieb,
e)
rozsahu a spôsobu dodávky regulačnej energie,
f)
podmienok použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,1)
g)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom prenosovej sústavy a siete,
h)
spôsobu uverejňovania informácií o využití kapacity cezhraničnej výmeny elektriny, využitia kapacity národnej sústavy a siete.1k)
(4)
Pravidlá trhu zahrnujú aj obchodné podmienky pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré obsahujú najmä
a)
podmienky za dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
b)
podmienky za poskytnutie podporných služieb a systémových služieb,
c)
podmienky za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
d)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
e)
podmienky vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
f)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j) kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
g)
podmienky vysporiadania odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy,1)
h)
podmienky ochrany domácnosti.
(5)
Pravidlá trhu podľa odsekov 1 až 4 na návrh úradu ustanoví vláda nariadením do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy a siete a prevádzkovateľ zásobníka plynu je povinný zapracovať pravidlá trhu vydané podľa odseku 5 do prevádzkového poriadku a predložiť na schválenie úradu najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti nariadenia vlády vydaného podľa odseku 5. Úradom schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu.
§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1)
Regulovaný subjekt má právo
a)
podať návrh na zmenu rozhodnutia o regulácii,
b)
žiadať o vyňatie z regulácie,
c)
podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam úradu a regulačnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Regulovaný subjekt je povinný
a)
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,1c)
b)
dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami,
c)
predložiť návrh na určenie ceny tovaru alebo služby, ktorých cena je regulovaná, spôsobom a v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
d)
viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva pre potreby regulácie podľa osobitného predpisu,1i)
e)
poskytnúť na požiadanie úradu podklady o vedení oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa osobitného predpisu,1i) ako aj podklady potrebné na vyčíslenie rozsahu získaného prospechu z nedodržania určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania cenového rozhodnutia úradu,
f)
predkladať úradu ročnú účtovnú závierku schválenú audítorom vrátane prehľadu o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,1)
g)
dodržiavať štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby ustanovené úradom,
h)
vykonať opatrenia uložené úradom,
i)
dodržiavať pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
j)
viesť a uchovávať evidenciu o cene tovaru a služby vrátane kalkulácie nákladov a zisku počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru alebo poskytnutia služby a na vyžiadanie predložiť úradu,
k)
predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene elektriny a plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu konečnému odberateľovi elektriny1f) a konečnému odberateľovi plynu,1d)
2.
používanom spôsobe regulácie ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
l)
na požiadanie poskytnúť bezodplatne úradu údaje potrebné na výkon pôsobnosti úradu,
m)
umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev kontrolu údajov poskytovaných podľa písmena k),
n)
umožniť povereným zamestnancom úradu a fyzickým osobám alebo právnickým osobám povereným úradom na vykonanie kontroly (ďalej len „zamestnanec kontroly") a prizvaným osobám vstup do objektov, zariadení a na pozemky regulovaného subjektu,
o)
zverejniť platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených úradom,
p)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone pôsobnosti úradu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1c) v lehotách určených úradom, najmä poskytovať mu potrebné pravdivé podklady a informácie,
q)
umožniť prístup do sústavy, siete alebo zásobníka ďalším osobám podľa osobitného predpisu1) a rozhodnutia úradu.
Konanie
§ 14
(1)
Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie") sa začína podaním návrhu ceny regulovaným subjektom alebo z podnetu úradu.
(2)
Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh.
(3)
Návrh ceny obsahuje najmä
a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
návrh ceny podľa schváleného spôsobu určenia ceny,
c)
ostatné podklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá úrad.
(4)
Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie"), ktoré doručí účastníkovi konania a zároveň uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu.
(5)
Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s určeným spôsobom regulácie ceny, vyzve účastníka cenového konania, aby v lehote určenej úradom odstránil nedostatky. Úrad návrh ceny zamietne, ak účastník cenového konania v lehote určenej úradom neodstránil nedostatky návrhu; v takomto prípade môže úrad určiť cenu na základe konania z vlastného podnetu úradu aj bez návrhu ceny účastníkom cenového konania.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 5 úrad doručí účastníkovi cenového konania a uverejní spôsobom podľa odseku 4.
(7)
Úrad konanie zastaví, ak regulovaný subjekt zomrel alebo zanikol.
(8)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka cenového konania rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť,
a)
ak bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených účastníkom cenového konania,
b)
v prípade stavov núdze,7)
c)
ak nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,
d)
ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
(9)
Ak účastník cenového konania požiada úrad o poskytnutie informácie o spôsobe určenia ceny, na základe ktorej vydal rozhodnutie, úrad je povinný túto informáciu poskytnúť.
(10)
Zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri cenovom konaní, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí účastník cenového konania.
(11)
Na cenové konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak a s výnimkou ustanovení oddielov 1 až 4 štvrtej časti a piatej časti všeobecného predpisu o správnom konaní.8)
(12)
Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
(13)
Zákonnosť postupu úradu v cenovom konaní je preskúmateľná súdom.11) Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
§ 15
(1)
Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k) sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania.
(2)
Účastníkom konania podľa § 5 ods. 1 písm. e), k), cc) a ee) je navrhovateľ, vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h), i) a j) navrhovateľ a prevádzkovateľ sústavy alebo siete, alebo zásobníka.
(3)
V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný odbor úradu.
(4)
Ústne konanie na prvom stupni je verejné s výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak skutočnosti, ktoré sa majú prerokovať alebo predložiť v konaní, majú povahu utajovanej skutočnosti alebo tajomstva chráneného osobitnými predpismi.9)
(5)
O odvolaní rozhoduje regulačná rada.
(6)
Rokovanie regulačnej rady vo veci odvolania je neverejné.
(7)
Na konanie podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní8) s výnimkami uvedenými v tomto zákone.
§ 15a
Kontrola
(1)
Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je
a)
dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví,
b)
overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a na konanie o porušení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví,
c)
overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
(2)
Kontrola sa začína dňom, keď zamestnanec kontroly predloží kontrolovanému subjektu písomné poverenie na vykonanie kontroly.
(3)
Poverenie úradu na výkon kontroly obsahuje
a)
označenie subjektu,
b)
meno, priezvisko, bydlisko alebo názov a sídlo zamestnanca kontroly a prizvanej osoby,
c)
predmet kontroly,
d)
deň začatia kontroly,
e)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia,
f)
odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia.
(4)
Úrad, zamestnanci kontroly a prizvané osoby a kontrolované subjekty pri výkone kontroly podľa odseku 1 postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v osobitnom predpise.11a)
§ 16
Správne delikty
(1)
Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe uložiť pokutu za porušenie tohto zákona
a)
od 10 miliónov Sk do 100 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2 písm. a), g) a i),
b)
od 1 milióna Sk do 10 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l), o), p) a q),
c)
od 100 000 Sk do 1 milióna Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),
d)
do výšky rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,
e)
do výšky vyčísleného rozsahu prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu.
(2)
Pokuty podľa odseku 1 písm. a), b) a c) možno kombinovať s pokutami podľa písmena d) alebo e); pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty uložené podľa odseku 1 zvýšiť až na dvojnásobok výšky posledne uloženej pokuty.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné následky porušenia povinnosti.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu. Správu pokút uložených úradom vykonáva úrad.
§ 17
Spolupráca iných orgánov
Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho požiadanie predkladať úradu informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho činnosti, ktorými disponujú.
Prechodné ustanovenia
§ 18
(1)
Konania začaté pred 1. augustom 2001 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. augusta 2001, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(2)
Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a služieb, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach, sa do 31. decembra 2002 postupuje podľa doterajších predpisov. Konania začaté pred 1. januárom 2003 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. januára 2003, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(3)
Úrad do 31. decembra 2001 určí spôsob výpočtu maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného plynu pre jednotlivé skupiny odberateľov, ktorý bude platný od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.
(4)
Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného zákona2) podľa doterajších predpisov.
(5)
Cenové rozhodnutia úradu a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe doterajšieho zákona zostávajú v platnosti do nadobudnutia právoplatnosti cenových rozhodnutí alebo do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona.
§ 19
(1)
Na prvé funkčné obdobie po zriadení úradu prezident Slovenskej republiky vymenuje členov regulačnej rady takto:
a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na šesť rokov,
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na štyri roky,
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na dva roky,
pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 3.
(2)
Návrhy na vymenovanie členov regulačnej rady na prvé funkčné obdobie predložia navrhovatelia podľa odseku 1 prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Prvé zasadnutie regulačnej rady zvolá člen regulačnej rady určený prezidentom Slovenskej republiky do 30 dní od vymenovania členov regulačnej rady.
§ 20
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa § 6 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z.
§ 20a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21 a 22 sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa posledná veta.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom najvyšší rozsah primeraného zisku.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prípadoch podľa odseku 3 písm. d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 276/2001 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim s výnimkou uvedenou v písmene e),“.
6.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu.1a)“.
7.
V § 5 ods. 3 úvodná veta znie:
„(3)
Reguláciou cien tovaru v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d), najmä v telekomunikačných službách, vo vodnom hospodárstve a v regulovaných činnostiach podľa osobitných predpisov,8) je“.
8.
V § 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 3“.
9.
V § 16 ods. 2 sa slová „pri prirodzených monopoloch“ nahrádzajú slovami „v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e)“.
10.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e).“.
11.
V § 20 ods. 5 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,“.
2.
V § 4 ods. 1 a 2 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iných orgánov štátnej správy“.
3.
V § 5 ods. 1 a 3 sa za slová „ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iné orgány štátnej správy“.
4.
V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „iného ústredného orgánu štátnej správy“ sa vkladajú slová „alebo iného orgánu štátnej správy“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I § 3 písm. b), § 5 ods. 1 písm. c), § 12, § 14 ods. 5, § 20 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 90/377/EHS zo dňa 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 185, 17. 07. 1990 ) v znení smernice Rady 93/87/EHS zo dňa 22. októbra 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 277, 10. 11. 1993) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 zo dňa 29. septembra 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 284, 31. 10. 2003).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES zo dňa 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a ktorou sa zrušuje smernica 96/92/ES (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003) v znení smernice Rady 2004/85/ES zo dňa 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 236, 07. 07. 2004).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES zo dňa 26. júna 2003, ktorá sa týka spoločných pravidiel pre vnútorný trh so zemným plynom a ktorou sa zrušuje smernica 98/30/ES (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003).
1)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 657/ 2004 Z. z. o tepelnej energetike.
1b)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon č. 657/2004 Z. z.Zákon č. 442/2002 Z. z.Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
1k)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 zo dňa 26. júna 2003 o podmienkach pre prístup do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1223/2004 zo dňa 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 233, 02. 07. 2004).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 ods. 1 a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4)
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.
6)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 17 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.