239/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
ZÁKON
z 22. mája 2001
o spotrebnej dani z minerálnych olejov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 9
Označovanie plynového oleja
(1)
Označovaním plynového oleja sa na účely tohto zákona rozumie rovnomerné primiešavanie farbiva a indikačnej látky tak, aby v zmesi pozostávajúcej z jedného dielu označeného a z desiatich dielov neoznačeného plynového oleja bolo ešte voľným okom viditeľné zafarbenie podľa § 8 ods.1. Druh a množstvo látok, ktorými musia byť plynové oleje označené, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Označovanie plynového oleja podlieha daňovému dozoru.
§ 35
(1)
Správu spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív podľa doterajších predpisov, pri ktorej ešte nezaniklo právo daň vyrubiť a vymáhať, vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(3)
Ak nie je týmto zákonom ustanovené inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 21), alebo vyvezený (§ 22) najskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 36
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnik na výrobu minerálnych olejov a oprávnenie na jej podnikanie13) nadobudlo právoplatnosť pred 31. decembrom 2001, musí písomne požiadať colný úrad do 31. decembra 2001 o zaradenie do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov, pričom sa postupuje primerane podľa § 13 ods. 4. Ak požiada o registráciu podľa odseku 2 alebo 6, musí súčasne požiadať o zaradenie do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2002 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo prostredníctvom colného úradu o registráciu a vydanie povolenia, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 30. septembra 2001. Žiadateľ, colné riaditeľstvo a colný úrad postupujú primerane podľa ustanovení § 15. Žiadateľ pred vydaním povolenia zloží zábezpeku na daň najneskôr do 15. decembra 2001.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colné riaditeľstvo vydalo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pred 1. januárom 2002, je povinná za účasti daňového úradu vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne zo zásob uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a)
s daňou v súlade s doterajšími predpismi,
b)
bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(4)
Prevádzkovateľ daňového skladu v prípade zásob podľa odseku 3 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré predloží daňovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Daňový úrad vráti daň do 30 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania. Ak je v daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 2 mal k 31. decembru 2001 zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nakúpil za cenu s daňou v súlade s doterajšími predpismi, a nepredložil samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, tieto zásoby sa od 1. januára 2002 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2002 označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadateľ a colné riaditeľstvo postupujú primerane podľa ustanovení § 10.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá od 1. januára 2002 chce byť podľa tohto zákona užívateľským podnikom, registrovaným obchodníkom alebo prevádzkovateľom podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6, musí písomne požiadať o registráciu, pričom žiadosť sa musí doručiť colnému úradu do 31. októbra 2001. Žiadateľ a colný úrad postupujú primerane podľa ustanovení § 16 a 17.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii ako užívateľský podnik, registrovaný obchodník alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 pred 1. januárom 2002, je povinná vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne zo zásob uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a)
s daňou v súlade s doterajšími predpismi,
b)
bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(8)
Ak užívateľský podnik, registrovaný obchodník alebo prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 má v osvedčení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane alebo minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha daňovému dozoru, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 6 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 31. decembru 2001 v samostatnom daňovom priznaní. Samostatné daňové priznanie predloží daňovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Zo zásob podľa odseku 7 písm. b) s výnimkou zásob minerálneho oleja oslobodeného od dane a minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha daňovému dozoru a ktorých použitie má uvedené v osvedčení o registrácii, v tom istom samostatnom daňovom priznaní prizná daň podľa sadzby platnej od 1. januára 2002 a v rovnakej lehote daň zaplatí.
(9)
Užívateľský podnik, ktorý má v osvedčení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane a má
a)
zásoby uhľovodíkových palív a mazív kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68, ktoré nakúpil za cenu s daňou v súlade s doterajšími predpismi, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z uhľovodíkových palív a mazív vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa doterajšieho predpisu prepočítanou na merné jednotky podľa tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 tohto zákona; ak nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, možnosť uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká,
b)
minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68, ktorý nakúpil v priebehu mesiacov január a február 2002 za cenu s daňou podľa § 7 tohto zákona, a má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 28. februáru 2002 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom colnému úradu do 25. marca 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z minerálneho oleja spotrebovaného do 28. februára 2002 vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa § 7 tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 tohto zákona; možnosť uplatnenia vrátenia dane z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 nakúpeného za cenu s daňou podľa § 7 tohto zákona a spotrebovaného po 28. februári 2002 zaniká.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uplatňovala nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001 z vykurovacích olejov položky colného sadzobníka 2710 00 74 a 2710 00 76 a má zásoby týchto uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001, ktoré nakúpila za cenu s daňou podľa doterajšieho predpisu, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinná vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatniť z týchto zásob vrátenie dane vo výške 9 200 Sk/t; ak nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, možnosť uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepožiadala o registráciu podľa odseku 2 alebo 6
a)
a do 31. decembra 2001 bola platiteľom spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív alebo nebola platiteľom spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív, ale s nimi obchodovala (s výnimkou čerpacích staníc pohonných látok), alebo
b)
má zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane a daň bola vrátená,
je povinná vykonať inventarizáciu zásob uhľovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 podľa osobitného predpisu14) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 priznať z uhľovodíkových palív a mazív uvedených v písmene b) daň podľa sadzby platnej od 1. januára 2002 a v rovnakej lehote daň zaplatiť.
(12)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 8 alebo 11 má k 31. decembru 2001 zásoby uhľovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane a daň bola vrátená, a nepredloží samostatné daňové priznanie do 25. januára 2002, daň z týchto zásob určí daňový úrad a uloží pokutu vo výške 100 % z určenej dane.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou ustanovení § 1 až 8, § 9 ods. 2 až 4, § 10 až 34 a § 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 315 písm. a) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 331 až 337 zákona č. 238/2001 Z. z.
7)
Napríklad § 386, 434 až 436 zákona č. 238/2001 Z. z., § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
9)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
12)
STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie,
STN 650201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady.
13)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, § 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb., § 2 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
14)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16)
§ 377 a 378 zákona č. 238/2001 Z. z.
17)
§ 364 až 369 zákona č. 238/2001 Z. z.
19)
§ 406 až 411 zákona č. 238/2001 Z. z.
20)
Zákon č. 238/2001 Z. z.
21)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
22)
§ 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
23)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.