Predpis bol zrušený predpisom 223/2001 Z. z.

234/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001
o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Odpady určené na zhodnotenie sa na účel riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov.
(2)
Zelený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Žltý zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Červený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Ak odpad nemožno zaradiť do zoznamov podľa § 1, priradí sa k takému druhu odpadov, ktorý najbližšie zodpovedá jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§ 3
(1)
Dokladom požadovaným pri preprave odpadov podľa štvrtej časti zákona je tlačivo hlásenia a tlačivo oznámenia.
(2)
Vzor tlačiva hlásenia je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Zelený zoznam odpadov1)
Kód
odpadu
podľa
OECD
Položka
colného
sadzobníka
Názov odpadu
1 2 3
GA ODPAD Z KOVOV A KOVOVÝCH ZLIATIN V KOVOVEJ NEDISPERZNEJ FORME2)
Odpad zo železa a železný alebo oceľový šrot:
GA040 720410 Odpad a šrot z liatiny
GA050 720421 Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele
GA060 720429 Odpad a šrot z ostatných legovaných ocelí
GA070 720430 Odpad a šrot z pocínovaného železa a ocele
GA080 720441 Triesky, hobliny, piliny, odrezky, odstrižky a iné odpady zo sústruženia,
frézovania a razenia v balíkoch alebo voľne ložené
GA090 720449 Iný odpad a šrot zo železa
GA100 720450 Šrot z ingotov určený na pretavenie
GA110 ex 730210 Odpadové železné a oceľové koľajnice
Odpad a šrot z nasledujúcich neželezných kovov a ich zliatin:
GA120 740400 Odpad a šrot z medi
GA130 750300 Odpad a šrot z niklu
GA140 760200 Odpad a šrot z hliníka
GA150 780200 Odpad a šrot z olova
GA160 790200 Odpad a šrot zo zinku
GA170 800200 Odpad a šrot z cínu
GA180 ex 810191 Odpad a šrot z wolfrámu
GA190 ex 810291 Odpad a šrot z molybdénu
GA200 ex 810310 Odpad a šrot z tantalu
GA210 810420 Odpad a šrot z horčíka (okrem odpadu, ktorý patrí do AA 190)
GA220 ex 810510 Odpad a šrot z kobaltu
GA230 ex 810600 Odpad a šrot z bizmutu
GA240 ex 810710 Odpad a šrot z kadmia
GA250 ex 810810 Odpad a šrot z titánu
GA260 ex 810910 Odpad a šrot zo zirkónu
GA270 ex 811000 Odpad a šrot z antimónu
GA280 ex 811100 Odpad a šrot z mangánu
GA290 ex811211 Odpad a šrot z berýlia
GA300 ex 811220 Odpad a šrot z chrómu
GA310 ex 811230 Odpad a šrot z germánia
GA320 ex 811240 Odpad a šrot z vanádu
ex 811291 Odpady a šrot z
GA330 - hafnia
GA340 - india
GA350 - nióbu
GA360 - rénia
GA370 - gália
GA400 ex 280490 Odpad a šrot zo selénu
GA410 ex 280450 Odpad a šrot z telúru
GA420 ex 280530 Odpad a šrot z kovov vzácnych zemín
GB ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ
A RAFINÁCII KOVOV
GB010 262011 Tvrdý zinok, zinkový kamienok
GB020 262019 Trosky s obsahom zinku:
GB021 - zinková troska z povrchu kúpeľa z procesu žiarového pozinkovania
ponorom, v doskách (viac ako 90 % Zn)
GB022 - spodná (dnová) zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom,
v doskách (viac ako 92 % Zn)
GB023 - zinková troska z liatia pod tlakom (viac ako 85 % Zn)
GB024 - zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách
(viac ako 92 % Zn)
GB025 Zinkové stery
GB030 760200 Hliníkové stery
GB040 ex 262090 Trosky z výroby drahých kovov a medi určených na ďalšiu rafináciu
GB050 ex 262090 Cínové trosky s obsahom tantalu menším ako 0,5 % cínu
GC INÝ ODPAD S OBSAHOM KOVOV
GC010 Elektrické súčiastky len z kovov alebo zo zliatin
GC020 Elektronický šrot (napr. tlačené spoje, elektronické súčiastky, drôt atď.)
a reklamované (vrátené) súčiastky vhodné na znovuzískavanie základných
a drahých kovov
GC030 ex 890800 Plavidlá a iné plávajúce zariadenia určené na demontáž, riadne zbavené
nákladu a ostatných materiálov pochádzajúcich z prevádzky týchto zariadení,
ktoré možno označiť za nebezpečné látky alebo odpady
GC040 Vraky motorových vozidiel zbavené kvapalín
Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory:
GC050 Odpadové katalyzátory z fluidného katalytického krakovania (FCC)
(napr. oxid hlinitý, zeolity)
GC060 Odpadové katalyzátory s obsahom niektorého z kovov:
- drahé kovy: zlato striebro
- kovy platinovej skupiny: ruténium ródium
paládium osmium
irídium platina
- kovy prechodných skupín: skandium titán
vanád chróm
mangán železo
kobalt nikel
meď zinok
ytrium zirkónium
niób molybdén
hafnium tantal
wolfrám rénium
- lantanidy (kovy vzácnych zemín): lantán cér
prazeodým neodým
samárium európium
gadolínium erbium
dysprózium holmium
erbium túlium
yterbium lutécium
GC070 ex 261900 Trosky z výroby železa a uhlíkatej ocele (vrátane nízkolegovaných ocelí)
okrem trosiek produkovaných špeciálne na dosiahnutie národných
a zodpovedajúcich medzinárodných požiadaviek a noriem3)
GC080 ex 261900 Okoviny z valcovní (železné kovy)
GD ODPAD Z ŤAŽOBNÝCH ČINNOSTÍ V NEDISPERZNEJ FORME
GD010 ex 250490 Odpad z prírodného grafitu
GD020 ex 251400 Odpad z bridlice nahrubo orezaný alebo len narezaný pílením
alebo iným spôsobom
GD030 252530 Sľudový odpad
GD040 ex 252930 Odpad z leucitu, nefelínu a nefelinického syenitu
GD050 ex 252910 Odpad zo živca
GD060 ex 252921 Odpad z kazivca
ex 252922
GD070 ex 281122 Odpad z kremeňa, resp. dinasu v pevnej forme okrem toho, ktorý bol použitý
ex 250510 v zlievarenstve
GE ODPAD ZO SKLA V NEDISPERZNEJ FORME
GE010 ex 700100 Sklené črepy a iný odpad a úlomky skla okrem obrazoviek, výbojok
a iného aktivovaného skla
GE020 ex 7019 Odpad zo sklených vlákien
GF KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERZNEJ FORME
GF010 Keramický odpad vypaľovaný po formovaní vrátane keramických nádob
(pred použitím alebo po použití)
GF020 ex 811300 Odpad a úlomky z cermetu (keramicko-kovové kompozitné materiály)
GF030 Keramické vlákna, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
GG INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
GG010 Čiastočne rafinovaný síran vápenatý z odsírovania spalín
GG020 Odpad z omietky alebo zo sadry vzniknutý pri demolácii budov
GG030 ex 2621 Popol a škvara z kúrenísk elektrární spaľujúcich uhlie
GG040 ex 2621 Popolček z elektrární spaľujúcich uhlie
GG050 ex 2713 Zvyšky anód z petrolejového koksu alebo bitúmenu
GG060 ex 3802 Nasýtené aktívne uhlie vznikajúce pri úprave pitnej vody v procesoch
potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov
GG080 ex 262100 Chemicky stabilizovaná troska z výroby medi s vysokým obsahom železa
(viac ako 20 %) a upravená podľa priemyselných noriem, určená predovšetkým
na stavebné účely a ako brúsny prostriedok
GG090 ex 250300 Síra v pevnom stave
GG100 Vápenec z výroby kyánamidu vápenatého (s hodnotou pH menšou ako 9)
GG110 ex 262100 Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého
GG120 ex 250100 Chloridy: sodný, draselný a vápenatý
282720
310420
GG130 284920 Karborundum (karbid kremíka)
GG140 253090 Úlomky betónu
GG150 ex 262090 Sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób
GH TUHÝ ODPAD Z PLASTOV
GH010 3915 Odpad, odrezky a úlomky z plastov:
GH011 ex 391510 - polymérov etylénu
ex 3901
GH012 ex 391520 - polymérov styrénu
ex 3903
GH013 ex 391530 - polymérov vinylchloridu
ex 390410
až 390440
GH014 ex 391590 - iných polymérov alebo kopolymérov, ako je napríklad
- polypropylén
ex 390210 - polyetyléntereftalát
ex 390760 - kopolyméry akrylonitrilu
ex 390390 - kopolyméry butadiénu
- kopolyméry styrénu
- polyamidy
ex 3908 - polybutyléntereftalát
ex 390799 - polykarbonáty
ex 390740 - polyfenylénsulfidy
- akrylové polyméry
ex 3906 - parafíny (CIO - C13)4)
- polyuretán (neobsahujúci chlórfluórované uhlíkaté zlúčeniny)
ex 390950 - polysiloxány (silikóny)
- polymetylmetakrylát
ex 390610 - polyvinylalkohol
ex 390530 - polyvinylbutyral
ex 390599 - polyvinylacetát
ex 390519 - polyméry fluóretylénu (teflon, PTFE)
GH015 ex 391590 Živice alebo produkty kondenzácie, napríklad
- močovinoformaldehydové živice
- fenolformaldehydové živice
- melamínformaldehydové živice
- epoxidové živice
- alkydové živice
- polyamidy
GI ODPAD Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV
GI010 4707 Papierový a lepenkový odpad a výmety:
GI011 470710 - nebieleného sulfátového papiera alebo lepenky, alebo vlnitej lepenky
GI012 470720 - iného papiera alebo lepenky vyrobeného najmä z bielenej buničiny vyrobenej
chemickými varnými postupmi, nefarbenej v hmote
GI013 470730 - papiera alebo lepenky, najmä z buničiny vyrobenej mechanickým
rozvlákňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)
Papierový alebo lepenkový odpad a výmety
GI014 470790 -iné:
1 . laminovaná lepenka
2. netriedený odpad a výmety
GJ ODPAD Z TEXTILU
GJ010 5003 Odpad z hodvábu vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad
z priadze a mykanej priadze
GJ011 500310 - nemykaný alebo nečesaný
GJ012 500390 - iný
GJ020 5103 Odpad z vlny, jemnej alebo hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze
okrem odpadu z mykanej priadze
GJ021 510310 - výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ022 510320 - iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ023 510330 - odpad z hrubej zvieracej srsti
GJ030 5202 Odpad z bavlny vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ031 520210 - odpad z priadze vrátane odpadu z nití
GJ032 520291 - odpad z mykanej priadze
GJ033 520299 - iný odpad z bavlny
GJ040 530130 Ľanová kúdeľ a odpad z ľanu
GJ050 ex 530290 Kúdeľ a odpad z pravej konopy (Cannabis sativa L.) vrátane odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ060 ex 530390 Kúdeľ a odpad z jutových a iných textilných lykových vlákien vrátane odpadu
z priadze a mykanej priadze okrem ľanu, pravej konopy a ramie - čínskej trávy
GJ070 ex 530490 Kúdeľ a odpad zo sisalu a z iných textilných vlákien rastlín rodu Agáve vrátane
odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ080 ex 530519 Kúdeľ, výčesky a odpad z kokosu vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ090 ex 530529 Kúdeľ, výčesky a odpad z abaky (manilská konopa alebo Musatextilis Nee)
vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ100 ex 530599 Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie - čínskej trávy a iných textilných vlákien, inde
nešpecifikovaných alebo nezahrnutých vrátane odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ110 5505 Odpad z chemických vlákien vrátane výčeskov, odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ111 550510 - zo syntetických vlákien
GJ112 550520 - z umelých vlákien
GJ120 630900 Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky
GJ130 ex 6310 Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované
výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo z lán z textilných materiálov
GJ131 ex 631010 - triedené
GJ132 ex 631090 - iné
GK ODPAD Z GUMY (KAUČUKU)
GK010 400400 Odpad, zvyšky a odrezky z gumy vrátane granulátu (iné ako z tvrdenej gumy)
GK020 401220 Odpadové pneumatiky
GK030 ex 401700 Odpad a úlomky z tvrdenej gumy (napr. ebonit)
GL ODPAD Z NEUPRAVENÉHO DREVA A KORKU
GL010 ex 440130 Odpad a zvyšky dreva, neaglomerované aj aglomerované do tvaru klátov, brikiet,
peliet alebo podobných tvarov
GL020 450190 Odpad z korku; drvený, granulovaný alebo mletý korok
GM ODPAD VZNIKAJÚCI V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
GM070 ex 2307 Vínne kaly
GM080 ex 2308 Sušené a sterilizované odpady zo zeleniny, zvyšky a vedľajšie produkty,
voľné alebo v tvare peliet použiteľných na výživu zvierat, inde neuvedené
alebo nešpecifikované
GM090 152200 Degras (kožiarsky tuk); zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych
a rastlinných voskov
GM100 050690 Neopracovaný odpad kostí a rohov, odtučnený, jednoducho upravený
(ale neprirezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo zbavený gleja
GM110 ex 051191 Odpad z rýb
GM120 180200 Kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatné kakaové odpady
GM130 Odpad z agropotravinárskeho priemyslu s výnimkou vedľajších produktov,
ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú
alebo živočíšnu spotrebu
GN ODPAD Z PROCESOV KOŽIARSKEHO PRIEMYSLU A Z POUŽÍVANIA KOŽE
GN010 ex 050200 Odpad zo štetín a srsti ošípaných alebo diviakov, alebo z jazvečej a inej srsti
vhodnej na výrobu kefárskych výrobkov
GN020 ex 0500300 Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou
alebo bez podložky
GN030 ex 0505 Odpad z kože a iných častí vtáčieho tela, s perím alebo páperím, a perie
alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované
alebo ošetrené na uskladnenie
GN040 ex 411000 Postružiny a iný odpad z kože alebo zo zmesnej kože, nevhodný na výrobu
koženého tovaru, s výnimkou kožiarenských kalov
GO INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
GO010 ex 050100 Odpad z ľudských vlasov
GO020 ex 121300 Odpadová slama
ex 140190
ex 230890
GO030 Deaktivované mycélium húb z výroby penicilínu určené na použitie ako krmivo
GO040 ex 391590 Odpad z fotografických nosných materiálov a filmov neobsahujúci striebro
GO050 ex 900659 Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
Príloha č. 2 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Žltý zoznam odpadov1)
Kód
odpadu
podľa
OECD
Položka
colného
sadzobníka
Názov odpadu
1 2 3
AA ODPAD S OBSAHOM KOVOV
AA010 261900 Troska, okoviny a iné odpady z výroby železa a ocele2)
AA020 262019 Popol a zvyšky s obsahom zinku)2
AA030 262020 Popol a zvyšky s obsahom olova2)
AA040 262030 Popol a zvyšky s obsahom medi2)
AA050 262040 Popol a zvyšky s obsahom hliníka2)
AA060 ex 262050 Popol a zvyšky s obsahom vanádu2)
AA070 262090 Popol a zvyšky2) s obsahom kovov alebo zlúčenín kovov, inde nešpecifikované
alebo nezahrnuté
AA080 Odpad, šrot a zvyšky tália
AA090 ex 280480 Odpad a zvyšky arzénu2)
AA100 ex 280540 Odpad a zvyšky ortuti2)
AA110 ex 262040 Zvyšky z výroby oxidu hlinitého, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
AA120 ex 262019 Galvanické kaly
AA130 Kúpele z morenia kovov
AA140 Zvyšky z vylúhovania pri výrobe a spracúvaní zinku, prachy a kaly
s obsahom jarositu, hematitu, goetitu atď.
AA150 Pevné zvyšky obsahujúce drahé kovy so stopami anorganických kyanidov
AA160 ex 711290 Popol, kal, prach a iné zvyšky drahých kovov, ako je
AA161 ex 711290 - popol zo spaľovania dosiek tlačených spojov
ex 262030ex 262090
AA162 ex 711290 - popol z fotografických filmov
AA170 ex 850710 Olovené akumulátory, celé alebo drvené
ex 850720
AA180 ex 8506
ex 8507
ex 8548
Odpadové batérie a akumulátory, celé alebo drvené, s výnimkou olovených
akumulátorov a odpad a šrot z výroby batérií a akumulátorov, inde
nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AA190 810420 Horčíkový odpad a šrot, ktorý je horľavý a samozápalný alebo pri kontakte
s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách
AB ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
AB010 262100 Troska, popol a zvyšky,2) nikde inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
AB020 ex 2620 Zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu
ex 2621
AB030 Odpad z povrchovej úpravy kovov nekyanidovými systémami
AB040 ex 700100 Sklený odpad z obrazoviek a/ alebo iné aktivované sklo
AB050 ex 252921 Kal fluoridu vápenatého
AB060 Iné organické zlúčeniny fluóru v kvapalnej forme alebo ako kal
AB070 ex 262090 Použité zlievárenské piesky
AB080 Odpadové katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v časti GC
AB090 ex 262040 Odpadové hydráty hliníka
AB100 ex 262040 Odpad z oxidu hlinitého
AB110 Zásadité roztoky
AB120 ex 281290 Anorganické zlúčeniny halogénov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
ex 3824
AB130 Použitý oceľový otryskávací materiál
AB140 ex 283329 Sadra vznikajúca v chemických priemyselných procesoch
ex 382490
AB150 ex 382490 Nečistený siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania spalín
AC ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
AGO10 ex 271390 Odpad z výroby a zo spracovania petrolejového koksu a bitúmenu s výnimkou
ex 3801 zvyškov anód
AC020 Odpad z asfaltového cementu
AC030 Odpadové oleje nevyhovujúce pôvodnému účelu
AC040 ex 262020 Kaly z olovnatého benzínu
ex 262090
AC050 Teplonosné kvapaliny
AC060 ex 381900 Hydraulické kvapaliny
AC070 ex 381900 Brzdové kvapaliny
AC080 ex 382000 Nemrznúce kvapaliny
AC090 Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov
a lepidiel
AC100 ex 391590 Nitrocelulóza
AC110 ex 2907 Fenoly a zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov, vo forme kvapalín
ex 382490 alebo kalov
AC120 Polychlórované naftalény
AC130 ex 2906 Étery
ex 382490
AC140 ex 2921 Trietylamínové katalyzátory na spevňovanie zlievárenských pieskov
ex 3815
AC150 Fluórochlórované uhlíkaté zlúčeniny
AC160 Halóny
AC170 ex 440310 Odpad z upraveného korku a dreva
ex 450190
AC180 ex 411000 Prach, popol, kaly a múčka z kože
AC190 Ľahká frakcia z drvenia autovrakov (oddelená pneumaticky)
AC200 ex 293100 Organické zlúčeniny fosforu
ex 382490
AC210 ex 2901 Nehalogénované rozpúšťadlá
ex 2902
ex 381400
ex 382490
AC220 ex 2903 Halogénované rozpúšťadlá
ex 381400
ex 382490
AC230 ex 271390 Halogénované alebo nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky vzniknuté
pri regenerácii organických rozpúšťadiel
AC240 ex 271390 Odpad pochádzajúci z výroby alifatických halogénovaných uhľovodíkov, ako sú
chlórmetány, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid
a epichlórhydrín
AC250 Povrchovo aktívne činidlá
AC260 ex 3101 Hnojovica a hnoj z chovu ošípaných
AC270 Kanalizačné kaly
AD ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ ANORGANICKÉ
ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY
AD010 Odpad z výroby a prípravy liekov a farmaceutických výrobkov
AD020 Odpad z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmák
AD030 Odpad z výroby, prípravy a používania výrobkov na ochranu dreva
Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený ďalej uvedenými látkami:
AD040 - anorganické kyanidy s výnimkou pevných zvyškov s obsahom drahých kovov,
so stopami anorganických kyanidov
AD050 - organické kyanidy
AD060 Odpadové zmesi a emulzie olejov vo vode, uhľovodíkov vo vode
AD070 Odpady z výroby, prípravy a používania atramentov, farieb, pigmentov,
náterových farieb, lakov a fermeží
AD080 Odpad výbušnej povahy, ktorý nepodlieha osobitným právnym predpisom
AD090 ex 3707 Odpad z výroby, prípravy a používania reprografických a fotografických
chemikálií a materiálov, inde nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AD100 Odpad z povrchovej úpravy plastov nekyanidovými systémami
AD110 Kyslé roztoky
AD120 ex 391400 Iónomeničové živice
ex 3915
AD130 ex 900659 Fotoaparáty na jedno použitie, s batériami
AD 140 ex 842139 Odpad z priemyselných zariadení na čistenie priemyselných odplynov, inde
ex 842199 nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AD150 Prírodné organické materiály používané ako filtračné médium (biofiltre)
AD 160 Komunálny odpad3)
AD170 ex 2803 Nasýtené aktívne uhlie s nebezpečnými vlastnosťami vznikajúce pri použití
v anorganickom, organickom chemickom a vo farmaceutickom priemysle, pri
úprave odpadových vôd, pri procesoch čistenia plynu/vzduchu a pri podobných
aplikáciách
Poznámky:
1)Kód v prvom stĺpci je kód OECD: skladá sa z dvoch písmen (prvé pre zoznam: Green, Amber alebo Red, a druhé pre kategóriu odpadu: A, B, C, ...), po ktorých nasleduje číslo.
Ak je to možné, vedľa položky sa vždy uvedie číselný kód Harmonizovaného systému kódovania – Colného sadzobníka (stĺpec č. 2) a opis komodít vytvorený Bruselskou konvenciou zo 14. júna 1983 pod záštitou Colnej kooperačnej rady (Harmonizovaný systém). Tento zoznam neobsahuje položky, ktoré nie sú odpadmi, ale uvedený kód sa vzťahuje na výrobky aj na odpady. Preto sa tu kód používaný colnými orgánmi, ako aj inými inštitúciami na uľahčenie ich práce uvádza iba s cieľom uľahčiť identifikáciu odpadov, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške a na ktoré sa táto vyhláška vzťahuje. Na identifikáciu odpadov označených druhovým záhlavím sa však používajú ako interpretačný návod.
Vysvetľujúce poznámky vydané Colnou kooperačnou radou:
Označenie „ex“ sa uvádza pri tej položke, ktorej názov nezodpovedá názvu položky v Colnom sadzobníku.
2)Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosky, sterov, okovín, prachu, prášku, kalu a koláčov, ak sa materiál vyslovene neuvádza inde.
3)V Bazilejskom dohovore je komunálny odpad (definovaný ako „ostatný odpad“) kontrolovaný, ak je predmetom prepravy odpadov cez štátnu hranicu. Preto podľa tejto vyhlášky všetok domový odpad, a nielen ten, ktorý má nebezpečné vlastnosti, podlieha režimu pre odpady zaradené v Žltom zozname odpadov.
Vysvetlivky:
Ak sú odpady uvedené v tomto zozname kontaminované inými materiálmi v rozsahu, ktorý
a)
zvyšuje riziká spojené s odpadom do tej miery, že je vhodné zaradiť ich do Červeného zoznamu odpadov, alebo
b)
zabraňuje zhodnoteniu odpadu environmentálne vhodným spôsobom, ich preprava sa vykonáva podľa režimu stanoveného pre odpady zaradené do Červeného zoznamu odpadov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Červený zoznam odpadov
Kód odpadu podľa OECD Položka colného sadzobníka Názov odpadu
1 2 3
RA ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
RA010 Odpad, látky a predmety obsahujúce, tvorené alebo kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) a/ alebo polychlórovanými terfenylmi (PCT) a/ alebo polybrómovanými bifenylmi (PBB), tiež inými polybrómovanými analógmi týchto zlúčenín, s koncetráciou aspoň 50 mg.kg-1
RA020 Zvyšky dechtov okrem asfaltocementu z rafinácie, destilácie alebo pyrolytického spracovania organických látok
RB ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
RB010 ex 252400 Azbest (prach a/ alebo vlákna)
RB020 ex 6815 Keramické vlákna s fyzikálno-chemickými vlastnosťami podobnými vlastnostiam azbestu
RC ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY
Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený týmito látkami:
RC010 - deriváty polychlórovaných dibenzofuránov
RC020 - deriváty polychlórovaných dibenzodioxínov
RC030 ex 262020 Kaly antidetonátorov s obsahom olova
ex 3824
RC040 Peroxidy iné ako peroxid vodíka

Vysvetlivky:
Ak sa v tomto zozname uvádza „obsahujúci“ alebo „kontaminovaný“, znamená to, že príslušná látka je prítomná v takom množstve, že
a)
spôsobuje nebezpečnosť odpadu alebo
b)
spôsobuje jeho nevhodnosť pre proces zužitkovania.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.