239/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
ZÁKON
z 22. mája 2001
o spotrebnej dani z minerálnych olejov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
daňovým skladom priestorovo a stavebne ohraničené miesto, kde prevádzkovateľ daňového skladu za podmienok ustanovených týmto zákonom minerálny olej v pozastavení dane vyrába, spracúva, mieša, prípadne označuje, skladuje, prijíma alebo odosiela,
c)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane (ďalej len „povolenie“),
d)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie až na deň, v ktorom sa minerálny olej uvedie do daňového voľného obehu,
e)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane, ak na takéto vyňatie nenadväzuje pozastavenie dane; vyňatím je aj vlastná spotreba minerálneho oleja prevádzkovateľom daňového skladu, ako aj prekročenie lehoty uvedenej v § 20 ods. 9,
2.
vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v aktívnom zušľachťovacom styku (podmienečný systém)1) alebo prepracovania zahraničného tovaru v režime pod colným dohľadom,2)
3.
prepustenie minerálneho oleja do colného režimu voľný obeh,3) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
nezákonný dovoz4) minerálneho oleja na daňové územie alebo akékoľvek odňatie minerálneho oleja spod colného dohľadu,5)
f)
kódom kombinovanej nomenklatúry číselný znak tovaru podľa colného sadzobníka,
g)
pohonnou látkou minerálny olej uvedený v § 3 ods. 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov, naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov a leteckých motorov iných ako benzínových,
h)
palivom minerálny olej uvedený v § 3 ods. 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.
§ 2
Správca dane
Správcom dane je miestne príslušný colný úrad (ďalej len „colný úrad“), pričom miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom; ak nemožno takto určiť miestnu príslušnosť, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo pre prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby, alebo pre dovozcu, ktorý predloží colné vyhlásenie inému než miestne príslušnému colnému úradu, alebo keď sa colné konanie pri dovoze uskutoční v mieste koncentrácie colného konania, určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území alebo dovezené na daňové územie.
(2)
Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 00 00,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 a 2707 99 19,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00,
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou zemného plynu,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2712 10, 2712 20, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712 90 91 a 2712 90 99,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2715 00 00,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 11, 2902 19 91, 2902 19 99, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 a 2902 44,
j)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403 11 00 a 3403 19,
k)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
l)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817.
(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky s výnimkou zemného plynu,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok, ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo, s výnimkou zemného plynu, uhlia, rašeliny, petrolejového koksu kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 alebo iných porovnateľných pevných uhľovodíkových látok.
(4)
Ak dôjde k zmene číselného znaku alebo opisu tovaru v colnom sadzobníku, táto zmena nemá vplyv na uplatnenie sadzby dane na predmet dane.
§ 4
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane,
b)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v aktívnom zušľachťovacom styku (podmienečný systém)1) alebo prepracovania zahraničného tovaru v režime pod colným dohľadom,2)
c)
prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do colného režimu voľný obeh,3) ak na takýto minerálny olej nenadväzuje pozastavenie dane,
d)
vzniku colného dlhu nezákonným dovozom4) minerálneho oleja na daňové územie alebo akýmkoľvek odňatím minerálneho oleja spod colného dohľadu,5) alebo iným spôsobom ako prijatím písomného colného vyhlásenia,6)
e)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 7 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo dňom jeho použitia ako pohonnej látky alebo ako paliva, pričom dňom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deň jeho umiestnenia do bežnej nádrže [§ 11 ods. 2 písm. i)] a dňom použitia ako paliva sa rozumie deň jeho umiestnenia do nádrže spojenej s vykurovacím zariadením,
f)
dodania alebo dňom použitia označeného plynového oleja (§ 8 ) na iný ako určený účel,
g)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane (§ 11) na iný ako určený účel, a tiež dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty uvedenej v § 20 ods. 9, ak preprava minerálneho oleja nebola ukončená v lehote uvedenej v § 20 ods. 9,
h)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
i)
zistenia chýbajúceho množstva minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane s výnimkou množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prirodzené úbytky a na prepravné straty, ak sú tieto straty uznané správcom dane [§ 29 ods. 3 písm. g)], ako aj množstva pripadajúceho na nenahraditeľné straty minerálneho oleja v dôsledku vyššej moci,
j)
zistenia držby minerálneho oleja, ktorého pôvod a spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba preukázať.
§ 5
Daňový dlžník
Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane; ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového voľného obehu colný úrad, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá takýto minerálny olej nadobudla alebo použila,
b)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane [§ 4 písm. b)],
c)
na ktorej účet bolo predložené písomné colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do colného režimu voľný obeh,3) ak sa na takýto minerálny olej neuplatnilo pozastavenie dane,
d)
ktorej colný dlh vznikol nezákonným dovozom4) minerálneho oleja na daňové územie alebo akýmkoľvek odňatím minerálneho oleja spod colného dohľadu,5) alebo iným spôsobom ako prijatím písomného colného vyhlásenia,6)
e)
ktorá ponúkla na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 7 ods. 1, ako pohonnú látku alebo ako palivo,
f)
ktorá ponúkla na použitie alebo použila označený minerálny olej na iný ako určený účel,
g)
ktorá ponúkla na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
h)
ktorej bol odcudzený minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane, a ten mala v držbe, ktorá takýto minerálny olej odcudzila alebo ktorá má v držbe takýto odcudzený minerálny olej a bola si vedomá alebo mala si byť vedomá, že takýto minerálny olej bol odcudzený; ak bol odcudzený takýto minerálny olej a bola naň zložená zábezpeka na daň podľa § 15 ods. 8, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
i)
ktorá má v držbe minerálny olej a bolo u nej zistené chýbajúce množstvo minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane s výnimkou množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prirodzené úbytky a na prepravné straty uznané správcom dane [§ 29 ods. 3 písm. g)], ako aj množstva pripadajúceho na nenahraditeľné straty minerálneho oleja v dôsledku vyššej moci,
j)
ktorá nevie preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý má v držbe,
k)
ktorá zložila zábezpeku na daň na prepravovaný minerálny olej, a preprava minerálneho oleja nebola ukončená v lehote uvedenej v § 20 ods. 9.
§ 6
Základ dane
(1)
Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch alebo kilogramoch.
(2)
Litrom (l) na účely tohto zákona je liter minerálneho oleja pri teplote 15 oC.
§ 7
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a)
motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32 a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 37
11 800 Sk/1 000 l
b)
motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 34 a 2710 00 36
12 600 Sk/1 000 l
c)
stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 51 a 2710 00 55
7 300 Sk/1 000 l
d)
plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 s výnimkou podľa § 8 ods. 1
11 200 Sk/1 000 l
e)
vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78
300 Sk/1 000 kg
f)
skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
1.
určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka
2 370 Sk/1 000 kg
2.
určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo
0 Sk/1 000 kg.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je v odseku 1 ustanovená sadzba dane, ak sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, sa uplatní sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. To neplatí pre minerálny olej uvedený v § 8 ods. 1, ak sa použije na určené účely (§ 8 ods. 1), a pre plynné uhľovodíky v plynnom stave a minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a b).
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených olejov s inými látkami s výnimkou podľa odseku 4, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66 až 2710 00 68 uvedených v § 7 ods. 1 a minerálneho oleja oslobodeného od dane uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) vyrobenou mimo daňového skladu, je daň vyrovnaná použitím preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 24 ods. 2).
(5)
Na množstvo minerálneho oleja, pre ktoré vznikla daňová povinnosť podľa § 4 písm. f), sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin tohto množstva a rozdielu medzi sadzbou dane uvedenou v § 7 ods. 1 písm. d) a sadzbou dane uvedenou v § 8.
§ 8
Znížená sadzba dane na označené plynové oleje
(1)
Znížená sadzba dane sa ustanovuje vo výške 3 500 Sk/1 000 l na plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 označené na červeno v súlade s týmto zákonom, ak sú určené na použitie ako
a)
palivo,
b)
pohonná látka pre pohon
1.
hnacích vozidiel, koľajových strojov a koľajových zariadení pri údržbe a opravách koľajových dráh a elektrických vedení prevádzkovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania8) je verejná železničná doprava,
2.
strojov určených výlučne na práce v poľnohospodárskej a lesnej výrobe vykonávanej v rámci podnikania,
3.
motorov stacionárnych zariadení určených na výrobu elektrickej energie.
(2)
Zníženú sadzbu dane možno uplatniť aj na dovezený označený plynový olej, ak je označený podľa § 9.
§ 9
Označovanie plynového oleja
(1)
Označovaním plynového oleja sa na účely tohto zákona rozumie rovnomerné primiešavanie farbiva a indikačnej látky tak, aby v zmesi pozostávajúcej z jedného dielu označeného a z desiatich dielov neoznačeného plynového oleja bolo ešte voľným okom viditeľné zafarbenie podľa § 8 ods.1. Druh a množstvo látok, ktorými musia byť plynové oleje označené, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Označovanie plynového oleja podlieha daňovému dozoru.
(2)
Na daňovom území sa môže plynový olej označovať len v daňovom sklade, ktorý je vybavený vhodným dávkovacím a zmiešavacím zariadením alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpečí označovanie podľa odseku 1.
(3)
Zakázané je
a)
označovanie iných minerálnych olejov ako plynového oleja uvedeného v § 8 ods. 1 spôsobom podľa odseku 1,
b)
zriedenie, odstránenie alebo každá iná zmena označenia plynového oleja mimo daňového skladu, ktorý má povolenie na označovanie plynového oleja podľa § 10,
c)
uvádzanie do daňového voľného obehu označeného plynového oleja, ak nie je označený podľa odseku 1,
d)
použitie označeného plynového oleja bez osvedčenia o registrácii a odberného poukazu,
e)
použitie označeného plynového oleja na iný ako určený účel.
§ 10
Povolenie na označovanie plynového oleja
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce označovať plynový olej, písomne požiada colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu (ďalej len „identifikačné údaje“), vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(2)
Prílohou žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia (technický výkres) zariadenia na označovanie plynového oleja.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad preverí údaje uvedené v písomnej žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú splnené podmienky na označovanie plynového oleja podľa § 9 ods. 2, colné riaditeľstvo vydá povolenie na označovanie plynového oleja.
(4)
Colné riaditeľstvo povolenie na označovanie plynového oleja
a)
odníme, ak nie sú splnené podmienky na označovanie plynového oleja podľa § 9 ods. 2,
b)
môže odňať, ak plynový olej nie je označovaný podľa § 9 ods. 1.
§ 11
Oslobodenie od dane
(1)
Minerálny olej je oslobodený od dane, ak má byť použitý v užívateľskom podniku (§ 16)
a)
na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo s výnimkou minerálnych olejov kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34, 2710 00 36, 2710 00 37, 2710 00 51, 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68; to platí aj pre podnik na výrobu minerálnych olejov uvedený v § 13 ods. 6, ktorý nie je daňovým skladom,
b)
ako letecká pohonná látka pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných vzdušnou leteckou technikou v rámci podnikania,8) pre vzdušnú leteckú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a pre vzdušnú leteckú techniku záchranných služieb; leteckou pohonnou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 37 a 2710 00 51,
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji vykonávanej v rámci podnikania;8) lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 použitý ako pohonná látka alebo palivo,
d)
ako pohonná látka pre autobusy vo verejnej pravidelnej autobusovej doprave, a to v mestskej autobusovej doprave, prímestskej autobusovej doprave a osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,9) ak pohonnou látkou sú skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00,
e)
ako nástrek do vysokých pecí v rámci chemického redukčného procesu.
(2)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a)
vyrobený z rastlinných tukov a olejov, tiež chemicky modifikovaných, uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka, ak podiel uhľovodíkových látok v ňom obsiahnutý nie je vyšší ako 5 % objemu,
b)
vzniknutý pri spracovaní biologických odpadov alebo pri čistení odpadových vôd, ak ide o plynné uhľovodíky (bioplyn),
c)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom [§ 12 ods. 2 písm. a)], s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky,
d)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru (§ 29) alebo inej úradnej kontroly, skúšky alebo zistenia,10)
e)
použitý v daňovom sklade (§ 12 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky,
f)
preukázateľne nenávratne zničený,
g)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo ako palivo,
h)
dovezený ozbrojenými silami cudzích štátov na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,11)
i)
nachádzajúci sa pri dovoze v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení, a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku. Bežnými nádržami sa na účely tohto zákona rozumejú nádrže pevne zabudované výrobcom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení uvedených v prvej vete, ako aj nádrže na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka.
§ 12
Pozastavenie dane
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa nachádza v daňovom sklade alebo sa prepravuje za podmienok ustanovených v § 19, alebo ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 24).
(2)
Daňovým skladom podľa § 1 ods. 2 písm. b) môže byť len
a)
podnik na výrobu minerálnych olejov (§ 13), v ktorom sa z ropy alebo ropných destilátov destiláciou a nadväznými technologickými postupmi vyrábajú minerálne oleje v pozastavení dane, a to najmä pohonné látky a palivá; pri splnení tých istých podmienok môže byť daňovým skladom aj časť podniku,
b)
sklad minerálnych olejov, v ktorom sa minerálne oleje v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú, prípadne aj miešajú, ak
1.
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných látok v priestore letiska a cisternovej lode uvedenej v bode 2,
2.
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie v bazéne prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná prevádzková látka,
3.
skladovacie nádrže sú uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať oddelene jednotlivé druhy minerálnych olejov, technické riešenie nádrží z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia spĺňa slovenské technické normy,12) skladovacie nádrže sú úradne ociachované a sú vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji.
(3)
Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.
(4)
Na daňový sklad, v ktorom sa v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711, sa nevzťahujú ustanovenia odseku 2 písm. b) bodov 1 a 2, § 15 ods. 7 a § 19 ods. 4. Ustanovenie odseku 2 písm. b) bodu 3 sa uplatní primerane.
§ 13
Podnik na výrobu minerálnych olejov
(1)
Podnikom na výrobu minerálnych olejov na účely tohto zákona je podnik nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania8) vyrábajú minerálne oleje uvedené v § 3 ods. 2.
(2)
Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie zdanených minerálnych olejov s inými látkami, ak vytvorená zmes je minerálnym olejom a suma dane pripadajúca na túto zmes nie je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(3)
Výrobou minerálneho oleja nie je ani získanie minerálneho oleja
a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody,
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní dopravných prostriedkov určených na prepravu minerálnych olejov,
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera,
ak sa takto získaný minerálny olej nespracuje alebo nepoužije ako pohonná látka alebo ako palivo alebo ak sa vyvezie z daňového územia, alebo ak sa zlikviduje.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie13) a má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov do 30 dní po nadobudnutí oprávnenia na podnikanie; v žiadosti uvedie údaje podľa § 15 ods. 1 a priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálnych olejov v pozastavení dane, okrem zaradenia do evidencie podľa odseku 4, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo prostredníctvom colného úradu aj o registráciu a vydanie povolenia podľa § 15.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnik na výrobu minerálnych olejov bez pozastavenia dane a chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej a obchodovať s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom, ktorý sám vyrobil, okrem zaradenia do evidencie podľa odseku 4, musí písomne požiadať colný úrad aj o registráciu a vydanie odberného poukazu na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „odberný poukaz“) podľa § 16.
§ 14
Sklad minerálnych olejov
(1)
Skladom minerálnych olejov na účely tohto zákona je podnik nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania8) minerálne oleje skladujú, prijímajú a odosielajú.
(2)
Skladom minerálnych olejov je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie je zriadená na účel podnikania, ale v predmete činnosti má zapísané
a)
skladovanie minerálneho oleja osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát, alebo
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálnych olejov v pozastavení dane, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo prostredníctvom colného úradu o registráciu a vydanie povolenia (§ 15).
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje sklad minerálnych olejov, nemá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, postupuje podľa § 17.
§ 15
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
názov, obchodné označenie a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka minerálnych olejov vyrábaných, spracovávaných, skladovaných,
d)
predpokladaný ročný objem výroby minerálnych olejov.
(2)
Prílohami žiadosti sú:
a)
technická dokumentácia a opis daňového skladu s pripojeným náčrtom jeho umiestnenia, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o úradnom overení týchto zariadení,
b)
technologický opis postupu výroby s uvedením spracovávaných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, s opisom vlastností rozhodujúcich pre ich správne zdanenie, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu a ročný objem výroby, spracovania, skladovania, predaja a účel vlastného použitia minerálneho oleja,
c)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu uviesť aj ďalšie údaje potrebné pre správne zdanenie minerálnych olejov alebo na účely daňového dozoru.
(4)
Povolenie možno vydať žiadateľovi, len ak sú splnené podmienky podľa § 12 a ak
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,14)
b)
vedie evidenciu podľa § 25 alebo § 26,
c)
zložil zábezpeku na daň podľa odseku 7,
d)
voči nemu ani voči obchodným spoločnostiam alebo družstvám, ktorých vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nemá colný úrad ani daňový úrad pohľadávky po lehote splatnosti, pričom sa za pohľadávky po lehote splatnosti nepovažuje povolený odklad platenia alebo povolené splátky,
e)
nebol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin ani nie je proti nemu za takýto čin vedené trestné stíhanie,
f)
nie je v likvidácii ani nie je voči nemu vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ani nie je konateľom takejto spoločnosti.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4; protokol o vykonanej previerke, prípadne stanovisko k žiadosti podľa odseku 11 zašle spolu so žiadosťou colnému riaditeľstvu.
(6)
O vydaní povolenia rozhoduje colné riaditeľstvo. Colné riaditeľstvo pri vydaní povolenia pridelí daňovému skladu registračné číslo a vydá osvedčenie o registrácii.
(7)
Žiadateľ pred vydaním povolenia zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nemožno zábezpeku na daň určiť podľa prvej vety, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané mesačné množstvo minerálneho oleja, ktorý bude uvedený do daňového voľného obehu. Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát. Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za každý daňový sklad, ktorý chce prevádzkovať, čím nie je dotknuté ustanovenie § 19 ods. 4. Ak colné riaditeľstvo povolenie nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(8)
Zloženie zábezpeky na daň podľa odseku 7 možno vykonať
a)
prevodom (vkladom) finančných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
bankovou zárukou15) vystavenou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 7, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej stanovení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu daňovej pohľadávky, a to do 15 dní odo dňa úhrady,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 30 dní od podania žiadosti.
(10)
Zábezpeku na daň použije colný úrad na úhradu dane, ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti dane ustanovenej týmto zákonom.
(11)
Ak žiadateľom o povolenie je podnik na výrobu minerálnych olejov, môže colné riaditeľstvo na základe žiadosti čiastočne alebo úplne odpustiť zloženie zábezpeky na daň podľa odseku 7, ak nie sú pochybnosti o jeho daňovej spoľahlivosti a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane. Rovnako sa postupuje, ak žiadosť o čiastočné alebo úplné odpustenie zloženia zábezpeky na daň podá prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 1 až 4 oznámiť colnému úradu do 15 dní od ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a výsledok uvedie v protokole o vykonanej kontrole, ktorý spolu s oznámením zašle colnému riaditeľstvu. Colné riaditeľstvo s prihliadnutím na rozsah zmien upraví pôvodné povolenie alebo vydá nové povolenie; pri vydaní nového povolenia pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu sa neuplatní ustanovenie druhej vety odseku 6.
(13)
Colné riaditeľstvo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
a)
odníme, ak daňový sklad vstúpi do likvidácie,
b)
môže odňať, ak zanikli dôvody, na ktorých základe bolo povolenie vydané, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(14)
Pri odňatí povolenia podľa odseku 13
a)
prevádzkovateľ daňového skladu za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu odňatia povolenia a najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odňatia povolenia predloží daňové priznanie a zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 8 písm. a) colný úrad použije na úhradu pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo odňaté povolenie,
c)
v prípade, ak zabezpečením dane je banková záruka, colný úrad na základe záručnej listiny požiada o úhradu pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku.
(15)
Podrobnosti a náležitosti záručnej listiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania8) používať daňovo zvýhodnený minerálny olej na základe registrácie a odberného poukazu.
(2)
Daňovo zvýhodneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
so zníženou sadzbou dane podľa § 8,
b)
oslobodený od dane podľa § 11 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b),
c)
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 24 ods. 1,
d)
na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, ak podlieha daňovému dozoru (§ 29 ods. 1).
(3)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je na základe registrácie a odberného poukazu aj
a)
právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na účel podnikania a ktorá je oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej
1.
uvedený v odseku 2 písm. a) a d),
2.
na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. b),
b)
fyzická osoba neuvedená v odseku 1, ktorá je oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odseku 2 písm. a).
(4)
Registráciu podľa odsekov 1 a 3 vykonáva a odberný poukaz vydáva colný úrad na základe písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa vrátane sídiel prevádzok, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie svoje rodné číslo,
c)
názov a obchodné označenie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja,
f)
ďalšie údaje odôvodňujúce vydanie odberného poukazu.
(5)
Prílohami žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní,
b)
technická dokumentácia a opis miesta spracovania a uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo ako palivo,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a odberný poukaz.
(7)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 4 a 5 oznámiť colnému úradu do 15 dní od jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 4 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Až keď colný úrad vydá nové osvedčenie o registrácii s pôvodne prideleným registračným číslom, môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, o ktoré požiadal.
(8)
Colný úrad vyhotoví žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa, v ktorom uvedie údaje podľa odseku 4 a pridelené registračné číslo, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Odberný poukaz vyhotoví trojmo, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi.
(9)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje a registračné číslo,
b)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja,
c)
názov a obchodné označenie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke.
(10)
Colný úrad odníme odberný poukaz a zruší registráciu, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol použitý na iné účely, ako sú uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 32 ods. 3),
b)
zanikli dôvody, na ktorých základe bolo osvedčenie o registrácii vydané,
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie podľa § 15.
(11)
Pri odňatí odberného poukazu a zrušení registrácie podľa odseku 10 sa primerane uplatnia ustanovenia § 15 ods. 14. O odňatí odberného poukazu a zrušení registrácie colný úrad najneskôr do troch dní informuje príslušných dodávateľov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
§ 17
Registrovaný obchodník
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania8) obchodovať s minerálnymi olejmi, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu, a ak chce obchodovať s daňovo zvýhodnenými minerálnymi olejmi uvedenými v § 16 ods. 2 písm. a), c) a d), musí písomne požiadať colný úrad aj o vydanie odberného poukazu. Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
názov a obchodné označenie minerálneho oleja, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a predpokladaný ročný obrat v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja.
(2)
Prílohami žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 1 a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky uvedené v § 12 ods. 2 písm. b) bode 3, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie.
(3)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a odberný poukaz.
(4)
Registrovaný obchodník je povinný pred vydaním odberného poukazu zložiť zábezpeku na daň vo výške 1 000 000 Sk spôsobom uvedeným v § 15 ods. 8. Zloženie zábezpeky na daň sa nevzťahuje na vývoz minerálneho oleja (§ 22) zdaneného podľa § 7 ods. 1.
(5)
Registrovaný obchodník môže použiť minerálny olej so zníženou sadzbou dane [§ 8 ods. 1 písm. a)] ako palivo, len ak má toto použitie zapísané v osvedčení o registrácii. V tomto prípade je prílohou k žiadosti o vydanie odberného poukazu aj technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má minerálny olej so zníženou sadzbou dane použiť ako palivo.
(6)
Registrovaný obchodník je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 oznámiť colnému úradu do 15 dní od jej vzniku.
(7)
Colný úrad odníme odberný poukaz registrovanému obchodníkovi, ak
a)
minerálny olej alebo odberný poukaz nebol použitý v súlade s ustanoveniami tohto zákona,
b)
nebol použitý na nákup minerálneho oleja uvedeného v odseku 1 v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania.
(8)
Colný úrad odníme odberný poukaz a zruší registráciu registrovanému obchodníkovi, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie podľa § 15.
(9)
Colný úrad po odňatí odberného poukazu podľa odseku 7 alebo 8 použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti registrovanému obchodníkovi.
§ 18
Postup pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu alebo povolenia. Pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja sa preukáže dodávateľovi osvedčením o registrácii a predloží odberný poukaz alebo povolenie najneskôr pri prvom odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri odbere minerálneho oleja oslobodeného od dane (§ 11 ods. 1) sa preukáže dodávateľovi i potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcu na množstvo prepravovaného minerálneho oleja.
(2)
Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie možno odoberať minerálny olej
a)
oslobodený od dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b),
b)
na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55 oslobodený od dane, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, len ak sa dodávajú v obaloch, ktorých objem nepresahuje desať litrov.
(3)
Odberateľ daňovo zvýhodneného minerálneho oleja je povinný bezodkladne po prevzatí umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej v mieste, ktoré uviedol v prílohe k žiadosti o registráciu.
(4)
Odberateľ daňovo zvýhodneného minerálneho oleja je povinný použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze alebo v povolení.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v § 21 ods. 2 je povinná pri dovoze daňovo zvýhodneného minerálneho oleja preukázať sa pohraničnému colnému úradu osvedčením o registrácii, odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň, ak dováža minerálny olej oslobodený od dane (§ 11 ods. 1).
§ 19
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane možno prepravovať len
a)
z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu na daňovom území,
b)
vtedy, ak dovoz (§ 21) alebo vývoz (§ 22) uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu,
c)
do daňového skladu na daňovom území, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 11 ods. 1 možno prepravovať len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku alebo do podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 na daňovom území,
b)
z podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 do užívateľského podniku na daňovom území,
c)
vtedy, ak dovoz (§ 21) alebo vývoz (§ 22) uskutočňuje užívateľský podnik alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6.
(3)
Minerálny olej v pozastavení dane a minerálny olej uvedený v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) možno prepravovať len so sprievodným dokumentom.
(4)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo má byť oslobodený od dane (§ 11 ods. 1), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak je minerálny olej prepravovaný potrubím alebo železničnou dopravou alebo sa priamo plní do bežných nádrží lietadiel a lodí na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) a c). Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 15 ods. 7 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Na prepravu minerálneho oleja
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
1.
je odosielateľom (dodávateľom),
2.
pri dovoze je príjemcom (dovozcom),
3.
pri vývoze je odosielateľom (vývozcom),
4.
je príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
5.
je príjemcom (odberateľom), ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)] je v jeho vlastníctve,
b)
oslobodeného od dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo užívateľský podnik, ktorý je príjemcom (odberateľom),
2.
pri dovoze prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo užívateľský podnik, ktorý je príjemcom (dovozcom),
3.
pri vývoze prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo užívateľský podnik, ktorý je odosielateľom (vývozcom),
c)
colný úrad môže na požiadanie povoliť, aby namiesto odosielateľa zložil zábezpeku na daň prepravca.
(5)
Každé vydanie minerálneho oleja v pozastavení dane, ako aj každé vydanie minerálneho oleja oslobodeného od dane (§ 11 ods. 1) sa musí písomne oznámiť colnému úradu príslušnému pre príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja a colnému úradu príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Oznámenie obsahuje
a)
identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa) minerálneho oleja,
b)
názov, obchodné označenie a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a množstvo minerálneho oleja,
c)
daňový režim prepravovaného minerálneho oleja,
d)
deň vydania minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje príjemcu minerálneho oleja.
(6)
Údaje podľa odseku 5 oznámi odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja písomne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vydania minerálneho oleja. Údaje o postupnom vydaní minerálneho oleja, ktorý sa uskutočnil v priebehu jedného dňa pre toho istého príjemcu, zahrnie odosielateľ (dodávateľ) do jedného písomného oznámenia. Ak sú vytvorené podmienky elektronického prenosu údajov a ak tým nebude sťažený daňový dozor, colný úrad môže na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) povoliť oznamovanie údajov o postupnom vydaní minerálneho oleja, ktorý sa uskutočnil pre toho istého príjemcu (odberateľa) v priebehu jedného dňa alebo viacerých dní v týždni, elektronickou formou denne; elektronickou formou oznámené údaje o dodávkach minerálneho oleja v priebehu jedného týždňa pre toho istého príjemcu (odberateľa) zahrnie odosielateľ (dodávateľ) do jedného písomného oznámenia.
(7)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane musí byť po ukončení prepravy bezodkladne umiestnený v sklade oprávneného príjemcu (odberateľa).
(8)
Na zábezpeku na daň podľa odseku 4 sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 15 ods. 8 a 10. Zloženú zábezpeku na daň možno na požiadanie vrátiť, ak je preprava minerálneho oleja ukončená podľa § 20 ods. 9.
§ 20
Sprievodný dokument
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu vyhotoví na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane sprievodný dokument v štyroch vyhotoveniach podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Jednotlivé diely sprievodného dokumentu označí číslami 1, 2, 3 a 4. Sprievodný dokument vyhotoví aj vtedy, ak sa minerálny olej prepravuje potrubím z daňového skladu do iného daňového skladu na daňovom území. V prípade prepravy minerálneho oleja potrubím sa môže sprievodný dokument vyhotoviť elektronickou formou.
(2)
Diel 1 si ponechá prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je odosielateľom (dodávateľom) minerálneho oleja, a diely 2, 3 a 4 odovzdá prepravcovi minerálneho oleja.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja,
a)
potvrdí príjem minerálneho oleja na dieloch 2, 3 a 4 a ponechá si diel 2,
b)
odošle diel 3 potvrdený colným úradom príslušným pre príjemcu (odberateľa) prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý je odosielateľom (dodávateľom) minerálneho oleja, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni ukončenia prepravy,
c)
diel 4 ponechá colnému úradu príslušnému pre príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja.
(4)
Colný úrad príslušný pre príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja po prijatí dielu 4 písomne alebo elektronickou formou najneskôr do 15 dní oznámi colnému úradu príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa) minerálneho oleja ukončenie prepravy minerálneho oleja s výnimkou prípadu, ak miesto odoslania a miesto určenia prepravovaného minerálneho oleja je v miestnej príslušnosti toho istého colného úradu.
(5)
Ak sa uskutoční preprava minerálneho oleja po častiach, vyhotoví prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je odosielateľom (dodávateľom) minerálneho oleja, príslušný počet sprievodných dokumentov na každú časť prepravovaného minerálneho oleja.
(6)
Podľa odsekov 1 až 5 postupuje aj prevádzkovateľ daňového skladu, ak prepravuje minerálny olej z jedného svojho daňového skladu do svojho druhého daňového skladu.
(7)
Podľa odsekov 1 až 5 postupuje prevádzkovateľ daňového skladu, užívateľský podnik a prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) a registrovaný obchodník pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d).
(8)
Pri dovoze (§ 21) minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa pri obehu sprievodného dokumentu považuje colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) za odosielateľa (dodávateľa) a pri vývoze (§ 22) za príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja.
(9)
Preprava minerálneho oleja je ukončená, ak colný úrad príslušný pre príjemcu (odberateľa) potvrdil na dieloch 3 a 4 sprievodného dokumentu, že minerálny olej prevzal oprávnený príjemca (odberateľ). Preprava minerálneho oleja musí byť ukončená do 30 dní odo dňa vyhotovenia sprievodného dokumentu.
(10)
Na posúdenie lehôt predloženia jednotlivých dielov dokladu o preprave je rozhodujúci dátum ich prevzatia pri osobnom doručení alebo dátum podania pri doručení poštou.
§ 21
Dovoz minerálneho oleja
(1)
Dovozom minerálneho oleja na účely tohto zákona je jeho prepustenie do colného režimu voľný obeh.3)
(2)
Ak minerálny olej dováža prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný
a)
preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepustí do colného režimu voľný obeh,3) povolením a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcu na prepravované množstvo minerálneho oleja v pozastavení dane (§ 19),
b)
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20), v ktorom miesto odosielateľa uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) a pohraničný colný úrad.
(3)
Ak minerálny olej dováža užívateľský podnik alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, je povinný
a)
preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepustí do colného režimu voľný obeh,3)
1.
osvedčením o registrácii, odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja dovážaného užívateľským podnikom na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 alebo prevádzkovateľom podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. a),
2.
osvedčením o registrácii a odberným poukazom pri dovoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. a) a d),
b)
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20) pri dovoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d), v ktorom miesto odosielateľa minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) a pohraničný colný úrad.
(4)
Ak minerálny olej dováža registrovaný obchodník, je povinný
a)
preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepustí do colného režimu voľný obeh,3) odberným poukazom, ak dováža minerálny olej uvedený v § 16 ods. 2 písm. a) a d),
b)
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20) pri dovoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d), v ktorom miesto odosielateľa minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) a pohraničný colný úrad.
(5)
Pri dovoze minerálneho oleja sa použijú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 22
Vývoz minerálneho oleja
(1)
Vývozom minerálneho oleja na účely tohto zákona je jeho prepravenie mimo daňového územia v rámci podnikania, ak je minerálny olej prepustený v režime vývozu16) alebo v režime pasívneho zušľachťovacieho styku17) a ak je jeho výstup potvrdený pohraničným colným úradom v písomnom colnom vyhlásení.18) Na požiadanie colného úradu vývoz treba preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tovaru do zahraničia, dokladom o platbe zo zahraničia za vyvezený tovar. Vývoz minerálneho oleja je oslobodený od dane, ak vývozcom minerálneho oleja je užívateľský podnik, podnik na výrobu minerálnych olejov uvedený v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník, s výnimkou vývozu minerálneho oleja daňovým skladom, ktorý sa uskutočňuje v pozastavení dane.
(2)
Vývoz nezdaneného minerálneho oleja, ktorý nie je doložený dokladom podľa odseku 1, sa považuje za minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu.
(3)
Ak minerálny olej vyváža prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný
a)
preukázať sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, povolením a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcu na prepravované množstvo minerálneho oleja v pozastavení dane (§ 19),
b)
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20), kde miesto príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, a pohraničný colný úrad.
(4)
Ak minerálny olej vyváža
a)
užívateľský podnik, je povinný
1.
preukázať sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, osvedčením o registrácii a odberným poukazom pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d) a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň, ktorá pripadá na množstvo vyvážaného minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 11 ods. 1,
2.
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d), v ktorom miesto príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, a pohraničný colný úrad,
b)
prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, je povinný
1.
preukázať sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, osvedčením o registrácii a odberným poukazom pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d),
2.
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d), v ktorom namiesto príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, a pohraničný colný úrad.
(5)
Vývozom minerálneho oleja na účely tohto zákona je aj dodanie leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam a dodanie lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel a lodí na ich vlastný pohon a prevádzku. Dokladom preukazujúcim takto uskutočnený vývoz je doklad potvrdzujúci prevzatie minerálneho oleja zahraničnou leteckou spoločnosťou alebo zahraničnou lodnou spoločnosťou potvrdený colným úradom. V týchto prípadoch sa neuplatnia ustanovenia odsekov 1 až 4.
(6)
Ak preukázateľne zdanený minerálny olej vyváža z daňového územia prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník (§ 17), pri uplatnení vrátenia dane postupuje primerane podľa ustanovení § 24.
(7)
Ak minerálny olej uvedený v § 16 ods. 2 písm. a) a d) vyváža registrovaný obchodník, je povinný
a)
preukázať sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu odberným poukazom,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d), v ktorom namiesto príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, a pohraničný colný úrad.
(8)
Ak sa pri vývoze nachádza minerálny olej, s výnimkou podľa odseku 5, v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku, neuplatnia sa ustanovenia odsekov 1 až 4, 6 a 7.
§ 23
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť, predložiť colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný predložiť aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Ak je daňovým dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane a je prevádzkovateľom podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, je povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku daňovej povinnosti zaplatiť daň a v lehote podľa odseku 2 predložiť colnému úradu daňové priznanie za zdaňovacie obdobie.
(4)
Daňový dlžník neuvedený v odsekoch 2 a 3 je povinný predložiť colnému úradu daňové priznanie najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(5)
Rozhodnutie o určení colného dlhu19) plní funkciu daňového priznania.
(6)
V prípade podľa odseku 5 je daň splatná v lehote podľa osobitného predpisu.20)
(7)
Daňový dlžník podľa odseku 2 v daňovom priznaní uvedie
a)
množstvo minerálnych olejov, ktoré bolo vydané z daňového skladu vrátane vlastnej spotreby daňového skladu, v členení podľa stĺpca 1 vzoru daňového priznania,
b)
množstvo minerálnych olejov z minerálnych olejov uvedených v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo minerálnych olejov, z ktorých sa uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja podľa písmen a) a b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja podľa písmena c).
(8)
Daňový dlžník podľa odsekov 3 a 4 v daňovom priznaní uvedie množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení podľa stĺpca 1 vzoru daňového priznania a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(9)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám s výnimkou, ak daňová povinnosť vznikne podľa § 4 písm. c) a d), keď daň vypočíta colný úrad. Daň sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a príslušnej sadzby dane. Daň sa zaokrúhli na koruny smerom nahor.
(10)
Ak daňový dlžník zistí, že predložené daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, predloží colnému úradu dodatočné daňové priznanie neodkladne po zistení nezrovnalosti s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatí daň do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené slovom „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Ak dodatočné daňové priznanie predloží daňový dlžník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, ktorého sa oprava týka, neuplatní sa sankcia podľa § 31 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), len ak sa tak stalo prvýkrát v rámci kalendárneho roka.
(11)
Dodatočné daňové priznanie podľa odseku 10 nemožno predložiť, ak pred jeho predložením vykonal colný úrad úkon smerujúci k preskúmaniu správnosti daňovej povinnosti alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(12)
Ak predložené daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane, daňový dlžník
a)
podľa odseku 2 môže vykonať opravu v dodatočnom daňovom priznaní, najneskôr však do 12 kalendárnych mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
podľa odsekov 3 a 4 uplatní vrátenie dane v dodatočnej žiadosti a postupuje podľa § 24 ods. 6 písm. b).
§ 24
Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť
a)
užívateľskému podniku, ak
1.
použil preukázateľne zdanený minerálny olej v rámci podnikania8) na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d),
2.
uskutočnil vývoz (§ 22) preukázateľne zdaneného minerálneho oleja,
b)
prevádzkovateľovi podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, ak
1.
použil preukázateľne zdanený minerálny olej v rámci podnikania8) na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. a),
2.
preukázateľne zdanený minerálny olej dodal na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d),
3.
uskutočnil vývoz (§ 22) preukázateľne zdaneného minerálneho oleja,
c)
prevádzkovateľovi daňového skladu (§ 12 ods. 2)
1.
vtedy, ak prevzal preukázateľne zdanený minerálny olej,
2.
z minerálneho oleja uvedeného v § 7 ods. 1 písm. d), do ktorého pridal metylester repkového oleja, a to vo výške skutočného podielu metylesteru repkového oleja, najviac však do výšky 5 % objemu, ak takýto minerálny olej uviedol do daňového voľného obehu,
d)
registrovanému obchodníkovi (§ 17), ak
1.
preukázateľne zdanený minerálny olej dodal na účely oslobodené od dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) a c),
2.
naplnil preukázateľne zdanený minerálny olej podpoložky kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55 do spotrebiteľského balenia, ktorého objem nepresahuje desať litrov,
3.
uskutočnil vývoz (§ 22) preukázateľne zdaneného minerálneho oleja,
e)
užívateľskému podniku, prevádzkovateľovi podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 a prevádzkovateľovi daňového skladu z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, ak daňová povinnosť vznikla z dôvodu prekročenia lehoty na ukončenie prepravy minerálneho oleja (§ 20 ods. 9).
(2)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej doložený dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad daňovým dokladom,21) dokladom z registračnej pokladne čerpacej stanice pohonných látok,22) výpisom z účtu v banke, výdavkovým pokladničným dokladom, a v prípade podľa odseku 1 písm. e) doložený dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane.
(3)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak zaplatenú daň vypočítal
a)
v neprospech príjemcu (odberateľa), ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi),
b)
vo svoj vlastný neprospech.
(4)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 23 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní (§ 23 ods. 10), ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už predložil,
b)
užívateľský podnik, prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník v žiadosti o vrátenie dane podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Žiadosť o vrátenie dane za zdaňovacie obdobie (§ 23) možno predložiť colnému úradu až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, inak možnosť uplatniť vrátenie dane zaniká.
(6)
Ak užívateľský podnik alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník zistí, že predložená žiadosť je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinný predložiť daňové priznanie. V daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane uvedeným v žiadosti a skutočnou výškou vrátenej dane, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 23, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže predložiť dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne podanej žiadosti, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; dodatočnú žiadosť možno predložiť do 12 kalendárnych mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava žiadosti týka, inak možnosť predloženia dodatočnej žiadosti zaniká.
(7)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do desiatich dní od ukončenia kontroly.
(8)
Daň sa vráti
a)
zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike z minerálneho oleja použitého ako palivo na vykurovanie priestorov misií a použitého ako pohonná látka na prevádzku služobných motorových vozidiel pri dodržaní vzájomnosti,
b)
medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení, a to z minerálneho oleja použitého ako palivo na vykurovanie priestorov týchto inštitúcií a použitého ako pohonná látka na prevádzku služobných motorových vozidiel,
c)
Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.11)
(9)
Podrobnosti uplatnenia vrátenia dane podľa odseku 8, spôsob, výšku a lehotu vrátenia dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Vedenie evidencií
§ 25
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov je povinný viesť evidenciu
a)
minerálneho oleja vyrobeného v podniku na výrobu minerálnych olejov,
b)
minerálneho oleja prevzatého do podniku na výrobu minerálnych olejov,
c)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu,
d)
minerálneho oleja vydaného z podniku na výrobu minerálnych olejov,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja v podniku na výrobu minerálnych olejov.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry uvedené:
a)
druh, množstvo a dátum výroby minerálneho oleja vyrobeného v podniku na výrobu minerálnych olejov,
b)
druh, množstvo a dátum prevzatia minerálneho oleja do podniku na výrobu minerálnych olejov a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja dátum jeho prepustenia do voľného obehu, colný úrad, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
druh, množstvo, dátum a účel použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
druh, množstvo a dátum vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal prepravca, na ktorého účet nebol minerálny olej vydaný, musia byť v evidencii uvedené identifikačné údaje prepravcu,
e)
druh, množstvo a dátum vývozu minerálneho oleja, colný úrad, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie minerálneho oleja v pozastavení dane alebo vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí mať prevádzkovateľ daňového skladu v evidencii podľa odseku 2 písm. d) doložené povolením alebo odberným poukazom odberateľa; prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d) musí mať v evidencii podľa odseku 2 písm. d) doložené odberným poukazom odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň.
§ 26
(1)
Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja [§ 12 ods. 2 písm. b)] je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prevzatého na sklad,
b)
zmiešaného a tiež označeného podľa § 9 ods. 1,
c)
použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydaného zo skladu minerálnych olejov.
(2)
Evidencia musí spĺňať podmienky uvedené v § 25 ods. 2 až 4.
§ 27
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prevzatého na sklad,
b)
použitého na účely uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze,
c)
použitého na iné účely, než sú uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze,
d)
a tiež tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja.
(2)
Evidencia musí primerane spĺňať podmienky uvedené v § 25 ods. 2 až 4.
§ 28
(1)
Registrovaný obchodník je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prevzatého,
b)
vydaného,
c)
naplneného do spotrebiteľského balenia, ktorého objem nepresahuje desať litrov, ak ide o minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 55 a 2710 00 59.
(2)
Evidencia musí primerane spĺňať podmienky uvedené v § 25 ods. 2 písm. b) až e) a ods. 3 a 4.
§ 29
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Daňovému dozoru a postupu pri preprave podľa § 19 podliehajú minerálne oleje
a)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50,
b)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 11 až 2710 00 78,
c)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou zemného plynu,
d)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
e)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 a 2902 44.
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej. Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole predmetu dane je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, miesta a bytu, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnymi olejmi, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich minerálne oleje nachádzajú,
b)
zisťovať stav zásob minerálnych olejov a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálnych olejov, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať minerálne oleje, vykonávať kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, kontrolovať minerálne oleje v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnymi olejmi,
e)
odoberať bezplatne vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d),
f)
požadovať predloženie dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v podnikoch na výrobu minerálneho oleja uvedených v § 13 ods. 6 a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálny olej oslobodený od dane na účely podľa § 11 ods. 1 písm. a) a v daňových skladoch.
(4)
V podnikoch na výrobu minerálneho oleja uvedených v § 13 ods. 6 a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálne oleje na účely oslobodené od dane, a v daňových skladoch colný úrad v rámci daňového dozoru vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát mesačne; v ostatných užívateľských podnikoch a u registrovaných obchodníkov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa, keď zanikne právo vyrubiť daň.23) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.23a)
(5)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam a z daňovej kontroly protokol o kontrole.
(6)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
§ 30
Vedenie evidencie správcom dane
(1)
Colný úrad vedie register daňových skladov, podnikov na výrobu minerálnych olejov uvedených v § 13 ods. 6, užívateľských podnikov a registrovaných obchodníkov. Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad vedie centrálny register daňových skladov, daňových skladov s povolením na označovanie plynového oleja, podnikov na výrobu minerálnych olejov uvedených v § 13 ods. 6, užívateľských podnikov a registrovaných obchodníkov. Evidencia obsahuje najmä
a)
registračné číslo daňového skladu alebo podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, alebo užívateľského podniku, alebo registrovaného obchodníka,
b)
identifikačné údaje daňového skladu alebo podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, alebo užívateľského podniku, alebo registrovaného obchodníka,
c)
druh prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
d)
doklady potvrdzujúce predmet činnosti,
e)
dátum pridelenia registračného čísla,
f)
dátum zrušenia registračného čísla.
(2)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad poskytne každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na jej požiadanie informáciu o platnosti registrácie daňových skladov alebo podnikov na výrobu minerálnych olejov uvedených v § 13 ods. 6, alebo užívateľských podnikov, alebo registrovaných obchodníkov.
§ 31
Dodatočne určená daň, zvýšenie dane
(1)
Ak daň uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako skutočná daňová povinnosť a tento rozdiel zistí
a)
colný úrad, určí rozdiel dane (ďalej len „dodatočne určená daň“) a predpíše zvýšenie dane vo výške 25 % z dodatočne určenej dane,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predkladá daňové priznanie, a opravu vykoná v dodatočnom daňovom priznaní, colný úrad jej predpíše zvýšenie dane vo výške 10 % z rozdielu dane.
(2)
Ak uplatnené vrátenie dane je vyššie ako daň, ktorá mala byť vrátená, a tento rozdiel zistí
a)
colný úrad, dodatočne určí daň a z rozdielu medzi skutočným a uplatneným vrátením dane predpíše zvýšenie dane vo výške
1.
25 %, ak už daň bola vrátená,
2.
10 %, ak ešte daň nebola vrátená,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predkladá daňové priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane, a opravu vykoná v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, colný úrad jej z rozdielu medzi skutočným a uplatneným vrátením dane predpíše zvýšenie dane vo výške
1.
15 %, ak už daň bola vrátená,
2.
5 %, ak ešte daň nebola vrátená.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona, nepodá daňové priznanie a nezaplatí daň, colný úrad jej dodatočne určí daň a predpíše zvýšenie dane vo výške 25 % z dodatočne určenej dane.
§ 32
Sankcie
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenia § 9 ods. 4, uloží colný úrad pokutu vo výške 500 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydá
a)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, uloží colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk; táto sankcia sa neuplatní pri vývoze podľa § 22 ods. 5,
b)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane, uloží colný úrad pokutu vo výške dane podľa § 7 pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk,
c)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d), uloží colný úrad pokutu vo výške 10 Sk za každý vydaný liter minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou podľa odseku 1, ktorá použije minerálny olej na účely neuvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk. V prípade opakovaného použitia minerálneho oleja na účely neuvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze colný úrad odníme odberný poukaz a zruší registráciu.
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vyrobila minerálny olej bez povolenia (§ 15), uloží colný úrad pokutu vo výške 100 % dane pripadajúcej na množstvo takto vyrobeného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk, s výnimkou
a)
podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6,
b)
minerálneho oleja bez ustanovenej sadzby dane, ktorý nepodlieha daňovému dozoru.
(5)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použije minerálny olej uvedený v § 7 ods. 1 písm. e) alebo v § 7 ods. 1 písm. f) v druhom bode ako pohonnú látku, uloží colný úrad pokutu vo výške 100 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak má v držbe minerálny olej, ktorý by mohla nadobudnúť len na základe registrácie a odberného poukazu, ale spôsob jeho nadobudnutia nevie preukázať, uloží colný úrad pokutu vo výške
a)
dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý má v držbe, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 100 000 Sk,
b)
vypočítanej sadzbou dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) z množstva minerálneho oleja, ktorý má v držbe, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 100 000 Sk.
(7)
Ak colný úrad použil zloženú zábezpeku na daň na úhradu daňovej pohľadávky, uloží prevádzkovateľovi daňového skladu pokutu vo výške 10 % zo sumy zábezpeky na daň použitej na úhradu daňovej pohľadávky.
(8)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu neoznámi zmenu údajov v lehote podľa § 15 ods. 12 alebo užívateľský podnik a prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 v lehote podľa § 16 ods. 7, alebo registrovaný obchodník v lehote podľa § 17 ods. 6, colný úrad mu uloží pokutu vo výške 100 000 Sk.
(9)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 19 ods. 5 a 6, colný úrad jej uloží pokutu vo výške dane pripadajúcej na vydaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk.
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo pri preprave minerálneho oleja oslobodeného od dane, alebo pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d) nedodrží ustanovenia § 20, uloží jej colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na prepravovaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk.
(11)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 5 000 Sk, ak daňové priznanie nebolo predložené včas,
b)
do výšky 200 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk, ak daňové priznanie nebolo predložené ani v lehote, ktorú určil colný úrad vo výzve.
(12)
Ak priznaná daň nebola zaplatená včas alebo v plnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť splatnú daň (§ 23) a penále vo výške 0,1 %, ktoré vypočítal a predpísal colný úrad z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 33
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 34
(1)
Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad.
(2)
Pri nakladaní s majetkom štátu uvedenom v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu,24) pričom ustanovenia tohto zákona ostávajú nedotknuté.
(3)
Ustanovenia osobitného predpisu25) sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 35
(1)
Správu spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív podľa doterajších predpisov, pri ktorej ešte nezaniklo právo daň vyrubiť a vymáhať, vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(3)
Ak nie je týmto zákonom ustanovené inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 21), alebo vyvezený (§ 22) najskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 36
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnik na výrobu minerálnych olejov a oprávnenie na jej podnikanie13) nadobudlo právoplatnosť pred 31. decembrom 2001, musí písomne požiadať colný úrad do 31. decembra 2001 o zaradenie do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov, pričom sa postupuje primerane podľa § 13 ods. 4. Ak požiada o registráciu podľa odseku 2 alebo 6, musí súčasne požiadať o zaradenie do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2002 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo prostredníctvom colného úradu o registráciu a vydanie povolenia, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 30. septembra 2001. Žiadateľ, colné riaditeľstvo a colný úrad postupujú primerane podľa ustanovení § 15. Žiadateľ pred vydaním povolenia zloží zábezpeku na daň najneskôr do 15. decembra 2001.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colné riaditeľstvo vydalo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pred 1. januárom 2002, je povinná za účasti daňového úradu vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne zo zásob uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a)
s daňou v súlade s doterajšími predpismi,
b)
bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(4)
Prevádzkovateľ daňového skladu v prípade zásob podľa odseku 3 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré predloží daňovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Daňový úrad vráti daň do 30 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania. Ak je v daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 2 mal k 31. decembru 2001 zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nakúpil za cenu s daňou v súlade s doterajšími predpismi, a nepredložil samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, tieto zásoby sa od 1. januára 2002 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2002 označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadateľ a colné riaditeľstvo postupujú primerane podľa ustanovení § 10.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá od 1. januára 2002 chce byť podľa tohto zákona užívateľským podnikom, registrovaným obchodníkom alebo prevádzkovateľom podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, musí písomne požiadať o registráciu, pričom žiadosť sa musí doručiť colnému úradu do 31. októbra 2001. Žiadateľ a colný úrad postupujú primerane podľa ustanovení § 16 a 17.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii ako užívateľský podnik, registrovaný obchodník alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 pred 1. januárom 2002, je povinná vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne zo zásob uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a)
s daňou v súlade s doterajšími predpismi,
b)
bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(8)
Ak užívateľský podnik, registrovaný obchodník alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 má v osvedčení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane alebo minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha daňovému dozoru, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 31. decembru 2001 v samostatnom daňovom priznaní. Samostatné daňové priznanie predloží daňovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Zo zásob podľa odseku 7 písm. b) s výnimkou zásob minerálneho oleja oslobodeného od dane a minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha daňovému dozoru a ktorých použitie má uvedené v osvedčení o registrácii, v tom istom samostatnom daňovom priznaní prizná daň podľa sadzby platnej od 1. januára 2002 a v rovnakej lehote daň zaplatí.
(9)
Užívateľský podnik, ktorý má v osvedčení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane a má
a)
zásoby uhľovodíkových palív a mazív kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68, ktoré nakúpil za cenu s daňou v súlade s doterajšími predpismi, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z uhľovodíkových palív a mazív vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa doterajšieho predpisu prepočítanou na merné jednotky podľa tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 tohto zákona; ak nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, možnosť uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká,
b)
minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68, ktorý nakúpil v priebehu mesiacov január a február 2002 za cenu s daňou podľa § 7 tohto zákona, a má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 28. februáru 2002 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom colnému úradu do 25. marca 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z minerálneho oleja spotrebovaného do 28. februára 2002 vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa § 7 tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 tohto zákona; možnosť uplatnenia vrátenia dane z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 nakúpeného za cenu s daňou podľa § 7 tohto zákona a spotrebovaného po 28. februári 2002 zaniká.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uplatňovala nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001 z vykurovacích olejov položky colného sadzobníka 2710 00 74 a 2710 00 76 a má zásoby týchto uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001, ktoré nakúpila za cenu s daňou podľa doterajšieho predpisu, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinná vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatniť z týchto zásob vrátenie dane vo výške 9 200 Sk/t; ak nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, možnosť uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepožiadala o registráciu podľa odseku 2 alebo 6
a)
a do 31. decembra 2001 bola platiteľom spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív alebo nebola platiteľom spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív, ale s nimi obchodovala (s výnimkou čerpacích staníc pohonných látok), alebo
b)
má zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane a daň bola vrátená,
je povinná vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 priznať z uhľovodíkových palív a mazív uvedených v písmene b) daň podľa sadzby platnej od 1. januára 2002 a v rovnakej lehote daň zaplatiť.
(12)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 8 alebo 11 má k 31. decembru 2001 zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane a daň bola vrátená, a nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, daň z týchto zásob určí daňový úrad a uloží pokutu vo výške 100 % z určenej dane.
(13)
Colné riaditeľstvo na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce byť podľa tohto zákona daňovým skladom a nemá skladovacie nádrže úradne ociachované a vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná registráciu a vydá povolenie na prechodnú dobu do splnenia uvedených podmienok, najdlhšie však do 30. septembra 2002.
(14)
Colný úrad na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce byť podľa tohto zákona registrovaným obchodníkom a má skladovacie zariadenie, ktoré však nemá úradne ociachované a vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná registráciu a pridelí registračné číslo na prechodnú dobu do splnenia uvedených podmienok, najdlhšie však do 30. septembra 2002.
§ 37
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., čl. XXIV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., čl. XII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., čl. XV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 205/1997 Z. z., zákona č. 396/1998 Z. z., zákona č. 129/1999 Z. z., zákona č. 338/1999 Z. z. a zákona č. 254/2000 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2000 Z. z.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou ustanovení § 1 až 8, § 9 ods. 2 až 4, § 10 až 34 a § 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 315 písm. a) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 331 až 337 zákona č. 238/2001 Z. z.
7)
Napríklad § 386, 434 až 436 zákona č. 238/2001 Z. z., § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
9)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
12)
STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie,
STN 650201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady.
13)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, § 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb., § 2 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
14)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16)
§ 377 a 378 zákona č. 238/2001 Z. z.
17)
§ 364 až 369 zákona č. 238/2001 Z. z.
19)
§ 406 až 411 zákona č. 238/2001 Z. z.
20)
Zákon č. 238/2001 Z. z.
21)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
22)
§ 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
23)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.