208/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
ZÁKON
z 18. mája 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 196/1998 Z. z. a zákona č. 174/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise nad § 1 sa vypúšťajú slová „a príplatku k prídavkom na deti“.
2.
V § 1 sa vypúšťajú slová „a príplatok k prídavkom na deti“.
3.
V § 3 ods. 3 sa slová „zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie“ nahrádzajú slovami „zaradená do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“.
4.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
poberala starobný dôchodok alebo dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,2ea) poberala výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2eb) dôchodok za výsluhu rokov, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2eb) alebo bola invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ea a 2eb znejú:
„2ea)
§ 21 ods.1 písm. e) a § 21 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2eb)
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. b) v druhom bode sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. b) v treťom bode sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb“.
7.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „najdlhšie do dovŕšenia 28 rokov jej veku,“ nahrádzajú slovami „v takom prípade sa neprihliada na vek,“.
8.
V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová „vojenskú základnú (náhradnú)“ nahrádzajú slovami „základnú službu alebo náhradnú službu2f) v ozbrojených silách2g)“ a na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2f a 2g znejú:
„2f)
§ 19 a 20 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
2g)
§ 3 ods. 1 zákona č. 351/1997 Z. z.“.
9.
V § 3 ods. 3 písm. e) sa za slovo „bola“ vkladajú slová „vo väzbe alebo“.
10.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až j), ktoré znejú:
„f)
bola v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa jej poskytovala zdravotnícka starostlivosť, z dôvodu choroby alebo úrazu najmenej sedem po sebe nasledujúcich dní,
g)
poberala nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve po skončení zamestnania,
h)
bola nezvestná alebo bolo vyhlásené pátranie po nej,2h)
i)
vykonávala osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,2i) alebo
j)
poberala peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu.2j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2h až 2j znejú:
„2h)
§ 2 ods. 1 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2i)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
2j)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.“.
11.
V § 3 ods. 3 sa posledná veta označuje ako odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Skutočnosti uvedené v odseku 3 písm. a) až j) je oprávnená osoba povinná preukázať.“.
12.
V § 4 ods. 1 sa slová „28 rokov“ nahrádzajú slovami „25 rokov“.
13.
V § 4 ods. 2 sa slová „vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie4)“ nahrádzajú slovami „zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie4)“ a slová „na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie5)“ sa nahrádzajú slovami „na podporu v nezamestnanosti.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
5)
§ 46, 47 a 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 4 ods. 3 sa za slová „invalidný dôchodok“ vkladajú slová „alebo mu bol priznaný sociálny dôchodok,“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 21 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.“.
16.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
18.
V § 5 ods. 1 sa slová „vojenskej základnej (náhradnej) služby“ nahrádzajú slovami „základnej služby alebo náhradnej služby2f) v ozbrojených silách2g)“ a slová „ďalšej služby“ sa nahrádzajú slovami „ďalšej vojenskej služby9d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
§ 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 351/1997 Z. z.“.
19.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,“.
20.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa nepovažuje
a)
obdobie uvedené v odseku 3 písm. b) alebo jeho časť, ak ide o dieťa, ktoré po skončení štúdia na strednej škole nepokračuje v sústavnej príprave na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, a dieťa v tomto období alebo v jeho časti vykonáva zamestnanie s výnimkou príležitostného zamestnania,10) alebo je zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a
b)
obdobie, počas ktorého prerušilo štúdium.“.
21.
V § 6 ods. 1 sa slová „1,36-násobok“ nahrádzajú slovami „1,37-násobku“ a slová „0,47-násobok“ sa nahrádzajú slovami „0,5-násobku“.
22.
V § 6 ods. 2 sa slová „1,36-násobok a neprevyšujúcom 1,99-násobok“ nahrádzajú slovami „1,37-násobku a neprevyšujúcom 2,1-násobku“ a slová „0,31-násobok“ sa nahrádzajú slovami „0,35-násobku“.
23.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak voči nezaopatrenému dieťaťu podľa § 8 ods. 1 písm. d) je upravená vyživovacia povinnosť rodiča, ktorý nie je manželom oprávnenej osoby, alebo ak tomuto dieťaťu vznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, zvyšuje sa suma vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 o sumu ustanovenú osobitným predpisom.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 5 písm. b) zákona č. 125/1998 Z. z.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 6 až 10 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.“.
25.
V § 7 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa slová „do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „na poistenie v nezamestnanosti,“.
26.
V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.“.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazu 13b a 13c znejú:
„13b)
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13c)
§ 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.“.
28.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
29.
V § 7 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
podpora v nezamestnanosti,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
30.
V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
opakované štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi13e) okrem odmeny pestúna, príplatku k prídavkom na deti a prídavkov na deti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13e znie:
„13e)
Napríklad zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku, zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.“.
31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:
„13f)
§ 5 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.“.
32.
V § 7 ods. 4 sa slová „v odseku 2 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 písm. a) až d)“ a vypúšťajú sa slová „a príplatok k prídavkom na deti“.
33.
V § 7 ods. 5 písm. a) sa slovo „žiakom“ nahrádza slovami „k odmene žiaka“.
34.
V § 7 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „za práce vykonávané v čase školských prázdnin a“.
35.
V § 7 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo platené výživné, ktoré prešlo na štát,13h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13h znie:
„13h)
Napríklad § 9 zákona č. 265/1998 Z. z., § 48 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak spoločne posudzovaná osoba v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, vykonávala činnosť, za ktorú mala príjem zdaňovaný osobitným spôsobom podľa osobitného predpisu,13i) za jej príjem sa považuje suma, ktorá sa rovná dvanásťnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13j).“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13i a 13j znejú:
„13i)
§ 15 ods. 1 až 4 a ods. 6 až 12 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13j)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z.“.
37.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo sa o nej koná,“.
38.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo sa o nej koná,“.
39.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.
40.
V § 8a ods. 2 písm. d) sa slová „základnú (náhradnú) vojenskú službu“ nahrádzajú slovami „základnú službu alebo náhradnú službu2f) v ozbrojených silách.2g)“.
41.
V § 8a ods. 2 písm. e) sa slová „výkonu trestu“ nahrádzajú slovami „väzby alebo výkonu trestu“.
42.
V § 8a ods. 3 písm. f) sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb“.
43.
V § 8a ods. 3 písm. g) sa slová „ukončila základnú (náhradnú) vojenskú službu“ nahrádzajú slovami „skončila základnú službu alebo náhradnú službu2f) v ozbrojených silách2g)“ a slová „alebo výkon trestu odňatia slobody“ sa nahrádzajú slovami „alebo skončila väzbu alebo výkon trestu odňatia slobody,“.
44.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
45.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
46.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj v prípade, ak oprávnená osoba je prijatá do pracovného pomeru na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného.14d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14d znie:
„14d)
§ 91a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 245/2000 Z. z.“.
47.
V § 10 ods. 4 písm. a) v prvom bode a v druhom bode sa slová „vojaci z povolania“ nahrádzajú slovami „vojaci, ktorí vykonávajú ďalšiu vojenskú službu9d)“.
48.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
49.
V § 10 ods. 4 písm. a) v treťom bode sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
50.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
51.
V § 10 ods. 4 písm. b) v treťom bode sa slová „č. 4“ nahrádzajú slovami „č. 3“.
52.
V § 13 sa za slová „dôchodkového zabezpečenia“ vkladajú slová „alebo z výsluhového zabezpečenia“.
53.
§ 16 znie:
㤠16
Na konanie o nároku na prídavky na deti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,18) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
54.
§ 19 a 20 sa vypúšťajú.
55.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
㤠24b
(1)
Ak sa uplatňuje nárok na prídavky na deti a na príplatok k prídavkom na deti za obdobie pred 1. júlom 2001, posudzuje sa nárok na prídavky na deti a na príplatok k prídavkom na deti podľa právneho predpisu platného do 30. júna 2001. Vecne príslušné na poskytovanie prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti sú subjekty, ktoré boli vecne príslušné pred 1. júlom 2001.
(2)
Pôsobnosť okresného úradu práce a krajského úradu práce pri poskytovaní prídavkov na deti od 1. júla 2001 prechádza na okresný úrad a krajský úrad. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavky na deti podľa § 9 ods. 1 písm. c) podaním novej žiadosti.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 196/1998 Z. z. a zákona č. 174/1999 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.