193/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
z 18. mája 2001
o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania dotácie na zriadenie priemyselných parkov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto dotácie.
§ 2
Priemyselný park
(1)
Priemyselným parkom je územie vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny,2) na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov (ďalej len „podnikateľ").
(2)
Priemyselný park zriaďuje obec3) na svojom území. Ak sa zriaďuje priemyselný park na území dvoch alebo viacerých obcí, obce môžu uzatvoriť zmluvu na tento účel podľa osobitných predpisov.3a)
§ 3
Druhy dotácie
(1)
Na zriadenie priemyselného parku možno obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorá spĺňa podmienky podľa § 4, poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu4) (ďalej len „dotácia“) na
a)
technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku,
b)
náhradu za vyvlastnenie pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku,
c)
úhradu nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, alebo za zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku vrátane úhrady nákladov na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond") nakladá,5) do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu6) a úhradu nákladov na nájom týchto pozemkov obci alebo vyššiemu územnému celku, alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou alebo vyšším územným celkom, alebo za zriadenie vecného bremena na týchto pozemkoch potrebných na vybudovanie technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku,
d)
úhradu odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu.8)
(2)
Technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami9) nevyhnutnými na zriadenie priemyselného parku sú najmä
a)
studne a prívody úžitkovej a pitnej vody,
b)
kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd,
c)
prívod a rozvod elektriny vrátane preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc,
d)
prívod plynu a plynovodná prípojka vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky plynárenského zariadenia,
e)
prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy,
f)
vodné cesty vrátane prístavov,
g)
telekomunikačné siete a zariadenia,
h)
uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov.
(3)
K technickej vybavenosti územia patrí aj odvodnenie územia, odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy.
(4)
Dotáciu na účely podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 možno poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku len za podmienky, že pozemky, na ktorých je alebo bude vybudovaná technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, sú vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku alebo ak obec alebo vyšší územný celok preukáže, že má k týmto pozemkom iné práva podľa osobitného predpisu.9a)
§ 4
Podmienky na poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno obci poskytnúť, ak preukáže, že
a)
územie na zriadenie priemyselného parku je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo vyššieho územného celku alebo územnom pláne zóny,2)
b)
má zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 15 % nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov a nákladov na zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku podľa § 3 ods. 2 a 3,
c)
má predchádzajúci súhlas fondu na prevod pozemkov, s ktorými fond nakladá,5) na obec alebo vyšší územný celok alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo vyššiemu územnému celku alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou alebo vyšším územným celkom na zriadenie priemyselného parku,
d)
má s podnikateľom uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy,10) ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti podnikateľského zámeru podnikateľa v priemyselnom parku vrátane preukázania finančného zabezpečenia podnikateľského zámeru, zabezpečenia záväzkov podnikateľa na obstaranie investície a jej výšky v priemyselnom parku, záväzkov podnikateľa na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach, ktoré zriadi v priemyselnom parku, a ich udržania najmenej po dobu piatich rokov od začatia prevádzky a prípadného záväzku podnikateľa na spolufinancovanie nákladov na zriadenie priemyselného parku. Táto zmluva zároveň obsahuje záväzok obce, že po zriadení priemyselného parku prenajme obec podnikateľovi na dobu najmenej 20 rokov pozemky a technickú vybavenosť priemyselného parku uvedenú v § 3 ods. 2 a 3; môže obsahovať aj predkupné právo na kúpu pozemkov a technickej vybavenosti priemyselného parku pre podnikateľa, ktorý poskytol obci finančné prostriedky na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku,
e)
má záväzné stanovisko dodávateľa energie (elektriny, plynu a tepla) a dodávateľa úžitkovej a pitnej vody na zabezpečenie dodávok energie a vody pre potreby priemyselného parku.
(2)
Finančné zabezpečenie podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje schváleným rozpočtom obce alebo záväzným vyhlásením podnikateľa o poskytnutí finančných prostriedkov obci na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku alebo záväzným prísľubom banky na poskytnutie úveru obci vo výške jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Finančné zabezpečenie podľa odseku 1 písm. d) sa preukazuje súvahou a výkazom ziskov a strát podnikateľa v plnom rozsahu za ostatné dva roky, ako aj daňovým priznaním za dve zdaňovacie obdobia predchádzajúce roku, v ktorom bola žiadosť o zriadenie priemyselného parku obcou podaná, alebo výpisom z účtu podnikateľa s potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o viazaní prostriedkov podnikateľa na uskutočnenie jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku, alebo záväzným prísľubom banky na poskytnutie úveru podnikateľovi na uskutočnenie jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku.
(3)
Ak podnikateľ podľa odseku 2 poskytne obci alebo vyššiemu územnému celku finančné prostriedky na zabezpečenie ich podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku a preukáže poskytnutie týchto prostriedkov obci alebo vyššiemu územnému celku výpisom zo svojho účtu alebo vystavením náhradného dokladu podnikateľa, je takýto príspevok podnikateľa poskytnutý obci alebo vyššiemu územnému celku príspevkom právnickej osobe podľa osobitného predpisu.10a)
(4)
Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie na zriadenie priemyselného parku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je povinné zohľadňovať aj úroveň zamestnanosti v regióne žiadateľa a vplyv podnikania v priemyselnom parku na zníženie nezamestnanosti v regióne.
(5)
Ak má byť priemyselný park zriadený na území okresu,10b) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bola predložená žiadosť, podiel obce na spolufinancovaní nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku uvedený v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 %.
§ 5
Výška dotácie
(1)
Dotácia obci na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, možno poskytnúť do 85 % nákladov určených na tieto účely, najviac do výšky 50 % z hodnoty nákladov na obstaranie investície podnikateľa v priemyselnom parku, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu podľa § 4 ods. 1 písm. d); výška týchto nákladov sa overuje znaleckým posudkom vyhotoveným podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Dotácia na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku alebo na zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 85 % nákladov určených na tieto účely, najviac do výšky ceny pozemkov zistených znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov,11) alebo ak ide o nájom pozemkov, do 85 % dohodnutého nájomného za prvých desať rokov ich nájmu. Nájomné za toto obdobie nemôže byť vyššie ako 10 % z všeobecnej hodnoty pozemku zistenej znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Dotácia na úhradu odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnúť do 85 % celkovej sumy týchto odvodov.
(4)
Ak má byť priemyselný park zriadený na území okresu,10b) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bola predložená žiadosť, možno dotácie na účely podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť až do 95 % nákladov určených na tieto účely.
§ 6
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie (§ 3) vydáva ministerstvo na základe písomnej žiadosti obce alebo vyššieho územného celku po schválení návrhu na poskytnutie dotácie vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(2)
Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
identifikáciu žiadateľa (názov obce alebo vyššieho územného celku, okresu, kraja, počet obyvateľov obce alebo vyššieho územného celku, existujúca výrobná základňa, priemyselná a sociálna štruktúra, miera nezamestnanosti, mená a funkcie osôb oprávnených konať za obec alebo vyšší územný celok bez obmedzenia),
b)
názov priemyselného parku, jeho lokalizáciu, celkovú výmeru pozemkov, na ktorých má byť zriadený priemyselný park,
c)
označenie pozemkov, na ktorých má byť zriadený priemyselný park, podľa údajov katastra nehnuteľností (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,
d)
druh, účel a výšku dotácie, ktorú obec alebo vyšší územný celok žiada,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 4,
f)
podnikateľský zámer, ktorý sa má uskutočniť v priemyselnom parku a identifikáciu podnikateľa alebo podnikateľov, ktorí budú v priemyselnom parku podnikať.
(3)
Ak žiadosť o poskytnutí dotácie neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný odstrániteľný nedostatok, ministerstvo písomne vyzve obec alebo vyšší územný celok, aby žiadosť doplnila alebo nedostatok odstránila v ním určenej lehote. Ak obec alebo vyšší územný celok v určenej lehote žiadosť nedoplní alebo nedostatok neodstráni, ministerstvo konanie zastaví a oznámi to obci alebo vyššiemu územnému celku.
(4)
Ak sa konanie o poskytnutie dotácie nezastavilo podľa odseku 3, ministerstvo zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok z hľadiska prínosu uskutočnenia a prevádzkovania priemyselného parku pre verejné financie, pre rozvoj regiónu a nárast zamestnanosti a vypracuje návrh na poskytnutie dotácie obci (ďalej len „návrh na dotáciu“).
(5)
Ak s pozemkami, ktoré sa majú na obec alebo vyšší územný celok previesť alebo obci alebo vyššiemu územnému celku prenajať, alebo s obcou alebo vyšším územným celkom zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu,5) ministerstvo si vyžiada k návrhu na dotáciu stanovisko fondu. Fond oznámi ministerstvu svoje stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva; ak fond stanovisko v tejto lehote neoznámi, má sa za to, že s prevodom, nájmom alebo so zámenou pozemkov súhlasí.
(6)
Ministerstvo predloží návrh na dotáciu spolu s odborným posudkom (odsek 4) a stanoviskom fondu (odsek 5) na schválenie vláde.
(7)
Ak vláda návrh na dotáciu schváli, ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí dotácie do 15 dní od jeho schválenia vládou. Ak vláda návrh na dotáciu neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(8)
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
označenie obce alebo vyššieho územného celku, ktorej sa dotácia poskytuje,
b)
druh, účel a sumu dotácie a časový rozvrh jej čerpania,
c)
podmienky, za ktorých môže obec alebo vyšší územný celok dotáciu čerpať,
d)
označenie pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľnosti (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,
e)
ďalšie podmienky zmluvy na poskytnutie dotácie.
(9)
Ministerstvo doručí rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo o zamietnutí žiadosti o dotáciu
a)
obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorá o dotáciu žiadala,
b)
fondu, ak s pozemkom, ktorý sa má na obec alebo vyšší územný celok previesť alebo ktorý sa má obci alebo vyššiemu územnému celku prenajať, alebo ktorý sa má s obcou alebo vyšším územným celkom zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu.5)
§ 7
Poskytnutie dotácie
(1)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie (§ 6 ods. 8) uzatvorí ministerstvo s obcou alebo vyšším územným celkom písomnú zmluvu o poskytnutí rozpočtových prostriedkov;14) táto zmluva obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia podľa § 6 ods. 8, vzájomných práv a povinností aj podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 10.
(2)
Na základe zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov ministerstvo prevedie tieto prostriedky na osobitný účet obce alebo vyššieho územného celku v banke.
(3)
Banka uvoľňuje rozpočtové prostriedky obci alebo vyššiemu územnému celku v súlade so zmluvou podľa odseku 1.
(4)
Na správu a použitie rozpočtových prostriedkov poskytnutých obci alebo vyššiemu územnému celku na zriadenie priemyselného parku a na hospodárenie s nimi sa vzťahujú osobitné predpisy.4)
§ 8
Prevod, nájom a zámena pozemkov
(1)
Fond po prijatí rozhodnutia ministerstva o poskytnutí dotácie [§ 6 ods. 9 písm. b)] uzatvorí s obcou alebo vyšším územným celkom písomnú zmluvu o prevode alebo prenájme pozemku a na jej základe prevedie pozemky, s ktorými nakladá,5) do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich prenajme obci alebo vyššiemu územnému celku na zriadenie priemyselného parku; ak je možná zámena pozemkov, s ktorými fond nakladá, za pozemky vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, prednostne sa uskutoční táto zámena. Na zámenu týchto pozemkov fond a obec alebo vyšší územný celok uzatvoria písomnú zámennú zmluvu.15) Obsahom uzatváraných zmlúv musia byť aj podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 11.
(2)
Prevod pozemku podľa odseku 1 fond uskutoční najmenej za cenu podľa cenového predpisu.12)
(3)
Zmluvu o nájme pozemku (odsek 1) uzatvorí fond s obcou alebo vyšším územným celkom na určitý čas, najmenej na 50 rokov, ak sa nedohodnú inak; zo zmluvy musí vyplývať právo obce alebo vyššieho územného celku vybudovať na prenajatom pozemku technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku (§ 3 ods. 2 a 3) a právo obce alebo vyššieho územného celku zriadiť vecné bremená16) spojené s pozemkom alebo so stavbou17) v priemyselnom parku, ako aj právo obce alebo vyššieho územného celku dať do podnájmu pozemok v priemyselnom parku podnikateľom na uskutočnenie stavieb.17)
(4)
Zmluvy podľa odsekov 1 a 3 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu obce alebo vyššieho územného celku na uzavretie zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
§ 8a
Prevod pozemkov, technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku podnikateľovi v priemyselnom parku
(1)
Obec môže pozemky alebo technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku previesť za odplatu podnikateľovi, ktorý podniká na území priemyselného parku. Tento prevod sa uskutoční za všeobecnú hodnotu celého pozemku, všeobecnú hodnotu technickej vybavenosti a všeobecnú hodnotu inžinierskych stavieb v celom priemyselnom parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11) Ak pôjde o predaj len časti územia priemyselného parku, odplatný prevod sa uskutoční za všeobecnú hodnotu vyčleneného pozemku, všeobecnú hodnotu vyčlenenej technickej vybavenosti a vyčlenených inžinierskych stavieb v časti priemyselného parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Príjmy z prevodu podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce a príjmom štátneho rozpočtu v pomere, v akom sa tieto zdroje podieľali na financovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku.
§ 9
Kontrola použitia dotácie
Na kontrolu použitia poskytnutej dotácie a na uplatňovanie zodpovednosti za porušenie rozpočtovej disciplíny sa vzťahujú osobitné predpisy.18)
§ 10
Zastavenie poskytovania dotácie a vrátenie poskytnutých rozpočtových prostriedkov
(1)
Ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov (§ 7 ods. 1), ak obec alebo vyšší územný celok neplní podmienky na poskytnutie rozpočtových prostriedkov uvedené v zmluve alebo ak obec alebo vyšší územný celok do dvoch rokov od uzavretia tejto zmluvy nezačne uskutočňovať technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku. V takomto prípade je obec alebo vyšší územný celok povinná do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť ministerstvu rozpočtové prostriedky poskytnuté obci alebo vyššiemu územnému celku na zriadenie priemyselného parku.
(2)
Ministerstvo nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo vyššiemu územnému celku alebo podnikateľom v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1.
§ 11
Vrátenie pozemkov a skončenie nájomnej alebo zámennej zmluvy
(1)
Fond odstúpi od zmluvy o prevode pozemku alebo od zmluvy o nájme pozemku obci alebo vyššiemu územnému celku, alebo od zámennej zmluvy (§ 8 ods. 1), ak obec alebo vyšší územný celok neplní podmienky prevodu alebo nájmu, alebo zámeny pozemkov uvedené v zmluve, alebo ak obec alebo vyšší územný celok do dvoch rokov od uzavretia týchto zmlúv nezačne uskutočňovať technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku; v takomto prípade je obec alebo vyšší územný celok povinná prenajatý, prevedený alebo zamenený pozemok fondu vrátiť v lehote do troch mesiacov od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Pred vrátením pozemku je obec alebo vyšší územný celok povinná ho uviesť na vlastné náklady do predošlého stavu; ak obec alebo vyšší územný celok túto povinnosť nesplní, fond je oprávnený uviesť pozemok do predošlého stavu na náklady obce alebo vyššieho územného celku.
(2)
Ak pozemky, ktoré obec alebo vyšší územný celok vrátila fondu podľa odseku 1, boli odňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,19) fond je povinný požiadať príslušný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu20) o súhlas na premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Za užívanie pozemku obcou alebo vyšším územným celkom po uplynutí lehoty na vrátenie pozemkov podľa odseku 1 je obec alebo vyšší územný celok povinná zaplatiť fondu pokutu za neoprávnené užívanie pozemkov vo výške jednej desatiny ceny pozemku podľa cenového predpisu12) za každý aj začatý mesiac neoprávneného užívania pozemku po lehote na jeho vrátenie.
(4)
Fond nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo vyššiemu územnému celku alebo podnikateľovi v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy (odsek 1).
§ 12
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)
§ 13
Prechodné ustanovenie
Obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorá začala zriaďovať priemyselný park pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, možno poskytnúť dotáciu podľa § 3, ak spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie podľa § 4 a technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku neboli ešte skončené a náhrady a úhrady podľa § 3 neboli uhradené.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 219/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 3 sa na konci vety vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a na účely zriadenia priemyselného parku.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
§ 11 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 a 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
8)
§ 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
9a)
§ 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
12)
§ 1b ods. 2 a § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 17 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 43 až 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).