27/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001 do 06.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 19. januára 2001,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z. a vyhlášky č. 369/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „okresnému úradu" nahrádzajú slovami „regionálnej veterinárnej správe9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Podmienky uvádzania potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov do obehu
(1)
Výrobca potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov pred začatím výroby potravinárskych výrobkov, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov predkladá orgánu potravinového dozoru príslušnému podľa § 3
a)
dokumentáciu, ktorá charakterizuje vlastnosti a znaky každého vyrábaného výrobku, obsahujúcu najmä
1.
obchodný názov výrobku,
2.
hmotnosť výrobku, jeho objem, počet,
3.
použitý obal a posudok ministerstva zdravotníctva10) o jeho schválení, ak použitie obalu nie je povolené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,
4.
základné fyzikálno-chemické vlastnosti, mikrobiologické požiadavky,
5.
zloženie výrobku, zloženie použitých zložiek, podiel použitých zložiek, ak to ustanovuje potravinový kódex, použitú prídavnú látku a pri látke neuvedenej vo všeobecne záväzných právnych predpisoch číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný posudok ministerstva zdravotníctva10) o jej schválení, a jej množstvo,
6.
opis jednotlivých fáz technologického postupu s ukazovateľmi, ako je teplota a čas rozhodujúci na dosiahnutie zdravotnej neškodnosti a deklarovanej kvality,
7.
návod na použitie (ak ide o potravinu, ktorej kvalita by sa nesprávnym použitím zhoršila),
8.
dátum najneskoršej spotreby; uviesť, či ide o údaj určený na základe skladovacích skúšok alebo podľa porovnateľného výrobku,
9.
podmienky skladovania,
b)
certifikát, ak má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality.
(2)
Potraviny, tabakové výrobky a kozmetické prostriedky z tuzemskej výroby pred uvedením do obehu podliehajú
a)
pravidelnému skúšaniu a overovaniu ich kvality a zdravotnej neškodnosti podľa požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,10a)
b)
overovaniu vzoriek určeného počtu odberov v časových intervaloch a počtu skúšaní podľa jednotlivých požiadaviek kvality a zdravotnej neškodnosti podľa druhu, skupiny alebo podskupiny potraviny, tabakových výrobkov alebo kozmetických prostriedkov na základe ich špecifického charakteru, počtu výskytu nedostatkov a v nadväznosti na kontrolu v kritických kontrolných bodoch10b) vo výrobnom procese potraviny,
c)
zmyslovému, chemickému, fyzikálnemu a mikrobiologickému skúšaniu podľa technických požiadaviek v laboratóriách výrobcu alebo v iných laboratóriách.
(3)
Dokumentáciu o vykonaných skúškach podľa odseku 2 uchováva výrobca najmenej dva roky.
(4)
Medzi ďalšie potraviny patria určené výrobky,10c) ktoré možno uvádzať do obehu po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami. Zoznam určených výrobkov je uvedený v prílohách č. 4 a 4a.
(5)
Technickými požiadavkami sú požiadavky, ktoré sú uvedené v technických predpisoch10d) alebo v slovenských technických normách.
(6)
Výrobky z tuzemskej výroby, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 4 a 4a, sa uvádzajú do obehu po predložení ohlásenia podľa § 2 a dokumentácie podľa odseku 1.
(7)
Ak sa podstatne zmenia skutočnosti alebo podmienky určených výrobkov z tuzemskej výroby alebo z dovozu podľa odseku 4, za ktorých bolo vydané písomné vyhlásenie o zhode, a tieto zmeny ovplyvnia ich vlastnosti z hľadiska technických požiadaviek, vydáva sa nové písomné vyhlásenie o zhode pri dodržaní postupu podľa § 4c.
(8)
Podstatnou zmenou skutočností, pri ktorých sa vydáva nové písomné vyhlásenie o zhode na určené výrobky, pri ich uvádzaní do obehu je
a)
zmena výživovej hodnoty (energetická hodnota a biologická hodnota) určeného výrobku, ktorá vzniká pridávaním nových látok na úpravu výživovej hodnoty, ako sú minerálne látky, stopové prvky, vitamíny a iné výživové látky alebo ich množstvá,
b)
použitie novej prídavnej látky alebo pomocnej technologickej látky alebo zmena ich množstiev,
c)
zmena v používaní prídavných látok alebo technologicky pomocných látok na základe povolenia ministerstva zdravotníctva,10e)
d)
zmena v zložení určeného výrobku na základe zmenenej receptúry,
e)
zmena spotrebiteľského obalu a jeho označenia,
f)
zmena technologických operácií, ktorými došlo k zmene charakteristických vlastností, zmene prípravy alebo použitia určeného výrobku,
g)
zmena všeobecne záväzného právneho predpisu,10f)
h)
použitie nových obalov a obalových materiálov na základe posudku ministerstva zdravotníctva,10g)
i)
vydanie rozhodnutia o stiahnutí určeného výrobku z obehu príslušným orgánom potravinového dozoru.
(9)
Potraviny a nové potraviny5) uvedené v prílohe č. 3 možno uvádzať do obehu len na základe ich schválenia ministerstvom zdravotníctva10) po predložení žiadosti o schválenie.11)
(10)
Nové potraviny sú:
a)
potraviny a ich zložky obsahujúce geneticky modifikované organizmy,
b)
potraviny a ich zložky, ktoré boli vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov, ale konkrétna potravina ich už neobsahuje,
c)
potraviny a ich zložky obsahujúce novú alebo úmyselne modifikovanú základnú molekulárnu štruktúru,
d)
potraviny pozostávajúce alebo izolované z mikroorganizmov, húb alebo rias,
e)
potraviny pozostávajúce alebo izolované z rastlín alebo zo živočíchov s výnimkou rastlín alebo živočíchov získaných tradičným postupom šľachtenia alebo chovu, alebo rozmnožovania,
f)
potraviny vyrobené doteraz nepoužívanými technologickými postupmi, ktoré vedú k významným zmenám v štruktúre potraviny alebo zloženia, ktoré ovplyvňujú ich výživovú hodnotu, metabolizmus človeka alebo tvorbu nežiaducich látok.
(11)
Ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, možno vydať písomné vyhlásenie o zhode dovážaných výrobkov uvedených v prílohe č. 4a na základe protokolu o skúške, ktorý bol vystavený príslušným orgánom alebo príslušným laboratóriom vyvážajúcej krajiny.
(12)
Dovoz potravín živočíšneho pôvodu sa vykonáva na základe určených a vyhlásených veterinárnych podmienok a veterinárneho osvedčenia vydaného príslušným úradom krajiny pôvodu.12)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10g a k odkazu 12 znejú:
„10a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
10b)
§ 251 až 259 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
10c)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10d)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
10e)
§ 150 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
10f)
Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
10g)
§ 168 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
12)
§ 45 zákona č. 337/1998 Z. z.“.
3.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Podmienky uvádzania určených výrobkov do obehu
(1)
Určené výrobky uvedené v prílohe č. 4 možno uvádzať do obehu po posúdení zhody okrem potravín na osobitné výživové účely, potravín s epidemiologickým rizikom a nových potravín uvedených v prílohe č. 3 vtedy, ak sa
a)
uskutoční pred ich uvedením do obehu posúdenie zhody na základe skúšok kvality a zdravotnej neškodnosti, ktoré sa vykonáva podľa § 4 ods. 2 alebo ich posúdenie zhody vykoná akreditovaná osoba13) alebo autorizovaná osoba14); v prípade dovážaných výrobkov sa vykonáva vlastné posúdenie zhody alebo sa môžu využiť podklady zahraničného výrobcu, od ktorého sa výrobok dováža,
b)
vydá po vykonaní posúdenia zhody písomné vyhlásenie o zhode podľa § 4c,
c)
zabezpečí, aby všetky určené výrobky, ktoré sa uvádzajú do obehu po posúdení zhody, zodpovedali požiadavkám technických predpisov alebo slovenských technických noriem, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode.
(2)
Posúdenie zhody určených výrobkov uvedených v prílohe č. 4a okrem potravín na osobitné výživové účely, potravín s epidemiologickým rizikom a nových potravín uvedených v prílohe č. 3 sa vykonáva tak, že sa
a)
vypracúva dokumentácia podľa § 4b,
b)
uskutočňuje pred ich uvedením do obehu posúdenie zhody podľa vnútorného predpisu [§ 4 ods. 1 písm. a)] na základe protokolu o skúške, ktorú vykonala akreditovaná osoba alebo autorizovaná osoba na zistenie kvality a zdravotnej neškodnosti určeného výrobku, ako je uvedené v prílohe č. 4a, a na základe ďalších technických požiadaviek ustanovených v technickom predpise alebo v slovenskej technickej norme,
c)
vydá po vykonaní posúdenia zhody písomné vyhlásenie o zhode podľa § 4c,
d)
zabezpečí, aby všetky určené výrobky, ktoré sa uvádzajú do obehu po posúdení zhody, zodpovedali požiadavkám technických predpisov alebo slovenských technických noriem, ktoré výrobca alebo dovozca uviedol vo vyhlásení o zhode.
(3)
Pri posúdení zhody vlastností určených výrobkov s technickými požiadavkami sa používajú slovenské technické normy vhodné na posúdenie zhody.15)
§ 4b
Dokumentácia
Dokumentácia na posúdenie zhody vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami podľa § 4 ods. 5 obsahuje
a)
všeobecný opis výrobku,
b)
vnútorný predpis a certifikát podľa § 4 ods. 1,
c)
upozornenie na nebezpečenstvo a návod na používanie výrobku, ak je to potrebné,
d)
zoznam technických predpisov alebo slovenských technických noriem, podľa ktorých sa vykonalo posúdenie zhody,
e)
výsledky vykonaných skúšok vlastností výrobku, protokoly o skúškach, prípadne certifikáty,
f)
doklad o použití nových prídavných látok, technologicky pomocných látok a obalov, ak sa použili.
§ 4c
Vyhlásenie o zhode
(1)
Pred uvedením určeného výrobku do obehu sa vydáva písomné vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu - meno a priezvisko, jeho sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a miesto výroby určeného výrobku,
b)
identifikačné údaje o určenom výrobku - názov určeného výrobku, číslo klasifikácie produkcie a číslo kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, pri dovoze určených výrobkov tiež názov a adresu výrobcu a miesto výroby,
c)
opis a určenie určeného výrobku,
d)
použitý postup posudzovania zhody,
e)
zoznam technických predpisov alebo slovenských technických noriem, podľa ktorých sa vykonalo posúdenie zhody,
f)
údaje o akreditovanej osobe alebo autorizovanej osobe, ak vykonala posúdenie zhody, a údaje o vydanom doklade,
g)
vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že
1.
určený výrobok spĺňa ustanovené technické požiadavky podľa tejto vyhlášky,
2.
prijal opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých určených výrobkov uvádzaných do obehu s technickými požiadavkami,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno a priezvisko zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu, jej podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
Ak dôjde k zmene skutočností, podľa ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode určených výrobkov, výrobca alebo dovozca, ktorý chce naďalej uvádzať takto zmenené určené výrobky do obehu, vykoná nové posúdenie zhody a vydá nové vyhlásenie o zhode.
(3)
Pri distribúcii určených výrobkov sa na každom sprievodnom doklade potvrdzuje, že na ne bolo vydané písomné vyhlásenie o zhode. Pri určených výrobkoch z dovozu dovozca vydáva písomné vyhlásenie o zhode na každú dodávku výrobkov uvedených v prílohe č. 4, pri víne podľa prílohy č. 4a.
(4)
Písomné vyhlásenie o zhode sa predkladá pri dodávke určených výrobkov ďalšiemu dodávateľovi na jeho vlastnú výrobnú spotrebu s prvou dodávkou. Pri ďalších dodávkach sa na sprievodnom doklade potvrdzuje, že písomné vyhlásenie o zhode bolo vydané. Posúdenie zhody sa vykonáva podľa § 4a ods. 1. Vzor písomného vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 5.
§ 4d
Podmienky uvádzania čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny a konzumných zemiakov z dovozu do obehu
(1)
Pri dovoze čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny a konzumných zemiakov ako ďalších potravín určených na priamu spotrebu v pôvodnom čerstvom stave alebo na ďalšie spracovanie a splnenie požiadaviek ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch16) možnosť ich uvádzania do obehu dovozca preukazuje certifikátom vydaným príslušným inšpekčným orgánom vyvážajúcej krajiny alebo certifikátom od príslušného orgánu potravinového dozoru17) vystaveným na každú dodávku.
(2)
Pri dodávke čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny a konzumných zemiakov sa na každom sprievodnom doklade potvrdzuje, že na dovezené potraviny bol vydaný certifikát.
(3)
Pri dodávke čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny a konzumných zemiakov alebo ich častí určených výrobcovi na ďalšie spracovanie dovozca zabezpečí potvrdenie certifikátu výrobcom a bezodkladne doručí kópiu potvrdeného certifikátu príslušnému orgánu potravinového dozoru;17) za ďalšie spracovanie vo výrobe sa nepovažuje jednoduché delenie, triedenie, váženie, balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezených potravín (dodávky).
(4)
Certifikáty uchováva dovozca jeden rok.
(5)
Vzory certifikátov na čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky určené na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie sú uvedené v prílohách č. 6 a 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 17 znejú:
„13)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
14)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z.
15)
§ 5 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
16)
Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 č. 1541/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čerstvé ovocie a čerstvú zeleninu (oznámenie č. 271/2000 Z. z.), výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 č. 1541/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich (oznámenie č. 270/2000 Z. z.), výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
17)
§ 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.“.
4.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Určené výrobky uvedené v prílohách č. 4 a 4a, ktoré majú vydané certifikáty, možno uvádzať do obehu bez vyhlásenia o zhode len do 30. septembra 2001.
(3)
Určené výrobky uvedené v prílohách č. 4 a 4a, na ktoré boli vydané písomné vyhlásenia o zhode podľa osobitného predpisu,18) možno uvádzať do obehu len do 31. decembra 2001.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.“.
5.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
ZOZNAM
potravín, ktoré možno uvádzať do obehu po schválení príslušným orgánom na ochranu zdravia
Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Zodpovedá KP

Potraviny na osobitné výživové účely sú:

1. potraviny na výživu dojčiat,

2. potraviny ako následné výživové prípravky na báze cereálií pre dojčatá a malé deti,

3. potraviny ako následné výživové doplnkové prípravky pre dojčatá a malé deti,

4. potraviny so zníženým množstvom sodíka a náhrady jedlej soli,

5. bezgluténové potraviny,

6. potraviny pre fenylketonurikov,

7. potraviny pre diabetikov,

8. potraviny na regulovanie telesnej hmotnosti,

9. potraviny ako výživové doplnky na báze vitamínov a minerálnych látok
Nové potraviny a nové zložky, ktoré sa v konkrétnych potravinách bežne nepoužívajú alebo pochádzajú z procesov, ktoré sa pri výrobe potravín bežne nepoužívajú Všetky KP
0408, 0410 Hmoty vaječné, majonézy a krémy, konzervy vaječné a výrobky z tepelne neopracovaných vajec 15.89.12
2105 Zmrzliny cukrárenské 15.52.10
Pokrmy studenej kuchyne (lahôdkárske výrobky) 15.89.14
2106 Pokrmy hotové mrazené alebo chladené na účely spoločného stravovania 15.89.14
2201, 2202 Stolová, dojčenská, balená pitná voda, prírodné minerálne vody a sódová voda Povzbudzujúce nápoje
15.98.11

15.98.12
0401 Výrobky z nepasterizovaného mlieka 15.51
2106 Rastlinné výťažky - bylinkové a ovocné čaje 15.86.15
2501 Kuchynská a morská soľ na ľudskú výživu 14.40.10
Nové prídavné látky”.“.

6.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
ZOZNAM
určených výrobkov, na ktoré sa pred ich uvedením do obehu vydáva písomné vyhlásenie o zhode na základe vlastného zistenia alebo podkladov zahraničného výrobcu
Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Zodpovedá KP
1207 Olejnaté semená,1) z toho len

- sezamové semená
- mak

01.11.33

01.11.35
0209 Slanina údená 15.11.30
1501 Masť bravčová škvarená 15.11.30
0207 Hydina zabitá čerstvá, chladená a mrazená
Hydinové droby čerstvé, chladené a mrazené
Hydina delená čerstvá, chladená a mrazená
Polotovary hydinové čerstvé, chladené a mrazené2)

15.12.11

15.12.12
2005 Výrobky zemiakové sušené, smažené a ostatné3) 15.31.12
2009 Ovocné šťavy4)
Ovocné a zeleninové šťavy, ovocie tekuté a zelenina tekutá
15.32.10
0710 Výrobky zeleninové mrazené 15.33.11
2002, 2003, 2004, 2005 Zelenina konzervovaná inak ako vínnym octom alebo kyselinou octovou okrem homogenizovaných zeleninových výrobkov pre detskú výživu, kečupu, paradajkovej omáčky 15.33.14
2001 Zelenina konzervovaná octom alebo kyselinou octovou, z toho zelenina konzervovaná octom, uhorky konzervované octom a huby konzervované octom 15.33.15
0811 Výrobky ovocné mrazené 15.33.21
0405 Maslo a iné tuky pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov5) 15.51.30
0406 Tvaroh a výrobky tvarohové, termixy6) 15.51.40
1006 Ryža, okrem ryže na siatie 15.61.10 15.61.40
1103 Krupica, prášok a pšeničné aglomerované výrobky (krupica pšeničná a krupica pšeničná dehydrovaná) 15.61.31
1104, 1904
Ostatné výrobky z obilných zŕn (vrátane kukuričných lupienkov)

- raňajky obilné,
- výrobky a pochúťky obilné tepelne upravené
15.61.33
1108, 1901 Natívne škroby potravinárske, výrobky zo škrobu dezertného typu (prášky pudingové a krémové), mliečne pudingy i hotové7)
15.62.22

15.88.10
1905
Výrobky pekárske trvanlivé

Pečivo trvanlivéVýrobky cereálne extrudované

15.82.11

15.82.12

15.82.13
1805 Kakaový prášok konzumný 15.84.13
1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) 15.84.23
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
15.84.14

15.84.22
2006 Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupky a iné časti rastlín, konzervované cukrom - výrobky napustené cukrom a kandizované 15.84.24
2101
Kávoviny

Výťažky čajové

15.86.12

15.86.14
2104 Prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky alebo bujóny8) 15.89.11
2102
Droždie

Hotové prášky do pečiva9)
15.89.13
0713, 1901, 2106 Výrobky zo strukovín a strukoviny balené
15.89.14

15.61.23

15.61.32
2202 Ovocné nealkoholické nápoje, sirup konzumný, nápoje nealkoholické v prášku, limonády, sirup limonádový a sirup pre minerálne vody10) 15.98.12

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy (oznámenie č. 355/2000 Z. z.).2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4321/1/1999-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso (oznámenie č. 56/2000 Z. z.).
3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 č. 1541/1/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich (oznámenie č. 270/2000 Z. z.).
4) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie č. 163/2000 Z. z.).
6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/1/2000-100 (oznámenie č. 163/2000
Z. z.).7) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999 č. 1781/2/1999-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potravinársky škrob, výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky (oznámenie č. 192/1999 Z. z.).
8) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999 č. 1781/4/1999-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy a polievkové prípravky (oznámenie č. 194/1999 Z. z.).
9) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice (oznámenie č. 356/2000 Z. z.).
10) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).„.“.
7. Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 4a, ktorá znie:
„Príloha č. 4a k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
ZOZNAM
určených výrobkov, na ktoré sa pred ich uvedením do obehu vydáva vyhlásenie o zhode na základe protokolu o skúške vydaného akreditovanou osobou a autorizovanou osobou
Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Posúdenie zhody Zodpovedá KP
0409 Prírodný med1) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 01.25.21
- farbivá,
- mikrobiologické skúšky,2)
- sacharóza, hydroxymetylfurfural, rezíduá veterinárnych liečiv,
- peľová analýza
0210 Mäso údené - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.13.11
-PCB,
- polyaromatické uhľovodíky,
- dusičnany,
- voda, bielkoviny, P (ako P2O5),
- mikrobiologické skúšky3)
1604 Výrobky rybie - chemické prvky Pb, Cd, Hg, As, 15.20.14
- PCB, farbivá, konzervačné látky,
- histamín,
- mikrobiologické skúšky4)
0712 Zelenina sušená - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.33.13
Huby sušené5) - dusičnany,
- rezíduá po plynovaní (ak sa použil plyn),
- mikrobiologické skúšky6)
0813, 2007, 2008 Džemy a rôsoly, marmelády, lekváre, kompóty, ovocie sušené a ostatné konzervované ovocie, ovocie a plody suché upravené - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Sn 15.33.22
15.33.25
15.33.23
(v konzervách),
- konzervačné látky, farbivá a sladidla (2007, 2008),
- mikrobiologické skúšky6)
1516, 1517 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikovanéStužené jedlé tuky - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, 15.42.13
15.43.10
- konzervačné látky, syntetické farbivá,
- mikrobiologické skúšky,7)
- vitamíny, prípadne iné výživové látky, ak sa pridávajú alebo uvádzajú na obale
0406 Syry (všetky druhy vrátane bryndze z pasterizovaného mlieka)8) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.51.40
- dusitany, dusičnany (v prírodných syroch),
- NaCl, kyslosť (bryndza, plesňové syry),
- mykotoxíny (plesňové syry),
- mikrobiologické skúšky9)
0401 Mlieko a smotana nezahustené nesladené s obsahom tuku do 6 % hmotnosti a nad 6 % hmotnosti8) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.51.11
15.51.12
- PCB
- kyslosť
- mikrobiologické skúšky9)
0403 Jogurt a ostatné druhy skvaseného alebo acidofilného mlieka alebo smotany - výrobky mliečne skvasené8) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.51.52
- PCB, konzervačné látky, syntetické farbivá a sladidla,
- mikrobiologické skúšky9)
2105 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky okrem zmrzlín cukrárenských10) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.52.10
- konzervačné látky, syntetické farbivá a sladidla,
- mikrobiologické skúšky9)
1902 Cestoviny, tiež varené, plnené alebo inak pripravované - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Cu, 15.85.1115.85.12
- farbivá,
- mikrobiologické skúšky11)
2103 Prípravky na omáčky a pripravené omáčky, korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie, horčičná múčka a hotová horčica, z toho len hotové omáčky, miešané korenisté zmesi, horčica, kečup - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni, 15.87.12
- farbivá, konzervačné látky,
- mikrobiologické skúšky12)
2206 Ovocné vína
Medovina13)
- chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.94.10
- sladidla, konzervačné látky,
-mikrobiologické skúšky14)
2203 Pivo zo sladu8) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.96.10
- aflatoxíny, nitrozaminy, sladidla, syntetické farbivá,
- mikrobiologické skúšky14)
2208 Destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje, zložené alkoholické prípravky používané na výrobu nápojov (okrem etylalkoholu nedenaturovaného s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vôl.) - liehoviny - ftaláty, 15.91.10
- metylalkohol,
- syntetické farbivá a syntetické sladidla,
- mikrobiologické skúšky12)
2204, 2205 Víno stolové
Vína vo fľašiach z dovozu15)
- chemické prvky Pb, Cd, Hg, Cu (vermut), 15.93.11
15.93.12
15.95.10
- konzervačné látky,
- syntetické farbivá a syntetické sladidla,
- mikrobiologické skúšky,14)
- obsah prchavých kyselín
0802 Ovocie škrupinové, z toho len mandle vylúpané, lieskové oriešky vylúpané a pistácie16) - aflatoxíny, 01.13.24
- mikrobiologické skúšky17)
1601, 1602 Mäsové výrobky (z hovädzieho, teľacieho, bravčového a baranieho mäsa) okrem údeného mäsa - dusitany, dusičnany, 15.13.12
- chemické prvky Pb, Cd, Hg,
- PAU, PCB,
Mäsové konzervy - fosfáty,
Mäsové výrobky hydinové - mikrobiologické skúšky,18)
Konzervy z drobných hospodárskych zvierat a zveriny - NaCl, tuk, bielkoviny, škrob, voda,
- aktivita vody
Jedlá hotové mäsité, konzervované alebo mrazené
1604 Konzervy z morských rýb - chemické prvky Pb, Cd, Hg, As, Sn, 15.20.14
Konzervy zo sladkovodných rýb - histamín, parazity, PCB,
- konzervačné látky, farbivá,
- mikrobiologické skúšky,19)
-NaCl
1605 Kôrovce, mäkkýše v konzervách - chemické prvky Pb, Cd, Hg, As, 15.20.15
Konzervy z lastúrovitých zvierat a kôrovcov - histamín, parazity, PCB,
- konzervačné látky, farbivá,
- mikrobiologické skúšky,19)
-NaCl
1507, 1508, 1509, 1512, 1514 Sójový olej, arašidový olej, olivový olej, slnečnicový olej, repkový alebo horčicový olej - na ľudskú výživu - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, 15.41.12
- antioxidanty, 15.42.11
- konzervačné látky,
- syntetické farbivá,
- mikrobiologické skúšky,7)
- kyselina eruková (repkový olej),
- číslo kyslosti,
- cholesterol (ak sa uvádza na obale),
- vitamíny a iné výživové látky, ak sa uvádzajú na obale
0402 Konzervy a výrobky zo sušeného mlieka a zahusteného mlieka - výrobky mliečne sušené a zahustené8) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.51.20
-PCB, 15.51.51
- syntetické farbivá,
- syntetické sladidla,
- mikrobiologické skúšky20)
0901, 2101 Káva, bez kofeínu alebo pražená - chemické prvky Pb, Cd, Hg, 15.86.11
Výťažky z kávy - PAU, aflatoxíny, kofeín, 15.86.12
- mikrobiologické skúšky12)
0902 Čaj fermentovaný a nefermentovaný, tiež aromatizovaný21) - chemické prvky Pb, Cd, Hg, As, 15.86.13
- aflatoxíny, farbivá,
- mikrobiologické skúšky12)
2106 Jedlá hotové konzervované - chemické prvky Pb, Cd, Hg, Sn, 15.89.14
Jedlá hotové mrazené22) - mikrobiologické skúšky23)
1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu (oznámenie č. 354/2000 Z. z.).2) Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
3) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).4) Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 č. 1541/3/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb (oznámenie č. 272/2000 Z. z.).
6) Príloha č. 13 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
7) Príloha č. 6 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
8) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie č. 163/2000 Z. z.).9) Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).10) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/2/1999-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu (oznámenie č. 57/2000 Z. z.).
11) Príloha č. 8 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
12) Príloha č. 16 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
13) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
14) Príloha č. 17 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona
č. 132/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej epubliky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských
vín a na ich zloženie.
16) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy (oznámenie č. 355/2000 Z. z.).
17) Príloha č. 7 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
18) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
19) Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
20) Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).21) STN 58 0112-1 až 9.22) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999 č. 1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca termosterilizované pokrmy (oznámenie č. 195/1999 Z. z.).
23) Príloha č. 19 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.
8.
Príloha č. 5 znie:
Príloha č. 5 k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
9.
Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 a 7, ktoré znejú:
Príloha č. 6 k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 27/2001 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Pavel Koncoš  v. r.