Predpis bol zrušený predpisom 336/2002 Z. z.

249/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júna 2001
o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 43/1998 Z. z., zákona č. 190/1998 Z. z., zákona č. 297/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 244/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z. a zákona č. 158/2001 Z. z. v oblasti odmeňovania zamestnancov vyslaných do zahraničia nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje poskytovanie zahraničného príspevku v cudzej mene (ďalej len „zahraničný príspevok“) zamestnancom pôsobiacim v zahraničí v rámci zabezpečenia mierových misií, o ktorých vyslaní rozhodla vláda Slovenskej republiky alebo s ktorých vyslaním vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „mierová misia“).
§ 2
Zahraničný príspevok
(1)
Zahraničným príspevkom sa na účely tohto nariadenia rozumie plnenie poskytované v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách podľa § 1.
(2)
Zamestnancom odmeňovaným podľa osobitného predpisu,1) ktorí pôsobia v mierových misiách, patrí aj zahraničný príspevok podľa tohto nariadenia. Zahraničný príspevok patrí odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri nástupe k mierovej misii v zahraničí do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri trvalom návrate z mierovej misie do Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách patrí zahraničný príspevok mesačne v závislosti od náročnosti vykonávanej činnosti takto:
a)
zamestnancom vykonávajúcim činnosti pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie 900 – 2 200 USD,
b)
zamestnancom vykonávajúcim činnosti pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie 600 – 1 600 USD,
c)
zamestnancom vykonávajúcim pomocné činnosti pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti 500 – 1 000 USD,
d)
zamestnancom vykonávajúcim odborné technicko-ekonomické činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie 800 – 1 500 USD,
e)
zamestnancom vykonávajúcim odborné technicko-ekonomické činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie 600 – 1 300 USD,
f)
zamestnancom vykonávajúcim pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce vyžadujúce stredné vzdelanie 500 – 1 100 USD.
(4)
Pre jednotlivých zamestnancov určuje zahraničný príspevok minister obrany Slovenskej republiky v rámci rozpätia podľa odseku 3.
(5)
Ak zamestnanci pôsobiaci v mierových misiách čerpajú riadnu dovolenku na území pôsobenia mierovej misie, patrí im zahraničný príspevok aj za toto obdobie.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.