218/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 30.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
z 31. mája 2001,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z. a zákona č. 332/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2.
V § 3 písmeno c) znie:
„c)
pri spotrebiteľských lotériách peňažné výhry podľa § 1 ods. 3.“.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Žrebové peňažné lotérie podľa § 2 písm. a), číselné lotérie podľa § 2 písm. c), stávkové hry podľa § 2 písm. f) okrem stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky a tie lotérie a iné podobné hry podľa § 1 a 2 okrem spotrebiteľských lotérií podľa § 1 ods. 3, ktoré sú uskutočňované celkom alebo čiastočne prostredníctvom internetovej siete alebo hromadných informačných prostriedkov (televízia, rozhlas, tlač a podobne), môže prevádzkovať len štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia zriadená ministerstvom alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike so 100 % majetkovou účasťou štátu osobitne na tento účel založená ministerstvom. Takéto lotérie prevádzkované týmito právnickými osobami sú štátnymi lotériami a nevzťahujú sa na ne ustanovenia § 42a ods. 7 a 9.“.
4.
V § 4 ods. 5 sa slová „okrem spotrebiteľských lotérií podľa § 1 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 2“.
5.
V § 4a odsek 3 znie:
„(3)
Pri spotrebiteľských lotériách podľa § 1 ods. 3 prevádzkovateľ platí na príjmový účet štátneho rozpočtu odvod vo výške 15 % zo súhrnu ním vyplatených peňažných výhier. Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie spotrebiteľských lotérií za predchádzajúci rok, predloží správu o vyúčtovaní povoľujúcemu orgánu a uhradí odvod za predchádzajúci rok.“.
6.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.