276/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.2002 do 31.10.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
ZÁKON
zo 14. júna 2001
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
b)
predmet a podmienky štátnej regulácie v sieťových odvetviach,
c)
podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sieťovými odvetviami
1.
výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny,
2.
výroba, výkup, tranzit a rozvod plynu,
3.
výroba, výkup a rozvod tepla,
b)
štátnou reguláciou v sieťových odvetviach vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu, podpora pôsobenia trhových síl v sieťových odvetviach, ochrana spotrebiteľa, ochrana záujmov držiteľov licencií na dosiahnutie primeranej návratnosti investícií a zabezpečovanie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb,
c)
regulovanou činnosťou podnikanie v sieťovom odvetví, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,1)
d)
regulovaným subjektom podnikateľ, ktorý vykonáva regulovanú činnosť alebo ktorého práva a povinnosti upravuje tento zákon alebo osobitný predpis,1)
e)
sieťou prepojená sústava technických prostriedkov, ktorých prostredníctvom regulovaný subjekt pri vykonávaní regulovanej činnosti dodáva tovar alebo poskytuje služby.
§ 3
Predmet regulácie
Štátna regulácia v sieťových odvetviach (ďalej len „regulácia“) zahŕňa
a)
vydávanie povolení na vykonávanie regulovaných činností,
c)
rozhodovanie o obchodných podmienkach pri vykonávaní regulovaných činností,
d)
vydávanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo zrušenie objektov a zariadení slúžiacich na vykonávanie regulovaných činností, ak tak ustanovuje osobitný predpis,1)
e)
rozhodovanie o prístupe do sietí podľa osobitného predpisu,1)
f)
vykonávanie štátneho dohľadu (ďalej len „dohľad“) nad podnikaním regulovaných subjektov.
§ 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy.
(2)
Úrad je rozpočtovou organizáciou3) so sídlom v Bratislave.
(3)
Úrad môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla.
§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
rozhoduje o vydaní, zmene alebo o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností,
b)
vedie a zverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,
d)
rozhoduje o obchodných podmienkach pri vykonávaní regulovaných činností,
e)
vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie objektov a zariadení slúžiacich na vykonávanie regulovaných činností, ak tak ustanovuje osobitný predpis,1)
f)
rozhoduje o povinnosti umožniť prístup do siete podľa osobitného predpisu,1)
g)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov,1)
h)
ukladá opatrenia na odstránenie závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov,4)
i)
ukladá sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitných predpisov,4)
j)
vydáva na základe zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,5)
k)
podieľa sa na príprave návrhov zákonov a nariadení vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa regulácie v sieťových odvetviach.
(2)
Úrad rozhodne o vyňatí regulovaného subjektu alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulovanej činnosti, alebo skupiny regulovaných činností z regulácie (§ 3), ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu sledovaného reguláciou [§ 2 písm. b)].
§ 6
Orgány úradu
Orgánmi úradu sú:
a)
predseda úradu,
b)
regulačná rada.
§ 7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)
Na čele úradu je predseda. Predsedom úradu je predseda regulačnej rady.
(2)
Predseda úradu
a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach, pričom je viazaný rozhodnutiami regulačnej rady,
c)
podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
d)
schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v regulačnej rade,
e)
vymenúva a odvoláva po vyjadrení regulačnej rady [§ 8 ods. 2 písm. c)] vedúcich zamestnancov úradu,
f)
určuje platové a ďalšie náležitosti zamestnancov úradu podľa osobitného predpisu.6)
g)
určuje výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu členom regulačnej rady a výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie členom regulačnej rady.
(3)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu. Podpredsedom úradu je podpredseda regulačnej rady.
§ 8
Regulačná rada
(1)
Regulačná rada určuje regulačnú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie.
(2)
Regulačná rada
a)
schvaľuje návrh rozpočtu úradu,
b)
volí a odvoláva predsedu regulačnej rady a podpredsedu regulačnej rady z členov regulačnej rady,
c)
vyjadruje sa k návrhu predsedu úradu na vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov úradu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok regulačnej rady,
e)
schvaľuje správu o činnosti úradu,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní na prvom stupni,
g)
plní ďalšie úlohy súvisiace s regulačnou činnosťou úradu.
(3)
Regulačná rada má šesť členov. Regulačná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, pričom vždy musí byť prítomný predseda regulačnej rady alebo podpredseda regulačnej rady. Regulačná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
(4)
Činnosť regulačnej rady riadi, jej rokovania zvoláva a vedie predseda regulačnej rady. Predseda regulačnej rady podpisuje spolu s podpredsedom regulačnej rady alebo s iným členom regulačnej rady uznesenia a rozhodnutia regulačnej rady.
§ 9
Členovia regulačnej rady
(1)
Členov regulačnej rady vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v regulačnej rade je verejná funkcia.
(2)
Člen regulačnej rady musí byť občanom Slovenskej republiky a musí spĺňať odborné a morálne predpoklady, ktorými sú:
a)
vysokoškolské vzdelanie,
b)
10 rokov praxe, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii,
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov regulačnej rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a troch členov regulačnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Na každé miesto člena regulačnej rady sa navrhujú aspoň dvaja kandidáti.
(4)
Funkčné obdobie členov regulačnej rady je šesť rokov. Regulačná rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky vždy tak, aby boli dodržané podmienky podľa odseku 3.
(5)
S členstvom v regulačnej rade je nezlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkcia alebo zamestnanie v ústrednom alebo miestnom orgáne štátnej správy, funkcia alebo členstvo v orgáne územnej samosprávy alebo zamestnanie v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v regulačnej rade je ďalej nezlučiteľné s podnikaním a s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov.
(6)
Člen regulačnej rady nemôže byť zamestnancom regulovaných subjektov, členom riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte rok po zániku funkcie člena regulačnej rady.
(7)
Za výkon funkcie patrí členovi regulačnej rady mesačne základná odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená nahor na celých 100 Sk. Predsedovi regulačnej rady patrí príplatok k základnej odmene vo výške 30 % základnej odmeny a podpredsedovi regulačnej rady patrí príplatok k základnej odmene vo výške 15 % základnej odmeny.
(8)
Členovi regulačnej rady pri ceste na zasadnutie regulačnej rady a späť patrí náhrada výdavkov vo výške preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a stravné vo výške podľa osobitného predpisu.6a) Výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie určí predseda úradu.
(9)
Členovi regulačnej rady patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.6a)
(10)
Člen regulačnej rady má právo počas vykonávania funkcie používať jeden služobný mobilný telefón; výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu určí predseda úradu.
(11)
Člen regulačnej rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(12)
Členstvo v regulačnej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Členstvo v regulačnej rade zaniká vzdaním sa funkcie, a to odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.
(14)
Prezident Slovenskej republiky odvolá člena regulačnej rady, ak člen regulačnej rady prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 5 a 6.
(15)
Prezident Slovenskej republiky môže odvolať člena regulačnej rady, ak po čas dlhší ako šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu. Táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí regulačnej rady.
(16)
Na uvoľnené miesto člena regulačnej rady navrhuje nových kandidátov ten orgán, ktorý navrhol člena, ktorého členstvo zaniklo; tento orgán predloží návrh na vymenovanie nového člena regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena podľa odsekov 8 až 11. Ak bol nový člen regulačnej rady vymenovaný pred uplynutím funkčného obdobia člena, ktorého členstvo zaniklo, funkčné obdobie nového člena sa skončí odo dňa, keď by uplynulo funkčné obdobie člena, ktorého členstvo zaniklo.
§ 10
Predkladanie správ Národnej rade Slovenskej republiky
Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o činnosti úradu, a to vždy do 31. mája nasledujúceho roka.
§ 11
Podmienky vykonávania regulovaných činností
(1)
Regulované činnosti možno vykonávať len na základe a v rozsahu povolenia vydaného úradom podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Úrad v udelenom povolení určí regulovanému subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej činnosti (§ 3).
§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1)
Regulovaný subjekt môže
a)
predložiť návrh na určenie ceny, tarify a obchodných podmienok alebo ich zmeny,
b)
zastaviť alebo prerušiť dodávku tovaru alebo služby za podmienok podľa osobitného predpisu,1)
c)
využívať cudzí majetok na verejné účely podľa osobitného predpisu,1)
d)
žiadať o vyňatie z regulácie, ak sú na to splnené podmienky (§ 5 ods. 2).
(2)
Regulovaný subjekt je povinný
a)
uskutočňovať dodávky tovaru alebo poskytovať služby v súlade so schválenými cenami, tarifami a obchodnými podmienkami a dodržiavať podmienky určené v povolení na vykonávanie regulovaných činností,
b)
umožniť prístup do siete ďalším podnikateľom podľa osobitného predpisu1) a rozhodnutí úradu,
c)
predložiť úradu návrh obchodných podmienok na rozhodnutie najmenej jeden mesiac pred začatím ich používania; úrad môže obchodné podmienky schváliť, zamietnuť alebo zmeniť,
d)
informovať odberateľa vhodným spôsobom o postupe pri vybavovaní sťažností,
e)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone pôsobnosti úradu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,4) najmä poskytovať mu potrebné podklady a informácie a umožniť povereným zamestnancom úradu vstup do objektov, zariadení a na pozemky,
f)
viesť v rámci účtovníctva oddelenú evidenciu pre každú regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu1) a podľa požiadaviek úradu.
Konanie
§ 14
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon alebo osobitný predpis4) neustanovuje inak.
(2)
Konanie sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania.
(3)
Ústne konanie je verejné s výnimkou prípadov, keď skutočnosti, ktoré sa majú prerokovať alebo predložiť v konaní, majú povahu obchodného, služobného alebo štátneho tajomstva.
(4)
Úrad svoje právoplatné rozhodnutia zverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku. Nezverejňujú sa údaje a informácie chránené podľa osobitných predpisov.9)
§ 15
(1)
Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom stupni možno podať odvolanie s výnimkou rozhodnutia podľa § 14 ods. 5.
(2)
O odvolaní rozhoduje regulačná rada.
(3)
Rokovanie regulačnej rady vo veci odvolania je neverejné.
(4)
Z rokovania regulačnej rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie stanovisko člena regulačnej rady, ak je odlišné od prijatého rozhodnutia.
(5)
Proti rozhodnutiu regulačnej rady o odvolaní nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie regulačnej rady o odvolaní je preskúmateľné súdom.11)
§ 16
Pokuty
(1)
Úrad môže regulovanému subjektu uložiť pokutu
a)
do 100 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 11 ods. 1 a § 13 ods. 2 písm. a), b) a f),
b)
do 10 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. c),
c)
do 1 milióna Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. d) a e).
(2)
Pri opakovanom porušení povinností možno pokuty uvedené v odseku 1 zvýšiť až na dvojnásobok.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné následky porušenia povinnosti.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu. Správu pokút uložených úradom vykonáva úrad.
§ 17
Spolupráca iných orgánov
Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho požiadanie predkladať úradu informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho činnosti, ktorými disponujú.
Prechodné ustanovenia
§ 18
(1)
Konania začaté pred 1. augustom 2001 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. augusta 2001, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(2)
Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a služieb, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach, sa do 31. decembra 2002 postupuje podľa doterajších predpisov. Konania začaté pred 1. januárom 2003 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od 1. januára 2003, dokončí úrad podľa predpisov platných v čase, keď sa konanie začalo.
(3)
Úrad do 31. decembra 2001 určí spôsob výpočtu maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného plynu pre jednotlivé skupiny odberateľov, ktorý bude platný od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.
§ 19
(1)
Na prvé funkčné obdobie po zriadení úradu prezident Slovenskej republiky vymenuje členov regulačnej rady takto:
a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na šesť rokov,
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na štyri roky,
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou na dva roky,
pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 3.
(2)
Návrhy na vymenovanie členov regulačnej rady na prvé funkčné obdobie predložia navrhovatelia podľa odseku 1 prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Prvé zasadnutie regulačnej rady zvolá člen regulačnej rady určený prezidentom Slovenskej republiky do 30 dní od vymenovania členov regulačnej rady.
Čl. II
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ alebo slovo „ministerstvo“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona s výnimkou § 9 ods. 19 a 21 a § 39 ods. 1 a 5 a vo všetkých predpisoch vydaných na jeho základe nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví“ alebo slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Licencia sa nevyžaduje
a)
na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov v energetických zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MWe alebo 5 MWt, ak ide o
1.
výrobu elektriny v malých vodných elektrárňach a vo veterných elektrárňach,
2.
výrobu elektriny alebo tepla v solárnych zariadeniach a v zariadeniach na využitie geotermálnej energie,
3.
výrobu tepla z bioplynu,
b)
na výrobu elektriny alebo tepla v ostatných energetických zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom do 0,5 MWe alebo 0,5 MWt,
c)
na výrobu plynu z biologicky degradovateľných látok.
(6)
Prevádzkovateľ zariadenia uvedeného v odseku 5 je povinný oznámiť úradu začatie a skončenie výroby alebo rozvodu elektriny alebo výroby alebo rozvodu tepla, alebo výroby alebo rozvodu plynu v tomto zariadení najneskoršie 15 dní pred dňom začatia alebo skončenia výroby alebo rozvodu. Prevádzkovateľ tohto zariadenia v oznámení uvedie,
a)
ak prevádzkovateľom je fyzická osoba,
1.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt,
2.
predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,
3.
obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené,
4.
druh a výkon energetického zariadenia, na ktorom vykonáva alebo bude vykonávať činnosti uvedené v odseku 5,
b)
ak prevádzkovateľom je právnická osoba,
1.
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
2.
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu,
3.
predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,
4.
identifikačné číslo organizácie (IČO),
5.
druh a výkon energetického zariadenia, na ktorom vykonáva alebo bude vykonávať činnosti uvedené v odseku 5.
(7)
Prevádzkovateľovi energetického zariadenia na výrobu alebo rozvod elektriny alebo na výrobu alebo rozvod tepla, alebo na výrobu alebo rozvod plynu podľa odseku 5, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) alebo ods. 2 písm. a) a b) a ktorý splní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 6, vydá úrad osvedčenie o registrácii prevádzkovateľa a jeho energetického zariadenia, ktoré je oprávnením na podnikanie v energetickom odvetví v rozsahu uvedenom v osvedčení o registrácii. Práva a povinnosti držiteľa licencie podľa § 9, § 11 ods. 3, 5 a 6, § 12 ods. 10 a 11 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa energetického zariadenia, ktorému bolo vydané osvedčenie o registrácii.
(8)
Osvedčenie o registrácii podľa odseku 7 vydá úrad žiadateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
5.
V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Úrad vydá licenciu, ak žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie licencie. Ak bol žiadateľovi udelený predchádzajúci súhlas na výstavbu alebo rekonštrukciu energetického zariadenia, alebo na zmenu palivovej základne energetického zariadenia (§ 10 ods. 3) a ak žiadateľ dodržal podmienky uvedené v tomto predchádzajúcom súhlase, úrad vydá licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto predchádzajúcom súhlase; v tomto prípade sa nevyžaduje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. b).“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
6.
V § 4 ods. 7 sa v úvodnej vete za slovami „požiadavky na odbornú prax“ vkladajú slová „v príslušnom energetickom odvetví“ a v písmene d) sa za slovo „praxe“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „v príslušnom energetickom odvetví.“.
7.
V § 9 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej preddavkovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku energie a ak odberateľ túto preddavkovú platbu alebo tento nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil držiteľ licencie a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy; na doručenie výzvy sa primerane vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
8.
V § 9 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„na vyvlastnenie nehnuteľností a obmedzenie práv k nehnuteľnostiam z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania týchto rozvodných zariadení sa vzťahujú všeobecné predpisy o vyvlastnení.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 128 Občianskeho zákonníka, § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 9 ods. 11 v druhej vete sa slovo „rozklad“ nahrádza slovom „odvolanie“ a v tretej vete sa slová „Podaný rozklad“ nahrádzajú slovami „Podané odvolanie“.
10.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19)
Najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre odberateľov, ktorí budú oprávnení uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu s ľubovoľným držiteľom licencie na výrobu alebo rozvod elektriny alebo plynu (ďalej len „oprávnený odberateľ“) podľa odseku 20, určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(20)
Držiteľ licencie na rozvod elektriny alebo plynu je povinný vykonať na základe zmluvy a za odplatu pre oprávneného odberateľa, ktorý spĺňa technické podmienky, prenos elektriny alebo prepravu plynu prostredníctvom sústavy energetických zariadení držiteľa licencie, ak to umožňujú technické podmienky tejto sústavy energetických zariadení.
(21)
Podrobnosti o pravidlách prenosu elektriny a prepravy plynu pre oprávnených odberateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
11.
V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Štátnu reguláciu v energetických odvetviach vykonáva úrad.
(3)
Úrad vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie energetického zariadenia, alebo na zmenu palivovej základne energetického zariadenia v súlade s energetickou politikou, ak ide o energetické zariadenia na
a)
výrobu elektriny o inštalovanom výkone nad 10 MWe,
b)
rozvod a tranzit elektriny vysokého napätia a veľmi vysokého napätia,
c)
rozvod plynu a tranzit plynu s výnimkou plynovodnej prípojky (§ 24 ods. 1),
d)
výrobu tepla a teplej úžitkovej vody s inštalovaným výkonom nad 5 MWt,
e)
horúcovodný rozvod tepla.“.
12.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 4 až 9.
13.
V § 14 ods. 10 sa slová „dodávok elektriny“ nahrádzajú slovami „pripojenia, dodávok a merania elektriny, ako aj kategorizáciu odberateľov na tieto účely“.
14.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Z dôvodov bezpečnosti zásobovania úrad uloží výkupcovi uprednostniť pri vykupovaní elektrinu zo zdrojov používajúcich domáce uhlie ako primárny zdroj v pomere, ktorý neprekročí za kalendárny rok 10 % z celkového množstva primárnej energie potrebnej na výrobu elektriny vyrobenej v Slovenskej republike.“.
15.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho elektrického vedenia prístup a príjazd k takémuto vedeniu a na ten účel mu umožniť udržiavať voľný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4 m po každej strane vonkajšieho elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.“.
16.
V § 19 ods. 12 sa slová „odsekov 3 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 9“.
17.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zriaďovať a“.
18.
V § 25 ods. 7 sa za slovo „plynu“ vkladá čiarka a slová „ako aj kategorizáciu odberateľov na tieto účely“.
19.
V § 40 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
20.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označia ako písmená a) až c).
21.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „13a“.
22.
V § 40 odsek 3 znie:
„(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď Štátna energetická inšpekcia porušenie povinnosti zistila, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
23.
V § 40 ods. 4 a 5 sa slová „orgán, ktorý pokutu uložil“ nahrádzajú slovami „Štátna energetická inšpekcia“.
24.
§ 41 znie:
㤠41
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
25.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Oprávnenie stavebníka energetického rozvodného zariadenia
Stavebník energetického rozvodného zariadenia, ktorý nie je držiteľom licencie ani držiteľom osvedčenia (§ 3 ods. 7), má pri zriaďovaní energetického rozvodného zariadenia na cudzích pozemkoch práva a povinnosti držiteľa licencie uvedené v § 9 ods. 6 písm. a), b) a c) a ods. 7 až 9.“.
26.
Nad § 42 sa umiestňuje nadpis „Prechodné ustanovenia“ a doterajší nadpis § 42 sa vypúšťa.
27.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Prevádzkovatelia zariadení uvedených v § 3 ods. 5, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. júla 2001 a ktoré sú naďalej v prevádzke, bez ohľadu na to, či im bola vydaná licencia alebo iné oprávnenie na podnikanie v energetike podľa doterajších predpisov, sú povinní oznámiť úradu výrobu alebo rozvod elektriny, výrobu alebo rozvod tepla a výrobu alebo rozvod plynu v týchto zariadeniach do 30. júna 2002.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,“.
2.
V § 4 ods. 1 a 2 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iných orgánov štátnej správy“.
3.
V § 5 ods. 1 a 3 sa za slová „ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a iné orgány štátnej správy“.
4.
V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „iného ústredného orgánu štátnej správy“ sa vkladajú slová „alebo iného orgánu štátnej správy“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I § 3 písm. b), § 5 ods. 1 písm. c), § 12, § 14 ods. 5, § 20 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 ods. 1 a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.
6)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
7)
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.