252/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
zo 14. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 117/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.“.
2.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov.“.
3.
V § 3 ods. 12 sa vypúšťa slovo „domácich“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov, právnických osôb, podnikateľov alebo ostatných fyzických osôb nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach, ktoré užívajú tieto právnické osoby, podnikatelia alebo ostatné fyzické osoby.“.
5.
§ 3b vrátane nadpisu znie:
㤠3b
Mimoriadna situácia
(1)
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
(2)
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
a)
záchranné, lokalizačné a likvidačné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
b)
evakuácia,
c)
núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
d)
použitie vojenských záchranných útvarov alebo iných zložiek ozbrojených síl.“.
6.
V § 4 ods. 3 sa slová „ministerstvom vnútra“ nahrádzajú slovami „krajskými úradmi a s okresnými úradmi“.
7.
V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: „Civilná ochrana (§ 2) zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slová „zásobovania a“ vkladá slovo „núdzového“.
9.
§ 7 znie:
㤠7
Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady,6) obce,7) právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.“.
10.
V § 9 ods. 1 sa za slová „štátnej správy a“ vkladajú slová „iné ústredné“.
11.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Na plnení úloh a opatrení v civilnej ochrane sa podieľajú aj vojenské záchranné útvary civilnej ochrany; tieto útvary majú osobitné postavenie.12)“.
12.
V § 11 sa vypúšťa druhá veta.
13.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).
14.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a plní jeho úlohy“.
15.
V § 12 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
zabezpečuje a vykonáva preventívno-výchovnú a edičnú činnosť, ako aj vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany; zabezpečuje vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť v civilnej ochrane,“.
16.
V § 12 ods. 1 písm. k) sa slovo „odsúhlasuje“ nahrádza slovom „schvaľuje“.
17.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
18.
V § 12 ods. 3 sa za slová „hmotných rezerv“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
19.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) až k).
20.
V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja,“.
21.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako aj pre potrebu právnických osôb, podnikateľov alebo obcí,“.
22.
V § 14 ods. 3 sa slová „vykonáva hlásnu službu“ nahrádzajú slovami „riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území okresu“ a vypúšťajú sa slová „alebo stav núdze“.
23.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „na verejné úkryty“ nahrádzajú slovami „na ukrytie obyvateľstva“.
24.
V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným,“.
25.
V § 15 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „podľa rozhodnutia16a) okresného úradu“.
26.
V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová „osoby, ktoré svojou činnosťou ohrozujú“ nahrádzajú slovami „svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti“.
27.
V § 16 ods. 3 sa za slová „civilnej ochrany“ vkladajú slová „podľa vlastného rozhodnutia a“.
28.
V § 16 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby evakuácie povinné poskytnúť obciam a okresným úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré vlastnia.“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.
29.
V § 16 odsek 11 znie:
„(11)
Právnické osoby a podnikatelia neuvedení v odseku 1 plnia primerane úlohy ustanovené v odseku 1 písm. e), g) a h) a v odseku 3; ostatné úlohy uvedené v odseku 1 plnia podľa rozhodnutia16a) okresného úradu.“.
30.
V § 18 ods. 2 sa za slová „okresných úradov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb, podnikateľov“.
31.
V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová „tehotné ženy a ženy“ nahrádzajú slovami „tehotné ženy a osoby“.
32.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.
33.
V § 25 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.“.
34.
V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, krajských úradov a okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona,“.
35.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.
36.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Preukazovanie príslušnosti k civilnej ochrane
(1)
Osoby vykonávajúce oprávnenia podľa tohto zákona preukazujú svoju príslušnosť k civilnej ochrane preukazom. Preukaz potvrdzuje ich postavenie podľa medzinárodného dohovoru.12)
(2)
Preukazy vydávajú:
a)
ministerstvo vnútra pre personál civilnej ochrany ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných ústredných štátnych orgánov,
b)
krajské úrady pre personál civilnej ochrany krajských úradov a personál civilnej ochrany okresných úradov,
c)
okresné úrady pre personál civilnej ochrany okresu,
d)
obce pre personál civilnej ochrany obce.
(3)
Na označenie personálu a účastníkov civilnej ochrany, zariadení civilnej ochrany, materiálu civilnej ochrany, dopravných prostriedkov a mechanizačných prostriedkov sa používajú medzinárodné rozoznávacie znaky.“.
37.
Pod § 35 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Označovanie stavieb“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.