22/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 20. decembra 2000,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest a určuje, ktoré vodné cesty sa budú sledovať.
§ 2
(1)
Vodné cesty sa zaraďujú do tried podľa klasifikácie vodných ciest miestneho významu a medzinárodného významu, ktorá je uvedená v prílohe.
(2)
Trieda vodnej cesty určuje, pre aké najväčšie plavidlo alebo zostavu plavidiel sú na vodnej ceste utvorené podmienky na ich bezpečnú a plynulú prevádzku.
§ 3
(1)
Vodné cesty, na ktorých je sledovaná a udržiavaná splavnosť, sa považujú za sledované vodné cesty. Ostatné vodné cesty sa považujú za nesledované.
(2)
Sledované vodné cesty sú
a)
na úseku Dunaja od riečneho kilometra 1880,20 po riečny kilometer 1867,00, klasifikačná trieda VIb,
b)
na úseku Dunaja od riečneho kilometra 1867,00 po riečny kilometer 1708,20, klasifikačná trieda VII,
c)
na úseku Váhu od riečneho kilometra 0,00 po riečny kilometer 70,00, klasifikačná trieda VIa,
d)
na úseku Moravy od riečneho kilometra 0,00 po riečny kilometer 6,00, klasifikačná trieda Vb.
(3)
K sledovaným vodným cestám patria aj vodné cesty vhodné na šport a rekreáciu. Sú to
a)
Oravská priehrada,
b)
Liptovská Mara,
c)
Zemplínska šírava.
(4)
Vodné cesty, ktoré sú určené na splavnenie, sa považujú za výhľadovo sledované.
Výhľadovo sledované vodné cesty sú
a)
na úseku Váhu od riečneho kilometra 70,00 po riečny kilometer 240,00, klasifikačné triedy Va a Vb,
b)
na úseku Moravy od riečneho kilometra 6,00 po riečny kilometer 99,00, klasifikačná trieda Vb,
c)
na prepojení Váhu–Odry, klasifikačné triedy Va a Vb,
d)
na úseku Váhu od Žiliny po Vrútky, klasifikačné triedy I až III,
e)
dolné úseky tokov rieky Hornád, Bodrog, Latorica, Laborec, klasifikačné triedy IV a Va,
f)
Hron a Ipeľ, klasifikačné triedy I až III,
g)
Nitra v úseku od zaústenia do Váhu po mesto Nitra, klasifikačná trieda Va.
(5)
Sledované vodné cesty sú označené signálnymi znakmi, ktoré upravujú plavbu na vodných cestách a označujú plavebnú dráhu.
§ 4
(1)
Na vodných cestách klasifikačných tried IV a Va možno zriaďovať lanové dráhy, oznamovacie vedenia a produktovody umiestnené najmenej 10 m nad najvyššou plavebnou hladinou, elektrické vedenie s napätím do 110 kV umiestnené najmenej 12 m nad najvyššou plavebnou hladinou.
(2)
Na vodných cestách klasifikačných tried Vb až VII možno zriaďovať lanové dráhy a produktovody umiestnené najmenej 12 m, oznamovacie vedenia umiestnené najmenej 15,5 m a elektrické vedenie s napätím do 110 kV umiestnené najmenej 19 m nad najvyššou plavebnou hladinou.
(3)
Elektrické vedenia s napätím vyšším ako 110 kV možno zriaďovať vo výške ustanovenej v odsekoch 1 a 2, zvýšenej o 1 cm na každý 1 kV, ktorý presahuje hodnotu 110 kV.
(4)
Minimálna podjazdová výška mostov nad najvyššou plavebnou hladinou je
a)
4 m pre vodné cesty klasifikačnej triedy I,
b)
5 m pre vodné cesty klasifikačných tried II a III,
c)
5,25 m pre vodné cesty klasifikačnej triedy IV,
d)
7 m pre vodné cesty klasifikačných tried Va, Vb, VIa a VIb,
e)
9,10 m pre vodné cesty klasifikačných tried VIc a VII.
(5)
Plavebná dráha je
a)
na vodnej ceste klasifikačných tried I až IV pod mostami najmenej 36 m široká,
b)
na vodnej ceste klasifikačných tried Va, Vb, VIa a VIb pod mostami najmenej 50 m široká; pri oblúkových mostoch je plavebná dráha pod mostami najmenej 30 m široká,
c)
na vodnej ceste klasifikačných tried VIc a VII pod mostami najmenej 100 m široká; pri oblúkových mostoch je plavebná dráha pod mostami najmenej 80 m široká.
(6)
Vzdušné trasy vedení podľa odseku 2 nemožno viesť ponad plavebné komory, hate a priľahlé hydrotechnické stavby a v ich bezprostrednej blízkosti.
(7)
Do dna sledovanej vodnej cesty možno vložiť káblové vedenia iba v ryhe chránenej záhadzkou, a to komunikačné káblové vedenia v ryhe hlbokej najmenej 120 cm, silnoprúdové káble v ryhe hlbokej najmenej 200 cm. Záhadzka musí byť v hrúbke 50 cm z kameňa. Potrubie možno vložiť do dna sledovanej vodnej cesty iba v takej hlbokej ryhe, aby záhadzka mala výšku najmenej 120 cm; polovica záhadzky sa vykoná z ťažkého kameňa. V miestach, kde sa vykonávajú bagrovacie práce, sa hĺbka ryhy primerane zväčší. Umiestnenie potrubia a káblového vedenia musí byť označené.
§ 5
(1)
Horný vodič prievoznej lode na sledovaných vodných cestách je umiestnený najmenej 12 m nad najvyššou plavebnou hladinou vodnej cesty, na nesledovaných vodných cestách najmenej 6 m.
(2)
Spodný vodič prievoznej lode na sledovanej vodnej ceste musí byť označený. Pri prevádzke prievoznej lode nesmie stúpanie ani klesanie spodného vodiča ohroziť plavbu ostatných plavidiel.
(3)
Umiestnenie prievoznej lode označuje správca prievoznej lode podľa pokynov Štátnej plavebnej správy.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Jozef Macejko v. r.
Príloha k vyhláške č. 22/2001 Z. z.
Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest
Druh vodnej cesty Trieda cesty Motorové nákladné lode Tlačná zostava Najmenšia výška pod mostom
Hlavná charakteristika plavidla Hlavná charakteristika zostavy
dľžka max. šírka max. ponor nosnosť dľžka šírka ponor nosnosť
(1) m m m (2) t m m m (2) t (3) m (4)
miestneho významu I 38,5 5,05 1,80 - 2 - 20 250 - 400 4,00
II 50 - 55 6,60 2,50 400 - 650 4,00 - 5,00
III 67 - 70 8,20 2,50 650 - 1 000 4,00 - 5,00
medzinárodného významu IV 80 - 85 9,50 2,50 1 000 - 1 500 85 9,50 2,50 - 2,80 1 250 - 1 450 5,25 - 7,00 (5)
Va 95 - 110 11,40 2,50 - 2,80 1 500 - 2 400 95 - 110(6) 11,40 2,50 - 2,80 1 600 - 1 850 5,25 - 7,00
(5)
Vb 172 - 185 (6) 11,40 2,50 - 2,80 3 200 - 3 700
VIa 95 - 110(6) 22,80 2,50 - 4,50 3 200 - 6 000 7,00 - 9,10
VIb 140 14,50 3,90 185 - 195 (6) 22,80 2,50 - 4,50 6 400 - 12 000 7,00 - 9,10
VIe 270 - 280 193 - 200 (6) 22,80 33,00 - 34,20 (6) 2,50 - 4,50 9 600 - 18 000 9,10
VII 285 - 295 (6) 33,00 - 33,40 (6) 2,50 - 4,50 14 000 - 27 000 9,10