223/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
nakladanie s odpadovými vodami a zvláštnymi vodami a na ukladanie odpadov na odkaliská,1)
b)
nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)
d)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)
e)
nakladanie s odpadmi z banskej činnosti,5)
f)
nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín.6)
(3)
Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon aj na nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu.8)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9) povinný sa jej zbaviť.
(2)
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(3)
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
(4)
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(5)
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(6)
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia10) alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
(9)
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
(10)
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(11)
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
(12)
Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
(13)
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.
(14)
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
(15)
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
§ 3
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je
a)
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
1.
rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
2.
výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
3.
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b)
zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c)
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
d)
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom,11) ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).
DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§ 4
Základné ustanovenie
(1)
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) určuje ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
(2)
Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, rozpočet odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť.
§ 5
Programy vydávané orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva
(1)
Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najmä na základe podkladov od krajských úradov a okresných úradov a schvaľuje ho vláda. Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(2)
Krajský úrad a okresný úrad vydávajú formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja a záväznú časť programu okresu na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na päť rokov.
(3)
Program podriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť v súlade so záväznou časťou programu nadriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(4)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky, záväzná časť programu kraja a záväzná časť programu okresu obsahujú cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov) v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
(5)
Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení nadregionálneho významu. Smerná časť programu kraja a programu okresu obsahuje zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi.
(6)
Krajský úrad a okresný úrad sú povinné zverejniť návrhy svojich programov v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s nimi mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia; návrhy programov zašlú aj orgánom štátnej správy dotknutým podľa osobitných predpisov12) a okresný úrad aj obciam z dotknutého územia.
(7)
Verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy a obce majú právo podať v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný podľa odseku 6, písomné pripomienky príslušnému úradu.
(8)
Krajský úrad a okresný úrad sú povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu a prihliadať na podané písomné pripomienky pri dopracúvaní programu.
(9)
Program možno po dohode príslušných úradov vydať spoločne i pre územie viacerých okresov alebo ich častí.
(10)
Program je podkladom na opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(11)
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja a so záväznou časťou príslušného programu okresu.
(12)
Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo, krajský úrad alebo okresný úrad sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky, program kraja alebo program okresu. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 10.
(13)
Ministerstvo, krajské úrady a okresné úrady alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
§ 6
Program pôvodcu odpadu a program obce
(1)
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou14) (ďalej len „drobné stavebné odpady“), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa tohto zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
(2)
Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.
(3)
Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5.
(4)
Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.
(5)
Do štyroch mesiacov od vydania programu okresu alebo programu kraja podľa § 5 ods. 2 je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne.
(6)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou časťou programu okresu, pôvodca odpadu je povinný bezodkladne predložiť na schválenie opätovne program zosúladený a upravený s programom okresu.
(7)
Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
(8)
Na vypracovanie programu obce platia rovnako ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
(10)
V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva
§ 7
Udeľovanie súhlasu
(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c),
e)
na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
f)
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
g)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa predchádzajúcich ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,
h)
použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia,
i)
prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike,
j)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
k)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
l)
zber a spracovanie starých vozidiel.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 obsahuje
a)
druh, kategóriu a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi,
c)
spôsob nakladania s odpadmi,
d)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach na nakladanie s nebezpečnými odpadmi aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia,
f)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a h) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
(5)
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi možno udeliť len na určitý čas, najviac na tri roky.
(6)
Platnosť súhlasu podľa odseku 5 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
(7)
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja a programu okresu, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas podľa odseku 6 nepredĺži.
(8)
Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí príslušný okresný úrad vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.
§ 8
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi15) na výkon činností uvedených v odseku 3.
(2)
Vykonávať činnosti podľa odseku 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikateľ len na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na
(4)
Ministerstvo môže autorizáciu udeliť jednotlivo na každú činnosť alebo spolu na viac činností.
§ 9
Podmienky udelenia autorizácie
(1)
Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt16) na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie alebo jeho zodpovedný zástupca,17)
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.
(2)
Podmienkou udelenia autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu života ľudí alebo životného prostredia.18)
(4)
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti, na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 76).
§ 10
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“); ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží
a)
výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,
b)
oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4.
(3)
Právnická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi,19)
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(4)
K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží
a)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov nie starší ako tri mesiace,
b)
oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok podľa § 9 ods. 4,
§ 11
Odborne spôsobilá osoba
(1)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.
(2)
Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b)
má vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie príslušného technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo má stredoškolské vzdelanie príslušného technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore,
c)
úspešne vykonala skúšku podľa odseku 3.
(3)
Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov12) a súvisiacich slovenských technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo.
(4)
Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(5)
Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb.
§ 12
Postup pri udeľovaní autorizácie
(1)
Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ písomne okresnému úradu príslušnému podľa sídla žiadateľa, miesta jeho organizačnej zložky alebo bydliska žiadateľa. Okresný úrad žiadosť v lehote do 30 dní od jej podania posúdi a spolu so svojím stanoviskom postúpi ministerstvu na rozhodnutie o udelení autorizácie.
(2)
Okresný úrad a ministerstvo sú oprávnené na vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie vyžadovať od žiadateľa doplnenie podkladov a preverovať skutočnosti uvádzané v žiadosti.
§ 13
Udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie a zmena autorizácie
(1)
Rozhodnutie o udelení autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje
a)
jej obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(2)
Rozhodnutie o udelení autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi obsahuje
a)
jej obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(3)
Osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, musí raz za tri roky zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia technických požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku zašle ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.
(4)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie, a to do 15 dní od vzniku zmeny. Na základe tohto oznámenia môže ministerstvo rozhodnúť o zmene alebo zrušení autorizácie.
(5)
Držiteľ autorizácie môže požiadať o jej predĺženie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti a priloží sa odborný posudok podľa odseku 3.
(6)
Autorizáciu možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená.
(7)
Ministerstvo vedie register osôb, ktorým bola udelená autorizácia.
(8)
Autorizácia má platnosť na celom území Slovenskej republiky.
§ 14
Zánik autorizácie, zrušenie autorizácie a pozastavenie výkonu činnosti
(1)
Autorizácia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva20) alebo dedič za podmienok podľa odsekov 2 a 3,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie,
d)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
e)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa autorizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie pre nedostatok majetku.
(2)
Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu činností, na ktoré bola udelená autorizácia, až do skončenia konania o prejednanie dedičstva.
(3)
Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní prác, na ktoré bola udelená autorizácia, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 10.
(4)
Ministerstvo zruší autorizáciu, ak
a)
osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 3,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba prestane spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
d)
ten, kto je držiteľom autorizácie, prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie.
(5)
Ministerstvo môže zrušiť autorizáciu, ak držiteľ autorizácie opätovne alebo závažným spôsobom porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie; za opätovné porušenie sa považuje aj nezaslanie odborného posudku podľa § 13 ods. 3 v náhradnej lehote určenej ministerstvom.
§ 15
Registrácia
(1)
Podnikateľ, ktorý vykonáva zber alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na podnikateľa, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov, ak túto činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.
(3)
Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný dovozca vozidiel, ktorý vykonáva zber starých vozidiel a prepravu starých vozidiel, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je držiteľom autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. c).
(4)
Okresný úrad vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 3 na základe písomného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; podnikateľovi vydá o tom potvrdenie.
(5)
Okresný úrad vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 až 3.
§ 16
Vyjadrenie
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k
a)
zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,22)
b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva už v štádiu územného konania;23) ak sa neuskutočňuje územné konanie, vyjadrenie sa dáva k stavebnej dokumentácii predkladanej na stavebné konanie,24)
c)
pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d)
prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,25)
§ 17
Spoločné ustanovenie
Ak má byť súhlas podľa § 7 alebo vyjadrenie podľa § 16 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe, zariadení alebo činnosti podľa iného zákona, orgán štátnej správy vydávajúci takéto rozhodnutie môže rozhodnutie vydať až po oboznámení sa s obsahom súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona.
Druhý oddiel
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
§ 18
Spoločné ustanovenia
(1)
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
(2)
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
(3)
Zakazuje sa
a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov podľa položky D6 a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3,
d)
vykonávať nedovolenú prepravu odpadov (§ 38),
e)
vykonávať bez súhlasu podľa § 7 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 vyžaduje,
f)
prevádzkovať po 31. decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g)
vykonávať skládkovanie
1.
kvapalných odpadov,
2.
odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.
infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5.
odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5,
h)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
i)
výroba, dovoz a vývoz polyvinylchloridu vrátane výrobkov z tohto materiálu od 1. januára 2008.
(4)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
(5)
Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
(6)
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
(7)
Okresný úrad na základe oznámenia podľa odseku 6 z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
(8)
Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a)
je pôvodcom odpadu,
b)
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov,26) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,27) alebo
c)
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
(9)
Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
(10)
Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad.
(11)
Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.
(12)
Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R10 podľa prílohy č. 2.
§ 19
Povinnosti držiteľa odpadu
(1)
Držiteľ odpadu je povinný
a)
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)],
b)
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,28)
d)
zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
e)
zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
f)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
g)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
h)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
i)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,29)
j)
predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi,
k)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri prechode tovaru cez spracovateľské operácie,30) alebo ich vyviezť späť na územie toho štátu, z ktorého územia bol tovar na účely uskutočnenia aktívneho zušľachťovacieho styku25) dovezený,
m)
zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
n)
na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
(2)
Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program podľa § 6.
(3)
Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b)
vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo iný odpad [§ 68 ods. 3 písm. n)]; bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani vykúpiť,
c)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b), ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.
(4)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i).
(5)
Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nevzťahujú s výnimkou prípadu podľa odseku 4.
(6)
Ak je držiteľom odpadov dopravca, vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k).
§ 20
Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky
(1)
Odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný
a)
zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto zákonom a v prípade, že sa na prepravu nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas podľa § 7, aj v súlade s týmto súhlasom,
b)
vykonať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí;31) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.32)
(2)
Odosielateľ nebezpečných odpadov a príjemca nebezpečných odpadov sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov; v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad, aj tomuto úradu,
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu33) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).
(3)
Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca sú pri preprave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)].
(4)
Príjemca nebezpečných odpadov je povinný do 10 dní po prevzatí zásielky odpadu zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečných odpadov, okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov a v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad, aj tomuto úradu, ak tento zákon vo štvrtej časti neustanovuje inak.
§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný
a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),
b)
prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 7 ods. 1 písm. f),
c)
zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
d)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)],
g)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena f) príslušnému okresnému úradu,
h)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
i)
umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností podľa § 19 ods. 1 písm. i),
j)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému okresnému úradu neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe č. 3,
l)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov,
m)
na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
(2)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí a uzavrieť, rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v súlade s touto dokumentáciou. Spracovanú projektovú dokumentáciu je žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) povinný priložiť k žiadosti o udelenie súhlasu, súčasťou rozhodnutia podľa § 7 ods. 1 písm. a) bude aj schválenie predloženej projektovej dokumentácie.
(3)
Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí musí byť súčasťou zámeru navrhovateľa pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.34)
(4)
V prípade podľa odseku 1 písm. h), ak je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.35)
(5)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súvislosti so spaľovaním odpadov.
(6)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému okresnému úradu.
(7)
Odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok. Na dlhšie skladovanie môže okresný úrad dať súhlas len výnimočne, najmä ak sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT ODPADOV
§ 23
Základné ustanovenia
(1)
Na účely tohto zákona sa považuje za
a)
dovoz odpadov – preprava odpadov cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky,
b)
vývoz odpadov – preprava odpadov cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky na územie iného štátu,
c)
tranzit odpadov – preprava odpadov od vstupného pohraničného colného orgánu k výstupnému pohraničnému colnému orgánu v Slovenskej republike bez skladovania na jej území,
d)
príslušný úrad štátu vývozu – úrad ustanovený štátom, z ktorého sa zásielka odpadov odosiela,
e)
príslušný úrad štátu dovozu – úrad ustanovený štátom, do ktorého je zásielka odpadov určená,
f)
príslušný úrad štátu tranzitu – úrad ustanovený štátom, ktorým zásielka odpadov prechádza,
g)
príslušný úrad na území Slovenskej republiky – ministerstvo,
h)
žiadateľa o prepravu odpadov cez štátnu hranicu (ďalej len „žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov“) – fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je pôvodcom odpadu; ak to nie je možné, tak osoba, ktorá zhromažďuje odpady, spracováva odpady, obchoduje s odpadmi alebo ktorá zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov, alebo ak tieto osoby nie sú známe alebo oprávnené na danú činnosť, tak iný držiteľ odpadu, ktorý žiada o vývoz odpadu. Pri dovoze odpadov a tranzite odpadov sa za žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov považuje osoba určená podľa práva štátu vývozu; ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nebol takto určený, tak osoba, ktorá je držiteľom odpadu,
i)
príjemcu odpadov – fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ku ktorej sa odpady prepravujú na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
j)
tlačivo oznámenia – doklad o oznámení prepravy odpadov cez štátnu hranicu, ktorý tvorí súčasť žiadosti o povolenie dovozu odpadov, vývozu odpadov alebo tranzitu odpadov a sprevádza odpady pri ich dovoze, vývoze a tranzite,
k)
tlačivo hlásenia – doklad o preprave a trase prepravy odpadov cez štátnu hranicu, ktorý sprevádza odpady pri ich dovoze, vývoze a tranzite.
(2)
Odpady určené na zhodnotenie sa na účely riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do
a)
Zeleného zoznamu odpadov, ak nevykazujú žiadnu nebezpečnú vlastnosť a sú pre ne v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia,
b)
Žltého zoznamu odpadov, ak vykazujú jednu alebo viac nebezpečných vlastností alebo ak pre ne nie sú v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia,
c)
Červeného zoznamu odpadov, ak obsahujú látky, ktoré bežne vykazujú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo niekoľko nebezpečných vlastností.
(3)
Zakázaný je
a)
dovoz odpadov určených na zneškodnenie okrem dovozu odpadov vzniknutých pri pasívnom zušľachťovacom styku,45) pričom predmetom zušľachťovania sú odpady,
b)
vývoz odpadov určených na zneškodnenie okrem vývozu do štátov, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a sú tiež stranami Bazilejského dohovoru,46) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí v prípade, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov s dostatočnou kapacitou a na porovnateľnej technickej úrovni,
c)
vývoz nebezpečných odpadov určených na zhodnotenie okrem vývozu do členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)
dovoz odpadov určených na spaľovanie vrátane využitia ako paliva alebo na získanie energie iným spôsobom podľa položky R9 prílohy č. 2.
(4)
Na účely vývozu podľa odseku 3 písm. c) sa za nebezpečný odpad považuje odpad, ktorý je
a)
uvedený v prílohe VIII Bazilejského dohovoru,
b)
označený ako nebezpečný v Katalógu odpadov,
c)
zaradený do Žltého zoznamu odpadov a jeho kódové označenie začína písmenom A alebo je zaradený do Červeného zoznamu odpadov,
d)
uvedený v prílohe IX Bazilejského dohovoru a obsahuje látky uvedené v prílohe I Bazilejského dohovoru v rozsahu, ktorý spôsobuje prejavenie sa nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III Bazilejského dohovoru.
§ 24
Kaucia
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný pred začatím prepravy odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov a do Červeného zoznamu odpadov cez štátnu hranicu zložiť kauciu na úhradu nákladov spojených s navrátením odpadov do štátu pôvodu a s ich zneškodnením pre prípad, ak príjemca odpadov odpady neprevezme. Splnenie tejto povinnosti je žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov povinný preukázať pred vydaním povolenia na dovoz odpadov alebo povolenia na vývoz odpadov.
(2)
Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na prepravu odpadov a na ich zneškodnenie, a to vo výške jeden a pol násobku týchto nákladov.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zloží kauciu vo výške určenej podľa odseku 2 v banke tak, že viaže na svojom účte finančné prostriedky vo výške kaucie na neurčitý čas v prospech ministerstva.
(4)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný po uskutočnení prepravy bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia prepravy, predložiť ministerstvu potvrdenie o prevzatí odpadov príjemcom odpadov. Ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov neuskutoční túto prepravu, predloží ministerstvu záväzné prehlásenie, že preprava sa neuskutoční. V oboch prípadoch dá ministerstvo bezodkladne, najneskôr do 10 dní od predloženia potvrdenia o prevzatí odpadov príjemcom odpadov alebo prehlásenia, že preprava sa neuskutoční, súhlas na zrušenie vkladu zriadeného podľa odseku 3.
Prvý oddiel
Dovoz odpadov určených na zhodnotenie
§ 25
Zelený zoznam odpadov
(1)
Pri dovoze odpadov určených na zhodnotenie zaradených do Zeleného zoznamu odpadov musia byť odpady sprevádzané tlačivom hlásenia [§ 68 ods. 3 písm. g)].
(2)
Tlačivo hlásenia musí byť podpísané držiteľom odpadu.
(3)
Po skončení prepravy odošle príjemca odpadov vyplnené tlačivo hlásenia do troch dní po prevzatí zásielky ministerstvu.
§ 26
Žltý zoznam odpadov
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz odpadov určených na zhodnotenie, ktorý je zaradený do Žltého zoznamu odpadov, podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu; kópiu zašle príjemcovi odpadov, príslušnému úradu štátu vývozu a príslušnému úradu štátu tranzitu. Žiadosť môže namiesto žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov podať aj príslušný úrad štátu vývozu.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz odpadov, ktoré sú v štáte vývozu zaradené do Zeleného zoznamu odpadov a v Slovenskej republike do Žltého zoznamu odpadov, podáva príjemca odpadov.
(3)
Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 obsahujú najmä
a)
údaje o pôvode, zložení a množstve odpadov určených na zhodnotenie; meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, ak je ich pôvodcom fyzická osoba, a obchodné meno a sídlo, ak je ich pôvodcom právnická osoba (ďalej len „identifikačné údaje“), a v prípade odpadov rôzneho pôvodu podrobný zoznam odpadov a ak sú známi pôvodcovia, aj ich identifikačné údaje,
b)
plány prepravnej trasy a pri nebezpečných odpadoch aj spôsob poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu,
c)
opatrenia na zaručenie bezpečnej prepravy, najmä zo strany dopravcu,
d)
osobné údaje príjemcu odpadov, identifikáciu a umiestnenie zariadenia oprávneného na zhodnotenie odpadov, druh a čas platnosti oprávnenia vydaného na účely prevádzky zariadenia,
e)
plánovanú metódu zneškodnenia zvyšných odpadov po uskutočnení zhodnotenia,
f)
množstvo zhodnotiteľného materiálu v pomere k množstvu zvyšných odpadov,
g)
odhadovanú hodnotu zhodnotiteľného materiálu,
h)
vyplnené tlačivo oznámenia.
(4)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný preukázať, že má s príjemcom odpadov uzavretú zmluvu,47) ktorej predmetom je zhodnotenie odpadov a v ktorej je dohodnutý záväzok
a)
žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť, ak sa dovoz odpadov neuskutoční tak, ako sa plánoval alebo sa uskutoční v rozpore s týmto zákonom,
b)
príjemcu odpadov oznámiť v prípade vývozu odpadov na zhodnotenie do iného štátu túto skutočnosť príslušnému úradu pôvodného štátu vývozu,
c)
príjemcu odpadov zaslať bezodkladne žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, najneskôr však do 180 dní po prijatí odpadov potvrdenie, že odpady sa zhodnotili v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
(5)
Zmluva uzatvorená podľa odseku 4 je prílohou žiadostí podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Pri preprave odpadov cez štátnu hranicu medzi dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa môže zmluva podľa odseku 4 nahradiť písomným prehlásením tejto právnickej osoby o zhodnotení odpadov.
(7)
V prípade prepravy odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu od pôvodného príjemcu odpadov do iného štátu sa takáto ďalšia preprava považuje za vývoz odpadov.
(8)
Žiadosť podanú v súlade s odsekmi 1 až 6 ministerstvo potvrdí žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov do troch pracovných dní od jej doručenia a kópiu potvrdenia doručí ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 až 6, ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov vráti.
§ 27
Námietky, povolenie a podmienky dovozu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov
(1)
V prípade dovozu odpadov zo štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a)
do 30 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8
1.
vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo
2.
dať k preprave odpadov písomné povolenie, alebo
b)
do 20 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 písomne určiť podmienky prepravy odpadov a
c)
v prípade podľa písmena a) bodu 2 a písmena b) určiť výšku kaucie, ktorú musí žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zložiť pred začatím prepravy.
(2)
V prípade dovozu odpadov zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a)
do 60 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo
b)
do 70 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 udeliť k preprave odpadov písomné povolenie, alebo prepravu zamietnuť,
c)
do 60 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 písomne určiť podmienky prepravy odpadov,
d)
určiť výšku kaucie, ktorú musí žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zložiť pred začatím prepravy.
(3)
Námietky podľa odsekov 1 a 2 možno vzniesť, ak
a)
dovoz nie je v súlade s cieľmi programu Slovenskej republiky,
b)
dovoz nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
c)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
d)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
pomer zhodnotiteľnej a nezhodnotiteľnej časti odpadov, odhadnutá hodnota materiálu, ktorý sa má v konečnej fáze zhodnotiť, alebo pomer nákladov na zhodnotenie k nákladom na zneškodnenie nezhodnotiteľnej časti je nevýhodný ekonomicky alebo z hľadiska ochrany životného prostredia.
(4)
Námietky, povolenie alebo podmienky podľa odsekov 1 a 3 zašle ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Určené podmienky dovozu odpadov zapisuje ministerstvo do tlačiva oznámenia. Ak sa uplatnia námietky, dovoz sa neuskutoční.
(5)
Ak ministerstvo udelí povolenie na dovoz odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia. Ak v povolení na dovoz odpadov nie je uvedené inak, stráca povolenie platnosť uplynutím jedného roka od jeho vydania.
§ 28
Preprava odpadov zaradených do Žltého zoznamu cez štátnu hranicu
(1)
Preprava odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu, ktorá sa uskutočňuje z členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa môže začať uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 písm. a), ak k nej neboli oznámené žiadne námietky. Ak všetky dotknuté príslušné úrady dajú k preprave odpadov písomné povolenie, preprava cez štátnu hranicu sa môže začať ihneď po tom, ako sa tieto povolenia žiadateľovi doručili.
(2)
Preprava odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu, ktorá sa uskutočňuje zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa môže začať až po doručení písomného povolenia na prepravu odpadov cez štátnu hranicu žiadateľovi.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov doručí najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy odpadov kópiu vyplneného tlačiva hlásenia ministerstvu, ostatným dotknutým príslušným úradom a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste príjemcu odpadov. Dopravca je povinný odovzdať jednu kópiu tlačiva hlásenia vstupnému pohraničnému colnému orgánu; vstupný pohraničný colný orgán je po potvrdení vstupu odpadov na územie Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
(4)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložená kópia tlačiva hlásenia a rovnopis tlačiva oznámenia. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave odpadov, vyplnia tlačivo hlásenia, podpíšu ho na určených miestach a ponechajú si jednu kópiu.
(5)
Príjemca odpadov do troch pracovných dní po prijatí odpadov určených na zhodnotenie doručí kópie vyplneného tlačiva hlásenia žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a dotknutým príslušným úradom.
(6)
Ak sa preprava odpadov cez štátnu hranicu začne napriek tomu, že boli voči nej vznesené námietky, príjemca odpadov odpady neprevezme.
(7)
Príjemca odpadov bezodkladne, najneskôr však do 180 dní od prijatia odpadov zašle na kópii tlačiva hlásenia potvrdenie o zhodnotení odpadov žiadateľovi, ministerstvu a dotknutým príslušným úradom.
§ 29
Červený zoznam odpadov a odpady nezaradené do zoznamov odpadov
Na odpady zaradené do Červeného zoznamu odpadov a na odpady nezaradené do žiadneho zoznamu odpadov platí postup ako pre odpady zaradené do Žltého zoznamu odpadov s tým, že preprava odpadov cez štátnu hranicu sa môže začať až po doručení písomného povolenia dotknutých príslušných úradov.
Druhý oddiel
Vývoz odpadov určených na zneškodnenie
§ 30
Žiadosť o udelenie povolenia na vývoz odpadov
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na vývoz odpadov podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu. Kópiu žiadosti zašle žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(2)
Žiadosť obsahuje najmä:
a)
pôvod, zloženie a množstvo odpadov a identifikačné údaje pôvodcu odpadu,
b)
plán prepravnej trasy a spôsob poistenia zodpovednosti za škodu,
c)
opatrenia na zaistenie bezpečnej prepravy v súlade s podmienkami dotknutých štátov,
d)
identifikačné údaje príjemcu odpadov, umiestnenie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a druh a čas platnosti oprávnenia, na ktorého základe sa zariadenie prevádzkuje,
e)
činnosti použité pri zneškodňovaní odpadov podľa prílohy č. 3,
f)
vyplnené tlačivo oznámenia.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný preukázať, že má s príjemcom odpadov uzavretú zmluvu,47) ktorej predmetom je zneškodnenie odpadov a v ktorej je dohodnutý záväzok
a)
žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť, ak sa vývoz odpadov neuskutoční tak, ako sa plánoval, alebo sa uskutoční v rozpore s týmto zákonom,
b)
príjemcu odpadov zaslať do troch pracovných dní po prijatí odpadov na zneškodnenie žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom vyplnené tlačivo hlásenia,
c)
príjemcu odpadov zaslať bezodkladne, najneskôr však do 180 dní po prevzatí odpadov, žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom potvrdenie o zneškodnení odpadov,
d)
príjemcu odpadov znášať náklady spojené s vrátením odpadov do štátu vývozu a s ich vhodným zneškodnením, ak v dôsledku ním vydaného nesprávneho potvrdenia o zneškodnení odpadov došlo k vráteniu kaucie.
(4)
Prílohou žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov je zmluva uzatvorená podľa odseku 3.
(5)
Pri preprave odpadov cez štátnu hranicu medzi dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa môže zmluva podľa odseku 3 nahradiť písomným prehlásením tejto právnickej osoby o zneškodnení odpadov.
(6)
Prílohou žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je aj kópia písomného súhlasu štátu tranzitu, ak tento štát takýto súhlas vydáva, a kópia písomného súhlasu štátu dovozu.
(7)
Ministerstvo zašle kópiu žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov do štátov, ktoré sú členské štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, príjemcovi a ostatným dotknutým príslušným úradom namiesto žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov; ak by samé vznieslo námietky proti preprave odpadov podľa § 31 ods. 2, nemusí kópiu žiadosti zaslať, pričom o námietkach informuje žiadateľa o cezhraničnú prepravu bezodkladne.
(8)
Žiadosť podanú v súlade s odsekmi 1 až 6 ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov do troch pracovných dní od doručenia žiadosti potvrdí a kópiu potvrdenia doručí ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 až 6, ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov vráti.
§ 31
Povolenie na vývoz odpadov
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný poskytnúť na požiadanie príslušného úradu štátu dovozu a príslušného úradu štátu tranzitu zo štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, požadované doplňujúce informácie k žiadosti.
(2)
Príslušný úrad štátu dovozu a príslušný úrad štátu tranzitu, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, môžu v lehote do 60 dní od zaslania potvrdenia podľa § 30 ods. 8 vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo určiť jej podmienky, ktoré zašlú žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a kópie zašlú ministerstvu.
(3)
Ministerstvo v lehote do 70 dní od zaslania potvrdenia podľa § 30 ods. 8 povolí vývoz odpadov s podmienkami alebo bez nich alebo rozhodne o jeho zamietnutí, pričom zohľadní Bazilejský dohovor46) a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(4)
Ak má ministerstvo k vývozu odpadov námietky alebo námietky vzniesol príslušný úrad štátu dovozu alebo príslušný úrad štátu tranzitu členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nepredložil doklady podľa § 30 ods. 2 až 6, ministerstvo žiadosť o povolenie na vývoz odpadov zamietne.
(5)
Námietky možno vzniesť, ak
a)
vývoz odpadov nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
b)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
c)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
vývoz odpadov nie je v súlade s cieľmi programu Slovenskej republiky,
e)
možno uplatniť zásadu sebestačnosti na národnej úrovni,
f)
zariadenie na zneškodňovanie odpadov musí zneškodňovať odpady, ktoré majú pôvod na bližšom území, a príslušný úrad štátu dovozu oznámil, že uprednostňuje zneškodňovanie týchto odpadov.
(6)
Ministerstvo neudelí povolenie na vývoz odpadov skôr ako 61 dní od zaslania potvrdenia o prijatí žiadosti; môže rozhodnúť skôr, ak dostane písomné povolenie od ostatných príslušných úradov štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(7)
Ak ministerstvo udelí povolenie na vývoz odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia a zašle ho bezodkladne príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
§ 32
Preprava odpadov cez štátnu hranicu pri vývoze
(1)
Preprava odpadov cez štátnu hranicu sa môže začať až po doručení povolenia podľa § 31 ods. 7 žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov.
(2)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov doručí najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy kópiu vyplneného tlačiva hlásenia ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(3)
Pri výstupe odpadov z územia Slovenskej republiky je dopravca povinný odovzdať vyplnenú kópiu tlačiva hlásenia výstupnému pohraničnému colnému orgánu; výstupný pohraničný colný orgán je po potvrdení výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
(4)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložená kópia tlačiva oznámenia s odtlačkom schvaľovacej pečiatky a kópia tlačiva hlásenia. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave odpadov cez štátnu hranicu, vyplnia tlačivo hlásenia na určených miestach, podpíšu ho a ponechajú si jednu kópiu.
(5)
Ak ministerstvo do 42 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane informáciu od príjemcu, že odpady prijal, informuje o tom bezodkladne príslušný úrad štátu dovozu; to platí aj pre prípad, ak ministerstvo do 180 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane od príjemcu odpadov potvrdenie o zneškodnení odpadov podľa § 30 ods. 3 písm. c).
Tretí oddiel
Vývoz odpadov určených na zhodnotenie
§ 33
Vývoz odpadov určených na zhodnotenie
(1)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Zeleného zoznamu odpadov, nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona.
(2)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Žltého zoznamu odpadov, sa vzťahujú § 26, 27 a 28.
(3)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Červeného zoznamu odpadov alebo ak odpady nie sú zaradené do žiadneho zoznamu odpadov, platí rovnako § 29.
(4)
Pri vývoze odpadov uvedených v odsekoch 2 a 3
a)
je dopravca povinný odovzdať jednu kópiu tlačiva hlásenia výstupnému pohraničnému colnému orgánu,
b)
je výstupný pohraničný colný orgán po potvrdení výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu,
c)
je ministerstvo povinné v prípade, ak do 42 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane od príjemcu odpadov potvrdenie o jeho prijatí, bezodkladne informovať príslušný úrad štátu dovozu,
d)
musí zmluva medzi žiadateľom o cezhraničnú prepravu odpadov a príjemcom odpadov obsahovať záväzok podľa § 26 ods. 4.
Štvrtý oddiel
Spoločné ustanovenie pre vývoz odpadov
§ 34
Spätný dovoz vyvezených odpadov
(1)
Ak príslušný úrad štátu dovozu informuje ministerstvo, že preprava odpadov cez štátnu hranicu sa neskončila tak, ako sa plánovala, ministerstvo vyzve žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov, aby do 90 dní od vyzvania zabezpečil na vlastné náklady spätný dovoz vyvezených odpadov na územie Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je na spätný dovoz vyvezených odpadov povinný podať novú žiadosť. Ak je žiadosť riadne odôvodnená, ministerstvo nemôže brániť spätnému dovozu vyvezených odpadov na územie Slovenskej republiky.
(3)
Povinnosť žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť podľa § 26 ods. 4 písm. a) sa skončí, keď príjemca odpadov zašle potvrdenie podľa § 28 ods. 7.
(4)
Ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 3, prepadne kaucia podľa § 24 v prospech ministerstva v plnej výške. Tieto prostriedky ministerstvo použije na zabezpečenie spätného dovozu vyvezených odpadov a na zabezpečenie ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
Piaty oddiel
Tranzit odpadov
§ 35
Tranzit odpadov určených na zhodnotenie a na zneškodnenie
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný poskytnúť na požiadanie príslušného úradu štátu vývozu a príslušného úradu štátu dovozu požadované doplňujúce informácie k podanej žiadosti.
(2)
Pri tranzite odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov sa musí k zásielke odpadov priložiť tlačivo hlásenia, ktoré musí okrem údajov uvedených v § 25 ods. 1 obsahovať aj údaj o účele prepravy.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia tranzitu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu formou vyplneného tlačiva oznámenia na osobitnom tlačive a kópiu zašle príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(4)
Ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov bezodkladne po doručení žiadosti o tranzit odpadov potvrdí jej prijatie.
(5)
Ministerstvo v lehote do 20 dní od zaslania potvrdenia o prijatí žiadosti o vydanie povolenia tranzitu odpadov udelí povolenie na tranzit s podmienkami alebo bez nich alebo rozhodne o jeho zamietnutí. Do podmienok premietne aj podmienky, ktoré dostalo od dotknutého príslušného úradu nasledujúceho štátu tranzitu. Zamietnutie tranzitu a podmienky musia byť odôvodnené.
(6)
Ministerstvo nemôže brániť tranzitu odpadov pri ich spätnom dovoze (§ 34), ak je žiadosť o povolenie tranzitu odpadov riadne odôvodnená.
(7)
Ak ministerstvo udelí povolenie tranzitu odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia a rovnopis povolenia zašle ostatným dotknutým príslušným úradom a colnému úradu vstupu na územie Slovenskej republiky a výstupu z územia Slovenskej republiky.
(8)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov po prevzatí povolenia na tranzit odpadov vyplní tlačivo hlásenia a doručí jeho kópie dotknutým príslušným úradom najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy cez štátnu hranicu.
(9)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložený rovnopis tlačiva oznámenia s odtlačkom pečiatky potvrdzujúcim povolenie tranzitu. Osoby zúčastňujúce sa na preprave vyplnia tlačivo hlásenia na určenom mieste, podpíšu ho a ponechajú si jeden rovnopis.
(10)
Pri vstupe odpadov na územie Slovenskej republiky a pri výstupe odpadov z územia Slovenskej republiky je pohraničný colný orgán po potvrdení vstupu odpadov alebo výstupu odpadov povinný bezodkladne zaslať ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
§ 36
Tranzit odpadov určených na zhodnotenie v osobitnom prípade
(1)
Pri tranzite odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú zaradené do Žltého zoznamu odpadov, do Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov a prepravujú sa cez územie Slovenskej republiky z členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a do týchto štátov, predloží žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov žiadosť o vydanie povolenia na tranzit formou tlačiva oznámenia všetkým dotknutým príslušným úradom tranzitu.
(2)
Ministerstvo do troch pracovných dní po doručení žiadosti o vydanie povolenia na tranzit odpadov zašle žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a príjemcovi odpadov potvrdenie o doručení žiadosti.
(3)
Ministerstvo môže v lehote do 30 dní po odoslaní potvrdenia o prevzatí žiadosti na vydanie povolenia tranzitu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov zaslať žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom tranzitu písomné námietky alebo povolenie tranzitu; v prípade odpadov zaradených do Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov vždy vydá písomné námietky alebo povolenie tranzitu.
(4)
Námietky možno vzniesť, ak
a)
preprava odpadov nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
b)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
c)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5)
Tranzit podľa odsekov 1 až 3 sa môže vykonať, len ak neboli vznesené žiadne námietky.
(6)
Pri tranzite odpadov určených na zhodnotenie, zaradených do Zeleného zoznamu odpadov cez územie Slovenskej republiky do štátu, ktorý nie je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo do štátu, v ktorom nie sú tieto odpady zaradené do Zeleného zoznamu odpadov, sa postupuje ako pri tranzite odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov.
Šiesty oddiel
Spoločné ustanovenia pre dovoz, vývoz a tranzit odpadov
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak sa pravidelne prepravujú cez štátne hranice odpady s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami rovnakému príjemcovi odpadov a po rovnakej trase, môže žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov použiť súhrnnú žiadosť, ktorá sa môže týkať zásielok odpadov zasielaných najviac počas jedného roka. Vydanie povolenia na tranzit odpadov na základe súhrnnej žiadosti môže ministerstvo podmieniť predložením doplňujúcich informácií.
(2)
Ak je zloženie odpadov iné, ako je uvedené v súhrnnej žiadosti podľa odseku 1, alebo sa nerešpektujú podmienky určené pre zásielky odpadov, ministerstvo povolenie tranzitu odpadov vydané na základe súhrnnej žiadosti zruší; zrušenie žiadosti ministerstvo oznámi dotknutým príslušným úradom.
(3)
Odpady, na ktorých prepravu sa vzťahujú rôzne druhy žiadostí, sa nesmú počas prepravy miešať.
(4)
Tlačivo oznámenia a tlačivo hlásenia musia byť vyplnené vždy v štátnom jazyku.48) Na požiadanie dotknutých príslušných úradov je žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov povinný na vlastné náklady zabezpečiť preklad do jazyka, o ktorý tieto úrady požiadajú.
(5)
Na dovoz odpadov v rámci ich aktívneho zušľachťovacieho styku25) platia primerane ustanovenia tohto zákona.
(6)
Na odpady, ktoré vzniknú pri čistení a údržbe lodí a lietadiel v prístavoch a na letiskách na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú ustanovenia štvrtej časti tohto zákona. Za pôvodcu týchto odpadov sa považuje prevádzkovateľ prístavu a prevádzkovateľ letiska.
§ 38
Postup pri nedovolenej preprave odpadov
(1)
Nedovolenou prepravou odpadov cez štátnu hranicu (ďalej len „nedovolená preprava odpadov“) je preprava odpadov cez štátnu hranicu, ktorá sa
a)
uskutočnila bez toho, aby sa tlačivo oznámenia zaslalo všetkým dotknutým príslušným úradom v súlade s týmto zákonom,
b)
uskutočnila bez povolenia ministerstva, ak sa vyžaduje jeho vydanie podľa tohto zákona,
c)
uskutočnila na základe povolenia ministerstva, ktoré žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov získal na základe nepravdivých údajov alebo podvodom,
d)
uskutočnila sa v rozpore s podmienkami uvedenými v tlačive oznámenia,
e)
skončí zhodnotením odpadov alebo zneškodnením odpadov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f)
uskutoční v rozpore s ustanoveniami § 23 ods. 3.
(2)
Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvo do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o nedovolenej preprave odpadov alebo v lehote požadovanej dotknutými príslušnými úradmi skontroluje, či odpady prevzal späť žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov v súlade s § 34 ods. 1 až 3 alebo zabezpečí postup podľa § 34 ods. 4.
(3)
Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal príjemca odpadov, ministerstvo do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o nedovolenej preprave odpadov alebo v lehote požadovanej dotknutými príslušnými úradmi zabezpečí, aby príjemca odpadov zhodnotil alebo zneškodnil odpady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva alebo zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí ministerstvo. Na účely splnenia tejto povinnosti ministerstvo spolupracuje s ostatnými dotknutými príslušnými úradmi.
(4)
Ak ide o nedovolenú prepravu odpadov, ktorá nespadá do odsekov 2 a 3, ministerstvo spolupracuje s ostatnými dotknutými príslušnými úradmi s cieľom zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie. Náklady na zneškodnenie týchto odpadov znáša žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov, prípadne obaja na základe rozhodnutia ministerstva.
PIATA ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI
§ 39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(1)
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
(2)
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
(3)
Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a)
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
(4)
Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
(5)
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný
a)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(7)
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 4. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(8)
Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
(9)
Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
§ 40
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
(2)
Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno len ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom udeleným podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.
(3)
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, môže príslušný okresný úrad v prípadoch, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, rozhodnúť o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť.
(4)
Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale31) a riadne označený podľa osobitného predpisu.50)
(5)
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. l) a n)].
(6)
Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
(8)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú aj na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium pre posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
(9)
Odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.
§ 41
Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré nebezpečné látky
(1)
Na účely tohto zákona sa za batériu alebo akumulátor považuje zdroj elektrickej energie generovanej priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá z jednej primárnej batérie alebo niekoľkých primárnych batérií neschopných opätovného nabitia, alebo zo sekundárnych článkov schopných opätovného nabitia uvedených v prílohe č. 7.
(2)
Za opotrebovanú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je opakovane použiteľný na účel, na ktorý bol pôvodne určený, a je určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
(3)
Zakazuje sa s účinnosťou od 1. júla 2001 uvádzať na trh51) batérie a akumulátory s obsahom ortuti viac ako 0,0005 % hmotnosti. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístroje, ktorých súčasťou sú uvedené batérie a akumulátory; nevzťahuje sa na gombíkové batérie a batérie zložené z gombíkových článkov s obsahom ortuti do 2 % hmotnosti.
(4)
Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní od 1. júla 2001 zabezpečiť ich označovanie symbolmi ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. h)]. Označenie musí obsahovať údaje o separovanom zbere a možnej recyklácii a údaje o obsahu ťažkých kovov v nich.
(5)
Výrobca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, je povinný zabezpečiť ich zabudovanie do zariadenia tak, aby ich mohol užívateľ po opotrebovaní ľahko vybrať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kategórie zariadení uvedených v prílohe č. 8.
(6)
K zariadeniam uvedeným v prílohe č. 8, ktorých batérie a akumulátory nemôže užívateľ ľahko vybrať, musí byť pripojené poučenie, ktoré užívateľa upozorní na prítomnosť batérií a akumulátorov nebezpečných pre životné prostredie, a uvedený návod, ako sa dajú bezpečne vybrať.
(7)
Opotrebované batérie a akumulátory uvedené v prílohe č. 7 možno zberať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(8)
Zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
(9)
Batérie a akumulátory, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 5 a ktoré sa na území Slovenskej republiky vyrobili alebo ktoré sa na územie Slovenskej republiky doviezli pred nadobudnutím účinnosti ustanovenia odseku 4, možno bez označenia predpísanými symbolmi uvádzať na trh do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(12)
Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 12 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
(13)
Výrobca platí príspevok v štvrťročných rovnakých zálohových splátkach splatných vždy do desiateho dňa príslušného štvrťroka. Doplatok príspevku sa vypočíta podľa skutočnosti príslušného kalendárneho roka a je splatný do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
(14)
Dovozca platí príspevok pred uskutočnením dovozu.
(15)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(16)
Plnenie povinností uvedených v odseku 3, odsekoch 5 až 7 a odseku 10 kontrolujú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitného predpisu.52) Na tento účel sú oprávnené
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov a dovozcov výrobkov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g)
uložiť stiahnutie výrobku z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.
(17)
Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8, sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(18)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, ako aj ten, kto zbiera odpady zo zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu opotrebovaných batérií a akumulátorov a odpadov z uvedených zariadení a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 42
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1)
Za odpadové oleje sa na účely tohto zákona považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
(2)
Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie proces, ktorým sa môžu z odpadových olejov vyrobiť základné oleje predovšetkým odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahovať nebezpečný odpad.
(3)
Zakazuje sa
a)
vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
b)
uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
(4)
Ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, je držiteľ odpadových olejov povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou; ak to nie je možné, tento držiteľ je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi.2) Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
(5)
Ten, kto zabezpečuje zber, regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadových olejov, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o odpadových olejoch a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(6)
Odpadové oleje možno zberať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(9)
Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 8 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
(10)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(11)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(12)
Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 43
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(6)
Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len „opotrebované pneumatiky“), prednostne zabezpečí ich zhodnotenie činnosťou podľa položky R2 prílohy č. 2, a ak to nie je možné, ostatnými činnosťami podľa prílohy č. 2.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 44
Príspevok do Recyklačného fondu na odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov
(2)
Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.
(3)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(4)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(5)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(6)
Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch, sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z materiálov uvedených v odseku 1, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 45
Príspevok do Recyklačného fondu za výrobky spotrebnej elektroniky
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca výrobkov spotrebnej elektroniky sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov spotrebnej elektroniky (ďalej len „elektronický šrot“), je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o elektronickom šrote a o objeme jeho zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 46
Príspevok do Recyklačného fondu za výrobky z plastov
(3)
Príspevky platia a za správnosť ich výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 na trh v Slovenskej republike.
(4)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(5)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(6)
Výrobca a dovozca plastov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odseku 1 a 2, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 47
Príspevok do Recyklačného fondu za žiarivky s obsahom ortuti
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca žiariviek s obsahom ortuti sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo žiariviek s obsahom ortuti, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
§ 48
Príspevky do Recyklačného fondu za papier a sklo
(3)
Príspevok uvedený v odseku 1 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.
(4)
Príspevok uvedený v odseku 2 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.
(5)
Príspevok podľa odseku 1 a 2 platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v týchto odsekoch na trh v Slovenskej republike.
(6)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(7)
Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevkov a kontrolu ich platenia.
(8)
Výrobca a dovozca výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
(9)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
ŠIESTA ČASŤ
SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
SIEDMA ČASŤ
RECYKLAČNÝ FOND
§ 55
Zriadenie Recyklačného fondu
(1)
Zriaďuje sa Recyklačný fond ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania
a)
opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b)
odpadových olejov (§ 42),
c)
opotrebovaných pneumatík (§ 43),
d)
viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44),
e)
elektronického šrotu (§ 45),
f)
plastov (§ 46),
g)
žiariviek s obsahom ortuti (§ 47),
h)
papiera (§ 48),
i)
skla (§ 48),
j)
vozidiel (§ 49 až 54).
(2)
Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor
a)
opotrebovaných batérií a akumulátorov,
b)
odpadových olejov,
c)
opotrebovaných pneumatík,
d)
viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektronického šrotu,
f)
plastov,
g)
žiariviek s obsahom ortuti,
h)
papiera,
i)
skla,
j)
vozidiel,
k)
všeobecný.
(3)
Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.70)
§ 56
Výpočet príspevku výrobcu a príspevku dovozcu do Recyklačného fondu
(1)
Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu do Recyklačného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa ustanoví na základe predpokladaných nákladov na zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.
(2)
Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a ustanovenia sadzby nezapočítava množstvo vyvezených výrobkov.
(3)
Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok za to množstvo výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a pri ktorých výrobca alebo dovozca preukáže, že sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečil ich zhodnotenie; na túto činnosť nemožno zmluvnému partnerovi poskytnúť prostriedky z Recyklačného fondu.
(4)
Ak výrobca alebo dovozca preukáže, že po zaplatení príspevku do Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho roka spôsobom podľa odseku 3 odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklačný fond tú časť ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzťahuje možnosť zníženia príspevku podľa odseku 3, najviac však do výšky zaplateného príspevku.
(5)
O zaplatení príspevku vydá Recyklačný fond dovozcovi bez zbytočného odkladu potvrdenie.
§ 57
Orgány Recyklačného fondu
(1)
Orgánmi Recyklačného fondu sú
a)
správna rada,
b)
dozorná rada,
c)
riaditeľ.
(2)
Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov71) a zástupcom štátu sa rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom hospodárstva Slovenskej republiky s výnimkou zástupcu podnikateľov alebo ministrom životného prostredia Slovenskej republiky s výnimkou člena dozornej rady vymenovaného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a záujmových združení miest a obcí.
§ 58
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Správna rada má pätnásť členov, z ktorých
a)
desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý sektor podľa § 55 ods. 2 písm. a) až j), pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
d)
troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
(3)
Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky; členstvo v správnej rade je nezastupiteľné. Členovia správnej rady môžu byť vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(5)
Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí alebo zástupca štátu.
(6)
Správna rada najmä
a)
schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja činnosti a politiky Recyklačného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s § 63,
c)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,
d)
schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom,72)
e)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení Recyklačného fondu,
f)
schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací poriadok správnej rady a dozornej rady,
g)
vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa osobitného predpisu.73)
(7)
Štatút Recyklačného fondu upraví najmä
a)
úlohy členov správnej rady a dozornej rady,
b)
postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu,
c)
vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d)
vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina členov správnej rady,
e)
pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu,
f)
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami,
g)
frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady a spôsob ich zvolávania,
h)
organizačnú štruktúru Recyklačného fondu.
(8)
Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)
§ 59
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť riaditeľa.
(2)
Dozorná rada má sedem členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(3)
Členovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní na päť rokov; ich členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Funkciu člena dozornej rady nemožno vykonávať dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí, zástupca štátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia.
(5)
Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj predsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj podpredsedom správnej rady.
(6)
Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(7)
Dozorná rada najmä
a)
dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim predkladá správnej rade,
c)
kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou Recyklačného fondu,
d)
predkladá príslušným ministrom a správnej rade správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
predkladá správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
f)
dáva podnety na odvolanie člena správnej rady tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena správnej rady,
(8)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti Recyklačného fondu.
(9)
Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)
§ 60
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade
(1)
Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je člen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie, alebo smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Člena správnej rady a člena dozornej rady možno odvolať z jeho funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním,
b)
neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
c)
začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.
(3)
Nového člena správnej rady a nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného člena; v prípadoch podľa § 58 ods. 2 písm. a) a § 59 ods. 2 písm. a) tak urobí do 10 dní od predloženia návrhu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, v ostatných prípadoch do 30 dní od odvolania alebo od vzdania sa funkcie člena správnej rady alebo člena dozornej rady.
(4)
Funkčné obdobie člena správnej rady alebo člena dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vymenovania nového člena podľa odseku 3.
§ 61
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom rozhoduje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom Recyklačného fondu vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.
(2)
Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
(3)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
vedenie účtovníctva Recyklačného fondu,75)
b)
plnenie rozhodnutí správnej rady,
c)
uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia správnej rady na účely podľa § 63,
d)
uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,
e)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu a za vymáhanie iných pohľadávok Recyklačného fondu,
g)
vypracovanie ročnej účtovnej závierky Recyklačného fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 15. februára nasledujúceho roka,
h)
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 1. marca nasledujúceho roka,
i)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti Recyklačného fondu,
j)
plnenie úloh štatutárneho orgánu podľa osobitných predpisov,76)
k)
plnenie ostatných úloh uložených správnou radou.
(4)
Okrem materiálov podľa odseku 3 písm. g) a h) predkladá riaditeľ správnej rade
a)
návrh rozpočtu Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok,
b)
žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 4).
(5)
Riaditeľ určuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom podľa osobitných predpisov.77)
(6)
Riaditeľ je povinný informovať dvakrát ročne verejnosť o výške príspevkov do Recyklačného fondu a o použití prostriedkov Recyklačného fondu.
§ 62
Zdroje Recyklačného fondu
(1)
Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú
a)
príspevky výrobcov a dovozcov za
1.
výrobu a dovoz batérií a akumulátorov (§ 41 ods. 11),
2.
výrobu a dovoz olejov (§ 42 ods. 8),
3.
výrobu a dovoz pneumatík (§ 43 ods. 1),
4.
výrobu a dovoz viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44 ods. 1),
5.
výrobu a dovoz spotrebnej elektroniky (§ 45 ods. 1),
6.
výrobu a dovoz plastov (§ 46 ods. 1 a 2),
7.
výrobu a dovoz žiariviek s obsahom ortuti (§ 47 ods. 1),
8.
výrobu a dovoz papiera (§ 48 ods. 1),
9.
výrobu a dovoz skla (§ 48 ods. 2),
10.
výrobu a dovoz vozidiel (§ 54),
b)
dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
c)
príjmy zo zmluvných pokút (§ 64 ods. 11),
d)
ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(2)
Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 88 % do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výške 12 % do všeobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. b) až d) plynú do všeobecného sektora.
§ 63
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)
Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s účelom odpadového hospodárstva (§ 3) použiť na
a)
úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),
b)
úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,
c)
úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 57 ods. 6),
d)
úhradu vyplatených finančných príspevkov (§ 52 ods. 2),
e)
úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu.
(2)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných podúčtoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením. Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom podúčte všeobecného sektora možno použiť pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odsekov 3 a 4. Presuny prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných podúčtov jednotlivých sektorov sú zakázané.
(3)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom podúčte všeobecného sektora možno použiť na odpady za výrobky a materiály, za ktoré plynú príspevky do Recyklačného fondu, a to na
a)
propagáciu zhodnocovania odpadov,
b)
podporu separovaného zberu odpadov,
c)
zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,
d)
podporu zameranú na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.
(4)
Výdavky na správu Recyklačného fondu sa hradia z prostriedkov Recyklačného fondu vedených na osobitnom podúčte všeobecného sektora a nesmú prekročiť tri percentá z ročných príjmov Recyklačného fondu.
§ 64
Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)
Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie, recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí uzatvoriť.
(2)
Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu s výnimkou úhrady vyplatených finančných príspevkov podľa odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevku podľa § 56 ods. 4 nie je právny nárok.
(3)
O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu rozhoduje správna rada s výnimkou poskytnutia prostriedkov Recyklačného fondu na úhradu vyplatených finančných príspevkov podľa odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevkov podľa § 56 ods. 4.
(4)
Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosť obsahuje
a)
osobné údaje žiadateľa; u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b)
výšku požadovaných prostriedkov Recyklačného fondu a navrhovaný účel a spôsob ich využitia,
c)
odôvodnenie žiadosti vrátane priloženia príslušných dokladov a projekt činnosti, na ktorú sa prostriedky Recyklačného fondu žiadajú.
(5)
Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu rozhodnutia o udelení autorizácie (§ 13), ak ide o činnosť, pre ktorú sa autorizácia podľa tohto zákona požaduje.
(6)
Prostriedky Recyklačného fondu na účely podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) sa poskytujú ako účelová dotácia alebo úver.
(7)
Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosti chýbajú náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riaditeľ vyzve žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, správna rada žiadosť zamietne.
(8)
Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu správna rada prihliada najmä na súlad navrhovaného využitia prostriedkov s účelom odpadového hospodárstva (§ 3), súlad so schváleným rozpočtom Recyklačného fondu, na schválené priority štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na schválený program Slovenskej republiky. Podkladom na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v príslušnom sektore musí byť projekt realizácie systému zberu a zhodnotenia odpadov príslušného sektora (komoditný program sektora), ktorý musí byť v súlade s programom.
(9)
Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ je povinný vyzvať žiadateľa do 15 dní odo dňa rozhodnutia správnej rady na uzavretie zmluvy. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady.
(10)
Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára riaditeľ v mene Recyklačného fondu so žiadateľom o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Táto zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, druh a výšku prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
c)
podmienky použitia prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
zabezpečenie záväzkov žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôžičky,
g)
zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
(11)
Prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Nepoužité prostriedky je žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu povinný bezodkladne vrátiť Recyklačnému fondu.
(12)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky Recyklačného fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich Recyklačnému fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
(13)
Recyklačný fond uhradí spracovateľovi starých vozidiel štvrťročne celkovú sumu preukázateľne vyplatených finančných príspevkov podľa § 52 ods. 2, a to do 15 dní od predloženia dokladov podľa odseku 14.
(14)
Spracovateľ starých vozidiel predkladá Recyklačnému fondu doklady preukazujúce výšku skutočne vyplatených finančných príspevkov podľa § 52 ods. 2 do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak tak neurobí ani do troch mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty, jeho nárok na poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu za príslušný štvrťrok zaniká.
§ 65
Hospodárenie Recyklačného fondu
(1)
Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpočtom Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok.
(2)
Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska.
(3)
Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých sektoroch uvedených v § 55 ods. 2 sa vedú na osobitných podúčtoch.
§ 66
Ochrana informácií
(1)
Členovia orgánov Recyklačného fondu, zamestnanci Recyklačného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s činnosťou Recyklačného fondu, sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku členstva v orgánoch Recyklačného fondu, po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca Recyklačného fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných osôb.
(2)
Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklačný fond alebo žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu označil ako dôvernú, určil obdobie zachovávania mlčanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.
(3)
Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.
(4)
Sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu78) nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.
ÔSMA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OBCE A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 67
Základné ustanovenie
(1)
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
krajské úrady,
d)
okresné úrady.
(2)
Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 72).
§ 68
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program Slovenskej republiky,
c)
dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri dovoze, vývoze a tranzite odpadov podľa štvrtej časti tohto zákona,
d)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],
e)
dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si to vyhradí,
f)
dáva súhlas na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia [§ 7 ods. 1 písm. h)],
g)
dáva súhlas na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike [§ 7 ods. 1 písm. i)],
h)
schvaľuje program pôvodcu odpadu s celoslovenskou pôsobnosťou, ak si to vyhradí,
i)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
j)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 16 písm. d)],
l)
vedie evidenciu o preprave odpadov cez štátnu hranicu podľa štvrtej časti tohto zákona,
m)
udeľuje autorizáciu podľa § 8 až 14 tohto zákona,
n)
vedie register odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7) a register oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
o)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti (§ 11 ods. 3) a ustanovuje oprávnenú osobu (§ 76 ods. 2),
p)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
r)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,46)
s)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu okresu, programu pôvodcu odpadu a programu obce,
b)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,
c)
obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5),
d)
obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7),
e)
zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
f)
obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti tohto zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania a obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,
g)
zaradenie odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a vzory dokladov požadovaných pri preprave odpadov podľa štvrtej časti tohto zákona,
h)
podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,
i)
prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti a podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
j)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na určené parkoviská, o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku, o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní a o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel vrátane vzoru potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a čestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla,
k)
podrobnosti o prípadoch, v ktorých spracovateľ starých vozidiel vyplatí držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie, finančný príspevok, a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch,
l)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
m)
sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu,
n)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
§ 69
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
b)
ukladá pokuty (§ 78),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
§ 70
Krajský úrad
Krajský úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 69 písm. c),
d)
schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce presahujúci územie okresu,
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 16 písm. a),
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územie okresu,
g)
dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie okresu a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si ho nevyhradilo ministerstvo,
h)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov,
i)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia10) alebo závažnej ekologickej ujme,79)
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch alebo jeho vykonávacími predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,
j)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
k)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l)
ukladá pokuty (§ 78),
§ 71
Okresný úrad
(1)
Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program okresu a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 ods. 8 a potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7,
c)
vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8,
d)
posudzuje žiadosť o udelenie autorizácie podľa § 12,
e)
schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce, ktoré nepresahujú územie okresu,
f)
vedie evidenciu
2.
prepravných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
4.
vydaných vyjadrení podľa § 16 a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona,
g)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 21 ods. 2),
h)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
i)
uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 4 až 7 a 9 a rozhoduje o prepadnutí starého vozidla štátu,
j)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k)
ukladá pokuty (§ 78),
l)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu na území okresu,
m)
prejednáva priestupky [§ 80 ods. 3 písm. b)],
n)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
o)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,
(2)
Okresný úrad pri udeľovaní súhlasu na prevádzkovanie mobilného zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) tohto zákona je viazaný už udeleným súhlasom ministerstva podľa § 7 ods. 1 písm. h) a technológiu vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia už neposudzuje.
§ 72
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 3 písm. a)],
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,
c)
dáva v stavebnom konaní80) vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
§ 73
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je zisťovanie, ako právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to a uloží mu opatrenie na nápravu.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je v súvislosti s touto činnosťou oprávnená vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia; preukazuje sa preukazom alebo poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.81)
(4)
Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb a zariadení, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
(5)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu.82)
§ 74
Konanie
(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.83)
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na
a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja a programu okresu podľa § 5,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 7 ods. 8 a § 22 ods. 7,
c)
rozhodovanie o udelení autorizácie podľa § 8 až 14,
d)
registráciu podľa § 15,
e)
vydávanie vyjadrenia podľa § 16,
f)
rozhodovanie o výške kaucie podľa § 24 ods. 2,
g)
konania podľa štvrtej časti tohto zákona s výnimkou § 38 ods. 4,
h)
rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 64,
i)
rozhodovanie podľa § 69 písm. c),
j)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 76 ods. 5.
(3)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 21 ods. 1 písm. h) nemá odkladný účinok.
(4)
Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) až e) a k) je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť.
(5)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie zastaví, ak účastník vzal späť návrh na jeho začatie a ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania, ďalej ak odpadol dôvod konania začatého na podnet orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ak účastník nedoplnil žiadosť o začatie konania v určenej lehote, ktorá mu bola daná vo výzve na doplnenie žiadosti; konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 6 sa zastaví aj v prípade, ak predložený program pôvodcu odpadu je v rozpore so záväznou časťou programu okresu alebo kraja.
(7)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.
(8)
Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.
§ 75
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia
(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie
a)
zmeniť,
1.
ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
2.
ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v záväznej technickej norme,
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 78 ods. 2 písm. v), neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 73 ods. 2 alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 22 ods. 6.
(2)
Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutočnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil.
(3)
Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť:
a)
uplynutím času, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané,
d)
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.
(4)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
§ 76
Odborný posudok oprávnenej osoby a jej ustanovenie
(1)
Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávnenej osoby [§ 68 ods. 3 písm. i)].
(2)
Oprávnenú osobu ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej spôsobilosti skúškou.
(3)
Za oprávnenú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b)
má vysokoškolské vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore, bakalárske vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného smeru a najmenej šesť rokov praxe v príslušnom odbore alebo má stredoškolské vzdelanie príslušného technického smeru ukončené maturitou a najmenej deväť rokov praxe v príslušnom odbore,
c)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,
d)
úspešne vykonala skúšku.
(4)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.
(5)
Odbornú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(6)
Čas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti je najviac päť rokov.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom oprávnenej osoby.
(8)
Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku oprávnenou osobou, môže ministerstvo povoliť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(9)
Ministerstvo vedie register oprávnených osôb; register je verejne prístupný.
§ 77
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná
a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na ktorých základe jej bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b)
dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
DEVIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 78
Správne delikty
(1)
Pokutu do 200 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
nepredložila na schválenie program podľa § 6 alebo schválený program neplní,
b)
neposkytne súčinnosť pri vypracúvaní programu obce alebo neposkytne obcou požadované údaje podľa § 6 ods. 9 a § 39 ods. 10,
c)
nezabezpečí odborný posudok oprávnenej osoby podľa § 13 ods. 3,
d)
neoznámi ministerstvu každú zmenu údajov podľa § 13 ods. 4,
e)
sa nezaregistruje na okresnom úrade podľa § 15 a § 81 ods. 8,
f)
neoznámi príslušnému okresnému úradu a obci podľa § 18 ods. 6, že na jej nehnuteľnosti umiestnila odpad neznáma osoba,
g)
nesplní ohlasovaciu povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. h), § 20 ods. 2 písm. b) a v § 21 ods. 1 písm. g),
h)
poruší povinnosti pri zbere odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3,
i)
nesplní povinnosť pri preprave nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 3 a 4,
j)
nezverejní zoznam druhov odpadov v súlade s § 21 ods. 1 písm. d),
k)
neoznámi neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. k),
l)
nezabezpečí zber komunálnych odpadov alebo zber drobných stavebných odpadov v súlade s § 39 ods. 3,
m)
vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v rozpore s § 39 ods. 8 a § 81 ods. 9,
n)
nakladá s odpadmi určenými na zhodnotenie v rozpore s § 18 ods. 12,
o)
nepodá návrh na začatie konania podľa § 81 ods. 2 a 5,
p)
nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1.
(2)
Pokutu do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7, bez tohto súhlasu alebo v rozpore s ním okrem prípadu podľa § 21 ods. 1 písm. a),
b)
nakladá s odpadmi v rozpore s § 18 ods. 1,
c)
uloží alebo zneškodní odpad v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a) až c),
d)
nezaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. a),
e)
nezabezpečí zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu alebo ich nezabezpečí pred znehodnotením, odcudzením alebo iným únikom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
f)
nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. d), e) a f) zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov,
g)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o odpadoch podľa § 19 ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 1 písm. f),
i)
nepredloží doklady podľa § 19 ods. 1 písm. j),
j)
nevykoná opatrenie na nápravu uložené podľa § 19 ods. 1 písm. k), § 20 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1 písm. j),
k)
nezabezpečí využitie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. l),
l)
nezabezpečí analytickú kontrolu odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. m),
m)
vykoná prepravu nebezpečných odpadov v rozpore s § 20 ods. 1,
n)
nezabezpečí prepravu odpadov podľa § 20 ods. 1 písm. b),
o)
prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo bez schváleného prevádzkového poriadku,
p)
nezabezpečí odpady pred odcudzením alebo iným únikom podľa § 21 ods. 1 písm. c),
r)
nezneškodní alebo neznehodnotí odpady v súlade s § 21 ods. 1 písm. h), alebo skladuje odpady v rozpore s § 21 ods. 7,
s)
neodstráni negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. l),
t)
nepredloží na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa § 21 ods. 2 alebo schválenú projektovú dokumentáciu nedodržiava,
u)
neuchováva záznamy z monitoringu alebo neohlási výsledky z monitoringu podľa § 21 ods. 6,
v)
nevytvára finančnú rezervu alebo s ňou nakladá v rozpore s § 22,
w)
nezloží kauciu podľa § 24,
x)
nenakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi spôsobom ustanoveným v súlade s § 39 ods. 5,
y)
nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
z)
nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
za)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
zb)
nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
zc)
ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51,
zd)
neplní schválený plán úprav skládky odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 a § 81 ods. 7.
(3)
Pokutu do 5 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)],
b)
nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. c) oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ich označovanie, alebo s nimi inak nakladá v rozpore s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
c)
zhodnotí alebo zneškodní odpady bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)],
d)
poruší zákaz alebo povinnosti ustanovené v § 23, 25 až 38 pre dovoz, vývoz a tranzit odpadov,
e)
nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a § 54 ods. 1 alebo ho nezaplatí včas alebo v plnej výške,
f)
nedodrží ustanovenie § 18 ods. 3 písm. i).
(4)
Pokutu do 10 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dovozcovi alebo vývozcovi (§ 54), ktorý nesplní povinnosť podľa § 54 ods. 1.
§ 79
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(3)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Výnos z pokút je príjmom Štátneho fondu životného prostredia.35)
§ 80
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)],
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
d)
nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i),
e)
vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)],
f)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9,
g)
nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h)
nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
i)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j)
nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k)
ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51,
l)
vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé údaje,
m)
nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 2 alebo nezaplatí ho včas alebo v ustanovenej sume,
n)
nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b).
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až m) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a f) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až m) prejednáva okresný úrad.
(4)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,84) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a f) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až m) sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia.
DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 81
Prechodné ustanovenia
(1)
Správne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vo veci koná, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.
(2)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov, je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto rozhodnutím predloží aj návrh na zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.
(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je povinný
a)
do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona splniť povinnosť podľa odseku 3; zároveň predloží pôvodnú dokumentáciu, ktorá slúžila ako podklad na vydanie stavebného povolenia na výstavbu skládky odpadov a odborný posudok oprávnenej osoby ako podklad na zaradenie skládky odpadov do príslušnej triedy skládok odpadov,
b)
do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
1.
spracovať a predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
2.
v prípadoch, ak skládka odpadov nespĺňa všetky požiadavky na skládku odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, spracovať a predložiť na schválenie plán úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov najneskôr do 31. decembra 2008.
(5)
Ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré treba predložiť podľa odseku 3 a odseku 4 písm. a) na preskúmanie, nepredloží na preskúmanie v ustanovenej lehote a v rovnakej lehote sa neurobí úkon držiteľa rozhodnutia smerujúci ku skončeniu nakladania s odpadmi podľa tohto rozhodnutia, začne orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie z vlastného podnetu, ktorého výsledkom bude zrušenie rozhodnutia a určenie postupu skončenia nakladania s odpadmi; orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pri rozhodovaní prihliadne najmä na možnosť držiteľa rozhodnutia skončiť činnosť v súlade s týmto zákonom.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 3 do jedného roka od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3 a o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 4 písm. a) do troch mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3.
(7)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o schválení projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa odseku 4 písm. b) bodu 1 a o schválení plánu úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 4 písm. b) bodu 2 do jedného roka od ich predloženia.
(8)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 15, je povinný zaregistrovať sa do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(9)
Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 tohto zákona do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemôže túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
(10)
Prvé zasadnutie Správnej rady Recyklačného fondu zvolá člen správnej rady, ktorého vymenoval a touto úlohou poveril minister životného prostredia, tak, aby sa konalo do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; tento člen správnej rady vedie a predsedá zasadnutiam správnej rady, dokiaľ nie je zvolený predseda Správnej rady Recyklačného fondu podľa § 58 ods. 5. Na začatie svojej činnosti môže Recyklačný fond použiť jednorazový úver.
§ 82
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,
3.
položky 67 až 72 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4.
§ 47 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z. a zákona č. 405/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 91 ods. 2 v prvej vete sa slová „osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom.“ nahrádzajú slovami „osvedčenie, tabuľku s evidenčným číslom a potvrdenie alebo čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z, zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:
㤠80ba
(1)
Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa text „platí pôvodca odpadu3) (ďalej len „pôvodca“)“ nahrádza textom „platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady obec a za iné ako komunálne odpady a drobné stavebné odpady držiteľ odpadu (ďalej len „poplatník“)“.
2.
V § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 3, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 až 4 sa slovo „pôvodca“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „poplatník“ v príslušnom tvare.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou
1.
§ 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002,
2.
§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002,
3.
§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003,
4.
§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2003,
5.
§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2006,
6.
§ 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ODPADY
1.
Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný.
2.
Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti.
3.
Výrobky po záručnej lehote.
4.
Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené.
5.
Plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery).
6.
Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory).
7.
Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli).
8.
Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky).
9.
Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre).
10.
Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania).
11.
Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy).
12.
Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi).
13.
Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje.
14.
Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov).
15.
Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy.
16.
Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.
Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZHODNOCOVANIE ODPADOV
R9 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R1 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R2 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R5 Regenerácia kyselín a zásad.
R6 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R7 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R8 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Príloha č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.).
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.).
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.).
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.).
D10 Spaľovanie na pevnine.
D11 Spaľovanie na mori.
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12.
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADOV
Kód
H1 Výbušnosť: látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén.
H2 Oxidovateľnosť: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami.
H3-A Vysoká horľavosť
– kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21 oC (vrátane extrémne horľavých kvapalín), alebo
– látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a v konečnom dôsledku vzplanúť pri styku so vzduchom pri teplote okolia bez akéhokoľvek pôsobenia energie, alebo
– tuhé látky a prípravky, ktoré môžu ľahko vzplanúť po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých horenie alebo spaľovanie pokračuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo
– plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo
– látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysoko horľavé plyny v nebezpečných množstvách.
H3-B Horľavosť: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 oC a rovná sa alebo je nižší ako 55 oC.
H4 Dráždivosť: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.
H5 Škodlivosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť obmedzené zdravotné nebezpečie.
H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť vážne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpečie a dokonca smrť.
H7 Rakovinotvornosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.
H8 Leptavosť: látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.
H9 Infekčnosť: látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých organizmov.
H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať nededičné vrodené deformácie alebo zvýšiť ich výskyt.
H11 Mutagénnosť: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.
H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny.
H13 Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík.
H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia.
Príloha č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE
Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš.
1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) 100
2 suma polychlórovaných bifenylov (PCB) 100
3 extrahovatelhé organické halogénzlúčeniny (extrakt) 100
4 ľahko uvoľniteľné kyanidy 10 000
5 suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) 50 000
6 benzén, toluén, xylén 5 000
7 fenoly 10 000
8 merkaptán 1 000
9 ortuť 3 000
10 arzén1) 5 000
11 olovo1) 10 000
12 kadmium 5 000
13 nikel1) 5 000
14 obsah rozpustných solí (20 °C)2) 300 000
Príloha č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVAŤ
Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest
Odpady obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny
Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a použitia soli, ich roztokov a oxidov kovov
Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd
Ďalšie odpady
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť
06 04 03 odpady obsahujúce arzén
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor
16 08 07 použité katalyzátory znečistené nebezpečnými látkami
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Príloha č. 7 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TENTO ZÁKON
1.
Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 1. januári 1999 s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 % hmotnosti.
2.
Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992, obsahujúce
a)
viac ako 25 mg ortuti na jeden článok,
b)
kadmium v objeme väčšom ako 0,025 % hmotnosti,
c)
Pb v objeme väčšom ako 0,4 % hmotnosti.
3.
Zásadité horčíkové batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992 s obsahom ortuti vyšším ako 0,025 % hmotnosti.
Príloha č. 8 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ ZARIADENÍ VYŇATÝCH Z PÔSOBNOSTI ZÁKONA
1.
Zariadenia, ktorých batérie sa pripájajú, privárajú alebo inak trvalo pripevňujú ku svorkám, aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka elektrickej energie pri náročných priemyselných aplikáciách a aby ostali zachované pamäťové a dátové funkcie zariadení informačnej techniky a kancelárskych strojov, pri ktorých je použitie batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7 tohto zákona technicky nevyhnutné.
2.
Referenčné články v zariadeniach na vedecké alebo profesionálne účely a batérie a akumulátory umiestnené v lekárskych prístrojoch určených na udržiavanie životne dôležitých funkcií, ako aj v kardiostimulátoroch, ktorých nepretržitá funkcia je nevyhnutná; batérie a akumulátory môžu vyberať iba kvalifikované osoby.
3.
Prenosné zariadenia, pri ktorých by výmena batérií nekvalifikovanými osobami mohla ohroziť bezpečnosť užívateľa alebo ovplyvniť funkciu zariadenia, ako aj profesionálne zariadenia určené na použitie v silne agresívnom prostredí, napríklad za prítomnosti tekutých látok.
1)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
4)
§ 17 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
5)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
6)
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7)
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
8)
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 43 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
10)
§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
11)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon č. 309/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
12)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
14)
§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
16)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
19)
Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka.
20)
§ 175e Občianskeho súdneho poriadku.
§ 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
22)
§ 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.
24)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 122 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 239/2000 Z. z.
26)
Napríklad § 25 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
30)
§ 2 písm. d) a § 123 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
31)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
32)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
35)
Zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia.
36)
§ 24 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
§ 9 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
38)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§ 15a až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a § 57 až 59 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
39)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
40)
§ 44 a 44a zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 39 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 60 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
45)
§ 157 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
46)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/2000 Z. z. o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
49)
§ 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
51)
§ 2 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
53)
§ 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.o premávke na pozemných komunikáciách.
54)
§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
55)
§ 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
56)
§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
57)
§ 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
58)
§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
59)
§ 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
60)
§ 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
61)
§ 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
62)
§ 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
63)
§ 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
64)
§ 91 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
65)
§ 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
66)
§ 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
68)
Napríklad § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
71)
§ 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
72)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
74)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
75)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
76)
Napríklad Zákonník práce.
77)
Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/1992 Zb.
78)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
79)
§ 10 zákona č. 17/1992 Zb.
80)
§ 61 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
83)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
84)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1)
Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).
2)
Zistené ako zvyšok na filtri po filtrácii výluhu, vzťahované na sušinu.