24/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane klasifikovaných informácií, materiálov a dokumentov.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 13. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.