262/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. júna 2001,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku sa mení takto:
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.