250/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
z 29. júna 2001
o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy
Na základe čl. 102 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky vydávam – s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch – toto rozhodnutie:
1.
Prenášam
a)
prípravu a prerokúvanie návrhov medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, na vládu Slovenskej republiky,
b)
dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, a vo vzťahu k nim aj ich schvaľovanie a oprávnenie vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom, prijatím, schválením, prístupom alebo iným dohodnutým spôsobom, na vládu Slovenskej republiky,
c)
so súhlasom vlády Slovenskej republiky dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré nepresahujú rámec pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy ustanovený zákonom,1) a vo vzťahu k nim aj oprávnenie vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom alebo iným dohodnutým spôsobom, na člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
2.
Zrušujem rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 30. augusta 1993 o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy č. 205/1993 Z. z.
3.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Rudolf Schuster v. r.
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.