26/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 14.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2000,
ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
typy hnojív, zloženie, balenie, označovanie, rizikové prvky a ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív a pôdy a prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá,
b)
odber vzoriek hnojív,
c)
analytické metódy skúšania hnojív a biologické skúšky,
d)
skladovanie hnojív.
§ 2
Typy hnojív, pestovateľských substrátov a požiadavky na pôdne pomocné látky sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Rizikové prvky sú: kadmium (Cd), olovo (Pb), ortuť (Hg), arzén (As), chróm (Cr). Pre organické hnojivá, pestovateľské substráty a hospodárske hnojivá sú rozšírené o meď (Cu), molybdén (Mo), nikel (Ni), zinok (Zn) a selén (Se). Limitné hodnoty pre hnojivá a pôdy sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Prípustné odchýlky od hodnôt jednotlivých zložiek a ich súčtu sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Ak sú údaje uvedené ako maximálne alebo minimálne alebo ak je uvedené ich rozmedzie, odchýlky nie sú povolené. Rozsah odchýlok berie do úvahy neovplyvniteľné chyby vznikajúce pri výrobe, odbere vzoriek alebo pri chemickej analýze kontrolných vzoriek.
(4)
Kladné odchýlky v zrnitosti a v chemickom zložení sa neberú do úvahy, ak ide o základné živiny a hlavnú frakciu.
§ 4
(1)
Balené hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky uvádzané na trh majú označenie uvedené na obale alebo s obalom pevne spojené.
(2)
Označenie živín slovne a chemickými značkami je uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Obsah živín v hnojivách je uvedený v označení hnojiva v hmotnostných percentách buď ako celé číslo, alebo s presnosťou na jedno desatinné miesto; vo viaczložkových hnojivách v poradí: N, P (P2O5), K (K2O).
(4)
Formy a rozpustnosť živín sú uvedené v označení v hmotnostných percentách, ak príloha č. 1 neustanovuje iný spôsob.
(5)
Hmotnosť alebo objem uvedený v označení na obale alebo dodávke je čistá hmotnosť alebo čistý objem hnojiva.
(6)
Odseky 2 až 5 platia pre pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky obdobne.
(7)
Hnojivá zodpovedajúce typu uvedenému v prílohe č. 1 sa na trh uvádzajú výhradne balené, ak je to uvedené v stĺpci 7 tejto prílohy.
§ 5
(1)
Odber vzoriek výrobku zahŕňa odber čiastkových vzoriek, vytvorenie súhrnných a konečných vzoriek, uchovávanie a označovanie konečných vzoriek vrátane vyhotovenia protokolu o odbere vzorky.
(2)
Na odber vzoriek sa používa, ak ide o
a)
tuhé výrobky, mechanické zariadenie výrobcu určené na odber vzoriek výrobkov, ktoré je v pohybe alebo ktorým sa pri odbere pohybuje, alebo vzorkovače, napríklad rúrkové, ploché lopatky a špirálové vzorkovače vhodné z hľadiska veľkosti šarže a častíc výrobku,
b)
kvapalné výrobky, vzorkovacia pumpa, vzorkovacia trubica so spodným uzáverom a vzorkovacia nádoba.
(3)
Na delenie vzorky sa používa delič, výnimočne sa vzorka delí kvartáciou.
(4)
Pomôcky na odber vzoriek nesmú byť z materiálu, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vzorky.
(5)
Ak je šarža veľká alebo uložená takým spôsobom, že z nej nemožno odobrať jednotlivé čiastkové vzorky, za šaržu sa považuje len tá jej časť, ktorá umožní odber čiastkových vzoriek.
(6)
Hmotnosť čiastkovej vzorky odobranej z voľne uložených výrobkov, balených výrobkov s hmotnosťou obsahu nad 50 kg alebo s objemom nad 50 l, musí byť najmenej 200 g okrem čiastkovej vzorky odobranej mechanickým zariadením z pohybujúceho sa výrobku.
(7)
Najmenší počet čiastkových vzoriek podľa veľkosti šarže a druhu výrobku je uvedený v prílohe č. 5.
(8)
Z čiastkových vzoriek odobraných z jednej šarže sa vytvorí jedna súhrnná vzorka. Takýmto spôsobom sa vytvoria dve súhrnné vzorky, ak sa pri výrobkoch, ktoré sa skladajú z viacerých súčastí ako z jednej súčasti určujúcej typ a majú sklon k porušeniu zmesi, použije na odber vzorky rúrkový vzorkovač.
(9)
Z každej súhrnnej vzorky alebo z každej redukovanej súhrnnej vzorky sa vytvoria najmenej tri konečné vzorky.
(10)
Hmotnosť konečnej vzorky tuhých výrobkov je minimálne 1 kg, kvapalných výrobkov minimálne 500 g.
(11)
Pri balení s obsahom do 1 kg konečnú vzorku predstavuje jedno balenie alebo súbor viacerých balení.
(12)
Pomôcky na odber vzoriek, pracovné plochy a zberné nádoby na odber vzoriek musia byť čisté a suché.
(13)
Čiastkové vzorky sa odoberajú náhodne z celej šarže. Hmotnosť alebo objem odobraných čiastkových vzoriek je približne rovnaký.
(14)
Šarža tuhých výrobkov nebalených alebo v obaloch s hmotnosťou obsahu nad 100 kg sa rozdelí na približne rovnaké časti a z každej sa odoberie najmenej jedna čiastková vzorka.
(15)
Z vybraného balenia tuhého výrobku s hmotnosťou obsahu 100 kg a menej sa vzorka odoberie rúrkovým vzorkovačom alebo sa získa opakovaným delením celého obsahu balenia na deliči.
(16)
Z kvapalného výrobku sa čiastková vzorka odoberie po rozmiešaní, z emulzií, suspenzií a kašovitých zmesí iba z prúdu tečúceho výrobku.
(17)
Ak súhrnná vzorka obsahuje zhluky, tie sa roztlačia a opäť sa spoja so súhrnnou vzorkou. Na stanovenie veľkosti častíc sa použije pôvodná súhrnná vzorka.
(18)
Konečné vzorky sa uchovávajú šesť mesiacov od vyhotovenia protokolu o odbere vzorky v čistých, suchých, vlhkosť neprepúšťajúcich, vzduchotesných a uzavierateľných obaloch vyrobených z materiálov, ktoré neovplyvnia ich kvalitu. Po uzavretí obalu sa uzáver opatrí plombou, pečaťou, uzavieracími páskami alebo kombináciou týchto prostriedkov tak, aby nebolo možné obal otvoriť bez poškodenia.
(19)
Na obal konečnej vzorky sa pripojí štítok s týmito údajmi:
a)
názov a druh výrobku,
b)
meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá výrobok dodala, doviezla alebo vyrobila,
c)
adresa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav"), meno a priezvisko oprávnenej osoby, ktorá vzorku odobrala,
d)
dátum a miesto odberu vzorky,
e)
číslo protokolu o odbere vzorky.
(20)
Konečné vzorky uchováva kontrolný ústav. Kontrolný ústav o každej konečnej vzorke vyhotoví protokol o odbere vzorky, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, bydlisko a prípadne identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo a prípadne identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá výrobok dodala, doviezla alebo ktorá výrobok, z ktorého bola odobraná vzorka, vyrobila,
b)
názov a druh výrobku, z ktorého bola odobraná vzorka,
c)
veľkosť a druh šarže, obsah jednotlivých súčastí výrobku, formy živín a ich rozpustnosť,
d)
názov a adresu kontrolného ústavu, prípadne meno a priezvisko zamestnanca kontrolného ústavu, ktorý vzorku odobral,
e)
miesto a dátum odberu vzorky,
f)
druh balenia a spôsob skladovania,
g)
číslo objednávky alebo číslo vyúčtovania objednávky, prípadne označenie dopravného prostriedku, z ktorého bola vzorka odobraná,
h)
dôležité skutočnosti zistené pri odbere vzorky, mená, priezviská a podpisy zodpovedných osôb,
i)
číslo protokolu.
§ 6
(1)
Chemické rozbory výrobkov sa vykonávajú postupmi uvedenými v prílohe č. 6.
(2)
Kontrolný ústav môže uznať výsledky laboratórnych skúšok hnojiva iných odborne spôsobilých domácich a zahraničných fyzických osôb alebo právnických osôb (§ 5 ods. 7 zákona), ak tie predložia potvrdenie o tom, že chemické rozbory vykonávajú
v súlade s platnými európskymi normami.
(3)
Biologické skúšky a testy vykonáva kontrolný ústav na poli, v skleníku, vo vegetačnej hale alebo v laboratóriu.
(4)
Biologické skúšky a testy sa vykonávajú takto:
a)
výrobok sa testuje na plodinách, pre ktoré je určený,
b)
z charakteru a deklarovaného spôsobu použitia výrobku sa odvodzuje výber druhu skúšky a lokalita, dĺžka testovania, metódy skúšania a hodnotené parametre,
c)
na biologické skúšky sa vždy zaraďuje najmenej jeden kontrolný porovnávací variant,
d)
v biologických skúškach majú testované varianty najmenej štyri opakovania,
e)
rozsah a spôsob výkonu biologických skúšok a testov sa musí dodržať aj v prípade, že ich vykoná iná odborne spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba,
f)
žiadateľ o registráciu hnojiva je povinný kontrolnému ústavu na objektívne posúdenie poskytnúť kompletnú dokumentáciu o metódach a spôsobe testovania a vyhodnotenia výsledkov overovacích testov s hnojivami.
(5)
Mikrobiologické skúšky sa vykonávajú metódami, ktoré sú reprodukovateľné a majú čo najvyššiu záchytnosť mikroorganizmov.
§ 7
(1)
Tuhé priemyselné hnojivá sa skladujú v skladoch ako voľne uložené alebo balené.
(2)
Voľne uložené hnojivá sa skladujú v
a)
hromadách označených názvom hnojiva najviac do výšky 6 m, vzdialených od seba najmenej 2 m,
b)
oddeleniach (boxoch) označených názvom hnojiva, kde výška uloženého hnojiva môže dosahovať iba po hornú úroveň prepážky, alebo
c)
zásobníkoch.
(3)
Hnojivá balené vo vreciach s hmotnostou 50 kg sa skladujú uložené na sebe do výšky najviac 1,5 m alebo na paletách najviac do výšky 3,5 m.
§ 8
(1)
Kvapalné hnojivá sa skladujú v nádržiach vybudovaných na tento účel a označených názvom uskladneného hnojiva, umiestnených v záchytnej vani, ktorej objem musí byť väčší, ako je objem najväčšej skladovacej nádrže umiestnenej vo vani.
(2)
Suspenzné hnojivá sa skladujú v nádržiach s účinným miešacím zariadením.
(3)
Pri skladovaní kvapalných hnojív sa musia dôsledne dodržiavať podmienky skladovania predpísané ich výrobcom.
§ 9
(1)
Skladovacie priestory hospodárskych hnojív musia byť prispôsobené skutočnej produkcii hnoja v podniku za obdobie
a)
6 mesiacov pri vyvážke hnoja dvakrát ročne,
b)
10 mesiacov pri vyvážke hnoja jedenkrát ročne.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hospodárske hnojivá uložené na pôde pred ich použitím.
(3)
Zásobníky na uskladnenie hnojovice musia stačiť na päťmesačnú produkciu v podniku, pri močovke a hnojovke je potrebná kapacita na štvormesačnú produkciu v podniku. Pri prevádzkovaných zásobníkoch musí byť vylúčený prítok povrchových vôd.
§ 10
(1)
Pri používaní hnojív, hospodárskych hnojív a pôdnych pomocných látok na poľnohospodárskej pôde nesmie prísť k ich priamemu prieniku alebo k splaveniu do povrchových vôd alebo na vedľajšie pozemky.
(2)
Pri používaní hnojovice alebo močovky sa musí zabrániť úniku amoniaku jej následným zapracovaním do pôdy.
(3)
Pri použití dusíka s cieľom rozložiť slamu alebo iné rastlinné zvyšky možno použiť hnojovicu alebo močovku v dávke do 80 kg dusíka na hektár.
(4)
Pri určovaní dávky hnojív sa vychádza z
a)
potrieb plodiny na dosiahnutie predpokladanej úrody a kvality produkcie,
b)
množstva prístupných živín v pôde a z podmienok stanovišťa (najmä z klímy, pôdneho druhu a typu),
c)
pôdnej reakcie (pH), pomeru dôležitých katiónov (vápnika, horčíka a draslíka) a z množstva pôdnej organickej hmoty (humusu),
d)
pestovateľských podmienok ovplyvňujúcich prístupnosť živín (predplodina, spracovanie pôdy, závlaha).
(5)
Údaje o obsahu živín v pôde poskytuje agrochemické skúšanie pôd podľa § 11 zákona. Chemickým rozborom sa stanovuje pôdna reakcia (pH) a obsah prístupných živín (P, K, Mg, Ca).
§ 11
Hnojivá sa používajú podľa
a)
vyhodnotenia chemických rozborov pôdy a lesných porastov,
b)
vonkajších príznakov porúch výživy, rastu a vývoja lesných porastov a ich celkového stavu,
c)
podmienok stanovišťa,
d)
výsledkov predchádzajúceho použitia hnojív v lesných porastoch.
§ 12
(1)
Fyzické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku pôdu alebo lesnú pôdu, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu, evidované podľa osobitného predpisu1), alebo právnické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku pôdu alebo lesnú pôdu, ktoré vykovávajú poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu, vedú evidenciu o použití hnojív, hospodárskych hnojív a pôdnych pomocných látok na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
(2)
Subjekty uvedené v odseku 1 obhospodarujúce poľnohospodársky pôdny fond poskytujú kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív z evidencie vedenej podľa odseku 1 v požadovanej štruktúre.
§ 13
Na hnojenie sa nesmú používať priemyselné hnojivá, ktoré obsahujú viac ako 28 hmotnostných percent dusíka vo forme dusičnanu amónneho s výnimkou rokov 2001 až 2003. V roku 2001 až 2003 sa môže použiť na hnojenie dusičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % tak, aby dávka na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy neprekročila 115 kg hnojiva v príslušnom kalendárnom roku.
§ 13a
Podniky, ktoré skladujú dusičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % na hnojenie, kategorizujú sa podľa kategorizácie podnikov.2)
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Pavel Koncoš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
TABUĽKY TYPOV HNOJÍV
MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ
Dusíkaté hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 liadok vápenatý 15 % N celkový dusík dusík ako celkový alebo ako dusičnanový a amónny, maximálny obsah amónneho dusíka je 1,5 % dusičnan vápenatý súčasne s dusičnanom amónnym možno uvádzať obsah dusičnanového a amónneho dusíka
1.1.2 liadok vápenatohorečnatý
13 % N

5 % MgO

dusičnanový dusík

oxid horečnatý vodorozpustný

dusičnanový dusík

obsah horčíka je vo forme vodorozpustnej soli vyjadrený ako oxid horečnatý
dusičnan vápenatý dusičnan horečnatý
1.1.3 roztok liadku horečnatého
6 % N

9 % MgO

dusičnanový dusík

oxid horečnatý vodorozpustný

dusičnanový dusík

obsah horčíka je vo forme rozpustnej soli vyjadrený ako oxid horečnatý, minimálna hodnota pH 4
dusičnan horečnatý
1.1.4 dusičnan sodný 15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík dusičnan sodný získaný chemickou reakciou
1.1.5 čílsky liadok 15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík prírodný dusičnan sodný
1.2.1 dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý) 18 % N celkový dusík dusík ako celkový, minimálne 75 % uvedeného dusíka je viazaných ako kyanamid kyanamid vápenatý, oxid
1.3 síran amónny 20 % N amoniakálny dusík amoniakálny dusík síran amónny
1.4.1 dusičnan amónny 28 % N celkový, amónny a dusičnanový dusík dusík ako celkový alebo ako dusičnanový a amónny, obidve formy sú zastúpené v rovnakom pomere dusičnan amónny hnojivo možno dodávať iba v uzavretých obaloch
1.4.2 liadok amónny 20 % N celkový, amónny a dusičnanový dusík dusík ako celkový alebo ako amónny a dusičnanový, obidve formy sú zastúpené v rovnakom pomere dusičnan amónny s uhličitanom a síranom vápenatým a horečnatým hnojivo možno označovať ako liadok amónny s vápencom (dolomitom); ak okrem dusičnanu amónneho obsahuje uhličitan vápenatý (vápenec) alebo dolomit, minimálne 20 %; čistota použitých uličitanov min. 90%
1.5 síran amónny s dusičnanom amónnym 25 % N celkový, amónny a dusičnanový dusík dusík ako celkový alebo ako amónny a dusičnanový, minimálny obsah dusičnanového dusíka 5 % dusičnan amónny, síran amónny
1.6 dusičnan amónny so síranom amónnym a síranom horečnatým
19 % N

5 % MgO

celkový, amónny a dusičnanový dusík

horčík vo forme vodorozpustnej soli ako oxid horečnatý

dusík ako celkový alebo ako amónny a dusičnanový, minimálny obsah dusičnanového dusíka 6 %

horčík vo forme vodorozpustnej soli ako oxid horečnatý
dusičnan sodný získaný chemickou reakciou
1.7 dusičnan amónny so síranom amónnym a síranom horečnatým
19 % N

5 % MgO

celkový, amónny a dusičnanový dusík

celkový oxid horečnatý

dusík ako celkový alebo ako dusičnanový a amónny, minimálny obsah dusičnanového dusíka 6 %

horčík ako celkový oxid horečnatý
dusičnan amónny, amónne a horečnaté zlúčeniny (uhličitan horečnatovápenatý - dolomit, uhličitan horečnatý - magnezit) alebo síran horečnatý a amónny pripadne sa uvádza obsah vodorozpustného oxidu horečnatého
1.8 močovina 44 % N celkový dusík ako močovinový dusík ako celkový, max. obsah biuretu 1,2 % močovina
1.9.1 roztok dusičnanu vápenatého 8 % N celkový dusík dusík ako celkový alebo ako dusičnanový a amónny, amónny dusík max. 1 % roztok dusičnanu vápenatého vo vode prípadne sa uvádza obsah dusičnanového a amónneho dusíka
1.9.2 kvapalné dusíkaté hnojivo 15 % N celkový a močovinový dusík, amónny alebo dusičnanový dusík, ak ich obsahuje min. 1 % dusík ako celkový alebo ako močovinový, amónny a dusičnanový, maximálny obsah biuretu: obsah močovinového dusíka x 0,026 získaný chemickou reakciou alebo rozpustením vo vode, stály za atmosférického tlaku, bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno uvádzať na trh s údajom „s nízkym obsahom biuretu”, ak jeho obsah neprekročí 0,2 %
1.9.3 roztok dusičnanu amónneho s močovinou 26 % N celkový, močovinový, amónny, dusičnanový dusík dusík ako celkový alebo ako močovinový, amónny a dusičnanový, z celkového dusíka tvorí 1/2 močovinový N, maximálny obsah biuretu 0,5 % močovina, dusičnan amónny, vyrábané chemicky alebo získané rozpustením vo vode hnojivo možno uvádzať na trh s údajom „s nízkym obsahom biuretu”, ak jeho obsah neprekročí 0,2 %
1.10 kvapalný amoniak 80 % N amónny dusík dusík ako amónny amoniak hnojivo možno uvádzať na trh s označením „Nie je vhodné na povrchovú aplikáciu!”
1.11. dusičnan horečnatý 10 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík získaný chemicky; obsahujúci ako hlavnú zložku hexahydrát dusičnanu horečnatého ak je uvedený na trh vo forme kryštálov, môže sa uvádzať poznámka „v kryštalickej forme“
14 % MgO vodorozpustný oxid horečnatý vodorozpustný oxid horečnatý
1.12. síran amónny s inhibítorom nitrifikácie (dikyándiamid) 20 % N celkový dusík, amónny dusík, dikyándiamidový dusík celkový dusík; minimálny obsah amónneho dusíka 18 %; minimálny obsah dikyándiamidového dusíka 1,5 % získaný chemicky; obsahujúci síran amónny a dikyándiamid návod na použitie hnojiva s Inhibítorom
1.13. dusičnan amónny so síranom amónnym s inhibítorom nitrifikácie (dikyándiamid) 24 % N celkový dusík, dusičnanový dusík, amónny dusík, dikyándiamidový dusík celkový dusík; minimálny obsah dusičnanového dusíka 3 %; minimálny obsah dikyándiamidového dusíka 1,5 % získaný chemicky; obsahujúci dusičnan amónny a síran amónny a dikyándiamid návod na použitie hnojiva s inhibítorom
1.14. močovina so síranom amónnym 30 % N 12 % SO3 celkový dusík, amónny dusík, močovinový dusíkvodorozpustný oxid sírový dusík amónny a močovinový; minimálny obsah amónneho dusíka 4%; maximálny obsah biuretu 0,9 %; minimálny obsah síry vyjadrenej ako oxid sírový 12 % získaný chemicky z močoviny a zo síranu amónneho
1.15. močovinoformaldehyd 36 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah tvorí aspoň 1 % hmotnosti; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode, dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík; aspoň 1/5 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť rozpustná v horúcej vode; aspoň 31 % dusíka z močovinoformaldehydu; maximálny obsah močovinoformaldehydového dusíka 5% získaný reakciou močoviny s formaldehydom, obsahujúci ako hlavné zložky molekuly močovinoformaldehydu ; polymér
1.16. dusíkaté hnojivo obsahujúce krotonylidéndimočovinu 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; krotonylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z krotonylidéndimočoviny; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonylidéndimočovinového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci krotonylidéndimočovinu a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.17 dusíkaté hnojivo obsahujúce izobutylidéndimočovinu 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; izobutylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z izobutylidéndimočoviny; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + izobutylidéndimočovinového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci izobutylidéndimočovinu a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.18 dusíkaté hnojivo obsahujúce močovinoformaldehyd 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; močovinoformaldehydový dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu; močovinoformaldehydový dusík musí obsahovať aspoň 1/5 dusíka rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci močovinoformaldehyd a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.19 krotonylidéndimočovina 28 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah je min. 1 % hmotnosti; krotonylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 25 % dusíka z krotonylidéndimočoviny; maximálny obsah močovinového dusíka 3 % získaný reakciou močoviny s krotónaldehydom; monomér
1.20 izobutylidéndimočovina 28 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah je min. 1 % hmotnosti; izobutylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 25 % dusíka z izobutylidéndimočoviny; maximálny obsah močovinového dusíka 3 % získaný reakciou močoviny s izobutylaldehydom; monomér
1.21 liadok vápenatý - suspenzia 8% N celkový dusík, dusičnanový dusík dusík celkový alebo ako dusičnanový a amónny; získaný suspendovaním dusičnanu vápenatého vo vode po označení typu môže nasledovať jeden z príslušných údajov:
14 % CaO oxid vápenatý rozpustný vo vode maximálny obsah amónneho dusíka 1 %; vápnik ako vodorozpustný CaO - na použitie na list,
- na výrobu živných roztokov a suspenzií,
- na hnojenie pôdy
1.22 dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydom (roztok) 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny, močovinový a močovinoformaldehydový dusík, ak ich obsah je min. 1 % celkový dusík, aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu ; z ktorého 3/5 musí byť rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky alebo rozpustením močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.23 dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydom (suspenzia) 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny, močovinový a močovinoformaldehydový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík, aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu ; z ktorého 3/5 musí byť rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky alebo suspendovaním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
Fosforečné hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 Thomasova múčka 10 % P2O5 fosforečnan rozpustný v 2 % kyseline citrónovej fosfor ako P2O5 rozpustný v 2 % kyseline citrónovej, prepad sitom: 96 % častíc pod 0,63 mm 75 % častíc pod 0,16 mm silikofosfát vápenatý, mletá troska obsahujúca fosfor, získaná pri výrobe ocele výšku obsahu fosforu možno uviesť v rozpätí 2 % hmotnostných
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
2.1.2 superfosfát 16 % P2O5 fosforečnan rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode fosfor ako P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom, minimálne 93 % uvedeného obsahu je vo vodo rozpustnej forme monokalciumfosfát, síran vápenatý, vyrobený z mletého prírodného fosfátu rozkladom kyselinou sírovou vzorka na analýzu 1 g
2.1.3 obohatený superfosfát 25 % P2O5 fosforečnan rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode fosfor ako P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom, minimálne 93 % uvedeného obsahu je vo vodo rozpustnej forme monokalciumfosfát, síran vápenatý, vyrobený z mletého prírodného fosfátu rozkladom kyselinou sírovou a fosforečnou vzorka na analýzu 1 g
2.1.4 trojitý superfosfát 38 % P2O5 fosforečnan rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode fosfor ako P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom, minimálne 93 % uvedeného obsahu je vo vodorozpustnej forme monokalciumfosfát, síran vápenatý, vyrobený z mletého prírodného fosfátu rozkladom kyselinou fosforečnou vzorka na analýzu 1 g
2.2 čiastočne rozložený fosfát, prípadne obohatený 20 % P2O5 fosforečnan rozpustný v minerálnych kyselinách a vo vode fosfor ako P2O5 rozpustný v minerálnych kyselinách, minimálne 40 % uvedeného obsahu rozpustného vo vode prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm 90 % častíc pod 0, 16 mm mono- a trikalciumfosfát, síran vápenatý, čiastočný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovou alebo fosforečnou v návode musí byť uvedený rozsah a spôsob použitia
2.3 dikalcium fosfát 38 % P2O5 fosforečnan rozpustný v alkalickom citrane amónnom (Petermann) fosfor ako P2O5 rozpustný v alkalickom citrane amónnom, prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm 90 % častíc pod 0, 16 mm dihydrát dikalciumfosfátu, príprava rozkladom minerálnych fosforečnanov &nbsp
2.4 kalcinovaný fosfát 25 % P2O5 fosforečnan rozpustný v alkalickom citrane amónnom (Petermann) fosfor ako P2O5 rozpustný v alkalickom citrane amónnom, prepad sitom: 96 % častíc pod 0,63 mm 75 % častíc pod 0, 16 mm alkalický fosforečnan vápenatý, kremičitan vápenatý, termický rozklad surového fosfátu s prídavkom alkalických zlúčenín a kyseliny kremičitej &nbsp
2.5 fosforečnan hlinitová-penatý 30 % P2O5 fosforečnan rozpustný v minerálnych kyselinách a v alkalickom citrane amónnom (Joulie) fosfor ako P2O5 rozpustný v minerálnych kyselinách, minimálne 75 % uvedeného obsahu rozpustného v alkalickom citrane amónnom, prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm 90 % častíc pod 0,16 mm fosforečnan hlinitovápenatý, termický rozklad surového fosfátu &nbsp
2.6 prírodný mäkký fosforit 25 % P2O5 fosforečnan rozpustný v minerálnych kyselinách a v 2 % kyseline mravčej fosfor ako P2O5 rozpustný v minerálnych kyselinách, minimálne 55 % uvedeného obsahu rozpustného v 2 % kyseline mravčej, prepad sitom: 99 % častíc pod 0, 125 mm 90 % častíc pod 0,063 mm trikalciumfosfát a uhličitan vápenatý, mletie mäkkého fosforitu musí sa uviesť prepad sitom 0,063 mm; v návode musí byť uvedený rozsah a spôsob použitia

Tabuľka č.1
Formy dusíka
Poradové číslo Forma
1 celkový dusík
2 dusičnanový dusík
3 amónny dusík
4 močovinový dusík
5 kyanamidový dusík
6 izobutylidéndimočovinový dusík
7 močovinoformaldehydový dusík
8 krotónylidéndimočovinový dusík
9 dikyandiamidový dusík

Tabuľka č. 2
Rozpustnosť fosforečnanov (ako P2O5)
Poradové číslo Forma
1 rozpustný vo vode ako P2O5
2 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom ako P2O5
3 rozpustný vo vode a neutrálnom citrane amónnom ako P2O5
4 rozpustný iba v minerálnej kyseline ako P2O5
5 rozpustný v alkalickom citrane amónnom (Petermann) ako P2O5
6 rozpustný v 2 % kyseline citrónovej ako P2O5
7 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 75 % je rozpustných v alkalickom citrane amónnom (Joulie) ako P2O5
8 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 55 % je rozpustných v 2 % kyseline mravčej ako P2O5
9 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 55 % je rozpustných v 2 % kyseline mravčej a najmenej 20 % rozpustných vo vode ako P2O5
10 rozpustný v 2 % kyseline citrónovej a v alkalickom citrane amónnom (Petermann) ako P2O5

Draselné hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
3.1 surová draselná soľ (kainit) 10 % K205 % Mgo vodorozpustný oxid draselnývodorozpustný oxid horečnatý draslík ako vodorozpustný K2Ohorčík vo forme vodorozpustnej soli vyjadrený ako oxid horečnatý surová draselná soľ (KCl + MgSO4)
3.2 obohatená surová draselná soľ 18 % K2O vodorozpustný oxid draselný draslík ako vodorozpustný K2O surová draselná soľ, chlorid draselný (KCl + MgSO4) obsah vo vode rozpustného oxidu horečnatého sa môže uviesť, ak jeho obsah je min. 5 % MgO
3.3 chlorid draselný 37 % K2O vodorozpustný oxid draselný draslík ako vodorozpustný K2O chlorid draselný, získaný zo surovej soli v návode musí byť uvedený rozsah a spôsob použitia
3.4 chlorid draselný s horčíkom 37 % K2O5 % MgO vodorozpustný oxid draselnývodorozpustný oxid horečnatý draslík ako vodorozpustný K2Ohorčík vo forme vodorozpustnej soli vyjadrený ako oxid horečnatý chlorid draselný, horečnaté soli, získané zo surovej soli s prídavkom horečnatých solí v návode musí byť uvedený rozsah a spôsob použitia
3.5 síran draselný 47 % K2O vodorozpustný oxid draselný draslík ako vodorozpustný K2O; maximálny obsah chloridov 3 % Cl síran draselný obsah chloridov možno uviesť
3.6 síran draselný s horčíkom 22 % K2O8 % MgO vodorozpustný oxid draselnývodorozpustný oxid horečnatý draslík ako vodorozpustný K2O, horčík vo forme vodorozpustnej soli vyjadrený ako oxid horečnatý, maximálny obsah chloridov 3 % Cl síran draselný, síran horečnatý obsah chloridov možno uviesť
3.7 síran draselný s kieseritom 8 % MgO8 % K2O spolu 20 % vodorozpustný oxid horečnatývodorozpustný oxid draselný horčík vo forme soli rozpustnej vo vode vyjadrený ako oxid horečnatý, draslík ako vodorozpustný K2O, maximálny obsah chloridov 3 % Cl- monohydrát síranu horečnatého, síran draselný, pripravené z kieseritu prídavkom síranu draselného obsah chloridov možno uviesť
Hnojivá s vápnikom, horčíkom a sírou (hnojivá s druhotnými živinami)
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
4.1 síran vápenatý 14 % S25 % CaO síraoxid vápenatý síra vyjadrená ako Svápnik vyjadrený ako CaO,prepad sitom:
99 % pod 10 mm
80 % pod 2 mm
síran vápenatý v rôznych hydratačných stupňoch z prírodných alebo priemyselných zdrojov možno uviesť obsah vápnika
4.2 chlorid vápenatý - roztok 12 % CaO vodorozpustný oxid vápenatý vápnik vyjadrený ako vodorozpustný CaO chlorid vápenatý na obale hnojiva musí byť uvedené upozornenie na herbicídne vlastnosti
4.3 síra 98 % S síra síra vyjadrená ako S síra z prírodných alebo priemyselných zdrojov
4.4 kieserit síran horečnatý 24 % MgO54 % SO42- vodorozpustný oxid horečnatývodorozpustný oxid sírový horčík vyjadrený ako vodorozpustný MgO,síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový anión SO42- monohydrát síranu horečnatého možno uviesť obsah síry
4.5 síran horečnatý 15 % MgO33 % SO42- vodorozpustný oxid horečnatývodorozpustný oxid sírový horčík vyjadrený ako vodorozpustný MgO,síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový anión SO42- síran horečnatý, heptahydrát síranu horečnatého možno uviesť obah síry
4.6 chlorid horečnatý - roztok 8 % Mg vodorozpustný horčík horčík vyjadrený ako vodorozpustný Mg,maximálny obsah vápnika 2% Ca chlorid horečnatý spolu s chloridom vápenatým
4.7 síran horečnatý - roztok 5 % MgO30 % SO42- vodorozpustný oxid horečnatývodorozpustný oxid sírový horčík vyjadrený ako MgOvodorozpustný síran horečnatý,síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový anión SO42- síran horečnatý
MINERÁLNE VIACZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ
NPK hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
5.1 NPK hnojivo 3 % N
5 % P2O5
5 % K2O
živiny spolu 20 %
dusík vo formách 1 až 5
fosforečnan vo formách 1 až 8
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 % údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3, jemnosť mletia fosfátu podľa tabuľky č. 5 výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním bez prídavku látok živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
5.2 NPK hnojivo 3 % N
5 % P2O5
5 % K2O
živiny spolu 20 %
dusík vo formách 6 až 9 a dusík vo formách 1 až 5
fosforečnan vo formách 1 až 3, 8 a 9
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 9 sa obsah uvádza iba v prípade, že je minimálne 1 % údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 4 výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním
5.3 NPK hnojivo obalované 3 % N
5 % P2O5
5 % K2O
živiny spolu 20 %
dusík vo formách 1 až 5
fosforečnan vo formách 1 až 3
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 % údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 4 výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním, granulovaný, granule sú obalované zdravotne neškodnou hmotou; minimálne 70 % granúl musí byť takto upravených
5.4 NPK hnojivo (roztok) 2 % N
3 % P2O5
3 % K2O
živiny spolu 15 %
dusík vo formách 1 až 4
fosforečnan vo forme 1
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %, maximálny obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026 výrobok získaný chemickou reakciou a rozpustením vo vode; stály za atmosferického tlaku; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno označiť údajom „s nízkym obsahom biuretu", ak obsah biuretu nie je vyšší ako 0,2 %
5.5 NPK hnojivo suspenztné 3 % N
4 % P2O5
4 % K2Oživiny spolu 20 %
dusík vo formách 1 až 4
fosforečnan vo formách 1 až 3
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %, maximálny obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026; údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3 výrobok získaný chemickou reakciou a vytvorením suspenzie vo vode bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno označiť údajom „s nízkym obsahom biuretu", ak obsah biuretu nie je vyšší ako 0,2 %
5.6 NPK hnojivo obsahujúce krotónylidéndimočovinu alebo izobutylidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd 5 % N
5 % P2O5
5 % K2Oživiny spolu 20 %
dusík vo formách 1 až 8 s výnimkou formy 5
fosforečnan vo formách 1 až 3
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %, minimálne 25 % celkového obsahu dusíka musí byť viazaného vo formách 6,7 alebo 8; minimálne 60 % dusíka vo forme 7 musí byť rozpustného v horúcej vode; údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3 výrobok získaný chemickou reakciou bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu obsahujúci krotónylidéndimočovinu alebo izobytulidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd na stanovenie rozpustnosti sa navažuje 1 g
NP hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
6.1 NP hnojivo 3 % N
5 % P2O5živiny spolu 18 %
dusík vo formách 1 až 5

fosforečnan vo formách 1 až 8
vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %

údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuliek č. 3 a 4
výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
6.2 NP hnojivo (roztok) 3 % N
5 % P2O5živiny spolu 18 %

dusík vo formách 1 až 4
fosforečnan vo forme 1
vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %; maximálny obsah biuretu: obsah močovinového dusíka x 0,026 výrobok získaný chemicky a rozpustením vo vode; stály za atmosferického tlaku; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno označiť údajom „s nízkym obsahom biuretu", ak obsah biuretu nie je vyšší ako 0,2 %
6.3 NP hnojivo suspenzné 3 % N
5 % P2O5živiny spolu 18 %
dusík vo formách 1 až 4

fosforečnan vo formách 1 až 3
vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %; maximálny obsah biuretu: obsah močovinového dusíka x 0,026údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3 výrobok získaný chemicky a vytvorením suspenzie vo vode; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno označiť údajom „s nízkym obsahom biuretu", ak obsah biuretu nie je vyšší ako 0,2 %
6.4 NP hnojivo obsahujúce krotónylidéndimočovinu alebo izobutylidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd 5 % N
5 % P2O5živiny spolu 18 %
dusík vo formách 1 až 8 s výnimkou formy 5fosforečnan vo formách 1 až 3 vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %; minimálne 25 % celkového obsahu dusíka musí byť viazaného vo formách 6,7 alebo 8; minimálne 60 % dusíka vo forme 7 musí byť rozpustného v horúcej vode; údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3 výrobok získaný chemickou reakciou bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu obsahujúci krotónylidéndimočovinu alebo izobutylidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd na stanovenie rozpustnosti (2) a (3) sa navažuje 1 g
NK hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
7.1 NK hnojivo 3 % N5 % K2Oživiny spolu 18 % dusík vo formách 1 až 5
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 5 možno obsah uvádzať v prípade, ak je vyšší ako 1 % výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
7.2 NK hnojivo (roztok) 3 % N5 % K2Oživiny spolu 15 % dusík vo formách 1 až 4
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 4 možno obsah uvádzať v prípade, ak je vyšší ako 1 %; maximálny obsah biuretu: obsah močovinového dusíka x 0,026 výrobok získaný chemickou reakciou a rozpustením vo vode; stály za atmosferického tlaku;bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
7.3 NK hnojivo suspenzné 3 % N5 % K2Oživiny spolu 15 % dusík vo formách 1 až 4
vodorozpustný oxid draselný
vo formách dusíka 2 až 4 možno obsah uvádzať v prípade, ak je vyšší ako 1 %; maximálny obsah biuretu: obsah močovinového dusíka x 0,026 výrobok získaný chemicky a vytvorením suspenzie vo vode; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu hnojivo možno označiť údajom „s nízkym obsahom biuretu", ak obsah biuretu nie je vyšší ako 0,2 %
7.4 NK hnojivo obsahujúce krotónylidéndimočovinu alebo izobutylidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd 5 % N 5 % K2Oživiny spolu 18 % dusík vo formách 1 až 8 s výnimkou formy 5vodorozpustný oxid draselný vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %; minimálne 25 % celkového obsahu dusíka musí byť viazaného vo formách 6,7 alebo 8;minimálne 60 % dusíka vo forme 7 musí byť rozpustného v horúcej vode výrobok získaný chemickou reakciou bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu obsahujúci krotónylidéndimočovinu alebo izobutylidéndimočovinu alebo močovino-formaldehyd
PK hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
8.1 PK hnojivo 5 % P2O55 % K2Oživiny spolu 18 % fosforečnan vo formách 1 až 9vodorozpustný oxid draselný údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuliek č. 3 a 4 výrobok získaný chemickou reakciou alebo miešaním; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
8.2 PK hnojivo (roztok) 5 % P2O55 % K2Oživiny spolu 18 % fosforečnan vo forme 1vodorozpustný oxid draselný výrobok získaný chemickou reakciou a rozpustením vo vode; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
8.3 PK hnojivo suspenzné 5 % P2O55 % K2Oživiny spolu 18 % fosforečnan vo formách 1 až 3vodorozpustný oxid draselný údaje o obsahu a ďalšie požiadavky podľa tabuľky č. 3 výrobok získaný chemicky a vytvorením suspenzie vo vode; bez prídavku živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
Tabuľka č. 3
Údaje o obsahu a ďalšie požiadavky na fosforečnú zložku minerálnych viaczložkových hnojív označovaných v štátoch Európskeho spoločenstva ako hnojivá Európskej únie
1 2 3 4 5
Viaczložkové hnojivá s Na označení typu musí byť pripojený údaj Údaj o rozpustnosti podľa tabuľky č. 2 Minimálna hodnota rozpust nosti v hmot nostných % Hnojivo nesmie obsahovať

a) menej ako 2 % vodo rozpustného fosfo rečnanu ako P2O51)

b) 2 a viac % vodoroz pustného fosforeč nanu ako P2O51)

2

1,3
Thomasovu múčku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, čiastočne rozložený fosfát, prírodný mäkký fosforit
prírodným mäkkým fosforitom „s prírodným mäkkým fosforitom”
1

3

4

2,5

5

2
Thomasovu múčku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý
čiastočne rozloženým fosfátom „s čiastočne rozloženým fosfátom”
1

3

4

2,5

5

2
Thomasovu múčku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý
fosforečnanom hlinitová penatým „s fosforečnanom hlinitovápenatým”
12)

7

2

53)
Thomasovu múčku, kalcinovaný fosfát, čiastočne rozložený fosfát, prírodný mäkký fosforit
termofosfátom „s termofosfátom” 5 iné druhy fosfátov
Thomasovou múčkou „s Thomasovou múčkou” 6 iné druhy fosfátov
prírodným mäkkým fos foritom „s prírodným” 8 iné druhy fosfátov
Tabuľka č. 4
Údaje o obsahu a ďalšie požiadavky na fosforečnú zložku minerálnych viaczložkových hnojív, ktoré nespĺňajú požiadavky na hnojivá Európskej únie
1 2 3 4 5
Viaczložkové hnojivá s Na označení typu musí byť pripojený údaj Údaj o rozpustnosti podľa tabuľky č. 2 Minimálna hodnota rozpustnosti v hmotnostných % Hnojivo nesmie obsahovať

a) menej ako 2 % vodorozpustného fosforečnanu ako P2O5

b) 2 a viac % vodorozpustného fosforečnanu ako P2O5

2

1,3
Thomasovu múčku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, čiastočne rozložený fosfát, prírodný mäkký fosforit
prírodným mäkkým fosforitom s vodorozpustným podielom „prírodný mäkký fosforit s vodorozpustným podielom” 9 rozpustnosť 1 : 2 iné druhy fosfátov
Thomasovou múčkou spolu s termofosfátom, monokalciumfosfátom alebo dikalciumfosfátom „so spotrebovateľným fosfátom” 10 iné druhy fosfátov ako uvedené v stĺpci 1
dikalciumfosfátom „s dikalcium fosfátom” 5 iné druhy fosfátov

Tabuľka č. 5
Jemnosť mletia (vyjadrená podsitným podielom)
Názov Podsitný podiel v hmotnostných % Veľkosť otvoru sita v mm
fosforečnan hlinitovápenatý 90 0,16
termofosfát 75 0,16
čiastočne rozložený fosfát 90 0,16
Thomasova múčka 75 0,16
prírodný mäkký fosforit 90 0,063

Prídavok stopových živín k minerálnym jednozložkovým a viaczložkovým hnojivám - tabuľky typov 1 až 8
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
9. typové označenie hnojív podľa predchádzajúcich častí doplnené údajom „so stopovými živinami" alebo doplnané údajom „s", ako aj názvom stopovej živiny alebo jej chemickou značkou v stĺpci 3 a) pre ornú pôdu a pastviny0,01 % B0,002 % Co0,01 % Cu0,5 % Fe0,1 % Mn0,001 % Mo0,01 % Znb) pre záhradníctva alebo hnojenie na list0,01 % B0,002 % Coa)0,002 % Cu0,02 % Fe0,01 % Mn0,001 % Mo0,002 % Zn bórkobaltmeďželezomangánmolybdénzinok stopové živiny vyjadrené ako celkové alebo vodorozpustné ako v predchádzajúcej časti; s prídavkom stopových živín musí a uviesť odkaz na rozsah a spôsob použitia podľa stĺpca 2; pre stopové živiny, ktoré sú prírodnými sprievodnými látkami hnojív podľa časti 1 alebo 2, je údaj o obsahu ľubovoľný, ak sú splnené požadované minimálne hodnoty v stĺpci 2; pri údajoch o obsahu sa musí uviesť:a) pri nie úplne vodorozpustných živinách celkový obsah, a ak je minimálne 1/2 celkového obsahu vodorozpustná, vodorozpustný obsahb) pri úplnej vodorozpustnosti vodorozpustný obsah
a) Nie pre záhradníctva
Poznámka:
Minerálne viaczložkové hnojivá určené výhradne na záhradkárske účely a pestovanie izbových a balkónových okrasných rastlín možno dodávať v nižšej koncentrácii, t. j. minimálny súčet živín tvorí matematický súčet prítomných živín plus 10 % relatívnych.
HNOJIVÁ, KTORÉ AKO SÚČASTI URČUJÚCE TYP OBSAHUJÚ IBA STOPOVÉ ŽIVINY
Bór
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 3 4 5 6 7
10.1 kyselina boritá 14 % B vodorozpustný bor bor vyjadrený ako vodorozpustný B vyrobená z boritanu pôsobením kyselín
10.2 boritan sodný 10 % B vodorozpustný bor bor vyjadrený ako vodorozpustný B boritan sodný
10.3 boritan vápenatý 7 % B bor bor vyjadrený ako celkový, jemnosť mletia 98 % pod 0,063 mm boritan vápenatý z kolemanitu alebo pandermitu
10.4 bóretanolamín 8 % B vodorozpustný bor bor vyjadrený ako vodorozpustný B vyrobený reakciou kyseliny boritej s etanolamínom
10.5 bor - hnojivo (roztok) 2 % B vodorozpustný bor bor vyjadrený ako vodorozpustný B roztok bóretanolamínu, boritanu sodného alebo kyseliny boritej vo vode
10.6 bór-suspenzné hnojivo 2 % B vodorozpustný bor bor vyjadrený ako vodorozpustný B vytvorením suspenzie z bóretanolamínu, boritanu sodného alebo kyseliny boritej vo vode

Kobalt
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
11.1 kobaltová soľ 19 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako vodorozpustný Co soľ kobaltu musí sa uviesť anión soli
11.2 chelát kobaltu 2 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako vodorozpustný Co, minimálne 80 % uvedeného obsahu kobaltu v chelátovej forme chelát kobaltu musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
11.3 kobalt - hnojivo (roztok) 2 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako vodorozpustný Co roztok kobaltovej soli alebo chelátu kobaltu vo vode musí sa uviesť anión soli; musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme

Meď
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a dalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
12.1 soľ medi 20 % Cu vodorozpustná meď meď vyjadrená ako vodorozpustná Cu meďnatá soľ musí sa uviesť anión použitej soli
12.2 oxid meďnatý 70 % Cu meď meď vyjadrená ako celková, jemnosť mletia 98 % častíc pod 0,063 mm hydroxid meďnatý
12.3 hydroxid meďnatý 45 % Cu meď meď vyjadrená ako celková, jemnosť mletia 98 % častíc pod 0,063 mm hydroxid meďnatý
12.4 chelát medi 9 % Cu vodorozpustná meď meď vyjadrená ako vodorozpustná Cu, min. 80 % uvedeného obsahu medi je v chelátovej forme chelát medi musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
12.5 hnojivo na báze medi 5 % Cu meď meď vyjadrená ako celková, jemnosť mletia 98 % častíc pod 0,063 mm zmes solí medi, oxidu meďnatého, hydroxidu alebo chelátu meďnatého a tiež s prídavkom neškodného nosiča musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel z celkového obsahu viazaného v chelátovej forme; môže sa uviesť obsah vodorozpustnej medi, ak tvorí aspoň 1/4 celkového obsahu
12.6 meď - hnojivo (roztok) 3 % Cu vodorozpustná meď meď vyjadrená ako vodorozpustná Cu rozpustením soli medi alebo chelátu medi vo vode musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
12.7 oxichlorid medi 50 % Cu meď meď vyjadrená ako celková, jemnosť mletia 98 % častíc pod 0,063 mm oxichlorid medi na obale hnojiva sa musí uviesť upozornenie na herbicídne vlastnosti
12.8 oxichlorid medi - suspenzia 17 % Cu meď meď vyjadrená ako celková suspenzia oxichloridu medi vo vode

Železo
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
13.1 soľ železa 12 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné Fe soľ dvojmocného železa musí sa uviesť anión použitej soli; na obale hnojiva sa musí uviesť upozornenie na herbicídne vlastnosti
13.2 chelát železa 5 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné Fe, min. 80 % uvedeného obsahu železa musí byť v chelátovej forme chelát železa musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
13.3 železo -hnojivo (roztok) 2 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné Fe roztok soli železa alebo chelátu železa vo vode musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme

Mangán
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
14.1 soľ mangánu 17 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný Mn soľ mangánu (s dvojmocným mangánom) musí sa uviesť anión použitej soli
14.2 chelát mangánu 5 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný Mn, min. 80 % uvedeného obsahu mangánu musí byť v chelátovej forme chelát mangánu musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
14.3 oxid mangánu 40 % Mn mangán mangán vyjadrený ako celkový Mn, jemnosť mletia 80 % častíc pod 0,063 mm oxid mangánu
14.4 hnojivo na báze mangánu 17 % Mn mangán mangán vyjadrený ako celkový Mn zmes soli mangánu a oxidu mangánu obsah vodorozpustného mangánu možno uviesť, ak tvorí aspoň 1/4 z celkového obsahu
14.5 mangán -hnojivo (roztok) 3 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný Mn roztok mangánu alebo chelátu mangánu vo vode musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme

Molybdén
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
15.1 molybdénan sodný 35 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný Mo molybdénan sodný
15.2 molybdénan amónny 50 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný Mo molybdénan amónny
15.3 hnojivo na báze molybdénu 35 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný Mo zmes molybdénanu sodného a molybdénanu amónneho
15.4 molybdén -hnojivo (roztok) 3 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný Mo roztok molybdénanu sodného alebo molybdénanu amónneho vo vode

Zinok
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
16.1 soľ zinku 15 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn soľ zinku musí sa uviesť anión použitej soli
16.2 chelát zinku 5 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn chelát zinku musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme
16.3 oxid zinočnatý 70 % Zn zinok zinok vyjadrený ako celkový Zn, jemnosť mletia: 80 % častíc pod 0,063 mm oxid zinočnatý
16.4 hnojivo na báze zinku 30 % Zn zinok zinok vyjadrený ako celkový Zn zmes soli zinku a oxidu zinočnatého obsah vodorozpustného zinku možno uviesť, ak tvorí aspoň 1/4 z celkového obsahu
16.5 zinok -hnojivo (roztok) 3 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn roztok soli zinku alebo chelátu zinku vo vode musí sa uviesť chelátotvorné činidlo a podiel vodorozpustného obsahu viazaného v chelátovej forme

Vápenaté a horečnato-vápenaté hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
17.1.1 vápenec 65 % CaCO3 + MgCO3, z toho: MgCO3 max. 4,5 % relatívnych uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý vápnik vyjadrený ako CaCO3 horčík vyjadrený ako MgCO3 uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý; mletím z uhličitanovej horniny (prírodný vápenec)

Veľkosť častíc:

Druh A: častice od 0,09 mm do 0,5 mm min. 90 %
Druh B: častice pod 0,5 mm min. 90 % Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetáme autocisternami
17.1.2 dolomitický vápenec 65 % CaCO3 + MgCO3, z toho: MgCO3 4,5 % až 23,0 % relatívnych uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý
vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3
uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý; mletím z uhličitanovej horniny (prírodný dolomitický vápenec)

Veľkosť častíc:

Druh A: častice od 0,09 mm do 0,5 mm min. 90 %
Druh B: častice pod 0,5 mm min. 90 % Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetáme autocisternami
17.1.3 vápnitý dolomit 65 % CaCO3 + MgCO3, z toho: MgCO3 23,0 % až 41,0% relatívnych uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý
vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3
uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý; mletím z uhličitanovej horniny (prírodný vápnitý dolomit)

Velikosť častíc:

Druh A: častice od 0,09 mm do 0,5 mm min. 90 %
Druh B: častice pod 0,5 mm min. 90 % Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetáme autocisternami
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
17.1.4 dolomit 65 % CaCO3 + MgCO3, z toho: MgCO3 min. 41,0 % relatívnych uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý vápnik vyjadrený ako CaCO3horčík vyjadrený ako MgCO3Veľkosť častíc:Druh A:častice od 0,09 mm do 0,5 mm min. 90 %Druh B:častice pod 0,5 mm min. 90 % uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý; mletím z uhličitanovej horniny (prírodný dolomit) Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetanie autocisternami
17.1.5 dolomit 65 % CaCO3 + MgCO3, z toho: MgCO3 min. 35,0 % relatívnych uhličitan vápenatý a uhličitan horčnatý vápnik vyjadrený ako CaCO3horčík vyjadrený ako MgCO3Veľkosť častíc:častice nad 3,15 mm max. 1,0 %častice nad 1,0 mm max 30 % uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý; ťažbou (bez sušenia) uhličitanovej horniny (prírodný dolomit)
17.2.1 vápno vzdušné biele 55 % CaO + MgO, z toho: MgO max. 7,0 % oxid vápenatý a oxid horečnatý vápnik vyjadrený ako CaOhorčík vyjadrený ako MgOVeľkosť častíc:Druh A:častice od 0,5 mm do 1,0 mm min. 90 %Druh B:častice pod 1,0 mm min. 90 % oxid vápenatý a oxid horečnatý; z prírodnej uhličitanovej horniny pálením a mletím Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetanie autocisternami
17.2.2 vápno vzdušné dolomitické 55 % CaO + MgO, z toho: MgO max. 7,0 % oxid vápenatý a oxid horečnatý vápnik vyjadrený ako CaOhorčík vyjadrený ako MgOVeľkosť častíc:Druh A:častice od 0,5 mm do 1,0 mm min. 90 %Druh B:častice pod 1,0 mm min. 90 % oxid vápenatý a oxid horečnatý; z prírodnej uhličitanovej horniny mletím a pálením Druh B nemožno použiť na pneumatické rozmetanie autocisternami
Organické a organicko-minerálne hnojivá
Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
18.1.1 organické hnojivo a) 25 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním priemyselný kompost stanovenie mikrobiologického znečistenia v balených hnojivách, ktoré sú určené na hnojenie rekreačných a športových plôch a detských ihrísk
0,6 % N celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
b) 50 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním z organických hnojív, termofilnou aeróbnou fermentáciou maximálne dávky 10 t / ha
1 % N celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
1 % P2O5 celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
1 % K2O celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
c) 35 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním z organických hnojív spracovaním dažďovkami Eisenia foetida
1 % N celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
d) 70 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním z melasy po vydestilovaní liehu „Melasové výpalky zahustené
18.1.2 organicko-minerálne hnojivo 10 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním spracované živočíšne alebo rastlinné látky, peptidy a aminokyseliny, hydrolyzované živočíšne bielkoviny, lignín alebo guano, horninové múčky, humínové látky, morské riasy a minerálne hnojivá na doplnenie živín Pri použitých surovinách sa musí uviesť ich pôvod. Na výrobu sú povolené len hygienicky neškodné produkty, nesmú sa použiť odpady z liečiv. Organicko-minerálne hnojivá s mikroživinami sa musia označiť na viditeľnom mieste nápisom „S MIKROŽIVINAMI" a uvádza sa ich obsah.
1 % N celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
1 % P2O5 celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
1 % K2O celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
Pestovateľské substráty
Organické a organicko-minerálne hnojivá
Číslo typu Označenie typu Hodnoty ukazovateľov kvality Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
19.1.1 Substráty pre rastliny s nízkym alebo stredným nárokom na živiny 15 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním zmes organických hnojív, rašeliny, zeminy, ílu, ílovitých materiálov, pemzy, perlitu, piesku, horninovej múčky a vhodných odpadov rastlinného pôvodu podľa stanovenej receptúry Pri použitých surovinách sa musí uviesť ich pôvod. Na výrobu sú povolené len hygienicky neškodné produkty, nesmú sa použiť odpady z liečiv, látky ťažko rozložiteľné v pôde alebo geneticky manipulované. Substráty s obsahom mikroživín sa musia označiť na viditeľnom mieste nápisom „S MIKROŽIVINAMI" a uvádza sa ich obsah.
40 -65 % vlhkosti vlhkosť vlhkosť pôvodnej hmoty vyjadrená ako strata sušením (105 oC)
0,6 % N maximálne celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
0,3 % P2O5 maximálne celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
0,4 %K2O maximálne celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
pH 5,0 - 7,5 hodnota pH hodnota pH vodného výluhu
elektrická vodivosť 0,7 mS.cm-1 elektrická vodivosť
19.1.2 Substráty pre rastliny s vysokým nárokom na živiny 15 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním zmes organických hnojív, rašeliny, zeminy, ílu, ílovitých materiálov, pemzy, perlitu, piesku, horninovej múčky a vhodných odpadov rastlinného pôvodu podľa stanovenej receptúry Pri použitých surovinách sa musí uviesť ich pôvod. Na výrobu sú povolené len hygienicky neškodné produkty, nesmú sa použiť odpady z liečiv, látky ťažko rozložiteľné v pôde alebo geneticky manipulované. Substráty s obsahom mikroživín sa musia označiť na viditeľnom mieste nápisom „S MIKROŽIVINAMI" a uvádza sa ich obsah.
40 -65 % vlhkosti vlhkosť vlhkosť pôvodnej hmoty vyjadrená ako strata sušením (105 oC)
0,3 % N maximálne celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
0,5 % P2O5 maximálne celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
0,6 %K2O maximálne celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
pH 6 - 7,5 hodnota pH hodnota pH vodného výluhu
elektrická vodivosť 1,2 mS.cm-1 elektrická vodivosť
19.1.3 Substráty pre kyslomilné rastliny 15 % spáliteľných látok spáliteľné látky spáliteľné látky v sušine vyjadrené ako strata žíhaním zmes organických hnojív, rašeliny, zeminy, ílu, ílovitých materiálov, pemzy, perlitu, piesku, horninovej múčky a vhodných odpadov rastlinného pôvodu podľa stanovenej receptúry Pri použitých surovinách sa musí uviesť ich pôvod. Na výrobu sú povolené len hygienicky neškodné produkty, nesmú sa použiť odpady z liečiv, látky ťažko rozložiteľné v pôde alebo geneticky manipulované. Substráty s obsahom mikroživín sa musia označiť na viditeľnom mieste nápisom „S MIKROŽIVINAMI" a uvádza sa ich obsah.
40 -65 % vlhkosti vlhkosť vlhkosť pôvodnej hmoty vyjadrená ako strata sušením (105 oC)
0,15 % N maximálne celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
0,15 % P2O5 maximálne celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
0,15 %K2O maximálne celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
pH 4 - 5 hodnota pH hodnota pH vodného výluhu
elektrická vodivosť 1,2 mS.cm-1 elektrická vodivosť
19.1.4 Substráty pre zvláštne rastliny 40 -65 % vlhkosti vlhkosť vlhkosť pôvodnej hmoty vyjadrená ako strata sušením (105 oC) zmes organických hnojív, rašeliny, zeminy, ílu, ílovitých materiálov, pemzy, perlitu, piesku, horninovej múčky a vhodných odpadov rastlinného pôvodu podľa stanovenej receptúry Pri použitých surovinách sa musí uviesť ich pôvod. Na výrobu sú povolené len hygienicky neškodné produkty, nesmú sa použiť odpady z liečiv, látky ťažko rozložiteľné v pôde alebo geneticky manipulované. Substráty s obsahom mikroživín sa musia označiť na viditeľnom mieste nápisom „S MIKROŽIVINAMI" a uvádza sa ich obsah.
% N podľa špeciálnych požiadaviek celkový dusík dusík vyjadrený ako celkový N v sušine
% P2O5 podľa špeciálnych požiadaviek celkový fosfor fosfor vyjadrený ako celkový P2O5 v sušine
% K2O podľa špeciálnych požiadaviek celkový draslík draslík vyjadrený ako celkový K2O v sušine
Poznámka: Vo všetkých typoch pestovateľských substrátov nesmie byť obsah nerozložiteľných prímesí vyšší ako 2 hmotnostné percentá maximálne.
Netypizované: Pôdne pomocné látky
Pôdne pomocné látky sú:
- mikroorganizmy uznané ako pôdne očkovacie látky;
- silikátové koloidy;
- inhibítor nitrifikácie: dikyándiamid;
- látky rastlinného pôvodu, ktoré pomáhajú zadržiavať živiny v pôde (najmä drevné vlákno, rašelina, kôra a výrobky z kôry), látky získané z kompostov v prípade, keď majú biologický pôvod bez škodlivých látok;
- minerálne látky, bentonit, bridlica, perlit, pemza, íl a ílové minerály, mleté horniny atď.
Požiadavky na pôdne pomocné látky
- Pôdne očkovacie látky nesmú obsahovať geneticky modifikované mikroorganizmy, humánne, veterinárne alebo rastlinné patogény.
- Výťažky musia byť vyrobené z takých kompostov, ktoré vyhovujú STN 46 5735, triede I.
- Pri manipulácii sa musia dodržať hygienicko-epidemiologické, fytosanitárne a veterinárne predpisy platné v Slovenskej republike.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
Limitné hodnoty rizikových prvkov v hnojivách, hospodárskych hnojivách, pôdnych pomocných látkach a pestovateľských substrátoch
1.
Minerálne hnojivá, pôdne pomocné látky
a)
minerálne hnojivá s fosforečnou zložkou, v ktorých hmotnostný zlomok celkového fosforu vyjadreného ako P2O5 je 5 % a viac:
mg/kg P2O5 mg/kg hnojiva
kadmium olovo ortuť arzén chróm nikel
50 15 1,0 10 150 50

b)
minerálne hnojivá s fosforečnou zložkou, v ktorých hmotnostný zlomok celkového fosforu vyjadreného ako P2O5 je menej ako 5 %, ostatné minerálne hnojivá neobsahujúce fosfor, pôdne pomocné látky
mg/kg hnojiva, pôdnej pomocnej látky
kadmium olovo ortuť arzén chróm nikel
11) 10 1,0 10 50 50
c)
minerálne vápenaté a horečnato-vápenaté hnojivá
mg/kg sušiny
kadmium olovo ortuť arzén chróm
1,5 30 0,5 10 50
2.
Organické hnojivá, substráty, hospodárske hnojivá
mg/kg sušiny
kadmium olovo ortuť arzén chróm meď molybdén nikel zinok selén
22) 100 1,0 10 100 100 5 50 300 10
3.
Organicko-minerálne hnojivá
Pri organicko-minerálnych hnojivách podľa zloženia a spôsobu ich použitia sa uplatňujú limity pre minerálne alebo pre organické hnojivá.
Limitné hodnoty pre rizikové látky a rizikové prvky v pôdach
Pôda (mg.kg-1) suchej hmoty
1. Kovy A Al B C
As (29) 5,0 30 50
Ba 500 1 000 2 000
Be 3 20 30
Cd (0,8) 0,3 5 20
Co 20 50 300
Cr (130) 10,0 250 800
Cu (36) 20,0 100 500
Hg (0,3) 10,0 2 10
Mo 1 30,0 40 200
Ni (35) 100 500
Pb (85) 150 600
Se 0,8 5 20
Sn 20 50 300
V 120 200 500
Zn (140) 40,0 500 3 000
2. Anorganické zlúčeniny
F (celkový) (500) x 1 000 2 000
S (sulfidická) 2 20 200
Br (celkový) 20 50 300
3. Aromatické zlúčeniny
Benzén 0,5 5
Etylbenzén 5 50
Toluén 3 30
Xylény 5 50
Fenoly 1 10
Aromáty 7 70

( ) Hodnoty (v zátvorke) platia pre štandardnú pôdu: obsah ílovej frakcie 25 % (frakcia 2µm) a obsah organickej hmoty 10 % - (v kg/kg .100).
Hodnoty pre iné pôdy sa môžu vypočítať na základe tabuľky č. 2 (v štandardnej pôde obsah ílu C = 25 % a obsah humusu H = 10 %).
X - Súbežne sa musí urobiť analýza vodorozpustných foriem fluóru, pričom sa za hranicu možného toxického pôsobenia považuje hodnota nad 5 mg . kg-1 vodorozpustných foriem.
A - referenčná hodnota znamená, že pôda nie je kontaminovaná, ak je koncentrácia prvku/látky pod touto hodnotou. V prípade, ak dosahuje, resp. prekračuje túto hodnotu, znamená to, že obsah tejto látky je vyšší, ako sú fónové (pozadové) hodnoty pre danú oblasť, prípadne vyššie, ako sú hodnoty medze citlivosti analytického stanovenia.
A1 - referenčná hodnota vzťahujúca sa na hodnotu A, platná pri stanovení rizikových/škodlivých látok vo výluhu 2M HNO3.
B - indikačná hodnota znamená, že kontaminácia pôd bola analyticky preukazná. Ďalšie štúdium a kontrola miesta znečistenia sa vyžaduje vtedy, ak vznik, rozloha a koncentrácia môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie alebo na iné zložky životného prostredia.
C - indikačná hodnota pre asanáciu znamená, že ak koncentrácia prvku látky dosiahne túto hodnotu, je nevyhnutné okamžite vykonať definitívne analytické zmapovanie rozsahu poškodenia príslušného miesta a rozhodnúť o spôsobe nápravného opatrenia. Ak sa hodnoty koncentrácie nachádzajú v rozsahu B a C, je potrebné postupovať podobným spôsobom.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY
1.
MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ
absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %
a) dusíkaté hnojivá N MgO
liadok vápenatohorečnatý 0,4 0,9
liadok vápenatý, dusičnan sodný, čílsky liadok 0,4
síran amónny 0,3
dusičnan amónny so síranom amónnym a síranom horečnatým 0,8 0,9
liadok amónny 0,8
dusičnan amónny 0,6
zmes síranu amónneho s dusičnanom amónnym 0,8
dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanom 1,0
močovina 0,4
kvapalné dusíkaté hnojivá, kvapalný čpavok 0,6

Ak sa v označení musí uviesť viac ako jedna forma dusíka, prípustná odchýlka pre obsah každej formy dusíka tvorí jednu desatinu obsahu celkového dusíka v hnojive, najviac však 2 %.
absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %
b) fosforečné hnojivá P2O5 vodorozpustní podiel P2O5
superfosfát, obohatený superfosfát 0,8 0,9
trojitý superfosfát 0,8 1,3
dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát 0,8
Thomasova múčka 1,0
surový fosfát čiastočne obohatený 0,8 0,9
fosforečnan hlinitovápenatý 0,8
prírodný mäkký fosforit 0,8

Ak sa v označení musí uviesť viac ako jedna forma rozpustnosti fosforečnanu, prípustná odchýlka pre obsah každej formy fosforečnanu tvorí jednu desatinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojive, najviac však 2 %. Toto ustanovenie neplatí pre podiel vodorozpustného P2O5, ktorý sa musí uvádzať. Stanovená odchýlka pre živiny sa nesmie celkove prekročiť pri žiadnom jednotlivom type hnojiva.
c) draselné hnojivá absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %
K2O MgO
surová draselná soľ (kalnit) 1,5 0,9
obohatená surová draselná soľ 1,0 0,9
chlorid draselný do 55 % K2O 1,0
chlorid draselný nad 55 % K2O 0,5
chlorid draselný s horčíkom 1,5 0,9
síran draselný 0,5
síran draselný s horčíkom 1,5 0,9
kieserit so síranom draselným 1,0 0,9

d) hnojivá s vápnikom, horčíkom a sírou
(hnojivá s druhotnými živinami)
Ca Mg MgO S
chlorid vápenatý - roztok 0,6
síran horečnatý 0,9 0,4
kieserit 0,9 0,4
chlorid horečnatý - roztok 0,5
elementárna síra 0,4
síran vápenatý 0,6 0,4

2.
MINERÁLNE VIACZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ
a)
pre jednotlivú živinu
dusík 1,1 N
oxid fosforečný 1,1 P2O5
oxid draselný 1,1 K2O
b)
záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne:
hnojivo NP 1,5
hnojivo NK 1,5
hnojivo PK 1,5
hnojivo NPK 1,9
pri hnojivách NPK, NP, NK a PK s horčíkom pre horčík 0,9 MgO
pri hnojivách NPK, NP, NK a PK s uhličitanom vápenatým pre vápnik 3,0 CaCO3
c)
pre obsahy foriem dusíka a rozpustnosti fosforečnanov tvorí
prípustná odchýlka vždy podľa formy živiny alebo rozpustnosti
živiny jednu desatinu celkového obsahu živín v hnojive, najviac
2 %. Súčet odchýlok pre živiny stanovených pri každom jednotlivom
type hnojiva nesmie byť celkovo vyšší.
d)
pre chlorid 0,2 Cl-
3.
HNOJIVÁ SO STOPOVÝMI ŽIVINAMI
absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %
obsah stopových živín nad 2 % 0,4
obsah stopových živín do 2 % jedna pätina uvádzaného obsahu

4.
MINERÁLNE HNOJIVÁ VÁPENATÉ A HOREČNATÉ
CaO CaCO3 MgO MgCO3
a) vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit 3,0 1,0
b) vápno vzdušné biele, vápno vzdušné dolomitické 3,0 1,0

5.
ORGANICKÉ A ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVÁ
a)
organické hnojivá pre jednotlivú živinu
dusík 0,2 N
oxid fosforečný 0,2 P2O5
oxid draselný 0,2 K2O
záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne 0,5
b)
organicko-minerálne hnojivá pre jednotlivú živinu
dusík 1,0 N
oxid fosforečný 2,0 P2O5
oxid draselný 1,0 K2O
záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne 0,5
Príloha č. 4 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
Označenie živín
1.
Názov Chemický symbol
dusík N
fosfor P
oxid fosforečný P2O5
draslík K
oxid draselný K2O
vápnik Ca
oxid vápenatý CaO
uhličitan vápenatý CaCO3
horčík Mg
oxid horečnatý MgO
uhličitan horečnatý MgCO3
síranový anión SO42-
bor B
železo Fe
kobalt Co
meď Cu
mangán Mn
molybdén Mo
zinok Zn
sodík Na
síra S

2.
Pri fosfore, draslíku, vápniku, horčíku a síre sa uvádza v názve popri oxidovej alebo uhličitanovej forme aj obsah prvku. Obsahy prvkov treba prepočítať týmto spôsobom:
P2O5 x 0,436 = P (fosfor)
K2O x 0,830 = K (draslík)
CaO x 0,715 = Ca (vápnik)
CaCO3 x 0,400 = Ca (vápnik)
CaCO3 x 0,560 = CaO (oxid vápenatý)
MgO x 0,603 = Mg (horčík)
MgCO3 x 0,288 = Mg (horčík)
MgCO3 x 0,478 = MgO (oxid horečnatý)
SO42- x 0,333 = S (síra)
Príloha č. 5 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
NAJMENŠIE POČTY ČIASTKOVÝCH VZORIEK PODĽA DRUHU VÝROBKOV A VEĽKOSTI PARTIE
Druh a množstvo výrobkov Najmenší počet čiastkových vzoriek
TUHÉ VÝROBKY
voľne uložené tuhé výrobky nad 100 kg
počet vzoriek
partia do 2,5 t 7
partia od 2,5 t do 80 t druhá odmocnina z dvadsaťnásobku hmotnosti partie v tonách, zaokrúhlené na celé čísla
partia nad 80 t 40
balené tuhé výrobky v obaloch do obsahu 100 kg
balenie s obsahom väčším ako 1 kg počet balení
do 4 kusov všetky
5 až 16 kusov 4
17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené na celé čísla
nad 400 kusov 20
balenie s obsahom do 1 kg 4
KVAPALNÉ VÝROBKY
voľne uložené kvapalné výrobky v cisternách nad 100 kg
počet vzoriek
partia do 2,5 t 7
partia od 2,5 t do 80 t druhá odmocnina z dvadsaťnásobku hmotnosti partie v tonách, zaokrúhlené na celé čísla
partia nad 80 t 40
balené kvapalné výrobky v nádobách do obsahu 100 kg
nádoby s obsahom väčším ako 1 kg počet nádob
do 4 kusov všetky
5 až 16 kusov 4
17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené na celé čísla
nad 400 kusov 20
nádoby s obsahom do 1 kg 4
Príloha č. 6 k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
POSTUPY LABORATÓRNEHO STANOVENIA VLASTNOSTÍ VÝROBKOV
1.
Úprava vzoriek
Výrobky sa upravujú podľa požiadaviek na ich stanovenie. Úprava konečnej vzorky je sled pracovných postupov (kvartácia, homogenizácia, mletie, presievanie), ktorá sa musí uskutočňovať tak, aby
a)
pre konečnú vzorku bola reprezentatívna aj tá najmenšia navážka uvedená v metódach rozboru,
b)
zmena jemnosti výrobku spôsobená úpravou neovplyvnila rozpustnosť vzorky pri vylúhovaní.
2.
Metódy vylúhovania dusíka
a)
Dusík rozpustný vo vode
Vzorka sa vylúhuje vodou s prídavkom zriedenej kyseliny chlorovodíkovej na rotačnom prístroji 30 minút.
b)
Dusík nerozpustný vo vode
Vzorka sa vylúhuje vodou, dekantuje, filtruje. Dusík sa stanoví zo zvyšku na filtri.
3.
Stanovenie obsahu dusíka
a)
Stanovenie amónneho dusíka - destilačná metóda
Amoniak sa vytesní prebytkom hydroxidu sodného, absorbuje sa v odmernom roztoku kyseliny sírovej, ktorého prebytok sa stanoví titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného.
Opakovateľnosť: 0,20 % absolútnych.
b)
Stanovenie amónneho dusíka - formaldehydová metóda
Amónne soli sa prevedú vo vodnom roztoku formaldehydu na hexametyléntetraamín, ktorý sa titruje odmerným roztokom hydroxidu sodného. V okamihu, keď je celé množstvo amoniaku vytesnené, sa prebytok hydroxidu sodného prejaví červeným sfarbením pridaného indikátora fenolftaleínu. Táto metóda sa používa na stanovenie amónneho dusíka v sírane amónnom.
Opakovateľnosť: 0,10 % absolútnych.
c)
Stanovenie dusičnanového a amónneho dusíka - metóda podľa Dewarda
Dusičnanový dusík sa zredukuje Dewardovou zliatinou v alkalickom prostredí na amoniak a ten sa vydestiluje do odmerného roztoku kyseliny sírovej. Prebytok kyseliny sírovej sa stanoví titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného.
Opakovateľnosť: 0,20 % absolútnych.
d)
Stanovenie amidického dusíka - spektrofotometrická metóda
Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu vzniknutého reakciou amidického dusíka s 4-dimetylaminobenzaldehydom.
Opakovateľnosť: 0,20 % absolútnych.
e)
Stanovenie celkového dusíka (bez prítomnosti dusičnanového dusíka) - metóda podľa Kjeldahla
Organicky viazaný dusík sa pred destiláciou prevedie na amónny dusík katalytickou mineralizáciou pomocou kyseliny sírovej, amónny dusík sa vytesní prebytkom hydroxidu sodného do odmerného roztoku kyseliny sírovej, ktorého prebytok sa stanoví titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného.
Opakovateľnosť: 0,20 % absolútnych.
f)
Stanovenie celkového dusíka (za prítomnosti dusičnanového dusíka) - metóda podľa Jodlbauera
Organicky viazaný dusík sa pred destiláciou prevedie na amónny dusík katalytickou mineralizáciou pomocou kyseliny sírovej. Ak je prítomný nitrátový dusík, treba na mineralizáciu použiť zmes kyseliny sírovej a fenolu, aby sa zabránilo vyprchaniu uvoľnenej kyseliny dusičnej. V prostredí koncentrovanej kyseliny sírovej dochádza k nitrácii fenolu na p-nitrofenol, ktorý sa zredukuje vodíkom na p-aminofenol, ktorého amínový dusík sa prevedie na amónny. Amónny dusík sa stanoví destilačnou metódou.
Opakovateľnosť: 0,20 % absolútnych.
g)
Stanovenie biuretu
Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu so síranom meďnatým v prítomnosti vínanu sodnodraselného v zásaditom prostredí.
Opakovateľnosť: 0,10 % absolútnych.
4.
Metódy vylúhovania fosforu
a)
Fosfor rozpustný v minerálnych kyselinách
Fosforečnany sa vylúhujú zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej v objemovom pomere 3 : 1.
b)
Fosfor rozpustný v 2 % kyseline citrónovej
Fosforečnany sa vylúhujú 2 % roztokom kyseliny citrónovej s prídavkom kyseliny salicylovej. Pred použitím sa roztok kontroluje titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného na fenolftaleín. Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 30 minút.
c)
Fosfor rozpustný v 2 % kyseline mravčej
Fosforečnany sa vylúhujú 2 % roztokom kyseliny mravčej. Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 60 minút.
d)
Fosfor rozpustný v neutrálnom citrane amónnom
Fosforečnany sa vylúhujú citranom amónnym (pH = 7) pri teplote 65 oC za presne určených podmienok.
e)
Fosfor rozpustný v alkalickom citrane amónnom podľa Petermana
Fosforečnany sa vylúhujú alkalickým citranom amónnym pri teplote 65 oC (20 oC) za presne určených podmienok.
f)
fosfor rozpustný v citrane amónnom (pH = 7)
Fosforečnany sa vylúhujú citranom amónnym (pH = 7). Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 30 minút.
g)
fosfor rozpustný vo vode
Fosforečnany sa vylúhujú destilovanou vodou. Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 30 minút.
5.
Stanovenie fosforu
a)
stanovenie fosforu - vážková metóda
Všetky formy vylúhovaných fosforečnanov uvedených v bode 4 tejto prílohy sa vyzrážajú vo vodno - acetátovom roztoku vo forme fosfomolybdénanu chinolínu v prostredí minerálnych kyselín. Vzniknutá zrazenina sa filtruje, suší pri 250 oC a váži.
Opakovateľnosť pri obsahu P2O5 : menej ako 10 % P2O5 0,20 % absolútnych
10 – 50 % P2O5 0,40 % absolútnych
b)
Stanovenie fosforu - spektrofotometrická metóda
ba)
Vo všetkých formách vylúhovaných fosforečnanov uvedených v bode 4 tejto prílohy sa zmeria intenzita žltého fosfovanádomolybdénového komplexu vzniknutého reakciou s vanadičnanom amónnym a molybdénanom amónnym za daných podmienok.
Opakovateľnosť pri obsahu P2O5 : menej ako 10 % P2O5 0,20 % absolútnych,
10 – 50 % P2O5 0,40 % absolútnych.
bb)
Zvyšok vzorky po žíhaní (popol) sa rozpustí v zriedenej kyseline chlorovodíkovej. Kyselina kremičitá a nerozpustný zvyšok sa oddelia filtráciou. Vo filtráte sa stanoví obsah fosforu meraním intenzity sfarbenia molybdénovej modrej po redukcii molybdátofosforečnanu amónneho metolom.
Opakovateľnosť: 15 % relatívnych.
c)
Stanovenie voľnej kyseliny fosforečnej
Titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného za použitia indikátora dimetylovej žltej sa stanovuje kyslosť vodného výluhu spôsobená prítomnosťou nezreagovanej kyseliny fosforečnej.
Opakovateľnosť: 0,10 % absolútnych.
6.
Metódy vylúhovania draslíka z hnojív
a)
Draslík rozpustný vo vode
Draslík sa vylúhuje destilovanou vodou. Po zahriatí sa varí 30 minút.
b)
Draslík rozpustný v kyseline
Draslík sa vylúhuje zriedenou kyselinou chlorovodíkovou za varu. Varí sa 15 minút.
7.
Stanovenie draslíka
a)
Stanovenie draslíka - vážková metóda
Obidve formy vylúhovaného draslíka sa zrážajú tetrafenylboritanom sodným v zásaditom prostredí po predbežnom viazaní rušivých prímesí formaldehydom a EDTA ako tetrafenylboritan draselný. Vzniknutá zrazenina sa po odfiltrovaní suší pri 120 oC a váži.
Opakovateľnosť pri obsahu K2O: menej ako 20 % K2O 0,30 % absolútnych,
20 – 60 % K2O 0,60 % absolútnych.
b)
Stanovenie draslíka metódou AAS
Zvyšok vzorky po žíhaní (popol) sa rozpustí v zriedenej kyseline chlorovodíkovej. Kyselina kremičitá a nerozpustný zvyšok sa oddelí filtráciou a vo filtráte sa stanoví draslík metódou AAS.
Opakovateľnosť: 15 % relatívnych.
8.
Stanovenie obsahu horčíka a vápnika
a)
Stanovenie obsahu horčíka a vápnika komplexometrickou titráciou
Horčík spolu s vápnikom sa stanoví po odstránení oxidov amoniakálnej skupiny titráciou odmerným roztokom EDTA pri pH = 10 pri použití fluorexonu a eriochrómovej černe ako indikátora.
Opakovateľnosť: CaO + MgO 0,75 % absolútnych,
MgO 0,30 % absolútnych.
b)
Stanovenie vápnika a horčíka metódou AAS
Po mineralizácii zriedenou kyselinou chlorovodíkovou 1 : 1 za varu sa v získanom mineralizáte stanovia požadované prvky pri obsahu do 10 % metódou AAS. Extrakt sa zriedi tak, aby výsledná koncentrácia prvkov ležala v optimálnej oblasti pre danú vlnovú dĺžku spektrometra. Obsah vápnika a horčíka sa odčíta z kalibračnej krivky.
Opakovateľnosť: 15 % relatívnych.
9.
Stanovenie obsahu stopových prvkov
a)
Stanovenie obsahu stopových prvkov (Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo) metódou AAS
Po mineralizácii zmesou kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej podľa STN 65 4860 sa v získanom mineralizáte stanovia požadované prvky metódou AAS. Obsah stopových prvkov sa odčíta z kalibračnej krivky.
Opakovateľnosť: Cu 15 % relatívnych,
Zn 15 % relatívnych,
Mn 15 % relatívnych,
Fe 15 % relatívnych,
B 20 % relatívnych,
Mo 40 % relatívnych.
b)
Stanovenie obsahu bóru - spektrofotometrická metóda
Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu bóru s azometínom-H pri daných podmienkach.
Opakovateľnosť: 15 % relatívnych.
c)
Stanovenie obsahu bóru - titračná metóda
Vyšší obsah bóru sa stanoví potenciometrickou titráciou kyseliny boritej roztokom hydroxidu sodného pri použití D-mannitu ako indikátora.
Opakovateľnosť nestanovená.
d)
Stanovenie obsahu molybdénu - spektrofotometrická metóda
Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu molybdénu s tiokyanatanom draselným pri danej vlnovej dĺžke.
Opakovateľnosť: 40 % relatívnych.
10.
Stanovenie obsahu rizikových prvkov
a)
Stanovenie obsahu rizikových prvkov metódou AAS
Po mineralizácii zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej sa v získanom mineralizáte stanovia požadované prvky metódou AAS. Vyhodnotenie sa uskutočňuje metódou kalibračnej krivky.
Arzén sa stanovuje technikou generovania hydridov tetrahydridoboritanom sodným.
Ortuť sa stanovuje spaľovaním vzorky v prúde kyslíka pri teplote 900 oC, zachytením pár na amalgamátore, rýchlym vyparením do meracích kyviet a zmeraním absorbčného signálu.
Opakovateľnosť pri obsahu mg/kg:
As 1,0 - 2,5 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 2,5 20 % relatívnych,
Cd 0,5 - 2,0 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 2 16 % relatívnych,
Cr viac ako 10 20 % relatívnych,
Pb viac ako 10 38 % relatívnych,
Hg 0,01 - 0,10 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 0,10 20 % relatívnych.

b)
Stanovenie rizikových látok metódou ICP-AES
Po mineralizácii zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej sa v získanom mineralizáte stanovia požadované prvky metódou optickej emisnej spektrometrie v indukčne viazanej plazme.
Opakovateľnosť pri obsahu mg/kg:
As 1,0 - 2,5 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 2,5 20 % relatívnych,
Cd 1,0 - 2,5 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 2,5 24 % relatívnych,
Cr viac ako 10 24 % relatívnych,
Pb viac ako 10 16 % relatívnych,
Hg 0,01 - 0,10 40 % relatívnych,
&nbsp viac ako 0,10 20 % relatívnych,
Ni viac ako 0,10 24 % relatívnych,
Pb viac ako 10 20 % relatívnych,
Zn viac ako 0,10 16 % relatívnych,
Mo viac ako 2 30 % relatívnych.

11.
Stanovenie obsahu chloridov
Vo vodnom výluhu sa stanovia chloridové ióny titráciou odmerným roztokom dusičnanu ortutnatého.
Opakovateľnosť: 0,10 % absolútnych.
12.
Stanovenie hodnoty pH
Zmeraním elektromagnetického napätia galvanického článku tvoreného indikačnou a referenčnou elektródou v prostredí vodného roztoku vzorky pri stanovenej teplote.
Opakovateľnosť: 0,1 %.
13.
Stanovenie veľkosti častíc presievaním
Výrobok sa umiestni na testovacie sito s udanou veľkosťou otvorov a trasením, preklepávaním alebo premývaním sa delí na nadsitné a podsitné podiely. Pri presievaní, ktoré sa uskutočňuje postupne sitami s rôznymi veľkosťami otvorov, sa výrobok rozdelí do veľkostných tried, ktoré sú označené veľkosťami otvorov použitých testovacích sít.
Opakovateľnosť: 1 % absolútne.
14.
Stanovenie obsahu vlhkosti
Vlhkosť sa stanoví vážkovo z úbytku hmotnosti po vysušení vzorky pri predpísanej teplote a čase podľa druhu testovanej vzorky.
Opakovateľnosť pre výrobky pri vlhkosti:
Opakovateľnosť pre výrobky pri vlhkosti:
menej ako 0,5 0,10 % absolútnych,
0,5 – 2 0,20 % absolútnych,
2 – 6 0,40 % absolútnych,
viac ako 6 1,00 % absolútne
15.
Stanovenie obsahu spaliteľných látok
Organický podiel (spaliteľné látky) sa zisťuje z hmotnostného úbytku po predbežnom vysušení vzorky pri 105 oC a spálením vzorky pri 550 oC do konštantnej hmotnosti.
16.
Stanovenie obsahu síry
Rozkladom kyselinou chlorovodíkovou, po oddelení kyseliny kremičitej sa vo filtráte stanoví síra vážkovo ako síran bárnatý.
Opakovateľnosť: nestanovená.
1)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Množstvo fosforečnanu rozpustného len v minerálnych kyselinách ako P2O5 nesmie byť vyššie ako 2 %.
2)
Pri hnojive, ktoré obsahuje iba fosforečnan hlinitovápenatý, sa musí uviesť iba rozpustnosť 7 (podľa tab. č. 2).
3)
Po odpočítaní vodorozpustného obsahu.
1)
5 mg/kg v hnojivách obsahujúcich iba zinok ako súčasť určujúcu typ.
2)
1 mg/kg pre substráty určené na pestovanie zeleniny a ovocia.