255/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
z 18. mája 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
hranicou katastrálneho územia,
7.
hranicou zastavaného územia obce;“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
„2.
sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; rozostavanou stavbou na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia,“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.
4.
V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu,1a) ako aj iné skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam, a to najmä vyhlásenie konkurzu voči vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho konania a začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len „skutočnosť súvisiaca s právom k nehnuteľnosti“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.
5.
V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len „zmluva“), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení3) (ďalej len „verejná listina“) a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná listina“), a dokumentáciu sídelných a nesídelných geografických názvov;“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slovo „evidenciu“ vkladá slovo „zmlúv,“.
7.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Zriaďujú sa miestne orgány štátnej správy na úseku katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne úrady a správy katastra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)
Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho úradu je sídlo kraja.
(2)
Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu. Sídlom správy katastra je sídlo okresu.
(3)
Katastrálny úrad so súhlasom úradu môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko správy katastra i mimo jej sídla.
(4)
Podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
9.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra
(1)
Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet úradu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby správ katastra.
(2)
Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3)
Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(4)
Na čele správy katastra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu.“.
10.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra
(1)
Katastrálny úrad
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra,
c)
zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)
(2)
Správa katastra
a)
rozhoduje v katastrálnom konaní,
b)
zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
c)
spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
d)
vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností podľa § 69,
e)
kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,
f)
spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
g)
prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
h)
spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
i)
poskytuje informácie z katastra,
j)
overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
k)
rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.“.
12.
§ 23 až 25 sa vypúšťajú.
13.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo z dohôd, ako aj práva k nehnuteľnostiam zo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“.
14.
V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa osobitného predpisu9a) vznikajú ku dňu doručenia návrhu na vklad.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 158/1998 Z. z.“.
15.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (ďalej len „účastník konania“).
(2)
Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.
(3)
Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje
a)
meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,
b)
označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c)
označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony,
d)
číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
e)
určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:
a)
zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia,
b)
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c)
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
d)
geometrický plán,
e)
ocenenie nehnuteľností,10)
f)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba,
g)
dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.10a)
(5)
Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná.
(6)
Správa katastra na písomnom vyhotovení návrhu na vklad vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:
„10)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 173/1999 Z. z.
10a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dohody, prípadne zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“.
17.
V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti,10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dohode, prípadne v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti.“.
19.
V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať opravný prostriedok.10c).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
„10c)
§ 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.“.
20.
V § 31 ods. 7 sa vypúšťajú slová „dohodu, prípadne zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti“.
21.
Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31a
Prerušenie konania o návrhu na vklad
Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak
a)
sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)
nebol zaplatený správny poplatok,
c)
bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
d)
to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní.
§ 31b
Zastavenie konania o návrhu na vklad
Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak
a)
návrh nepodal účastník konania,
b)
účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c)
už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,
d)
účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
e)
v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
f)
účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh.“.
22.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
(1)
O návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec katastrálneho úradu s vysokoškolským vzdelaním, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.
(2)
Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra a súvisiacich s katastrom.
(3)
Podrobnosti o vydávaní a odoberaní oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
23.
V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Právo k nehnuteľnosti podľa § 1 ods. 1, ktoré vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho úkonu, sa do katastra nezapíše, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
24.
V § 34 ods. 3 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.
25.
V § 36 ods. 1 sa za slovo „podľa“ vkladá slovo „tohto“.
26.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
(1)
Správa katastra posúdi, či predložená verejná listina vydaná podľa osobitného predpisu3) obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Ak správa katastra zistí, že verejná listina podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa osobitného predpisu,3) nevykoná záznam a verejnú listinu vráti tomu, kto je uvedený ako nadobúdateľ v osvedčení vyhlásenia o vydržaní, a vyzve ho, aby podal na súde návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.“.
27.
§ 37 sa vypúšťa.
28.
V § 39 ods. 1 sa slová „začatí dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti“.
29.
V § 39 ods. 3 sa za slovo „právoplatnosti“ dopĺňajú slová „alebo vykonateľnosti“.
30.
V § 39 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
31.
V § 40 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.
32.
Nadpis pod § 42 znie:
„Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra“.
33.
V § 42 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „dohoda alebo zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, ako aj“.
34.
V § 42 ods. 2 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zmluva,“.
35.
V § 42 ods. 3 sa slová „dohode, prípadne na zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti musí overiť notár alebo obvodný úrad14)“ nahrádzajú slovami „musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a)“ a slová „overenie sa“ nahrádzajú slovami „osvedčenie sa.“.
36.
V § 42 ods. 4 sa slová „dohody alebo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“ vypúšťajú.
37.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe, že právo k nehnuteľnosti evidované v katastri je dotknuté zmenou; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte.“.
38.
V § 45 ods. 2 sa za slovo „nezaradí“ vkladá slovo „zmluvy,“.
39.
V § 45 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
40.
V § 46 ods. 1 sa za slovo „k“ vkladá slovo „zmluve,“.
41.
V § 46 ods. 2 sa slovo „vklade“ nahrádza slovom „zápise“.
42.
V § 46 ods. 3 sa slová „ bodoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v 1. bode.“.
43.
V § 46 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán a znalecký posudok o cene rozostavanej stavby a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
44.
V § 47 sa za slová „účastníkom konania“ vkladajú slová „a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté“.
45.
V štvrtej časti sa vypúšťa štvrtý oddiel.
46.
V § 63 ods. 1 a v § 64 ods. 1 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou formou“.
47.
V § 67b ods. 1 sa slová „okresného úradu“ nahrádzajú slovami „správy katastra“.
48.
V § 67b ods. 6 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.
49.
V § 67c ods. 1 sa slová „zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu“ nahrádzajú slovami „zo zástupcov príslušnej správy katastra“ a slová „zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu“ sa nahrádzajú slovami „zástupca príslušnej správy katastra“.
50.
V § 68 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „právo“ vkladajú slová „doň nahliadať a“.
51.
V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy“.
52.
Za § 79 sa vkladajú § 79a až 79d, ktoré znejú:
㤠79a
Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred 1. januárom 2002, zostávajú v platnosti.
§ 79b
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na úseku katastra prechádzajú 1. januára 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na katastrálne úrady, v ktorých územnej pôsobnosti majú krajské úrady a okresné úrady sídlo.
(2)
Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov vzniknutých na úseku katastra k 31. decembru 2001 prechádzajú z okresných úradov a krajských úradov na katastrálne úrady. Súčasne od 1. januára 2002 prechádzajú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré slúžili katastrálnym odborom krajských úradov a katastrálnym odborom okresných úradov na katastrálne úrady, a to podľa delimitačného protokolu uzavretého medzi krajskými úradmi a katastrálnymi úradmi a medzi okresnými úradmi a katastrálnymi úradmi.
§ 79c
Začaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora a o určení priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia do 1. januára 2002 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 79d
Začaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa osobitného predpisu9a) podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú a dokončia podľa tohto zákona.“.
53.
Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správa katastra“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. I v § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).
2.
V prílohe k zákonu sa vypúšťa dvestoštrnásty bod a dvestopätnásty bod.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.