253/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
z 15. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z. a zákona č. 399/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15c ods. 1 sa vypúšťajú slová „uvedených v osobitnom zákone“.
2.
V § 15c ods. 2 sa za slová „ak ním spôsobí“ vkladá slovo „ťažkú“.
3.
V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vyhlásená medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovuje povinnosť vydať vlastného občana.“.
4.
V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu podľa § 37.“.
5.
V § 62 ods. 1 sa za slová „vojnovej zrady (§ 114),“ vkladajú slová „falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 2, 3 a 4,“ slová „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171b ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171a ods. 2, 4, 5 a § 171b ods. 2 a 3“, za slová „podľa § 180c ods. 2,“ sa vkladajú slová „založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a,“ a za slová „znásilnenia podľa § 241 ods. 2 a 3,“ sa vkladajú slová „sexuálneho násilia podľa § 241a ods. 2 a 3,“.
6.
V § 66 sa slová „ohrozenia štátneho tajomstva (§ 106 a 107)“ nahrádzajú slovami „ohrozenia utajovanej skutočnosti (§ 106 a 107)“.
7.
V § 66 sa slová „ohrozenia hospodárskeho tajomstva (§ 122)“ nahrádzajú slovami „ohrozenia obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva (§ 122)“ a vypúšťajú sa slová „skrátenia poplatkov a im podobných dávok (§ 148b)“.
8.
V § 89 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.“.
9.
V § 89 ods. 9 sa za slovom „exekútor“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „poľovníckej stráže,“ sa vkladajú slová „člen stráže prírody a osoba, ktorá má oprávnenia člena stráže prírody,“.
10.
V § 89 ods. 13 sa slová „Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy,2)“ nahrádzajú slovami „Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej výšku minimálnej mesačnej mzdy,2)“.
11.
V § 89 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o trestné činy uvedené v § 181a, 181b a 181c, ujmou sa rozumie spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, ktoré vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu s prihliadnutím na ich vzácnosť a stupeň ohrozenia vyčíslené osobitným predpisom.“.
12.
V § 89 odsek 15 znie:
„(15)
Vecou sa rozumie aj
a)
ovládateľná prírodná sila,
b)
cenný papier bez ohľadu na jeho podobu.“.
13.
§ 105 až 107 vrátane nadpisov znejú:
㤠105
Vyzvedačstvo
(1)
Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa osobitného zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci, kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto umožní alebo uľahčí činnosť páchateľovi činu uvedeného v odseku 1 alebo organizácii, ktorej cieľom je vyzvedať utajovanú skutočnosť označenú podľa osobitného zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajovanú skutočnosť označenú podľa osobitného zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti označenej stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné osobitne uložené, alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu, alebo získa takým činom značný prospech.
(4)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu.
Ohrozenie utajovanej skutočnosti
§ 106
(1)
Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa osobitného zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu,
b)
ak úmyselne vyzradí nepovolanej osobe skutočnosť označenú stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, ktorej uchovávanie mu bolo osobitne uložené, alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu alebo takým činom získa značný prospech.
§ 107
Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenej podľa osobitného zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné nepovolanej osobe, alebo stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.“.
14.
V § 160 ods. 1 sa za slová „inú nenáležitú výhodu“ vkladajú slová „pre seba alebo pre inú osobu“ a slová „až na dva roky“ sa nahrádzajú slovami „až na tri roky“.
15.
V § 160a ods. 1 sa za slová „cez sprostredkovateľa“ vkladajú slová „pre seba alebo pre inú osobu“ a slová „až na tri roky“ sa nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov“.
16.
V § 160a ods. 2 sa slová „na jeden až päť rokov“ nahrádzajú slovami „na dva roky až osem rokov“.
17.
V § 160b sa za slová „cez sprostredkovateľa“ vkladajú slová „pre seba alebo pre inú osobu“ a slová „až na tri roky“ sa nahrádzajú slovami „na dva roky až osem rokov“.
18.
V § 160c sa za slová „cez sprostredkovateľa“ vkladajú slová „pre seba alebo pre inú osobu“ a slová „až na tri roky“ sa nahrádzajú slovami „na dva roky až osem rokov“.
19.
V § 161 ods. 1 sa za slová „neodôvodnené uprednostnenie pred inými,“ vkladajú slová „alebo z tohto dôvodu poskytne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe,“ a slová „až na jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „až na dva roky“.
20.
V § 161a ods. 1 sa za slová „inú nenáležitú výhodu,“ vkladajú slová „alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe,“ a slová „až na dva roky“ sa nahrádzajú slovami „až na tri roky“.
21.
V § 161a ods. 2 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.
22.
V § 161b ods. 1 sa za slová „zahraničnému verejnému činiteľovi“ vkladajú slová „alebo inej osobe“, slová „s výkonom jeho úradných povinností“ sa nahrádzajú slovami „s výkonom úradných povinností zahraničného verejného činiteľa“ a slová „až na dva roky“ sa nahrádzajú slovami „ na šesť mesiacov až tri roky“.
23.
V § 161c ods. 1 sa za slová „s výkonom jeho funkcie,“ vkladajú slová „alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe“ a slová „až na dva roky“ sa nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.
24.
V § 162 ods. 1 sa za slová „cez sprostredkovateľa“ vkladajú slová „pre seba alebo pre inú osobu“.
25.
V § 162 ods. 2 sa za slová „tak už urobil,“ vkladajú slová „alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe,“.
26.
V § 167 ods. 1 sa slová „ohrozenia štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „ohrozenia utajovanej skutočnosti“.
27.
V § 167 ods. 2 sa slová „ohrozenia štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „ohrozenia utajovanej skutočnosti“.
28.
§ 167 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo.“.
29.
V § 168 ods. 1 a 2 sa slová „ohrozenia štátneho tajomstva (§ 106 a 107)“ nahrádzajú slovami „ohrozenia utajovanej skutočnosti (§ 106 a 107)“.
30.
§ 168 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.“.
31.
§ 173 vrátane nadpisu znie:
㤠173
Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti
(1)
Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo nadnárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa osobitného zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.
32.
§ 181c vrátane nadpisu znie:
㤠181c
Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
(1)
Kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody a krajiny
a)
poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí alebo zničí jej biotop,
b)
usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí alebo zničí jeho biotop a obydlie, alebo
c)
poškodí alebo zničí dreviny alebo ich vyrúbe bez súhlasu
a spôsobí tým ujmu nie malú, alebo ohrozí chránený živočíšny alebo rastlinný druh, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom, alebo zákazom činnosti, alebo prepadnutím veci.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody a krajiny
a)
v rozsahu nie malom získa pre seba alebo pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu,
b)
v rozsahu nie malom bez súhlasu drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo
c)
zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov.
(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom, alebo zákazom činnosti, alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí väčšiu ujmu,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému väčší prospech alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol za obdobný priestupok v posledných dvoch rokoch postihnutý.
(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí značnú ujmu,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech,
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen organizovanej skupiny alebo
d)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch potrestaný alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch prepustený.
(5)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ujmu veľkého rozsahu,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom.“.
33.
V § 181d odsek 1 znie:
„(1)
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby, alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.“.
34.
Za § 181e sa vkladajú § 181f a 181g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠181f
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
Kto v rozpore s predpismi o odpadoch nakladá s odpadmi a poškodí vodu, pôdu alebo ovzdušie tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu alebo odstránenie následku takéhoto poškodenia nie je možné, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti.
§ 181g
Porušovanie ochrany vôd
Kto koná v rozpore s predpismi na ochranu vôd a spôsobí mimoriadne havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu alebo odstránenie následku takéhoto zhoršenia kvality nie je možné, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti.“.
35.
V § 182 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,“.
36.
V § 185 ods. 1 sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov“.
37.
V § 185 ods. 2 sa slová „na šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „na dva roky až osem rokov“.
38.
V § 185 ods. 4 sa slová „na jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „na tri roky až desať rokov“.
39.
V § 185 ods. 5 sa slová „na tri roky až osem rokov“ nahrádzajú slovami „na päť až dvanásť rokov“.
40.
V § 185c ods. 1 sa vypúšťajú slová „uvedených v osobitnom zákone“.
41.
V § 187 odsek 3 znie:
„(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo
b)
ak čin uvedený v odseku 1 spácha v značnom rozsahu.“.
42.
V § 187 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch“.
43.
V § 187 odsek 5 znie:
„(5)
Rovnako ako v odseku 4 sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 poruší dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania alebo z funkcie,
b)
ak čin uvedený v odseku 1 spácha vo veľkom rozsahu,
c)
ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo
d)
ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť.“.
44.
V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
45.
V § 196 ods. 2 sa slová „pre ich politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie“ nahrádzajú slovami „pre politické presvedčenie, národnosť, rasu, príslušnosť k etnickej skupine, vyznanie“.
46.
V § 198 odsek 1 znie:
„(1)
Kto verejne hanobí
a)
niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b)
skupinu obyvateľov republiky pre vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
47.
Nadpis pod § 198a znie: „Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“.
48.
V § 198a ods. 1 sa za slovo „rase“ vkladajú slová „alebo etnickej skupine“.
49.
V § 219 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa slovo „jeho“ a za slovo „rasu“ sa vkladajú slová „príslušnosť k etnickej skupine,“.
50.
V § 219 ods. 2 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinností,
i)
ako člen organizovanej skupiny,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
51.
V § 221 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „jeho“ a za slovo „rasu“ sa vkladajú slová „príslušnosť k etnickej skupine,“.
52.
V § 222 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „jeho“ a za slovo „rasu“ sa vkladajú slová „príslušnosť k etnickej skupine,“.
53.
Za § 241 sa vkladá § 241a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠241a
Sexuálne násilie
(1)
Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo
b)
ak spácha taký čin na osobe mladšej ako pätnásť rokov.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“.
54.
V § 247 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu,4) alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu,4) alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom.“.
55.
V § 247 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený, alebo“.
56.
§ 249c vrátane nadpisu znie:
㤠249c
Neoprávnené vyrobenie a obstaranie platobnej karty
(1)
Kto neoprávnene vyrobí, pozmení alebo si obstará platobnú kartu alebo predmet spôsobilý plniť jej funkciu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.
57.
Za § 249c sa vkladá § 249d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠249d
Neoprávnené vyrobenie a obstaranie telefónnej karty
(1)
Kto neoprávnene vyrobí alebo pozmení telefónnu kartu alebo predmet spôsobilý plniť jej funkciu v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo v tomto úmysle si ich obstará, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.
58.
V § 252 ods. 1 sa slová „Kto príjem z trestného činu hodnoty nie malej alebo vec hodnoty nie malej, ktorá je príjmom z trestného činu,“ nahrádzajú slovami „Kto príjem alebo iný majetok z trestného činu“.
59.
V § 252a ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
neobvyklú obchodnú operáciu“.
60.
Za § 258 sa vkladá § 258a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠258a
Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva
(1)
Kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak si prisvojí vec, ktorá je archeologickým nálezom a spôsobí tým škodu nie malú.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2
a)
spôsobí značnú škodu,
b)
spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo
c)
archeologický nález neoprávnene vyvezie mimo územia Slovenskej republiky.“.
Čl. II
1.
Tresty uložené pred dňom účinnosti tohto zákona sa vykonajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, podľa doterajších predpisov.
2.
Trest odňatia slobody uložený pred dňom účinnosti tohto zákona za čin, ktorý podľa tohto zákona nie je trestným činom, prípadne jeho nevykonaný zvyšok sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti trestných činov, ktoré odo dňa účinnosti tohto zákona nie sú trestnými činmi, a ostatných trestných činov.
3.
Trest odňatia slobody uložený pred dňom účinnosti tohto zákona za trestný čin, ktorý sa bude po dni účinnosti tohto zákona posudzovať ako miernejšie trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pôvodný trestný čin a sadzby ustanovenej na miernejší trestný čin. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z. a zákona č. 366/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa slová „štátne tajomstvo“ nahrádzajú slovami „utajovanú skutočnosť“.
2.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až ch) sa označujú ako písmená a) až h).
3.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo b)“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokračuje po ukončení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu Ústavného súdu, funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora.“.
5.
V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová „ohrozenia štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „ohrozenia utajovanej skutočnosti“.
6.
V § 50 ods. 3 sa slová „skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „utajované skutočnosti“ a slová „so štátnym tajomstvom“ sa nahrádzajú slovami „s utajovanými skutočnosťami“.
7.
V § 65 ods. 5 sa slová „bolo zachované štátne, hospodárske a služobné tajomstvo“ nahrádzajú slovami „bola zachovaná utajovaná skutočnosť, obchodné, bankové a daňové tajomstvo“.
8.
V § 69 ods. 5 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín“.
9.
V § 73a ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorý o jej prijatí rozhodol,“.
10.
V § 75 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín“.
11.
V § 76 ods. 4 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín“.
12.
V § 77 ods. 1 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín“.
13.
V § 77 ods. 2 sa slová „do 24 hodín“ nahrádzajú slovami „do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín“ a slová „doby 24 hodín“ sa nahrádzajú slovami „doby 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch 72 hodín“.
14.
V § 88 ods. 2 sa slová „ako s písomnosťou obsahujúcou predmet štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „ako s utajovanou skutočnosťou“.
15.
V § 88b ods. 7 sa slová „ako s písomnosťou obsahujúcou predmet štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „ako s utajovanou skutočnosťou“.
16.
V § 99 ods.1 sa slová „štátne tajomstvo, ktoré“ nahrádzajú slovami „utajovanú skutočnosť, ktorú“.
17.
V § 100 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.“.
18.
§ 172 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. b), sa pokračuje po ukončení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu Ústavného súdu, funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora.“.
19.
V § 201 ods. 3 sa slová „štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva“ nahrádzajú slovami „utajovanej skutočnosti, bankového, obchodného alebo daňového tajomstva“.
20.
V § 308 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
21.
V § 321 ods. 1 sa slová „predseda senátu príslušného súdu ihneď nariadi výkon tohto trestu a zároveň nariadi, aby bol odsúdený do výkonu trestu dodaný, ak“ nahrádzajú slovami „predseda senátu príslušného súdu (súd prvého stupňa a odvolací súd) ihneď vydá príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody11b) a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, ak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b) znie:
„11b)
§ 47 ods. 2 písm. d) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.“.
22.
V § 377 ods. 2 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín“.
23.
V § 380a sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „48 hodín“.
24.
V § 380b ods. 1 sa slová „do 24 hodín“ nahrádzajú slovami „do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z. a zákona č. 122/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 35 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo úmyselne poľuje na zver alebo loví ryby v čase hájenia“.
2.
V § 50 ods. 1 sa slová „dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „výšku minimálnej mesačnej mzdy“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a čl. III bodov 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.